Cysylltu â ni

diwylliant

Comisiynydd Vassiliou: Treftadaeth ddiwylliannol i elwa o gefnogaeth Ewropeaidd gryfach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

europa_nostra_awardsDylai sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol achub ar gyfleoedd rhaglenni a pholisïau cyllido'r Undeb Ewropeaidd i helpu i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r sector, yn ôl adroddiad newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r ddogfen bolisi, o'r enw 'Tuag at agwedd integredig tuag at dreftadaeth ddiwylliannol i Ewrop', yn nodi bod y sector ar "groesffordd" gyda chyllidebau cyhoeddus is, cyfranogiad yn gostwng mewn gweithgareddau diwylliannol traddodiadol ac arallgyfeirio darpar gynulleidfaoedd oherwydd trefoli, globaleiddio a newid technolegol. . Ond mae hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid weithio'n agosach ar draws ffiniau i sicrhau bod treftadaeth ddiwylliannol yn cyfrannu mwy at dwf a swyddi cynaliadwy.

Y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou (Yn y llun) Dywedodd: "Mae angen i Ewrop gynyddu gwerth cynhenid, economaidd a chymdeithasol treftadaeth ddiwylliannol i'r eithaf. Dylai fod yn ganolfan arloesi ar sail treftadaeth, gan fachu ar y cyfleoedd a grëir trwy ddigideiddio a hyrwyddo ein harbenigedd treftadaeth ledled y byd. Ar draws yr UE, mae angen i ni annog dull mwy cyfeillgar i bobl mewn safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd, gan ddefnyddio technegau a thechnolegau newydd i ddenu ymwelwyr a chyrraedd pobl ifanc yn benodol. Yn fyr, mae angen inni ddod â hanes yn fyw. Rwy’n falch bod treftadaeth yn debygol o elwa o gefnogaeth Ewropeaidd gryfach dros y saith mlynedd nesaf."

Mae'r adroddiad yn galw am gydweithrediad cryfach ar lefel yr UE i rannu syniadau ac arfer gorau, a all fwydo i bolisïau a llywodraethu treftadaeth genedlaethol. Mae hefyd yn croesawu'r dull a osodwyd gan Gyfarwyddeb Asesu Effaith Amgylcheddol yr UE, sy'n ei gwneud yn ofynnol ystyried effaith prosiect ar dreftadaeth ddiwylliannol, a'r Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol sy'n caniatáu cymorth gwladwriaethol i'r sector. Mae'n annog dull tebyg o gefnogi treftadaeth wrth lunio polisïau yn ehangach ar lefelau'r UE, cenedlaethol a rhanbarthol.

hysbyseb

Mae treftadaeth ddiwylliannol eisoes wedi elwa o arian sylweddol gan yr UE, gan gynnwys € 3.2 biliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn 2007-2013. Roedd gwaith cadwraeth mawr yn y Parthenon a Pompeii ymhlith y cynlluniau i dderbyn cefnogaeth. Darparodd rhaglenni'r UE € 1.2bn arall ar gyfer treftadaeth wledig a thua € 100 miliwn ar gyfer ymchwil sy'n gysylltiedig â threftadaeth. Disgwylir i dreftadaeth ddiwylliannol elwa o fuddsoddiadau hyd yn oed yn uwch gan yr UE yn 2014-2020, er enghraifft trwy'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (gyda chyfanswm cyllideb o € 351bn ar gyfer polisi rhanbarthol), Horizon 2020 (€ 80bn ar gyfer ymchwil) ac Ewrop Greadigol ( € 1.5bn ar gyfer diwydiannau diwylliannol a chreadigol).

Mae yna hefyd gyfleoedd cyllido a pholisi sylweddol mewn sawl maes sy'n gysylltiedig â threftadaeth ddiwylliannol fel datblygu lleol a rhanbarthol, addysg, cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a thwristiaeth. Yn wir, mae twristiaeth yn yr UE werth € 415bn y flwyddyn ac mae'n cyfrif am 15 miliwn o swyddi - llawer ohonynt yn gysylltiedig â threftadaeth, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Gwnaeth tua 27% o deithwyr yr UE arolwg ar gyfer a Eurobaromedr ar dwristiaeth (Mai 2011) fod treftadaeth ddiwylliannol yn ffactor allweddol wrth ddewis cyrchfan.

Cefndir

hysbyseb

Ym mis Mai eleni galwodd gweinidogion diwylliant yr UE ar i'r Comisiwn "fynd ar drywydd y dadansoddiad o effaith economaidd a chymdeithasol treftadaeth ddiwylliannol yn yr UE a chyfrannu at ddatblygu dull strategol".

Mae'r cyfathrebiad a fabwysiadwyd gan y Comisiwn heddiw yn ymateb i'r cais hwn. Ei nod yw helpu aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid i wneud y mwyaf o'r gefnogaeth sylweddol i dreftadaeth sydd ar gael o dan offerynnau'r UE, symud ymlaen tuag at ddull mwy integredig ar lefel genedlaethol ac UE, ac yn y pen draw gwneud Ewrop yn labordy ar gyfer arloesi ar sail treftadaeth.

Mae cefnogaeth i dreftadaeth ddiwylliannol ar lefel yr UE yn deillio o Erthygl 3.3 o'r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd, sy'n nodi y bydd yr Undeb yn sicrhau bod treftadaeth ddiwylliannol Ewrop yn cael ei diogelu a'i gwella. Mae Erthygl 167 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd yn nodi y bydd yr Undeb yn cyfrannu at flodeuo diwylliannau'r aelod-wladwriaethau, gan barchu eu hamrywiaeth genedlaethol a rhanbarthol ac ar yr un pryd ddod â threftadaeth ddiwylliannol gyffredin i'r amlwg.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cynhyrchu adroddiad mapio i gyd-fynd â'r cyfathrebiad, gyda mwy o fanylion am bolisi'r UE a chyllid sy'n berthnasol i'r sector treftadaeth.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu - Tuag at agwedd integredig tuag at dreftadaeth ddiwylliannol yn Ewrop
Adroddiad mapio - treftadaeth ym mholisïau'r UE
Gwefan y Comisiynydd Vassiliou
Ewrop greadigol wefan
Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd