Cysylltu â ni

EU

Diogelu hawliau eiddo deallusol: Awdurdodau Tollau cadw bron 36 miliwn nwyddau ffug ar ffiniau UE yn 2013

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

P0135960001Fe wnaeth awdurdodau tollau yn yr UE gadw bron i 36 miliwn o eitemau yr amheuir eu bod yn torri hawliau eiddo deallusol (IPR) yn 2013, yn ôl adroddiad blynyddol y Comisiwn ar gamau tollau i orfodi IPR. Er bod hyn yn llai na blynyddoedd blaenorol, mae gwerth y nwyddau rhyng-gipio yn dal i gynrychioli mwy na € 760 miliwn. Mae adroddiad heddiw hefyd yn rhoi ystadegau ar fath, tarddiad a dull cludo cynhyrchion ffug sy'n cael eu cadw ar ffiniau allanol yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Trethi, Tollau, Gwrth-dwyll ac Archwilio Algirdas Šemeta: “Arloesi a chreadigrwydd yw lle mae Ewrop yn creu gwerth. Mae amddiffyn hawliau eiddo deallusol nid yn unig yn bwysig i iechyd a diogelwch defnyddwyr Ewropeaidd ond mae hefyd yn cefnogi twf a chreu swyddi yn yr UE. Mae’r ffigurau yn yr adroddiad heddiw yn dangos bod ffugio yn cystuddio pob cynnyrch a bod awdurdodau tollau yn gwneud gwaith da yn rhyng-gipio ffugiau."

Dillad (12% o'r holl erthyglau wedi'u cadw) ac mae meddyginiaethau (10%) ymhlith y prif gategorïau o nwyddau sy'n cael eu cadw. Roedd pecynnau post a negesydd yn cyfrif am oddeutu 70% o ymyriadau tollau yn 2013, gyda 19% o'r cadw mewn traffig post yn ymwneud â meddyginiaethau. Cafodd tua 90% o'r holl nwyddau a gedwir naill ai eu dinistrio neu cychwynnwyd achos llys i benderfynu ar y tramgwydd. Mae Tsieina yn parhau i fod yn brif ffynhonnell cynhyrchion ffug gyda 66% o'r holl gynhyrchion sy'n cael eu cadw yn dod o China a 13% yn dod o Hong Kong. Gwledydd eraill, fodd bynnag, oedd y brif ffynhonnell ar gyfer categorïau cynnyrch penodol, fel Twrci ar gyfer persawr a cholur a'r Aifft ar gyfer bwydydd.

hysbyseb

Cefndir

Wrth i'r Strategaeth 2020 yr UE yn tanlinellu, mae amddiffyn IPR yn gonglfaen i economi’r UE ac yn sbardun allweddol i’w dwf pellach mewn meysydd fel ymchwil, arloesi a chyflogaeth. Mae gorfodi IPR yn effeithiol hefyd yn hanfodol ar gyfer iechyd a diogelwch, oherwydd gall rhai cynhyrchion ffug (fel bwydydd, erthyglau gofal corff a theganau plant) sy'n cael eu cynhyrchu mewn amgylchedd heb ei reoleiddio fod yn fygythiad difrifol i ddinasyddion.

Mae awdurdodau tollau yn yr UE yn chwarae rhan hanfodol wrth atal cynhyrchion yr amheuir eu bod yn torri hawliau eiddo deallusol rhag mynd i mewn i diriogaeth yr UE. Er 2000, mae'r Comisiwn wedi bod yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar weithgareddau tollau mewn perthynas â gorfodi hawliau eiddo deallusol. Mae'r adroddiadau hyn, yn seiliedig ar ddata a drosglwyddir gan weinyddiaethau tollau cenedlaethol i'r Comisiwn, yn fewnbwn gwerthfawr i'r dadansoddiad o dorri IPR yn yr UE gan y tollau a chan sefydliadau'r UE fel yr Arsyllfa ar dorri hawliau eiddo deallusol.

hysbyseb

Ym mis Mehefin 2013, mabwysiadwyd Rheoliad newydd ar orfodi IPR mewn tollau (gweler MEMO / 11 / 332 a MEMO / 13 / 527). Mae hyn yn atgyfnerthu'r rheolau i awdurdodau tollau orfodi hawliau eiddo deallusol.

Ar 10 Rhagfyr 2012, mabwysiadwyd Cynllun Gweithredu Tollau’r UE gan Gyngor Gweinidogion yr UE i frwydro yn erbyn torri hawliau eiddo deallusol ar gyfer y blynyddoedd 2013 i 2017 (gweler MEMO / 12 / 967). Dyma amcanion strategol y Cynllun Gweithredu hwn:

  • Gweithredu a monitro deddfwriaeth newydd yr UE yn effeithiol ar orfodi tollau IPR;

  • mynd i'r afael â masnach nwyddau sy'n torri IPR trwy'r gadwyn gyflenwi ryngwladol;

  • mynd i'r afael â thueddiadau mawr mewn masnach nwyddau sy'n torri IPR, a;

  • cryfhau cydweithrediad â'r Arsyllfa Ewropeaidd ar dorri IPRs ac awdurdodau gorfodaeth cyfraith.

Camau tollau i fynd i'r afael â nwyddau sy'n torri Hawliau Eiddo Deallusol - Cwestiynau Cyffredin

Mwy o wybodaeth

Gweler hefyd: MEMO / 14 / 501
Am yr adroddiad llawn, cliciwch yma.
Mae lluniau stoc ar gael ar EbS yma.
Lluniau dal ar gael ar Porth AV.
Am enghraifft benodol, gweler y gweithrediad diweddar a wnaed gan awdurdodau Tollau Gwlad Pwyl ewch yma.
Tudalen hafan y Comisiynydd Algirdas Šemeta
Dilynwch Comisiynydd Šemeta ar Twitter: @ASemetaEU

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd