Cysylltu â ni

EU

gamblo ar-lein: Comisiwn yn argymell egwyddorion er mwyn sicrhau amddiffyniad effeithiol o ddefnyddwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

4041237051_be03d9f985_z-390x285Heddiw (14 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu argymhelliad ar wasanaethau gamblo ar-lein. Mae'n annog aelod-wladwriaethau i fynd ar drywydd lefel uchel o ddiogelwch i ddefnyddwyr, chwaraewyr a phlant dan oed trwy fabwysiadu egwyddorion ar gyfer gwasanaethau gamblo ar-lein ac ar gyfer hysbysebu cyfrifol a noddi'r gwasanaethau hynny. Nodau'r egwyddorion yw diogelu iechyd a lleihau'r niwed economaidd yn y pen draw a allai ddeillio o gamblo cymhellol neu ormodol.

"Mae Argymhelliad Heddiw yn cyflawni un o elfennau craidd cynllun gweithredu 2012 y Comisiwn ar wasanaethau gamblo ar-lein," meddai'r Is-lywydd Michel Barnier, sy'n gyfrifol am y farchnad fewnol a gwasanaethau. "Rhaid i ni amddiffyn yr holl ddinasyddion, ac yn arbennig ein plant, rhag y risgiau sy'n gysylltiedig â gamblo. Rydym nawr yn edrych at yr aelod-wladwriaethau, ond hefyd at weithredwyr gamblo ar-lein, i gyd-fynd â'n huchelgais ar gyfer lefel uchel o ddiogelwch i ddefnyddwyr ledled yr UE yn y sector digidol hwn sy'n tyfu'n gyflym. "

Prif elfennau

hysbyseb

Mae Argymhelliad y Comisiwn yn nodi nifer o egwyddorion y gwahoddir aelod-wladwriaethau i'w defnyddio yn eu rheoliadau gamblo:

  • Gofynion gwybodaeth sylfaenol ar gyfer gwefannau gamblo, yn benodol i sicrhau bod defnyddwyr yn cael digon o wybodaeth i ddeall y risgiau sy'n gysylltiedig â gamblo. Dylid cyfathrebu'n fasnachol (hysbysebu a nawdd) mewn ffordd gyfrifol.

  • Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau nad yw plant dan oed yn gallu gamblo ar-lein, a bod rheolau ar waith i leihau eu cyswllt â gamblo, gan gynnwys trwy hysbysebu neu hyrwyddo gwasanaethau gamblo p'un a ydynt yn cael eu darlledu neu eu harddangos.

    hysbyseb
  • Dylai fod proses gofrestru i agor cyfrif chwaraewr fel bod yn rhaid i ddefnyddwyr ddarparu manylion oedran a hunaniaeth i'w gwirio gan y gweithredwyr. Dylai hyn hefyd alluogi gweithredwyr i gadw golwg ar ymddygiad chwaraewyr a chodi'r larwm os oes angen.

  • Dylai cefnogaeth barhaus fod ar gael i chwaraewyr i atal problemau cysylltiedig â gamblo, trwy eu harfogi ag offer i gadw gamblo dan reolaeth: posibiliadau i osod terfynau gwariant yn ystod y broses gofrestru, i gael rhybuddion gwybodaeth am enillion a cholledion wrth chwarae, ac i gymryd amser allan o gamblo.

  • Dylai fod gan chwaraewyr fynediad at linellau cymorth y gallant eu galw am gymorth ynghylch eu hymddygiad gamblo, a dylent allu eithrio eu hunain yn hawdd o wefannau gamblo.

  • Dylai hysbysebu a noddi gwasanaethau gamblo ar-lein fod yn fwy cymdeithasol gyfrifol a thryloyw. Er enghraifft, ni ddylai wneud datganiadau di-sail ynghylch siawns o ennill, rhoi pwysau ar gamblo, nac awgrymu bod gamblo yn datrys problemau cymdeithasol, proffesiynol, personol neu ariannol.

  • Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu i weithwyr gweithredwyr gamblo ar-lein sy'n rhyngweithio â chwaraewyr i sicrhau eu bod yn deall problemau gamblo problemus ac yn gallu cysylltu â'r chwaraewyr yn briodol.

Gwahoddir aelod-wladwriaethau hefyd i gynnal ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth ynghylch gamblo a risgiau cysylltiedig, yn ogystal â chasglu data am agor a chau cyfrifon chwaraewyr a thorri rheolau cyfathrebu masnachol. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd ddynodi awdurdodau rheoleiddio cymwys i helpu i sicrhau, mewn modd annibynnol, monitro cydymffurfiad â'r Argymhelliad yn effeithiol.

Cyhoeddwyd yr Argymhelliad yng nghynllun gweithredu'r Comisiwn "Tuag at fframwaith Ewropeaidd cynhwysfawr ar gyfer gamblo ar-lein" a fabwysiadwyd ar 23 Hydref 2012 (IP / 12 / 1135 a MEMO / 12 / 798).

Mae cynnydd cyflym technoleg ar-lein, gyda datblygiad ffonau symudol a ffonau smart, tabledi a theledu digidol, yn mynd law yn llaw â chynnydd yn y cynnig a'r defnydd o wasanaethau gamblo ar-lein yn Ewrop. Gyda bron i 7 miliwn o ddefnyddwyr yr UE yn cymryd rhan mewn gwasanaethau gamblo ar-lein, mae marchnad gamblo ar-lein yr UE yn cynrychioli 45% o gyfran marchnad y byd.

I'r mwyafrif o bobl yn yr UE sy'n cymryd rhan mewn gamblo ar-lein, mae'n weithgaredd hamdden. Fodd bynnag, mae nifer o risgiau'n gysylltiedig â gamblo. Amcangyfrifir bod rhwng 0.1-0.8% o'r boblogaeth oedolion yn gyffredinol yn dioddef anhwylder gamblo a bod 0.1-2.2% ychwanegol yn dangos cyfranogiad gamblo a allai beri problemau. Mae gamblo'n dod yn broblem pan fydd yn peidio â bod yn bleserus yn unig ac yn troi'n ddibyniaeth. Mae plant a phobl ifanc hefyd mewn mwy a mwy o risg, oherwydd eu bod yn defnyddio'r rhyngrwyd fwy a mwy ar gyfer gwybodaeth neu adloniant, ac y gallant ddod i gysylltiad yn hawdd â gwefannau hysbysebu gamblo a gamblo. Felly, mae angen mesurau ataliol i leihau niwed posibl ac i warantu bod gwasanaethau gamblo ar-lein yn cael eu cynnig a'u hyrwyddo mewn modd cyfrifol.

Yn ogystal, mae sawl aelod-wladwriaeth ar hyn o bryd yn adolygu eu fframweithiau cyfreithiol yn y maes hwn a dylent allu defnyddio'r Argymhelliad fel arweiniad.

Mae'r Argymhelliad yn gwahodd aelod-wladwriaethau i hysbysu'r Comisiwn am y mesurau a gymerwyd yng ngoleuni'r Argymhelliad 18 fisoedd ar ôl ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y Comisiwn yn gwerthuso'r mesurau a gymerwyd gan aelod-wladwriaethau 30 fisoedd ar ôl eu cyhoeddi.

Mwy o wybodaeth

I gyd-fynd â'r Argymhelliad mae asesiad effaith ac astudiaeth ymddygiadol ar gamblo ar-lein a mesurau digonol ar gyfer amddiffyn defnyddwyr. Mae'r rhain ar gael ar y Gwefan y Comisiwn.

Gweler hefyd MEMO / 14 / 484

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd