Cysylltu â ni

Frontpage

MH17 - rhagdybiaeth o euogrwydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

21crash4Achosodd damwain hediad awyrennau Malaysia MH17 gorwynt gwleidyddol - nid yw ymchwiliad ar lawr gwlad wedi cychwyn eto, ond tynnodd y Tŷ Gwyn sylw at wrthryfelwyr o blaid Rwseg, a gefnogwyd yn ôl pob sôn gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, i fod yn gyfrifol am y drasiedi. Mae'r dirmyg tebyg i Inquisition i'r rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd yn dynodi nad damwain oedd y trychineb fel y gwnaeth y lleill a ddigwyddodd yr un wythnos, ond marwolaeth a offerynwyd gan UDA a'u cynghreiriaid wrth geisio cyflawni nodau geopolitical yn yr Wcrain. Nod y dimensiwn gwleidyddol pwerus hwn yw euogfarnu Rwsia, gan adael llwybr cul i'r gwirionedd go iawn gael ei sefydlu - bydd y ddamwain yn parhau i fod yn ddirgelwch.

Tra bod y blogosffer meddwl beirniadol yn modelu gwahanol senarios o'r trychineb ac yn dadansoddi ei anghysondebau, mae dosbarth gwleidyddol Ewrop yn rhagweld canlyniadau tymor hir y ddamwain sydd, waeth beth fo'r achos gwirioneddol, wedi'i phriodoli i arlywydd Rwseg, gan gyflenwi'r gwrthryfelwyr yn ôl pob tebyg. gyda thaflegrau BUK - offeryn damcaniaethol o'r drosedd. Mae pardduo'r Arlywydd Putin wedi dod yn duedd sydd wedi'i hen sefydlu yn ystod ei drydydd mandad, yn enwedig ers protestiadau Sgwâr Maidan, gan arwain at ymgyrch enfawr gan gyfryngau torfol y gorllewin, gan ei labelu fel 'llofrudd' teithwyr MH17. Yn plesio llawer o leinwyr caled yn hiraethus am ddyddiau’r Rhyfel Oer, nid yw’r strategaeth hon yn arwain at ddatrys y problemau diogelwch yn yr Wcrain, gan ochri’r chwilio am atebion i gêm bai wleidyddol.
Mae'r agwedd tuag at ymchwilio i'r ddamwain awyren yn rhannu'r Hen a'r Byd Newydd a thu hwnt, gan dynnu llinellau ar draws cyfandir Ewrop â Gwlad Pwyl a Batics ag obsesiwn am ffantasïau'r Undeb Sofietaidd. Tra bod yr Unol Daleithiau yn galw am sancsiynau ar unwaith yn erbyn Rwsia, mae’r Ewropeaid yn ceisio ennill amser, gan y byddai’r mesurau cyfyngol sectoraidd yn tanio llawer o economïau’r UE, os nad y cyfan. Mae cam fel cam yn arbennig o ddadleuol yng ngoleuni datgeliadau newydd o weinidogaeth amddiffyn Rwseg yn honni gweithgareddau hyfforddi milwrol Wcrain ar ddyddiad y ddamwain. Mae'r sefyllfa'n atgoffa rhywun o awyren Rwseg 2001 a gafodd ei saethu i lawr gan daflegryn ar y ffordd yn ôl o Tel-Aviv, gan adael 77 yn farw - cyfaddefodd awdurdodau Wcrain gamgymeriad yn ddiweddarach yn ystod hyfforddiant milwrol.
Fodd bynnag, yn dilyn rhesymeg 'rhagdybiaeth euogrwydd', yr wythnos hon ymunodd 15 o bobl a 18 endid â rhestr ddu sefydledig yr UE o swyddogion Rwseg, yn gyfrifol yn ôl arweinwyr yr UE am '' ansefydlogi 'yr Wcráin ac' 'anecs' 'y Crimea . Mae'r bai hwn yn cael ei wrthod yn rymus gan Rwsiaid, sy'n honni mai'r Gorllewin sy'n gyfrifol am y coup d'état yn Kiev, gan achosi'r ymatebion cadwyn a arweiniodd at yr argyfwng dwys yn nhalaith Wcrain.
At hynny, mae'r sancsiynau sectoraidd yn y sectorau ariannol, amddiffyn ac ynni yn erbyn Rwsia yn parhau i fod mor dafladwy â lefel integreiddio Rwsia i economïau Ewrop - ni ddylid datgymalu'r polisi a ddilynwyd ar gyfer yr hanner canrif ddiwethaf heb golledion difrifol i'w gilydd. Mae’r Arlywydd Herman van Rompuy, a wahoddodd yr aelod-wladwriaethau i gosbi Rwsia mewn gweithdrefn ysgrifenedig, yn rhagweld ei bensiwn mewn cwpl o fisoedd, ond bydd y gwleidyddion ym mhrifddinasoedd yr UE yn ystyried goblygiadau’r sancsiynau sectoraidd ar les eu etholwyr.
Mae rhai o aelodau’r UE yn dal i ddringo allan o’r dirwasgiad, a fyddent yn gallu gwrthsefyll ergyd o’r fath? A fydd y polisi cosbau yn erbyn Rwsiaid, sy'n ei ystyried yn anghyfiawn, yn cael ei gynnal ar safle ffug? Yn sicr ni fyddai'r sancsiynau'n adfywio'r Rhyfel Oer yn absenoldeb gwrthdaro ideolegol, ond byddant yn cychwyn ar oes newydd o ryfeloedd masnach llym, a ysgogwyd gan angen yr Unol Daleithiau i goncro calonnau Ewropeaid i lofnodi'r cytundeb masnach rydd - y TTIP.
Mae'r rhaniad mawr rhwng yr UD a'r UE tuag at Rwsia wedi'i wreiddio yn yr economi, gan fod yr UE yn gyd-ddibynnol â Rwsia, ac felly'n agored i niwed vis-à-vis i'r sefyllfa sy'n dirywio'n gyflym yn yr Wcrain - y tramwy nwy mawr i'r UE. Yn wahanol i'r Unol Daleithiau, gan ddilyn y polisi o gadw Rwsia gyda dwyster amrywiol, mae gan Ewrop ddiddordeb mawr yn natblygiad cysylltiadau â'r Dwyrain, y gymdogaeth a Rwsia - partner strategol sefydledig. Fodd bynnag, mae'r sêl Ewropeaidd i gyflymu llofnod y Cytundeb Cymdeithas gyda'r Wcráin i riportio'r cyflawniad erbyn diwedd y cylch gwleidyddol, wedi sbarduno digwyddiadau dramatig pellach yn yr Wcrain.
Mae agwedd y cyhoedd yn cael ei drysu'n fwyfwy gan y rhyfeloedd gwybodaeth, gan geisio lloches mewn cynllwynion. Yr Arlywydd Poroshenko yw buddiolwr mwyaf y ddamwain, gan roi cyfle iddo labelu ei wrthwynebwyr gwleidyddol, gan wrthod ei esgyniad yn Kiev fel coup-d'état, fel 'terfysgwyr', gan ailfywiogi'r gwrthdaro milwrol yn y de-ddwyrain. Bydd cysgod y drosedd a fwriwyd ar y gwrthryfelwyr, yn rhyddhau ei law yn llwyr, er na roddodd lawer o sylw i'r dulliau o euogfarnu ei wrthwynebwyr gwleidyddol o'r blaen.
Yn baradocsaidd, manteision Poroshenko ar yr un pryd yw rhithiau, yn pylu yn agos, sy'n datgelu ei anallu i warantu diogelwch i'r ymdrechion Ewropeaidd a rhyngwladol. Mae'n rhwbio i ffwrdd ar enw da'r Wcráin, gan ddod â cholledion ariannol sylweddol tra bod y cwmnïau awyr yn dechrau osgoi awyr yr Wcrain. Gan faeddu’r Kremlin am fethiannau llywodraeth Wcrain i warantu diogelwch hediadau, gan gynnwys asesiad digonol o’r sefyllfa yn awyr y de ddwyrain, mae’r Gorllewin yn lleihau’r awdurdodau yn Kiev.
Mae pwyntio at arlywydd Rwseg fel un sy'n gyfrifol yn dychwelyd yr Wcrain mewn ffordd benodol i batrwm Gweriniaeth Sosialaidd Sofietaidd Wcrain, gyda Kremlin yn rheoli, gan gyfrannu at ddelwedd yr Wcráin fel gwladwriaeth a fethodd, nad oedd yn gallu gwneud hynny mewn 24 mlynedd o annibyniaeth. llunio eu gwladwriaeth swyddogaethol eu hunain.
Mae nwydau dyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia yn hofran yn uchel ond prin bod unrhyw un a all ragweld pa mor isel y gallai'r sefyllfa suddo. Mae penderfyniad cryf gan weinyddiaeth yr UD i fynd ar drywydd Ewrop i ddilyn yn ôl ei thraed wrth leihau cyfnewidiadau â Rwsia.
Yn y cyfamser mae ymosodiad parhaus gan filwyr Kiev yn ardal y ddamwain awyren. Mae arbenigwyr OSCE yn cadarnhau mai dim ond targedau sifil sy'n cael eu saethu. Mae'r byd yn galaru teithwyr marw MH17, tra bod y doll marwolaeth yn nwyrain yr Wcrain yn mowntio, gyda mwy na 250 o sifiliaid wedi'u lladd yn Lughansk. Mae defnyddwyr rhwydweithiau cymdeithasol lleol yn trafod iawndal diweddar, tanau parhaus, adfeilion tai a meirwon i'w claddu.
Mae darlunio erchyllterau rhyfel mewn ymosodiadau parhaus gan filwyr Kiev yng Ngogledd Donetsk, Irina Grebenyuk, yn dod i'r casgliad nad yw'r bywydau yn cyfrif i'r Gorllewin: 'Nid Malaysiaid ydym ni.'

hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd