Cysylltu â ni

economi ddigidol

Gwneud 2014 yr haf byddwch yn dysgu sut i roi cod!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

21846-Europe_Code_Week_logoOs yw'r haul yn mynd yn ormod, rydych chi wedi gorffen y llyfr hwnnw ac mae croeseiriau wedi colli eu hud - yna beth am wneud Awst 2014 yr haf rydych chi'n dysgu iaith ddigidol newydd? Cyn Wythnos Cod yr UE, sy'n digwydd ar draws Ewrop 11-17 Hydref 2014, dyma rai ffyrdd y gallwch chi, eich ffrindiau a'ch teulu ddysgu sut i godio yr haf hwn.

Ewch ar wersyll rhaglennu

Dim ond blas ar rai o'r gweithgareddau Llysgenhadon Wythnos Cod yr UE ar eu bwydlen ym mis Awst.

hysbyseb
 1. Estonia Kääriku, Plwyf Otepää, 11-15 Awst. Gall plant 9 i 14 ddysgu sut i raglennu yn Scratch, roboteg a defnyddio Kodu GameLab. Yn ogystal â gweithgareddau digidol mae digon o amser ar gyfer chwaraeon ac ymarferion adeiladu tîm eraill. Mwy o wybodaeth

 2. Budapest, Hwngari, 11-15 Awst. Mae'r gwersyll hwn yn seiliedig ar y cwrs ROBOTICS 'Hyfforddi'r Hyfforddwr'. Mwy o wybodaeth

 3. Budaörs, Hwngari, 20 Mehefin i 29 Awst. Digwyddiadau codio haf wythnosol i blant 8-15. Mwy o wybodaeth

  hysbyseb

Ac mae llawer mwy allan yno i ddewis ohonynt:

- Rhowch gynnig ar godio sesiynau blasu a gweithdai, er enghraifft yn

france

 1. Lille, 20 a 27 Awst. Cyber-Espace de EuraTechnologies yn cynnig dau weithdy codio lle gall plant 8-12 ddysgu crafu. Mae'r Codio Atelier cyntaf - Scratch (lefel 1) yn digwydd ddydd Mercher 20 Awst, yr ail ddydd Mercher 27 Awst. Mwy o fanylion a chofrestru ar +33 3 20 09 93 15 neu drwy e-bost [e-bost wedi'i warchod]

 2. Dunkerque, 24 Awst. A Codio Goûter ar 24August yn rhoi cyfle i gyfranogwyr roi cynnig ar offer rhaglennu amrywiol.

Yr Almaen

 • Düsseldorf, 30 Awst. Plant mae croeso i rhwng pedwar a naw ddysgu rhaglenni elfennol gyda'u rhieni. Mwy o wybodaeth

- Dysgu rhywfaint o raglennu ar-lein

Os na allwch ymuno â gwersyll haf dyma bedair ffordd o ddechrau (o'r Tudalen adnoddau Cod yr UE).

- Gwersi codio i ddechreuwyr

 1. Crafu yn iaith raglennu am ddim sy'n targedu pobl ifanc (ond yn dda i oedolion hefyd!) lle gallwch chi greu eich straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eich hun.

 2. Codecademy: Dysgu sut i godi'n rhyngweithiol, am ddim.

 3. Cod yr Ysgol: Cod Ysgol yn addysgu technolegau gwe yn gysur eich porwr gyda gwersi fideo, heriau codio, a darllediadau sgrin.

 4. Tiwtorialau Code.org: Tiwtorialau syml ar gyfer dechreuwyr y gellir eu cwblhau mewn awr neu lai.

- Cyrsiau ar-lein llawn ar gael yn

 1. Coursera

 2. MIT OpenCourseWare

 3. Udacity

 4. Khan Academi: Hanfodion rhaglenni yn llyfrgell iaith a phrosesu JavaScript.

- Gweithgareddau codio yn Ewrop a'r byd

Mae dwy fenter adnabyddus CoderDojo a Merched Rheiliau, sef cymuned fyd-eang dan arweiniad gwirfoddolwyr o glybiau rhaglennu am ddim i bobl ifanc a menywod yn y drefn honno.

Yn CoderDojos, mae pobl ifanc rhwng 7 a 17 yn dysgu sut i godio, datblygu gwefannau, apiau, rhaglenni, gemau ac archwilio technolegau. Mae Rails Girls yn targedu menywod sy'n dysgu prototeipio, rhaglennu sylfaenol ac yn cael eu cyflwyno i fyd technoleg.

Enghraifft arall yw Code.org, cwmni di-elw a gefnogir gan yr Unol Daleithiau. Mae llawer o fusnesau rhyngwladol (Telefonica, Google, Microsoft, Telerik ac ati) hefyd yn trefnu amrywiol weithgareddau codio.

Ydych chi'n trefnu gweithgaredd codio? Ychwanegwch ef yma - hyd yn oed os nad yw'n digwydd yn ystod yr Wythnos Godau ym mis Hydref. Mae dros 100 o ddigwyddiadau eisoes wedi'u rhestru! Gallwch hefyd osod @codeWeekEU gwybod a byddwn yn rhannu'r newyddion.

Comisiynwyr yn dychwelyd Wythnos Cod yr UE 11-17 2014 Hydref - Dewch â'ch syniadau yn fyw gyda chodio

Bydd ail rifyn Wythnos Cod yr UE yn digwydd 11-17 Hydref 2014. Y syniad yw gwneud codio yn fwy gweladwy, egluro'r sgiliau hyn, a dod â phobl frwdfrydig at ei gilydd i ddysgu. Ein nod yw cael miliynau o blant, rhieni, athrawon, entrepreneuriaid a llunwyr polisi i ddod ynghyd digwyddiadau ac ystafelloedd dosbarth dysgu rhaglenni a sgiliau cysylltiedig.

Mae Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Neelie Kroes (Agenda Ddigidol) a'r Comisiynydd Androulla Vassiliou (Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid) wedi anfon llythyr ar y cyd i Weinidogion Addysg yr UE yn eu hannog i annog plant i gymryd rhan yn wythnos Cod yr UE. "Mae hyrwyddo sgiliau codio yn Ewrop yn rhan o'r ateb i ddiweithdra ymhlith pobl ifanc," medden nhw.

Mae'r fenter wedi denu cefnogaeth codio a symudiadau addysg fel CoderDojo a Merched Rheiliau ac o gwmnïau technoleg a TG mawr (ee Rovio, Microsoft, Telefonica, Liberty Global, Google a Facebook) sydd i gyd yn helpu dod â chodio i filiynau o blant er enghraifft trwy gynnig sesiynau blasu codio, trwy ddatblygu modiwlau dysgu a helpu i hyfforddi athrawon.

Sut mae Wythnos Cod yr UE yn cael ei threfnu?

Ym mhob gwlad un neu nifer Llysgenhadon Wythnos Cod yr UE wedi gwirfoddoli i fod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer Wythnos y Cod, helpu i ledaenu gweledigaeth y fenter a chysylltu cymunedau codio lleol ac actorion â diddordeb.

Trefnir digwyddiadau Wythnos Cod yr UE yn lleol a'u cyhoeddi ar a mapio gwefan Wythnos Cod yr UE gan y trefnydd.

Pam mae codio yn bwysig?

Mae pob rhyngweithio rhwng bodau dynol a chyfrifiaduron yn cael ei reoli gan god. Mae rhaglennu ym mhob man a sylfaenol i ddeall byd hyper-gysylltiedig. Codio yw'r Llenyddiaeth o heddiw.

Bydd angen sgiliau codio sylfaenol hefyd ar gyfer llawer o swyddi yn y dyfodol agos. Mae angen rhywfaint o gymhwysedd TGCh ar fwy na 90% o alwedigaethau proffesiynol y dyddiau hyn. At hynny, nid yw nifer y graddedigion mewn cyfrifiadureg yn cyd-fynd â'r galw hwn am sgiliau. O ganlyniad, ni ellir llenwi nifer o swyddi gwag agored ar gyfer ymarferwyr TGCh, er gwaethaf y lefel uchel o ddiweithdra yn Ewrop. Os na fyddwn yn mynd i'r afael â'r mater hwn ar lefel Ewropeaidd a chenedlaethol yn briodol, efallai y byddwn yn wynebu prinder hyd at 900,000 o weithwyr TGCh TGCh erbyn 2020. Mae cyfran y merched wrth ddewis gyrfaoedd technegol hefyd yn frawychus o isel. Mae codio yn ffordd o ddenu merched i ddewis gyrfaoedd technoleg.

Mae gwneud gyrfaoedd TGCh yn fwy deniadol yn un o amcanion yr Clymblaid Fawr ar gyfer Swyddi Digidol.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Wythnos Cod yr UE
Map o ddigwyddiadau (caiff digwyddiadau eu hychwanegu gan drefnydd lleol a'u gwirio yn ôl Llysgennad yr Wythnos Gôd)

Fideo Wythnos Cod yr UE
Datganiad i'r wasg ar Wythnos Cod yr UE (ym mhob un o ieithoedd yr UE)

Twitter: @codeWeekEU Hashtag: #codeEU
Facebook: codeEU

Mae Vassiliou yn annog gweinidogion addysg i helpu plant i dorri'r cod

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

 • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
 • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

 • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
 • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
 • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
 • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
 • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
 • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd