Cysylltu â ni

EU

Comisiwn yn mabwysiadu rhaglen Ffrangeg i ddefnyddio € 499 miliwn o Gronfa am Gymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

GetMediaBytesMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo heddiw (31 Gorffennaf) Rhaglen Weithredol Ffrainc i ddefnyddio'r newydd Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD). Bydd Ffrainc, yr aelod-wladwriaeth gyntaf i gael ei rhaglen FEAD wedi'i mabwysiadu, yn derbyn 499 miliwn mewn prisiau cyfredol yn y cyfnod 2014-2020 i gefnogi darparu cymorth bwyd i'r rhai mwyaf anghenus yn y wlad (wedi'i ategu â € 88m o adnoddau cenedlaethol).

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Rwy’n croesawu mabwysiadu rhaglen weithredol Ffrainc yn gyflym. Bydd y Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad yn chwarae rhan allweddol i helpu dinasyddion mwyaf agored i niwed Ewrop gyda bwyd neu nwyddau sylfaenol eraill. Mewn llawer o aelod-wladwriaethau mae amddifadedd materol difrifol ar gynnydd ac ni all llawer o aelwydydd fforddio pryd o fwyd. Rwy'n edrych ymlaen at gymeradwyo rhaglenni'r holl aelod-wladwriaethau eraill, fel y gellir gwneud gweddill y € 3.8 biliwn sydd ar gael i'r defnydd gorau yn ein brwydr yn erbyn tlodi. "

Yn Ffrainc, bydd y FEAD yn cael ei ddefnyddio yn yr un modd â'r Rhaglen Dosbarthu Bwyd flaenorol ar gyfer y Bobl Fwyaf Amddifad (MDP), a bydd swm blynyddol y cyllid ychydig yn uwch (hyd at € 79m yn 2014 o'i gymharu â € 71.3m yn 2013). Bydd sefydliadau partner yn parhau i chwarae rhan allweddol wrth ddarparu cymorth, ac o hyn ymlaen bydd gofyn iddynt gynnig mesurau fel arweiniad a chefnogaeth i'r buddiolwyr i helpu'r rhai mwyaf difreintiedig i ddod allan o dlodi.

hysbyseb

Er mwyn osgoi tarfu ar y cymorth a gynigiwyd yn ystod y newid o'r rhaglen dosbarthu bwyd flaenorol i'r FEAD newydd, roedd awdurdodau Ffrainc eisoes wedi defnyddio cronfeydd cenedlaethol i ddosbarthu bwyd. Gall FEAD ad-dalu'r gwariant hwn yn ôl-weithredol. Er enghraifft, dosbarthwyd cartonau o laeth y gwanwyn diwethaf. Nawr bod y Rhaglen Weithredol wedi'i mabwysiadu, bydd Ffrainc yn derbyn taliad ymlaen llaw o 11% o gyfanswm y dyraniad. Bydd y swm hwn yn talu am wariant yn y gorffennol ac yn darparu'r cyllid angenrheidiol i baratoi ymgyrch cymorth y gaeaf nesaf.

Cefndir

Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2014, mae'r Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn symbol grymus o undod Ewropeaidd. Ei brif nod yw torri'r cylch dieflig o dlodi ac amddifadedd, trwy ddarparu cymorth anariannol i rai o ddinasyddion mwyaf bregus yr UE. Mae'r FEAD werth € 3.8bn mewn termau real yn y cyfnod 2014 i 2020.

hysbyseb

Bydd y Gronfa yn helpu i gryfhau cydlyniad cymdeithasol drwy leddfu mathau gwaethaf o dlodi. Bydd hefyd yn cyfrannu at ddiwallu targed EWROP 2020 o leihau nifer y bobl mewn neu sydd mewn perygl o dlodi ac allgáu cymdeithasol drwy o leiaf 20 2020 miliwn erbyn.

Bydd y FEAD yn cefnogi gweithredoedd pob un o'r 28 aelod-wladwriaeth i ddarparu ystod eang o gymorth anariannol i'r mwyafrif o bobl ddifreintiedig - boed yn unigolion, teuluoedd, cartrefi neu grwpiau o bobl o'r fath. Gall y cymorth hwn gynnwys bwyd, dillad a nwyddau hanfodol eraill at ddefnydd personol fel esgidiau, sebon a siampŵ. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer gweithredoedd sy'n annog integreiddio cymdeithasol.

Bydd pob aelod-wladwriaeth yn diffinio'r grŵp targed o 'bobl fwyaf difreintiedig' yn ei raglen weithredol genedlaethol. Yna gall aelod-wladwriaethau ddewis pa fath o gymorth y maent am ei ddarparu (bwyd neu nwyddau sylfaenol neu gyfuniad o'r ddau), a'u model dewisol ar gyfer caffael a dosbarthu'r bwyd a'r nwyddau, yn ôl eu sefyllfa a'u dewisiadau eu hunain.

Yr UE Rhaglen Dosbarthu Bwyd ar gyfer y Bobl Fwyaf Amddifad Roedd (MDP) o 1987 yn ffynhonnell bwysig o ddarpariaethau ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio mewn cysylltiad uniongyrchol â'r bobl leiaf ffodus sy'n darparu bwyd iddynt. Fe’i crëwyd i wneud defnydd da o’r gwargedion amaethyddol ar y pryd. Gyda'r disbyddiad disgwyliedig mewn stociau ymyrraeth a'u natur anrhagweladwy uchel dros y cyfnod 2011-2020, o ganlyniad i ddiwygiadau olynol i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, daeth y MDP i ben ar ddiwedd 2013, gan fod y FEAD wedi ei ddisodli ers hynny.

Mae gan aelod-wladwriaethau tan 12 Medi 2014 i gyflwyno eu Rhaglenni Gweithredol FEAD i'r Comisiwn.

Mwy o wybodaeth

cwestiynau ar FEAD a ofynnir yn aml: MEMO / 14 / 170
Rheoliad FEAD (UE 223 / 2014)
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd