Cysylltu â ni

EU

Araith: Kamall i Juncker - a ydych chi am i'ch Comisiwn fod yr olaf, neu'r cyntaf o'r newydd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

o-SYED-KAMALL-facebookLle mae Jean-Claude Juncker yn cynnig agenda arweinyddiaeth sy'n edrych i'r dyfodol ar gyfer oes newydd, bydd yr ECR yn ei gefnogi. Fodd bynnag, wrth edrych yn ôl tuag at ofergoel Ewropeaidd mwy canolog "byddwn yn cynnig dewis arall cadarnhaol", dywedodd Syed Kamall, arweinydd Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop, yn araith heddiw cyn pleidlais gadarnhau Juncker yn Senedd Ewrop.

Wrth siarad yn y siambr, dywedodd Kamall na allai’r ECR gefnogi Juncker am ddau reswm: sef y broses a ddaeth ag ef i gael ei enwebu gan y cyngor (sydd wedi arwain at ‘fam pob bargen ystafell gefn’), a’r ofn ei fod nid y dyn iawn i arwain agenda o ddiwygio.

Meddai: "Mr Juncker, nid yw newid mawr yn digwydd ar ei ben ei hun. Mae angen arweinyddiaeth arno i'w yrru. Arweinyddiaeth sy'n edrych ymlaen nid yn ôl. Nid arweinyddiaeth sy'n cydnabod heriau'r 2050au yw arweinwyr yr 1950au. Arweinyddiaeth sy'n deall y pryderon o bobloedd Ewrop, sydd eisiau Ewrop o gydweithrediad nid Ewrop ganoli.

hysbyseb

"Os cyflwynwch agenda sy'n agor marchnadoedd, yn rhwygo rhwystrau ac yn datganoli pŵer, yna byddwn yn sefyll gyda chi. Ond os ydych chi'n cefnogi hen agenda flinedig sy'n edrych yn ôl, byddwn yn cynnig dewis arall cadarnhaol, adeiladol.

"Mae llawer ohonom yn chwilio amdanoch chi i egluro'ch safbwynt Mr Juncker. Yn y gwrandawiadau yr wythnos diwethaf gyda grwpiau gwleidyddol ar faterion fel ffederaliaeth yr ewro, absenoldeb mamolaeth a thrylwyredd cyllidebol dywedasoch wrth yr ECR un peth ac roedd yn ymddangos eich bod yn dweud un arall wrth y Grwpiau eraill. angen y Mr Juncker go iawn i sefyll i fyny a dweud wrthym i gyd yr hyn y mae'n ei gredu mewn gwirionedd.

"Ond mewn gwirionedd, rydych chi'n gwybod ac rydyn ni'n gwybod nad oes dim o hyn yn bwysig. Mae'r fargen wedi'i gwneud. Mae'r ysbail wedi cael ei rannu. Mae'r etholiad a oedd i fod i ddod â phob bargen ystafell gefn i ben wedi arwain at fam pob bargen ystafell gefn Rydych chi'n gwybod ac rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n debygol o fod yn Llywydd nesaf y Comisiwn a Mr Juncker rydyn ni'n dymuno'n dda i chi. Ond ni fydd aelodau o fy ngrŵp gwleidyddol yn gallu pleidleisio drosoch chi heddiw am ddau reswm: Yn gyntaf, nid ydym ni tanysgrifiwch i'r broses a ddaeth â chi yma, nid ydym yn credu bod gennych fandad ledled yr UE sy'n ymestyn ar draws pob un o'r 28 aelod-wladwriaeth. Ac yn ail, nid yw aelodau fy ngrŵp yn argyhoeddedig eto mai chi yw'r dyn iawn i arwain y tâl amdano Diwygio Ewropeaidd Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n profi'n anghywir dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

hysbyseb

"Y cwestiwn y byddwn i'n ei ofyn i chi yw hwn: a ydych chi am i'ch comisiwn fod yr olaf o hen oes, neu'r cyntaf o newydd? Dyma graidd yr arweinyddiaeth yr hoffem ei gweld: nid 'mwy o Ewrop 'neu ddim Ewrop, ond Ewrop well.

"Mae angen arweinyddiaeth arnom i ddiwygio'r gyllideb ar gyfer oes newydd. Gan symud i ffwrdd o'r syniad bod cyllideb fwy yn golygu gwell cyllideb. Yn lle hynny, gadewch inni gael cyllideb well i hwyluso buddsoddiad, seilwaith, technoleg ac ymchwil. Gadewch i'n plant etifeddu a economi fywiog wedi'i hadeiladu ar gyfer eu dyfodol. Rhaid iddynt beidio ag etifeddu dyledion mawr i dalu am ein gorffennol. Yn lle canolbwyntio ar sut i godi mwy o arian o'u hadnoddau eu hunain - gadewch inni arwain y ddadl tuag at sut yr ydym yn gwario arian trethdalwyr yn well. Dyna pam y byddai fy ngrŵp yn hoffi gweld comisiynydd ymroddedig ar gyfer rheolaeth gyllidebol.

"Mae angen arweinyddiaeth arnom i adeiladu marchnad sengl sy'n addas ar gyfer yr oes newydd. Eto wyth mlynedd yn ddiweddarach o'r Gyfarwyddeb Gwasanaethau, mae marchnad sengl mewn gwasanaethau yn bell o fod yn realiti o hyd. Pam na wnawn ni eistedd i lawr gydag entrepreneuriaid digidol a gofyn iddyn nhw am y rhwystrau maen nhw'n eu hwynebu ac yna gadewch i ni eu rhwygo i lawr. Mae'n bryd i ni ddarparu marchnad sengl ddigidol i bawb. Gadewch inni edrych ar y farchnad ynni a nodi a dileu rhwystrau, creu cymhellion i ddefnyddwyr hyrwyddo effeithlonrwydd ynni a sicrhau buddsoddiad mewn diogelwch ynni. ffynonellau ynni a mwy o ryng-gysylltwyr i leihau ein dibyniaeth ar gyfundrefnau yn y Dwyrain Canol a Rwsia.

"Mae angen arweinyddiaeth arnom i ddarparu mwy o fasnach a pholisi datblygu rhyngwladol sy'n addas ar gyfer oes newydd. Cytundebau masnach mwy agored a thryloyw gydag economïau sy'n tyfu'n gyflym. Rhaglenni datblygu rhyngwladol i hyrwyddo hawliau eiddo, systemau cyfreithiol ac ariannol. Cefnogaeth i entrepreneuriaid mewn gwledydd tlotach. i greu cyfoeth a swyddi i bobl leol yn eu gwledydd. Mae angen arweinyddiaeth arnom i hyrwyddo gwell rheoliadau sy'n addas ar gyfer oes newydd. Dylem siarad â busnesau o bob maint - yn uniongyrchol - a gofyn iddynt beth sy'n eu hatal rhag creu swyddi a thwf ychwanegol. .

"Mae angen arweinyddiaeth arnom i fynd i'r afael â'r gwendidau sylfaenol yn ardal yr ewro: y bylchau cynhyrchiant sylweddol sy'n achosi colli swyddi a lefelau llethol o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yn ne Ewrop. Gyda'r ewro mae llawer o aelod-wladwriaethau wedi colli'r offeryn cyfraddau cyfnewid i fynd i'r afael â'r problemau hyn. O ganlyniad rydym wedi gweld beichiau'n cael eu trosglwyddo o fanciau i drethdalwyr, cytuniadau wedi'u torri, ac ymyrraeth ddigyffwrdd gan y wladwriaeth.

"Mae angen arweinyddiaeth ar fewnfudo arnom i adfer ffydd pobl yn yr egwyddor o symud yn rhydd y gweithwyr hynny sy'n dymuno gweithio a chyfrannu at eu gwledydd cynnal newydd ond hefyd mewn mudo dan reolaeth sy'n parchu hawliau pob aelod-wladwriaeth - y ddau yn croesawu gweithwyr newydd. ond hefyd y rhai sy'n colli eu ieuengaf a mwyaf disglair i wledydd eraill.

"Mr Juncker, rwyf heddiw wedi amlinellu ychydig o enghreifftiau o ble mae angen arweinyddiaeth i adeiladu UE sy'n addas ar gyfer oes newydd, ar gyfer y ganrif o'n blaenau, nid y ganrif y tu ôl i ni. Arweinyddiaeth i fynd i'r afael ag ofnau ac amheuon ein pleidleiswyr tuag at cyfeiriad yr UE Arweinyddiaeth sy'n ceisio cyflawni gobeithion a dyheadau pobl ar gyfer y dyfodol.

"Nid yw Mr Juncker, aelodau o fy ngrŵp yn teimlo y gallant bleidleisio drosoch heddiw. Ond lle byddwch yn cyflwyno agenda sy'n arwain yr UE tuag at y dyfodol, at heriau oes newydd, yna gallwch edrych atom am gefnogaeth. "

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd