Cysylltu â ni

EU

Argymhelliad y Comisiwn ar gamblo ar-lein: Cwestiynau Cyffredin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dice-Creative-Commons-e1402399079759Beth yw argymhelliad y Comisiwn?

Mae argymhelliad yn offeryn anymrwymol a ddefnyddir gan y Comisiwn Ewropeaidd i anfon neges glir at aelod-wladwriaethau o ran pa gamau y disgwylir iddynt unioni sefyllfa, gan adael digon o hyblygrwydd ar lefel genedlaethol o ran sut i gyflawni hyn. Drwy osod yr amcanion i'w cyrraedd, dylai weithredu fel catalydd ar gyfer datblygu egwyddorion cyson i'w cymhwyso ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Pwy sy'n cael eu cynnwys yn yr argymhelliad?

hysbyseb

Cyfeirir yr argymhelliad at aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'r Comisiwn yn gwahodd aelod-wladwriaethau i gymhwyso'r egwyddorion a nodir yn yr argymhelliad yn eu rheoliadau gamblo cenedlaethol. I'r perwyl hwn, mae'r Comisiwn hefyd yn annog aelod-wladwriaethau i ddynodi awdurdodau rheoleiddio cymwys fel y gall y rhain fod mewn sefyllfa i fonitro a goruchwylio eu cydymffurfiad. Nid yw'n ymyrryd â hawl Aelod-wladwriaethau, yn unol â chyfraith yr UE, i nodi eu polisïau gamblo cenedlaethol a'u lefelau amddiffyn.

Mae egwyddorion yr argymhelliad wedi'u bwriadu ar gyfer gweithredwyr preifat a chyhoeddus sy'n cynnig gwasanaethau hapchwarae ar-lein a darparwyr gwasanaethau cyfryngau i hwyluso cyfathrebu masnachol o gamblo ar-lein (hysbysebu, nawdd, dyrchafiad).

Ar gyfer y gweithredwyr gamblo ar-lein, mae'r argymhelliad hwn yn cynnwys gweithredwyr preifat a chyhoeddus un neu fwy o fathau o wasanaethau gamblo ar-lein, a, lle y bo'n berthnasol, trydydd partïon gan gynnwys cwmnïau cysylltiedig sy'n hyrwyddo gwasanaethau gamblo ar-lein ar eu rhan.

hysbyseb

Ar gyfer darparwyr gwasanaethau'r cyfryngau, mae hyn yn cynnwys hysbysebu yn y wasg, teledu, radio, hysbysebu a hyrwyddo ar y rhyngrwyd ac yn yr awyr agored.

O ran y gwasanaeth ar-lein, bwriedir i egwyddorion yr argymhelliad fod yn gymwys mewn modd ymarferol i bob dyfais a ddefnyddir ar gyfer gamblo ar-lein, fel cyfrifiaduron, ffonau symudol, ffonau clyfar, tabledi a theledu digidol.

Pam mae'r argymhelliad yn canolbwyntio ar gamblo ar-lein?

Mae gamblo ar-lein yn parhau i fod yn weithgaredd sy'n datblygu'n gyflym yn Ewrop, o ran cyflenwad a galw - gamblo cyfathrebu masnachol a chynigion yn cyrraedd cyfran gynyddol o'r boblogaeth. Yn 2008, roedd gamblo ar-lein yn cyfrif am refeniw blynyddol o € 6.16 biliwn, a rhagwelodd y ffigurau a oedd ar gael y byddai'r ffigur hwnnw'n dyblu i € 13 biliwn yn 2015. Mae lefelau galw cenedlaethol yn amrywio ledled yr UE. Fodd bynnag, gydag amcangyfrif o 6.84 miliwn o ddefnyddwyr, yn 2012 roedd refeniw blynyddol yn € 10.54 biliwn.

Ar yr un pryd, mae rheolau a pholisïau yn y maes hwn yn cael eu datblygu ar lefel genedlaethol ac mae'r graddau y mae aelod-wladwriaethau'n mynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn amrywio o un aelod-wladwriaeth i'r llall. Mae gweithredwyr gamblo ar-lein a sefydlwyd yn yr UE yn gynyddol yn dal sawl trwydded ar draws sawl aelod-wladwriaeth sydd wedi dewis systemau ar sail trwydded mewn perthynas â rheoleiddio gamblo. Gallent elwa o ddull mwy cyffredin. At hynny, gall lluosi gofynion cydymffurfio greu dyblygu seilwaith a chostau yn ddiangen, gan arwain at faich gweinyddol diangen ar reoleiddwyr.

At hynny, mae natur gynhenid ​​yr amgylchedd ar-lein hefyd yn golygu bod presenoldeb sylweddol o safleoedd gamblo heb eu rheoleiddio yn yr UE. Mae defnyddwyr yn Ewrop yn chwilio ar draws ffiniau am wasanaethau gamblo ar-lein ac o ganlyniad gallant fod yn agored i nifer o risgiau, megis twyll a gamblo problemus. Mae diffyg mesurau effeithlon yn yr aelod-wladwriaethau ar gyfer cyfrifoldeb cymdeithasol o ran arferion masnachol, sydd hefyd yn effeithio ar blant dan oed, ac ar gyfer amddiffyn defnyddwyr gamblo ar-lein.

Serch hynny, er bod yr argymhelliad yn canolbwyntio ar gamblo ar-lein, gall y sector ar y tir ddefnyddio nifer o egwyddorion hefyd, fel: gwahardd plant dan oed rhag gamblo; gwiriadau hunaniaeth, gan gynnwys gwirio oedran; posibiliadau gosod cyfyngiadau a gwaharddiadau; ac arddangos gwybodaeth am gamblo cyfrifol a risgiau cynhenid.

Pam mae'r Comisiwn yn canolbwyntio ar ddiogelu defnyddwyr?

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn 2011 (IP / 11 / 358) nodi bod defnyddwyr - gan gynnwys plant dan oed - gamblo ar-lein yn faes blaenoriaeth. Yn seiliedig ar y canfyddiad hwn, lansiodd y Comisiwn ddeialog gydag aelod-wladwriaethau a'r diwydiant gamblo ar-lein ar faterion yn ymwneud â defnyddwyr gwasanaethau gamblo ar-lein a chyfathrebu masnachol o ran gamblo.

Mae natur drawsffiniol gamblo ar-lein yn golygu bod aelod-wladwriaethau yn wynebu heriau cyffredin: rheoliadol, cymdeithasol a thechnegol. Mae Senedd Ewrop hefyd wedi galw dro ar ôl tro am amddiffyn defnyddwyr yn y maes hwn - Datrys 10 2013 Medi. Mae Llys Cyfiawnder yr UE hefyd wedi mynnu bod angen sicrhau diogelwch digonol i ddefnyddwyr wrth reoleiddio gweithgareddau gamblo ar-lein. Yn olaf, mae nifer o aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd yn adolygu a / neu'n diwygio eu fframwaith cyfreithiol yn y maes hwn. Dylent allu defnyddio'r argymhelliad fel arweiniad.

Mae'r rhan fwyaf o'r boblogaeth sy'n cymryd rhan mewn hapchwarae ar-lein yn weithgaredd hamdden. Gall gynnwys gwahanol gemau cyfle, fel betio chwaraeon a phoker, casino a loterïau. Fodd bynnag, i rai unigolion mae eu hymddygiad gamblo yn troi'n broblem - hyd yn oed wrth effeithio ar eu hiechyd. Ar y cyfan, mae rhwng 0.2% a 3% yn dioddef o ryw fath o anhwylder gamblo.

Nod yr argymhelliad hwn yn bennaf yw darparu lefel ddigonol o ddiogelwch i ddefnyddwyr. Wrth i aelod-wladwriaethau ymgymryd â diwygiadau rheoliadol, cam cyntaf yw sicrhau bod defnyddwyr yr UE yn ddigon ymwybodol o'r risgiau sy'n gysylltiedig â gamblo ar-lein ac o'r mesurau diogelwch a ddylai fod ar waith i gadw gamblo o fewn paramedrau hamdden, gan osgoi cynigion niweidiol.

Mae'r argymhelliad hefyd yn ceisio atal plant dan oed rhag gamblo ar-lein. Mae ymchwil yn dangos bod pobl ifanc yn cael eu denu i'r rhyngrwyd oherwydd eu nodweddion datblygiadol, a bod 5.9% o blant 14-17 yn gamblo ar-lein yn yr UE, o gymharu â 10.36% yn yr amgylchedd all-lein (Mae ymchwil ar y Rhyngrwyd Ymddygiadau Caethiwus ymysg Pobl Ifanc Ewropeaidda ariennir o dan y Rhyngrwyd Mwy Diogel plws).

Pam nad yw'r Comisiwn wedi cynnig deddfwriaeth?

Nid oes unrhyw ddeddfwriaeth UE benodol i'r sector yn y sector gwasanaethau gamblo ar-lein ac ni ystyriwyd ei bod yn briodol cynnig deddfwriaeth benodol o'r fath. At hynny, gellir mabwysiadu argymhelliad y Comisiwn ar unwaith ond byddai'n rhaid i Gyngor Gweinidogion yr UE a Senedd Ewrop fabwysiadu cynigion ar gyfer deddfwriaeth a all gymryd amser. Mae'r argymhelliad hwn yn rhan o set o gamau a gyhoeddwyd yng Nghynllun Gweithredu'r Comisiwn yn 2012 'Tuag at fframwaith Ewropeaidd cynhwysfawr ar gyfer gamblo ar-lein' gyda'r nod o egluro rheoleiddio gamblo ar-lein ac annog cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau (gweler IP / 12 / 1135 a MEMO / 12 / 798). Dilynodd y Cynllun Gweithredu yr ymgynghoriad cyhoeddus yn 2011 (IP / 11 / 358), datgelodd yr atebion i hyn fod angen dull cam wrth gam yn yr UE.

Fodd bynnag, mae deddfwriaeth yr UE sydd hefyd yn berthnasol i gamblo a defnyddwyr, fel y Cyfarwyddeb Arferion Masnachol Annheg a'r Cyfarwyddeb Telerau Contract Annheg. Mae'r ddeddfwriaeth honno'n ymwneud yn bennaf â diogelu buddiannau economaidd defnyddwyr. Mae'r argymhelliad yn cyflwyno nifer o egwyddorion, gan dynnu'n benodol o'r ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag aelod-wladwriaethau, yn ogystal â rhanddeiliaid perthnasol y diwydiant. Bydd gwerthusiad o effeithiolrwydd yr egwyddorion hyn yn llywio'r angen am weithredu pellach yn y maes hwn.

Sut mae'r argymhelliad yn ymwneud â gwaith polisi arall y Comisiwn ym maes gwasanaethau gamblo ar-lein?

Roedd y Cynllun Gweithredu yn nodi dull o ddod â'r UE, aelod-wladwriaethau a diwydiant ynghyd. Mae hyn yn angenrheidiol i fynd i'r afael â nifer o faterion o bob ongl, sef atal a rhwystro twyll, gosod gemau a gwyngalchu arian trwy gamblo ar-lein. I'r perwyl hwn, sefydlodd y Comisiwn grŵp arbenigol hefyd, ac un o'i nodau yw hwyluso cyfnewid profiad ar reoleiddio a chydymffurfiaeth rhwng aelod-wladwriaethau.

A yw'r argymhelliad yn ymdrin â gorfodi rheolau cenedlaethol?

Nid yw'r argymhelliad yn cyflwyno rheolau cyfrwymol ar gyfer yr aelod-wladwriaethau. O ganlyniad, nid yw'n amharu ar orfodi rheolau cenedlaethol. Heblaw am hynny, yn absenoldeb cysoni'r UE yn y maes hwn, cyfrifoldeb yr aelod-wladwriaethau yw gorfodi rheolau cenedlaethol.

Serch hynny, dylai defnyddwyr yr UE fod yn hyddysg am y wefan gamblo ar-lein y maent yn dewis ei chwarae, neu roi bet arni. Mae'r Comisiwn yn ystyried bod defnyddiwr gwybodus ynghyd â an mae ystod ddeniadol o gyfleoedd gamblo cystadleuol yn hanfodol er mwyn sianelu defnyddwyr tuag at gamblo sy'n cael ei ganiatáu a'i oruchwylio yn yr aelod-wladwriaethau. Felly, fel rheol gyffredinol, mae'r Comisiwn yn argymell y dylai manylion y gweithredwr a'r awdurdod gamblo rheoleiddiol priodol gael eu harddangos yn glir ar y wefan gamblo. Yn yr un modd, ni ddylid cyfathrebu gwasanaethau masnachol ar-lein yn fasnachol lle na chaniateir y gwasanaeth gamblo ar-lein.

Nodweddir hapchwarae ar-lein yn yr UE gan fframweithiau rheoleiddio cenedlaethol amrywiol. Cred y Comisiwn y dylid trafod materion gorfodi cenedlaethol gyda'r aelod-wladwriaethau, yn enwedig yn y grŵp o arbenigwyr ar wasanaethau gamblo. Mae'r grŵp hwn yn darparu llwyfan mwy priodol ar gyfer trafod arferion technegol a rheoleiddio ac ar gyfer hwyluso cydweithrediad gweinyddol adeiladol. Mae angen dull cynhwysfawr a chyffredin ym maes gwasanaethau gamblo ar-lein i fynd i'r afael â'r risgiau i ddefnyddwyr a'r heriau i awdurdodau cymwys cenedlaethol wrth iddynt oruchwylio a monitro mesurau cenedlaethol o ddydd i ddydd yn y maes hwn.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd