UE yn cydweithredu gyda America Ladin

| Gorffennaf 21, 2014 | 0 Sylwadau

slide1Mae'r UE yn fwy na 18 mlynedd o brofiad o gydweithio rhanbarthol yn America Ladin. Rhwng 2007- 2013 yr amod yr UE € 556 miliwn ar gyfer cronfeydd rhanbarthol, ei wario yn yr ardaloedd o gydlyniad cymdeithasol, rheoli dŵr, datblygiad cymdeithasol-economaidd, addysg a gwybodaeth gymdeithas uwch, ymhlith eraill.

Yng nghynhadledd EUROsociAL ym Mrwsel ar 24 25-Mawrth, Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs, cyhoeddodd cefnogaeth yr UE newydd o leiaf € 2.4 biliwn ar gyfer America Ladin ar gyfer y blynyddoedd 2014 2020 i, sydd yn rhan o'r Offeryn Datblygu Cydweithio (DCI) . Mae hyn yn cael ei wario ar y meysydd diogelwch, llywodraethu da, atebolrwydd a thegwch cymdeithasol, twf economaidd yn gynhwysol ac yn gynaliadwy, cynaliadwyedd amgylcheddol, gwydnwch a newid yn yr hinsawdd, ac Erasmus +.

gwledydd 18 (Ariannin, Bolifia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mecsico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Periw, Uruguay, Venezuela) yn cael eu cwmpasu gan y DCI ac yn gymwys ar gyfer y rhain cronfeydd rhanbarthol.

UE yn cydweithredu gyda Peru a Ecwador

Ecuador

• Gyda phoblogaeth o tua 15.5 miliwn, Ecuador yw'r wlad fwyaf poblog yn Ne America ac yn cael ei ddosbarthu fel gwlad incwm canolig uchaf.

• Ecuador yw'r trydydd economi sy'n tyfu gyflymaf yn America Ladin (5.2 2012% yn), gyda'r gyfradd diweithdra isaf (4.86 2013% yn) yn y rhanbarth yn fyd-eang.

• Mae twf economaidd yn Ecwador wedi bod yn gynhwysol, sydd wedi lleihau lefelau tlodi ac anghydraddoldeb yn uniongyrchol ac yn cynyddu y dosbarth canol.

• Rhwng 2006 2013 a, syrthiodd tlodi incwm (gan ddefnyddio'r llinell dlodi genedlaethol) o 37.6 25.5% i% tra bod tlodi eithafol gostwng o 16.9 8.6% i%.

• Fodd bynnag, mae heriau sylweddol yn parhau o ran cynaliadwyedd y cyflawniadau hyn wrth leihau tlodi ac anghydraddoldeb ac o ran sicrhau twf cynaliadwy a chynhwysol.

• Mae mwy na hanner y boblogaeth Ecwador yn parhau i fyw mewn tlodi neu yn agored i unwaith eto yn disgyn o dan y llinell dlodi.

Rhwng 2007 2013 a, ymrwymodd yr UE € 140.6m i Ecwador:

Y prif bolisïau a gefnogir oedd addysg (€ 75.2m) a thwf economaidd (€ 65.4m).

Ym maes addysg, y gefnogaeth yr UE wedi cyfrannu at gynnydd sylweddol mewn mynediad at addysg sylfaenol gyffredinol, gyda, erbyn diwedd 2013, yn fwy na 95% o blant o oedran ysgol sy'n mynychu ysgolion.

Peru

• Mae gan y boblogaeth Periw pumed-fwyaf (29.733 miliwn) yn America Ladin (y tu ôl i Brasil, Mecsico, Colombia a'r Ariannin) ac mae'n cwmpasu ardal o 1.3 miliwn o fetrau sgwâr. Mae'n cael ei ddosbarthu fel gwlad incwm canolig uchel.

• Y prif ddangosyddion cymdeithasol i Peru dangos cynnydd cadarnhaol, ond mae hefyd yn datgelu dyfalbarhad o anghydraddoldeb. Er bod y gyfradd tlodi cenedlaethol gostwng o 45 2006% yn i 25.8 2012% yn, lefel tlodi parth Andes gwledig yn parhau i fod ar 53%.

• Yr economi Periw yn parhau seiliedig i raddau helaeth ar y echdynnu ac allforio deunyddiau crai, mwynau a nwy yn bennaf. Nid yw hyn yn unig yn gwneud y wlad yn strwythurol agored i galw a'r cyflenwad allanol ysgytiadau mewn marchnadoedd byd-eang, ond gall hefyd yn bwydo anfodlonrwydd a gwrthdaro cymdeithasol.

Rhwng 2007 2013 a, ymrwymodd yr UE € 135m i Beriw:

Y prif feysydd cymorth yn polisïau cyffuriau a chynhwysiant cymdeithasol.

Yn 2013, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd € 32.2m o gyllid mewn Cymorth Cyllideb Sector i'r Strategaeth Genedlaethol gwrth-Gyffuriau. Bydd y gyfran sefydlog cyntaf o € 8m ei dalu allan yn ystod ymweliad y Comisiynydd.

Cymorth ar gyfer cynhwysiad cymdeithasol wedi bod yn un o brif dargedau y cydweithrediad yr UE â Periw yn y degawd diwethaf. Creu Weinyddiaeth newydd o Cynhwysiant Cymdeithasol a chreu cronfa arbennig maethu rhaglenni cynhwysiant cymdeithasol canlyniad-oriented chreu yn enghreifftiau da o ymdrechion hyn ar ran y Llywodraeth.

prosiectau rhanbarthol ym Mheriw ac Ecwador

  1. Alfa III

Alfa III yn cefnogi moderneiddio addysg uwch yn America Ladin er mwyn hyrwyddo datblygu cynaliadwy a theg yn y rhanbarth, drwy greu rhwydweithiau rhwng prifysgolion yn y rhanbarth.

Yn hyn o beth, Alfa III yn cyfrannu at adeiladu Ardal Addysg Uwch Cyffredin yr UE-Americanaidd Lladin, a gydnabyddir fel elfen strategol ar gyfer cryfhau cysylltiadau dwyochrog ac amlochrog rhwng y ddau ranbarth. Gyda chyllideb o € 75m ar gyfer y cyfnod 2007 2013-, mae'r rhaglen yn brosiectau a ariennir 51 maethu cydweithrediad a rhwydweithio ymhlith bron i 500 brifysgolion. Mwy na Sefydliadau 18 Addysg Uwch (SAU) o Beriw cymryd rhan yn y prosiectau a gymeradwywyd 14 o Alfa III. Yn Ecuador, o leiaf Sefydliadau Addysg Uwch 19 cymryd rhan.

  1. rhaglen EUROsociAL- Blaenllaw i gydlyniad cymdeithasol yn America Ladin

EUROsociAL yn rhaglen a gynlluniwyd i gynyddu cydlyniant cymdeithasol, gan ddwyn ynghyd gwleidyddol sy'n gwneud penderfyniadau a gweision cyhoeddus lefel uchel o weinyddiaethau cyhoeddus Ewropeaidd ac America Ladin i ddatblygu a gweithredu polisïau i leihau anghydraddoldebau cymdeithasol.

Mae cyfanswm y cyfraniad yr UE yn gyfystyr â € 70m (€ 30m yn ystod ei chyfnod cyntaf (2004 2009-) a € 40m yn ystod yr ail un (2011 2014-). Mae'n mynd ati yn meithrin 'South-De' cydweithredu yn America Ladin (hy pan Disgwylir gwario ar ba i'r brig € 10m yn ystod ail gam y rhaglen - yn seiliedig ar gydweithredu blaenorol ac yn addasu i amodau penodol mewn gwlad cyfagos wedi cael ei drosglwyddo o un wlad America Ladin i un arall wybodaeth).

Dyma rai enghreifftiau diriaethol o Periw a Bolifia cynnwys helpu cyn-garcharorion i ailintegreiddio i gymdeithas, gan gefnogi'r Systemau Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol a monitro cydraddoldeb mynediad at ofal iechyd a meddyginiaethau.

Mwy o enghreifftiau o brosiectau cydweithredu rhanbarthol ar gael yma .

Am fwy o wybodaeth:

IP / 14 / 853: Comisiynydd yr UE yn cyhoeddi cyllid newydd sylweddol ar gyfer Peru yn ystod yr ymweliad

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwledydd sy'n datblygu, Datblygu, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Nodau Datblygu'r Mileniwm

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *