Cysylltu â ni

gwledydd sy'n datblygu

UE yn cydweithredu gyda America Ladin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

slide1Mae gan yr UE fwy na 18 mlynedd o brofiad o gydweithrediad rhanbarthol yn America Ladin. Rhwng 2007 a 2013 darparodd yr UE € 556 miliwn ar gyfer cronfeydd rhanbarthol, a wariwyd ym meysydd cydlyniant cymdeithasol, rheoli dŵr, datblygu economaidd-gymdeithasol, addysg uwch a chymdeithas wybodaeth, ymhlith eraill.

Yng nghynhadledd EUROsociAL ym Mrwsel ar 24 25-Mawrth, Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs, cyhoeddodd cefnogaeth yr UE newydd o leiaf € 2.4 biliwn ar gyfer America Ladin ar gyfer y blynyddoedd 2014 2020 i, sydd yn rhan o'r Offeryn Datblygu Cydweithio (DCI) . Mae hyn yn cael ei wario ar y meysydd diogelwch, llywodraethu da, atebolrwydd a thegwch cymdeithasol, twf economaidd yn gynhwysol ac yn gynaliadwy, cynaliadwyedd amgylcheddol, gwydnwch a newid yn yr hinsawdd, ac Erasmus +.

gwledydd 18 (Ariannin, Bolifia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mecsico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Periw, Uruguay, Venezuela) yn cael eu cwmpasu gan y DCI ac yn gymwys ar gyfer y rhain cronfeydd rhanbarthol.

hysbyseb

UE yn cydweithredu gyda Peru a Ecwador

Ecuador

• Gyda phoblogaeth o tua 15.5 miliwn, Ecuador yw'r wlad fwyaf poblog yn Ne America ac yn cael ei ddosbarthu fel gwlad incwm canolig uchaf.

hysbyseb

• Ecuador yw'r trydydd economi sy'n tyfu gyflymaf yn America Ladin (5.2 2012% yn), gyda'r gyfradd diweithdra isaf (4.86 2013% yn) yn y rhanbarth yn fyd-eang.

• Mae twf economaidd yn Ecwador wedi bod yn gynhwysol, sydd wedi lleihau lefelau tlodi ac anghydraddoldeb yn uniongyrchol ac yn cynyddu y dosbarth canol.

• Rhwng 2006 2013 a, syrthiodd tlodi incwm (gan ddefnyddio'r llinell dlodi genedlaethol) o 37.6 25.5% i% tra bod tlodi eithafol gostwng o 16.9 8.6% i%.

• Fodd bynnag, mae heriau sylweddol yn parhau o ran cynaliadwyedd y cyflawniadau hyn wrth leihau tlodi ac anghydraddoldeb ac o ran sicrhau twf cynaliadwy a chynhwysol.

• Mae mwy na hanner y boblogaeth Ecwador yn parhau i fyw mewn tlodi neu yn agored i unwaith eto yn disgyn o dan y llinell dlodi.

Rhwng 2007 2013 a, ymrwymodd yr UE € 140.6m i Ecwador:

Y prif bolisïau a gefnogir oedd addysg (€ 75.2m) a thwf economaidd (€ 65.4m).

Ym maes addysg, y gefnogaeth yr UE wedi cyfrannu at gynnydd sylweddol mewn mynediad at addysg sylfaenol gyffredinol, gyda, erbyn diwedd 2013, yn fwy na 95% o blant o oedran ysgol sy'n mynychu ysgolion.

Peru

• Mae gan y boblogaeth Periw pumed-fwyaf (29.733 miliwn) yn America Ladin (y tu ôl i Brasil, Mecsico, Colombia a'r Ariannin) ac mae'n cwmpasu ardal o 1.3 miliwn o fetrau sgwâr. Mae'n cael ei ddosbarthu fel gwlad incwm canolig uchel.

• Y prif ddangosyddion cymdeithasol i Peru dangos cynnydd cadarnhaol, ond mae hefyd yn datgelu dyfalbarhad o anghydraddoldeb. Er bod y gyfradd tlodi cenedlaethol gostwng o 45 2006% yn i 25.8 2012% yn, lefel tlodi parth Andes gwledig yn parhau i fod ar 53%.

• Yr economi Periw yn parhau seiliedig i raddau helaeth ar y echdynnu ac allforio deunyddiau crai, mwynau a nwy yn bennaf. Nid yw hyn yn unig yn gwneud y wlad yn strwythurol agored i galw a'r cyflenwad allanol ysgytiadau mewn marchnadoedd byd-eang, ond gall hefyd yn bwydo anfodlonrwydd a gwrthdaro cymdeithasol.

Rhwng 2007 2013 a, ymrwymodd yr UE € 135m i Beriw:

Y prif feysydd cymorth yn polisïau cyffuriau a chynhwysiant cymdeithasol.

Yn 2013, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd € 32.2m o gyllid mewn Cymorth Cyllideb Sector i'r Strategaeth Genedlaethol Gwrth-Gyffuriau. Bydd y gyfran sefydlog gyntaf o € 8m yn cael ei thalu yn ystod ymweliad y Comisiynydd.

Cymorth ar gyfer cynhwysiad cymdeithasol wedi bod yn un o brif dargedau y cydweithrediad yr UE â Periw yn y degawd diwethaf. Creu Weinyddiaeth newydd o Cynhwysiant Cymdeithasol a chreu cronfa arbennig maethu rhaglenni cynhwysiant cymdeithasol canlyniad-oriented chreu yn enghreifftiau da o ymdrechion hyn ar ran y Llywodraeth.

prosiectau rhanbarthol ym Mheriw ac Ecwador

  1. Alfa III

Alfa III yn cefnogi moderneiddio addysg uwch yn America Ladin er mwyn hyrwyddo datblygu cynaliadwy a theg yn y rhanbarth, drwy greu rhwydweithiau rhwng prifysgolion yn y rhanbarth.

Yn hyn o beth, mae ALFA III yn cyfrannu at adeiladu Ardal Addysg Uwch Gyffredin yr UE-America Ladin, a gydnabyddir fel elfen strategol ar gyfer cryfhau cysylltiadau dwyochrog ac amlochrog rhwng y ddau ranbarth. Gyda chyllideb o € 75m ar gyfer y cyfnod 2007-2013, ariannodd y rhaglen 51 o brosiectau gan feithrin cydweithredu a rhwydweithio ymhlith bron i 500 o brifysgolion. Mae mwy na 18 o Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau) o Peru yn cymryd rhan yn 14 prosiect cymeradwy ALFA III. Yn Ecwador, mae o leiaf 19 Sefydliad Addysg Uwch yn cymryd rhan.

  1. rhaglen EUROsociAL- Blaenllaw i gydlyniad cymdeithasol yn America Ladin

EUROsociAL yn rhaglen a gynlluniwyd i gynyddu cydlyniant cymdeithasol, gan ddwyn ynghyd gwleidyddol sy'n gwneud penderfyniadau a gweision cyhoeddus lefel uchel o weinyddiaethau cyhoeddus Ewropeaidd ac America Ladin i ddatblygu a gweithredu polisïau i leihau anghydraddoldebau cymdeithasol.

Mae cyfanswm y cyfraniad yr UE yn gyfystyr â € 70m (€ 30m yn ystod ei chyfnod cyntaf (2004 2009-) a € 40m yn ystod yr ail un (2011 2014-). Mae'n mynd ati yn meithrin 'South-De' cydweithredu yn America Ladin (hy pan Disgwylir gwario ar ba i'r brig € 10m yn ystod ail gam y rhaglen - yn seiliedig ar gydweithredu blaenorol ac yn addasu i amodau penodol mewn gwlad cyfagos wedi cael ei drosglwyddo o un wlad America Ladin i un arall wybodaeth).

Dyma rai enghreifftiau diriaethol o Periw a Bolifia cynnwys helpu cyn-garcharorion i ailintegreiddio i gymdeithas, gan gefnogi'r Systemau Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol a monitro cydraddoldeb mynediad at ofal iechyd a meddyginiaethau.

Mwy o enghreifftiau o brosiectau cydweithredu rhanbarthol ar gael yma.

Am fwy o wybodaeth:

IP / 14 / 853: Comisiynydd yr UE yn cyhoeddi cyllid newydd sylweddol ar gyfer Peru yn ystod yr ymweliad

gwledydd sy'n datblygu

Mae addewidion yn y DU yn arian parod ar gyfer addysg #Cynwealth, yn annog frwydr #malaria

cyhoeddwyd

on

Ymrwymodd y Prif Weinidog Theresa May arian parod i helpu i wella addysg plant yn y Gymanwlad a galw am ymrwymiad gan gyd-arweinwyr i fynd i'r afael â malaria ddydd Mawrth (17 Ebrill), yn ysgrifennu William James.

Mae llywodraeth mis Mai yn awyddus i ailfywiogi'r Gymanwlad, rhwydwaith gwlad 53 o gytrefi Prydain yn bennaf, gan ei fod yn ceisio diffinio ei rôl ôl-Brexit yn y byd fel arweinydd masnach rydd a dinasyddion byd-eang gweithgar.

Wrth siarad ar ail ddiwrnod cyfarfod y Gymanwlad bob wythnos yn Llundain, fe wnaeth Mai newid ffocws o fasnach, a thrafododd hi ddydd Llun, i faterion dyngarol.

hysbyseb
 "Mae angen i ni ddangos i'r byd yr hyn y gall y Gymanwlad ei wneud," meddai.

Gadawodd May 212 miliwn o bunnoedd ($ 304m) i geisio sicrhau bod plant sy'n byw mewn datblygu gwledydd y Gymanwlad yn derbyn blynyddoedd 12 o addysg o ansawdd.

"Rwyf am i hyn fod yn y copa lle mae'r Gymanwlad yn cytuno i wneud y nod ar gyfer ein holl aelodau - ac yn dechrau gosod y mesurau concrit a fydd yn caniatáu iddi ddod yn realiti," meddai.

Siaradodd ochr yn ochr â chyd-sylfaenydd a dyngarwr Microsoft Bill Gates, sy'n cyffwrdd â'r angen i leihau marwolaethau malaria, gan ddweud bod 90% o ddinasyddion y Gymanwlad yn byw mewn gwledydd lle mae'r afiechyd yn endemig.

hysbyseb
Mae Prydain eisoes wedi ymrwymo i dreulio hanner biliwn o bunnoedd y flwyddyn ar fynd i'r afael â malaria, a gall y bydd yn annog cyd-arweinwyr i dargedu haneriad o gyfraddau malaria gan 2023.

"Ni allwn fod mewn cydwybod dda, siarad am bobl ifanc y byd, am sicrhau etifeddiaeth i'n plant a'n wyrion, heb fynd i'r afael â chlefyd sydd, ledled y byd, yn lladd un ohonynt bob dau funud," ychwanegodd.

(Punnoedd $ 1 0.6983 =)

Parhau Darllen

gwledydd sy'n datblygu

UE camau fyny gymorth ar gyfer #Nigeria, #Niger a #Cameroon fel argyfwng dyngarol yn gwaethygu

cyhoeddwyd

on

20150107PHT05002_originalMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth dyngarol ychwanegol i helpu mynd i'r afael â'r sefyllfa sy'n gwaethygu yn y rhanbarth Llyn Chad.

Heddiw (4 Awst) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 12.5 miliwn yn ychwanegol mewn cymorth dyngarol i gefnogi pobl yn Nigeria, Niger a Chamerŵn wrth iddynt wynebu argyfwng dyngarol sy'n dirywio. Bydd cymorth brys ychwanegol heddiw yn helpu poblogaethau bregus yn rhanbarth Lake Chad. Bydd € 9m yn cael ei ddarparu i gefnogi pobl yn Nigeria, € 2 filiwn yn Camerŵn a € 1.5m yn Niger.

Daw'r cyllid newydd fel trais gan y grŵp terfysgol Boko Haram o ogledd Nigeria wedi ansefydlogi y rhanbarth Llyn Chad ddifrifol, gan achosi i'r dadleoli o filiynau o bobl.

hysbyseb

"Wrth deithio i'r rhanbarth y mis diwethaf, gwelais gyflwr pobl ym Masn Lake Chad. Mae miliynau wedi'u dadleoli ac mae nifer y rhai sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i fwyd yn fwyfwy brawychus. Mae'r sefyllfa yn Nigeria yn arbennig o ddramatig. Fel bob amser, mae plant yn cael eu taro galetaf a rhaid inni ymyrryd ar frys i atal eu dioddefaint. Bydd y cyllid ychwanegol hwn gan yr UE yn canolbwyntio ar gymorth brys, yn bennaf ym meysydd bwyd a maeth, dŵr a glanweithdra, ac iechyd. Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod sefydliadau dyngarol yn gallu cyrraedd y rhai sydd angen cymorth ar frys yn ddiogel. " meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

a gyhoeddwyd heddiw Mae'r cymorth yr UE yn dod ar ben y € 58m ddyrannwyd yn flaenorol i'r argyfwng Basn Chad Llyn, gan ddod cymorth dyngarol yr UE yn gyffredinol i dros € 70m ar gyfer y rhanbarth yn 2016. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn rhoddwr dyngarol mawr yn y rhanbarth, gan roi cymorth i lleol, cynnal a phoblogaethau dadleoli mewn sectorau amrywiol cymorth dyngarol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

TABL - Cyfanswm cymorth dyngarol yr UE i boblogaethau ym masn Lake Chad ac yn y Sahel yn 2016: € 216,200,000

hysbyseb
Math o gymorth (yn €)
Gwlad Gwydnwch a bwyd Cymorth ar gyfer gwrthdaro effeithio ar y boblogaeth ym Masn Chad Llyn cymorth argyfwng Ychwanegol
Burkina Faso 15 300 000
Cameroon 2 000 000 9 000 000 2 000 000
Chad 41 000 000 9 200 000
mali 17 500 000
Mauritania 10 700 000
niger 29 000 000 9 000 000 1 500 000
Nigeria 31 000 000 9 000 000
sénégal 6 400 000
Gorllewin Affrica rhaglenni rhanbarthol 23 600 000
Cyfanswm EUR 145 500 000 58 200 000 12 500 000

Cefndir

Nigeria yw'r wlad taro waethaf gan yr argyfwng dyngarol rhanbarthol. amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig dros 7 miliwn Nigerians wedi cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn y gogledd-ddwyrain y wlad ei ben ei hun - gan gynnwys dros 2 miliwn dadleoli sy'n dibynnu ar gymorth dyngarol i oroesi. Eisoes cymunedau lletyol sy'n agored i niwed yn cael eu heffeithio'n ddwfn, fel y mae'r boblogaeth leol yn Nigeria, ac yn gynyddol felly.

Mae'r Pell Rhanbarth y Gogledd Camerŵn hyn o bryd yn cynnal 65,100 ffoaduriaid Nigeria a 191, 600 dadleoli personau, 158,500 ohonynt wedi ffoi ymosodiadau gan Boko Haram yn fewnol. Yn y cyfamser, mae'r trais wedi gorfodi rhai pobl 167,000 o'u cartrefi yn Niger, sydd hefyd yn gartref 82,000 ffoaduriaid Nigeria.

Ar yr un pryd, amcangyfrifir rhyw 4.4 miliwn Nigerians i fod yn ansicr bwyd difrifol yn y gogledd-ddwyrain y wlad. Adroddir Mae nifer y plant sy'n dioddef o Difrifol Diffyg Maeth Acíwt i fod yn arbennig o frawychus amcangyfrif -ar lleiaf 244,000 yn cael eu heffeithio yn nhalaith Borno ei ben ei hun. Cymorth asiantaethau yn adrodd y gall un o bob pump o blant yn marw os nad yw triniaeth frys achub bywydau.

Yn Nigeria yn benodol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn cennu i fyny ei gymorth yn barhaus er mwyn diwallu anghenion dyngarol cynyddol. cymorth dyngarol yr UE i Nigeria ers 2014 yn gyfystyr â € 73 miliwn.

Er bod anghenion yn enfawr, gan ddarparu cymorth dyngarol yn Nigeria a'r rhanbarth yn gyffredinol yn parhau i fod yn heriol fel y dangosir gan yr ymosodiad yn erbyn ymatebwyr dyngarol yng ngogledd-ddwyrain Nigeria dim ond yr wythnos diwethaf.

Mwy o wybodaeth

Camerŵn Taflen ffeithiau

Niger Taflen ffeithiau

nigeria Taflen ffeithiau

Mae'r UE yn cynyddu cymorth dyngarol i ddioddefwyr Boko Haram yn rhanbarth Lake Chad yn Affrica

Parhau Darllen

gwledydd sy'n datblygu

#EUTurkey: Bydd Médecins Sans Frontières mwyach cymryd arian oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

20131008PHT21745_originalMédecins Frontières Sans (MSF) wedi cyhoeddi heddiw (17 Mehefin) y byddant yn mwyach yn cymryd arian o'r Undeb Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau, mewn gwrthwynebiad i hyn a welant bolisïau ataliaeth mor niweidiol a dwysáu ymdrechion i wthio pobl a'u dioddef i ffwrdd o Ewrop glannau. Mae'r penderfyniad i rym ar unwaith a bydd yn berthnasol i brosiectau MSF yn fyd-eang.

Tri mis i mewn i'r UE-Twrci fargen, a llywodraethau Ewropeaidd yn hawlio fel llwyddiant, pobl sydd angen eu diogelu yn cael eu gadael cyfrif ei gost ddynol wir. Ar Ynysoedd Groeg, yn fwy na 8,000 bobl, gan gynnwys cannoedd o blant dan oed eu pen eu hunain, wedi cael eu sownd o ganlyniad uniongyrchol o'r fargen UE-Twrci. Maent wedi bod yn byw mewn amodau enbyd, mewn gwersylloedd gorlawn, weithiau am fisoedd. Maent yn ofni dychwelyd gorfodi i Dwrci ac eto yn cael eu hamddifadu o gymorth cyfreithiol hanfodol, eu un amddiffyniad yn erbyn diarddel ar y cyd. Mae'r rhan fwyaf o'r teuluoedd hyn, y mae Ewrop wedi deddfu allan o'r golwg, wedi ffoi gwrthdaro yn Syria, Irac ac Affganistan.

Yn ddiweddar, canmolodd y Comisiwn Ewropeaidd y fargen UE-Twrci fel llwyddiant. Dywedodd Frans Timmermans, Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn Ewropeaidd: "Mae'r Datganiad UE-Twrci yn sicrhau canlyniadau: mae ymfudwyr yn gweld nad yw'n werth peryglu eu bywydau ar gychod smyglwyr ac rydym ar y trywydd iawn i gontractio € 1 biliwn o brosiectau o dan y Cyfleuster Ffoaduriaid gan diwedd yr haf hwn. Ond nid nawr yw'r foment i eistedd yn ôl. Mae angen i ni weithredu holl elfennau'r Datganiad yn llawn. Mae hyn yn cynnwys camu i fyny ailsefydlu a chynyddu gallu Gwlad Groeg i fynd i'r afael â'r sefyllfa ddyngarol a delio â cheisiadau lloches yn unol â'r UE. cyfraith. Mae angen i awdurdodau Twrci hefyd gwblhau gweithrediad y map ffordd rhyddfrydoli fisa. "

hysbyseb

Dywed MSF fod bargen yr UE-Twrci yn gosod yr union gysyniad o “ffoadur” a’r amddiffyniad y mae’n ei gynnig mewn perygl. Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Rhyngwladol Médecins Sans Frontières Jerome Oberreit: “Am fisoedd mae MSF wedi siarad am ymateb Ewropeaidd cywilyddus sy’n canolbwyntio ar ataliaeth yn hytrach na darparu’r cymorth a’r amddiffyniad sydd eu hangen ar bobl. Unwaith eto, nid yw prif ffocws Ewrop ar ba mor dda y bydd pobl yn cael eu hamddiffyn, ond ar ba mor effeithlon y cânt eu cadw draw. ”

MSF hefyd yn gwrthwynebu cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ailadrodd y rhesymeg UE-Twrci ar draws mwy na gwledydd 16 yn Affrica a'r Dwyrain Canol. Byddai'r rhain yn ymdrin yn gosod toriadau masnach a chymorth datblygu ar wledydd nad ydynt yn deillio mudo i Ewrop neu hwyluso dychwelyd drwy rym, gwobrwyo'r rhai sy'n gwneud hynny.

MSF yn dweud bod gan fod y cytundeb rhwng Ewrop a Thwrci gwneud ar 18 Mawrth, Gwlad Groeg wedi troi i mewn i gwersylloedd ffoaduriaid gwersylloedd cadw. Mae ffoaduriaid yn cael eu didoli a'u aros i gael eu hanfon yn ôl i Dwrci ar gyfer y rhai a ddaeth ar ôl 20 Mawrth. Mae'r cytundeb UE-Twrci yn gosod cynsail peryglus ar gyfer gwledydd eraill hosting ffoaduriaid, gan anfon neges bod gofalu am bobl eu gorfodi o'u cartrefi yn ddewisol ac y gallant brynu eu ffordd allan o ddarparu lloches. Y mis diwethaf, a nodwyd Llywodraeth Kenya polisi mudo Ewropeaidd i gyfiawnhau eu penderfyniad i gau gwersyll ffoaduriaid mwyaf y byd, Dadaab, anfon ei thrigolion yn ôl i Somalia. Yn yr un modd, y fargen yn gwneud dim i annog gwledydd cyfagos Syria, eisoes yn cynnal miliynau o ffoaduriaid, i agor eu ffiniau i'r rhai mewn angen.

hysbyseb

"Ewrop ymgais i allanoli rheolaeth ymfudo yn cael effaith domino, gyda borderi ar gau ymestyn yr holl ffordd yn ôl i Syria. Mae pobl yn gynyddol gennych unrhyw le i droi, "meddai Oberreit. "A fydd y sefyllfa yn Azaz lle 100,000 o bobl yn cael eu blocio rhwng ffiniau caeedig a llinellau blaen yn dod yn y rheol, yn hytrach na'r eithriad marwol?"

pecyn ariannol yr UE-Twrci fargen yn cynnwys un biliwn o ewros mewn cymorth dyngarol. Tra'n cydnabod bod eu ddi-os yn cael eu anghenion yn Nhwrci, gwlad sydd ar hyn o bryd yn cynnal yn agos i dair miliwn o ffoaduriaid Syria, cymorth hwn wedi cael ei drafod fel gwobr am addewidion rheoli ffiniau, yn hytrach na bod yn seiliedig ar anghenion yn unig.

“Mae polisïau ataliaeth a werthwyd i’r cyhoedd fel atebion dyngarol wedi gwaethygu dioddefaint pobl mewn angen yn unig. Nid oes unrhyw beth dyngarol o bell am y polisïau hyn. Ni all ddod yn norm a rhaid ei herio, ”meddai Oberreit. “Ni fydd MSF yn derbyn cyllid gan sefydliadau a llywodraethau y mae eu polisïau’n gwneud cymaint o niwed. Rydym yn galw ar lywodraethau Ewropeaidd i symud blaenoriaethau - yn hytrach na chynyddu nifer y bobl y gallant eu gwthio yn ôl, rhaid iddynt wneud y mwyaf o'r nifer y maent yn ei groesawu a'i amddiffyn. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd