Cysylltu â ni

Busnes

Help llaw ac yn y farchnad sengl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

5856909445_0582bc9689_zBy Laure de Hauteclocque

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno meini prawf newydd ar gyfer asesu a yw cwmnïau sydd mewn anhawster ariannol yn gymwys i gael cymorth gwladwriaethol. Ymhlith y newidiadau allweddol mae ei gwneud hi'n haws i fusnesau bach a chanolig wneud cais am - a chael - cymorth gwladwriaethol, symleiddio'r diffiniad o 'gwmni mewn anhawster' ac egluro'r amodau y mae cymorth gwladwriaethol yn gydnaws â'r farchnad fewnol oddi tanynt.

Cyflwynwyd y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer Achub ac Ailstrwythuro Ymgymeriadau Anariannol mewn Anawsterau ar 9 Gorffennaf 2014, gan ddisodli Canllawiau 2004 ac sy'n rhan o Fenter Moderneiddio Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn a lansiwyd yn 2012.

hysbyseb

Cwmpas y canllawiau

Mae'r canllawiau'n berthnasol i bob ymgymeriad sydd mewn anhawster, ac eithrio'r rhai sy'n gweithredu yn y sector glo a dur a'r rhai a gwmpesir gan reolau penodol ar gyfer sefydliadau ariannol. At hynny, mae'r term 'cwmni mewn anhawster' wedi'i symleiddio. Gellir ystyried bod ymgymeriad mewn anhawster os yw o leiaf un o'r amgylchiadau a ganlyn yn berthnasol:

• Yn achos cwmni atebolrwydd cyfyngedig, mae mwy na hanner ei gyfalaf cyfranddaliadau tanysgrifiedig wedi diflannu o ganlyniad i golledion cronedig.
• Yn achos cwmni lle mae gan o leiaf rai aelodau atebolrwydd diderfyn am ddyled y cwmni, mae mwy na hanner ei gyfalaf wedi diflannu o ganlyniad i golledion cronedig.
• Pan fo'r ymgymeriad yn destun achos ansolfedd ar y cyd neu'n cyflawni'r meini prawf o dan ei gyfraith genedlaethol ar gyfer cael ei roi mewn achos ansolfedd ar y cyd.
• Yn achos ymgymeriad nad yw'n fusnes bach a chanolig, lle, dros y ddwy flynedd ddiwethaf (i) mae cymhareb dyled llyfr i ecwiti yr ymgymeriad wedi bod yn fwy na 7.5, a (ii) enillion yr ymgymeriad cyn llog, trethi, dibrisiant, ac mae cymhareb sylw llog amorteiddiad (EBITDA) wedi bod yn is na 1.0.

Nid yw cwmnïau sydd newydd eu creu yn dod o fewn cwmpas y canllawiau (ystyrir bod ymgymeriad wedi'i greu o'r newydd am y tair blynedd gyntaf ar ôl dechrau gweithrediadau). Felly dim ond ar ôl y cyfnod hwn y bydd canllawiau'n berthnasol, ar yr amod bod yr ymgymeriad:

hysbyseb

• Yn gymwys fel ymgymeriad mewn anhawster o fewn ystyr y canllawiau.
• Nid yw'n rhan o grŵp busnes mwy.

Gellir rhoi cymorth achub ac cymorth ailstrwythuro dros dro yn eithriadol i ymgymeriad nad yw mewn anhawster (o fewn diffiniad y canllawiau), lle mae'n wynebu anghenion hylifedd acíwt oherwydd amgylchiadau eithriadol a annisgwyl.

Math o gymorth

Mae'r canllawiau'n delio â thri math o gymorth:

• Cymorth achub: Mae cymorth achub yn gymorth brys a dros dro yn ôl ei natur. Mae'n cynnwys cefnogaeth hylifedd gyda'r nod o gadw ymgymeriad salwch ar y dŵr am yr amser byr sydd ei angen i weithio allan cynllun ailstrwythuro. Mae cymorth achub yn gyfyngedig o ran amser (6 mis) ac yn y swm y gellir ei roi.
• Cymorth ailstrwythuro: Mae cymorth ailstrwythuro yn aml yn dilyn cymorth achub. Mae'n cynnwys cymorth mwy parhaol i adfer hyfywedd tymor hir y buddiolwr ar sail cynllun ailstrwythuro.
• Cefnogaeth ailstrwythuro dros dro: Mae'r canllawiau'n cyflwyno math newydd o gymorth, cefnogaeth ailstrwythuro dros dro. Mae hyn yn caniatáu rhoi benthyciadau a gwarantau i fusnesau bach a chanolig ac ymgymeriadau llai dan berchnogaeth y wladwriaeth am hyd at 18 mis ar delerau symlach.

Amodau cydnawsedd

Mae'r canllawiau'n nodi'r amodau lle mae cymorth gwladwriaethol i fusnesau sydd mewn anhawster yn gydnaws â'r farchnad fewnol.

Cyfrannu at y budd cyffredin

Yn gyntaf oll, rhaid i gymorth gwladwriaethol 'gyfrannu at y budd cyffredin'. Mae'r canllawiau'n cyflwyno profion newydd i sicrhau y bydd cymorth o fudd i gymdeithas, er enghraifft trwy atal caledi cymdeithasol trwy adfer hyfywedd tymor hir y cwmni.

Felly mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ddangos y byddai methiant cwmni yn debygol o gynnwys caledi cymdeithasol difrifol, yn benodol trwy ddangos:

• Mae'r gyfradd ddiweithdra yn y rhanbarth neu'r rhanbarthau dan sylw naill ai'n uwch na chyfartaledd yr UE, yn barhaus ac yn ei chael hi'n anodd creu cyflogaeth newydd yn y rhanbarth neu'r rhanbarthau dan sylw, neu'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol, yn barhaus ac yn ei chael hi'n anodd creu cyflogaeth newydd. yn y rhanbarth (au) dan sylw.
• Mae risg o darfu ar wasanaeth pwysig sy'n anodd ei ailadrodd a lle byddai'n anodd i unrhyw gystadleuydd gamu i'r adwy yn unig.
• Byddai ymadawiad ymgymeriad â rôl systemig bwysig mewn rhanbarth neu sector penodol yn arwain at ganlyniadau negyddol posibl.
• Mae risg o ymyrraeth â pharhad darpariaeth Gwasanaeth o Ddiddordeb Economaidd Cyffredinol (SGEI).
• Byddai methiant neu gymhellion niweidiol y farchnad gredyd yn gwthio ymgymeriad a fyddai fel arall yn hyfyw i fethdaliad.
• Byddai ymadawiad yr ymgymeriad dan sylw o'r farchnad yn arwain at golli gwybodaeth neu arbenigedd technegol pwysig yn anadferadwy.
• Byddai sefyllfaoedd tebyg o galedi difrifol a brofwyd yn briodol gan yr aelod-wladwriaeth dan sylw yn codi.

Yn achos cymorth ailstrwythuro, gofynnir i'r aelod-wladwriaeth ddarparu cynllun ailstrwythuro dichonadwy, cydlynol a phellgyrhaeddol i adfer hyfywedd tymor hir y buddiolwr. Gall y cynllun gynnwys, er enghraifft, ad-drefnu a rhesymoli gweithgareddau'r ymgymeriad, ailstrwythuro'r gweithgareddau presennol neu arallgyfeirio tuag at weithgareddau newydd a hyfyw. Mae rhoi’r cymorth yn amodol ar weithredu’r cynllun ailstrwythuro.

Priodoldeb

Ni fydd cymorth yn cael ei ystyried yn gydnaws pe gallai mesurau llai ystumiol gyflawni'r un amcan. O ran cymorth achub, mae hyn yn golygu y dylai gyflawni'r amodau canlynol:

• Rhaid iddo gynnwys cymorth hylifedd dros dro ar ffurf gwarantau benthyciad neu fenthyciadau.
• Dylai lefel y gydnabyddiaeth adlewyrchu teilyngdod credyd sylfaenol y buddiolwr a dylai ddarparu cymhellion i'r buddiolwr ad-dalu'r cymorth cyn gynted â phosibl.
• Rhaid ad-dalu unrhyw fenthyciad a rhaid i unrhyw warant ddod i ben o fewn cyfnod o ddim mwy na chwe mis ar ôl talu'r rhandaliad cyntaf i'r buddiolwr.
• Gofynnir i aelod-wladwriaethau gyfathrebu â'r Comisiwn, heb fod yn hwyrach na chwe mis ar ôl awdurdodi'r cymorth, brawf bod y benthyciad wedi'i ad-dalu'n llawn a / neu fod y warant wedi'i therfynu. Bydd awdurdodiad y cymorth achub yn cael ei estyn ar yr amod bod cynllun ailstrwythuro wedi'i gyflwyno.
• Ni chaniateir defnyddio cymorth achub i ariannu mesurau strwythurol, oni bai bod eu hangen yn ystod y cyfnod achub er mwyn i'r buddiolwr oroesi.

O ran cymorth ailstrwythuro, mae aelod-wladwriaethau'n rhydd i ddewis y ffurf sydd arni ond dylent sicrhau bod yr offeryn yn briodol i'r mater y bwriedir mynd i'r afael ag ef.

Effaith cymhelliant

Yn achos cymorth ailstrwythuro, rhaid i aelod-wladwriaethau ddangos, yn absenoldeb y cymorth, y byddai'r ymgymeriad wedi'i ailstrwythuro, ei werthu neu ei ddirwyn i ben mewn ffordd na fyddai fel arall wedi cyflawni'r amcan a nodwyd er budd cyffredin.

Cymesuredd

I gael ei gymeradwyo ni ddylai cymorth fod yn fwy na'r isafswm sydd ei angen i gyflawni'r amcan o ddiddordeb cyffredin. Mae'r Comisiwn yn mynnu bod cyfraniad sylweddol at y costau ailstrwythuro yn cael ei ddarparu gan fuddiolwr y cymorth, ei gyfranddalwyr, credydwyr neu fuddsoddwyr newydd, gelwir hyn yn “gyfraniad ei hun”.

Ar gyfer cymorth ailstrwythuro, mae angen lefel ddigonol o “gyfraniad eich hun” at gostau ailstrwythuro a rhannu baich o leiaf 50% o'r costau ailstrwythuro. At hynny, mae'r syniad o rannu baich a gyflwynir gan y canllawiau yn ei gwneud yn ofynnol y dylid rhoi cymorth i dalu am golledion dim ond ar delerau sy'n cynnwys rhannu baich yn ddigonol gan fuddsoddwyr presennol.

Dim ond ar ôl cyfrif am golledion yn llawn a'u priodoli i'r cyfranddalwyr presennol a deiliaid dyledion israddol y dylid ymyrryd gan y wladwriaeth. Yn ogystal, dylid rhoi unrhyw gymorth gwladwriaethol sy'n gwella sefyllfa ecwiti yr ymgymeriad ar delerau sy'n rhoi cyfran resymol o enillion i'r wladwriaeth i'r wladwriaeth.

Effeithiau negyddol

Yn ôl y Comisiwn, dylai effeithiau negyddol y cymorth ar gystadleuaeth a masnach rhwng aelod-wladwriaethau fod yn ddigon cyfyngedig er mwyn cadw cydbwysedd cyffredinol y mesur yn gadarnhaol.

Mae hyn yn golygu yn benodol y dylid parchu'r egwyddor 'un amser, amser mast'. Wrth gymhwyso'r egwyddor hon, dim ond ar ôl io leiaf ddeng mlynedd fynd heibio y rhoddwyd unrhyw gymorth blaenorol neu i'r cyfnod ailstrwythuro ddod i ben y gellir rhoi cymorth i ymgymeriad sydd mewn anhawster. Mae'r eithriadau i'r rheol hon fel a ganlyn:
• Lle mae cymorth ailstrwythuro yn dilyn rhoi cymorth achub fel rhan o un gweithred ailstrwythuro.
• Pan roddwyd cymorth achub neu gymorth ailstrwythuro dros dro yn unol â'r canllawiau hyn ac na ddilynwyd cymorth gan gymorth ailstrwythuro os (i) y gellid yn rhesymol fod wedi credu y byddai'r buddiolwr yn hyfyw yn y tymor hir pan roddwyd y cymorth. a (ii) bydd angen cymorth achub neu ailstrwythuro newydd ar ôl o leiaf bum mlynedd oherwydd amgylchiadau na ellir eu rhagweld nad yw'r buddiolwr yn gyfrifol amdanynt.
• Mewn amgylchiadau eithriadol ac annisgwyl na fydd y buddiolwr yn gyfrifol amdanynt.

Yn ogystal, mae'r canllawiau'n gofyn i aelod-wladwriaethau gymryd mesur i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth pan roddir cymorth ailstrwythuro. Gallai hyn fod ar ffurf mesurau strwythurol, mesurau ymddygiad a mesurau agor y farchnad.

Tryloywder

Bydd yn ofynnol i aelod-wladwriaethau o 1 Gorffennaf 2016 gyhoeddi'r wybodaeth berthnasol am roi cymorth ar wefan cymorth gwladwriaethol gynhwysfawr. Byddai angen cyhoeddi'r wybodaeth ar ôl i'r penderfyniad i roi'r cymorth gael ei wneud, a bod ar gael am o leiaf 10 mlynedd i'r cyhoedd.

Darpariaethau penodol ar gyfer busnesau bach a chanolig

Yn ychwanegol at yr amodau cydnawsedd cyffredinol, mae'r canllawiau'n darparu darpariaethau penodol ynghylch rhoi cymorth i fusnesau bach a chanolig ac ymgymeriadau llai sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Bydd darpariaethau cyffredinol yn cael eu cymhwyso i fusnesau bach a chanolig mutatis mutandis, oni ddarperir fel arall isod.

Amcan budd cyffredin

Yn ôl y Comisiwn, mae'n annhebygol y bydd methiant busnes bach a chanolig unigol yn golygu graddfa'r caledi cymdeithasol neu'r methiant yn y farchnad sy'n ofynnol yn y darpariaethau cyffredinol. Mae'r canllawiau'n darparu felly ei bod yn ddigonol i fusnesau bach a chanolig benderfynu y byddai methiant y buddiolwr yn debygol o gynnwys caledi cymdeithasol neu fethiant yn y farchnad, yn benodol:

• Byddai gadael busnes bach a chanolig arloesol neu fusnes bach a chanolig sydd â photensial twf uchel yn arwain at ganlyniadau negyddol posibl.
• Byddai ymadawiad ymgymeriad â chysylltiadau helaeth ag ymgymeriadau lleol neu ranbarthol eraill, yn enwedig busnesau bach a chanolig eraill, yn arwain at ganlyniadau negyddol posibl.
• Byddai methiant neu gymhellion niweidiol marchnadoedd credyd yn gwthio ymgymeriad a fyddai fel arall yn hyfyw i fethdaliad.
• Byddai sefyllfaoedd tebyg o galedi a brofwyd yn briodol gan y buddiolwr yn codi.

Priodoldeb

Ar gyfer cymorth achub, bydd yr amod priodoldeb yn cael ei fodloni ar yr amod bod cymorth yn cael ei roi am ddim mwy na chwe mis. Cyn diwedd y cyfnod hwnnw, (i) dylai'r aelod-wladwriaeth gymeradwyo cynllun ailstrwythuro neu ymddatod, neu (ii) dylai'r ymgymeriad gyflwyno cynllun ailstrwythuro symlach neu (iii) rhaid ad-dalu'r benthyciad neu derfynu'r warant.

Cymesuredd y cymorth

Fel rhanddirymiad i'r darpariaethau cyffredinol, ystyrir bod ei gyfraniad ei hun yn ddigonol os yw'n cyfateb i o leiaf 40% o'r costau ailstrwythuro rhag ofn busnesau bach a chanolig neu 25% yn achos busnesau bach.

Cefnogaeth ailstrwythuro dros dro

O ystyried y ffaith bod busnesau bach a chanolig yn debygol o wynebu mwy o anawsterau hylifedd na chwmnïau mwy ac y gallai fod yn bosibl i ymgymeriad gwblhau ailstrwythuro heb fod angen cymorth ailstrwythuro - ar yr amod ei fod yn gallu cael hylifedd am gyfnod hirach na chwe mis, mae'r canllawiau'n cyflwyno cysyniad newydd o gymorth i fusnesau bach a chanolig sy'n targedu materion hylifedd. Mae cefnogaeth ailstrwythuro dros dro yn caniatáu cymorth hylifedd i fusnesau bach a chanolig am gyfnod hirach na chwe mis o dan yr amodau canlynol:

• Rhaid i'r gefnogaeth gynnwys cymorth ar ffurf gwarantau benthyciad neu fenthyciadau.
• Dylai'r gydnabyddiaeth gael ei gosod ar gyfradd heb fod yn llai na'r gyfradd gyfeirio a nodir yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar adolygu'r dull ar gyfer gosod y cyfraddau cyfeirio a disgownt ar gyfer ymgymeriadau gwan.
• Rhaid i gymorth ailstrwythuro dros dro gydymffurfio â'r darpariaethau cydnawsedd cyffredinol a nodir yn y canllawiau, oni nodir yn wahanol yn amodau penodol busnesau bach a chanolig.
• Gellir rhoi cymorth ailstrwythuro dros dro am gyfnod nad yw'n hwy na 18 mis. Cyn diwedd y cyfnod hwnnw, (i) dylai'r aelod-wladwriaeth gymeradwyo cynllun ailstrwythuro neu ymddatod neu (ii) rhaid ad-dalu'r benthyciad neu derfynu'r warant.
• Heb fod yn hwyrach na chwe mis ar ôl talu'r rhandaliad cyntaf, dylai'r aelod-wladwriaeth gymeradwyo cynllun ailstrwythuro symlach a ddylai, o leiaf, nodi'r camau y mae'n rhaid i'r buddiolwr eu cymryd i adfer ei hyfywedd tymor hir.

Y camau nesaf

Bydd y canllawiau yn cael eu gweithredu o 1 Awst 2014 tan 31 Rhagfyr 2020. Archwilir hysbysiadau a gofrestrwyd gan y Comisiwn cyn 1 Awst 2014 yng ngoleuni meini prawf canllawiau blaenorol.

 

Busnes

Darparwr meddalwedd betio ar gyfer busnes llwyddiannus

cyhoeddwyd

on

Mae NuxGame yn ddarparwr datrysiad a chynhyrchion iGaming sy'n cynnig cyfle i weithredwyr newydd lansio eu gwefan casino / llyfr chwaraeon yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu mynediad ar unwaith i ystod eang o gynhyrchion casino a betio, gan gynnwys API waled di-dor, platfform Turnkey parod, ac injan betio chwaraeon. Gyda NuxGame, gallwch chi gychwyn casino gamblo ar-lein mewn 48 awr. Mae gan weithredwyr fynediad at yr holl nodweddion hanfodol a'r cynhyrchion gorau gan ddarparwyr o'r radd flaenaf. Yn fwy na hynny, NuxGame partneriaid gyda llawer o ddarparwyr gemau uchel eu parch, gan ganiatáu i gasinos gynnig casgliad trawiadol o gemau yn eu lobïau.

Datrysiadau NuxGame

Mae gan NuxGame dri datrysiad blaenllaw ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddechrau casino a llyfr chwaraeon ar-lein, fel y dangosir isod.

 1. Turnkey

Mae Turnkey yn blatfform dosbarth uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig gwefan gamblo fodern lluniaidd mewn 48 awr. Mae'r datrysiad parod yn caniatáu i weithredwyr casino uchelgeisiol lansio eu platfform gyda'r holl offer a nodweddion gofynnol. Heblaw am ei setup cyflym, mae Turnkey yn cynnig yr holl gemau mawr, darparwyr, brandio wedi'u personoli, a llu o ddulliau talu cyffredinol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys yr holl integreiddiadau hanfodol, gan gynnwys meddalwedd betio chwaraeon, slotiau fideo, casinos byw, gemau bwrdd, chwaraeon fideo, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â NuxGame, trafod y telerau gyda'r cynrychiolydd, a lansio'ch platfform.

hysbyseb
 1. APIs di-dor

Bydd gweithredwyr yn cael naill ai APIs betio casino neu chwaraeon. Mae dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio yn cysylltu NuxGame a gwefan y cleient, fel y gallwch chi ychwanegu a dileu nodweddion yn hawdd. Mae gan y dangosfwrdd iFrame hawdd ei ddefnyddio amryw o offer defnyddiol sy'n caniatáu rheoli'r cynnwys yn gyflym ac yn hawdd. Er enghraifft, gall gweithredwyr ddefnyddio'r API ods chwaraeon i ddarparu ods cystadleuol, gan ganiatáu i chwaraewyr ddechrau betio heb unrhyw gamau pellach.

 1. Peiriant Chwaraeon

Mae injan chwaraeon NuxGame yn ddatrysiad syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ychwanegu modiwl betio chwaraeon i'ch gwefan neu lansio llyfr chwaraeon eich hun o'r dechrau. Mae'n caniatáu addasu 100% ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithredwyr ar unrhyw raddfa - brandiau mawr sefydledig ac entrepreneuriaid preifat sydd ond yn dod i mewn i'r farchnad betio. Fe gewch chi gynnyrch craidd dibynadwy sy'n eich galluogi i adeiladu porth betio unigryw sy'n cynnwys ods sefydlog cyn y gêm, gemau byw, aml-betiau (cyfuniadau bet), rheoli risg, a rheoli brand. Bydd eich chwaraewyr hefyd yn mwynhau mynediad ar unwaith i filoedd o farchnadoedd ar draws chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed, pêl-fasged, tenis, golff, hoci, ac ati.

Cynhyrchion NuxGame

Mae'r NuxGame nifer o gynhyrchion iGaming o'r radd flaenaf er budd eu cleientiaid. Isod mae trosolwg o'r pum prif gynnyrch yr ydym yn argymell ichi eu defnyddio yn lle adeiladu gwefan o'r dechrau.

hysbyseb
 1. Casino Ar-lein - Mae platfform NuxGame yn cynnig mynediad ar unwaith i gemau casino poblogaidd. Gallwch chi ddechrau cynnig slotiau fideo gan ddarparwyr o'r radd flaenaf, gan gynnwys peiriannau ffrwythau clasurol, jacpotiau, megaffyrdd, gemau safonol ar thema pum rîl, a llawer mwy. Yn ogystal â slotiau, mae'r datrysiad yn cynnwys gemau bwrdd fel blackjack, roulette, baccarat, a poker. Fe gewch chi gemau gan Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, a mwy.
 2. Sportsbook - Mae NuxGame yn cael ei gydnabod yn eang am ei beiriant chwaraeon, sy'n cynnig mynediad at bob math o betio chwaraeon. Daw'r datrysiad bwci ar-lein gydag offer a nodweddion amrywiol ar gyfer profiad betio cofiadwy. Ymhlith y priodoleddau nodedig mae porthiant data amser real ar gwsmeriaid a betiau, offer rheoli gamblo, integreiddio cyflym, rheoli risg / od, a dulliau talu lluosog. Bydd gan chwaraewyr fynediad i'ch llyfr chwaraeon o fewn 48 awr a byddant yn cael mynediad at betio ar dwrnameintiau a chystadlaethau mawr ledled y byd.
 3. Betio Byw - Mae betio byw yn rhan annatod o unrhyw wefan betio ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynnig ods sefydlog cyn betio a betio byw i chwaraewyr sydd am fanteisio ar ods byw hylif. Mae gan NuxGame feddalwedd betio byw dibynadwy sy'n eich galluogi i ddarparu profiad betio chwaraeon cyflawn. Fe gewch chi addasiadau od amser real i fodloni'r galw cynyddol am ods hyblyg yn y gêm.
 4. Casino Deliwr Byw - Mae casinos delwyr byw yn cynnig rhywbeth agosach i chwaraewyr at y profiad gamblo clasurol ar y tir, ynghyd â grwpwyr bywyd go iawn. Mae NuxGame yn caniatáu ichi ychwanegu'r gemau byw gorau o'r stiwdios mwyaf parchus yn y diwydiant. Gallwch gynnig Blackjacks Live, Roulettes, Baccarat, a Poker. Byddwch hefyd yn cael cynhyrchion deliwr byw poblogaidd eraill, fel Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, a llawer mwy. Mae'r datrysiad deliwr byw blaengar yn cynnig stiwdios o'r radd flaenaf gyda ffrydiau ansawdd HD, aml-gamera a gosodiadau chwaraewr greddfol.
 5. Chwaraeon Rhithiol - Mae chwaraeon rhithwir wedi gweld twf aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pan nad oes chwaraeon bywyd go iawn ar hyn o bryd i betio arno, gall eich chwaraewyr bob amser edrych am rywbeth diddorol yn yr adran hon gan fod digwyddiadau chwaraeon bywyd yn aml iawn. Daw NuxGame Turnkey gyda meddalwedd chwaraeon rhithwir sy'n cynnig efelychiadau o gemau poblogaidd yn seiliedig ar RNG, fel pêl-droed, pêl-fasged, rasio ceffylau, a mwy. Yn wahanol i betio chwaraeon rheolaidd ac eSports, mae chwaraeon rhithwir ar gael 24/7, sy'n fudd mawr.

Manteision NuxGame

Mae manteision defnyddio NuxGame yn eithaf syml, yn enwedig i weithredwyr sydd am lansio eu gwefannau gamblo. Heb atebion fel Turnkey, byddai'n rhaid i chi adeiladu popeth o'r dechrau a chwblhau'r holl integreiddiadau gofynnol, sy'n cymryd llawer o amser, yn ddrud ac yn llethol. Dyma rai manteision defnyddio NuxGame ar gyfer eich busnes gamblo.

 • Ystod Eang o Gemau - Mae NuxGame wedi partneru â datblygwyr gemau casino blaenllaw fel Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero a llawer o rai eraill. Bydd gennych lobi gêm drawiadol gyda'r holl ffefrynnau ffan (slotiau, blackjacks, roulettes, poker, deliwr byw, ac ati).
 • Llyfr Chwaraeon Anferthol - Mae'r injan chwaraeon yn cynnig mynediad i filoedd o farchnadoedd ar draws pob math o chwaraeon a thwrnameintiau mawr ledled y byd. Gallwch gynnwys betiau ar bêl-droed, hoci, tenis, criced, badminton, rygbi, golff, rasio, beicio, nofio, eSports, a mwy.
 • Cymorth 24 / 7 - Mae holl gleientiaid NuxGame yn cael cefnogaeth o gwmpas y cloc, felly gallwch ddatrys unrhyw fater i roi'r profiad gamblo gorau i'ch chwaraewyr. Daw'r ateb hefyd gyda rheolwr personol i'ch helpu chi i lywio materion mewn amser real a Seilwaith Cwmwl Amazon.
 • Gweithredu Cyflym - Un o brif fanteision defnyddio datrysiad NuxGame a Turnkey yw'r cyfle i weithredu'ch busnes o fewn 48 awr. Fe gewch chi blatfform parod sy'n cynnwys meddalwedd llyfr chwaraeon, meddalwedd casino, meddalwedd betio byw, betio chwaraeon rhithwir, a mwy.
 • Symudol-Gyfeillgar - Mae datrysiad a chynhyrchion NuxGame wedi'u optimeiddio'n llawn ar gyfer effeithlonrwydd symudol a gweithio ar draws dyfeisiau Android ac iOS. Gallwch chi lansio casino a llyfr chwaraeon sy'n gyfeillgar i ffonau symudol sy'n gydnaws â phorwyr ffôn modern. Mae'r datrysiad hefyd wedi'i optimeiddio o fewn apiau casino symudol pwrpasol.

Crynodeb

Mae NuxGame yn ddatrysiad effeithlon i entrepreneuriaid newydd sy'n ystyried cychwyn busnes gamblo / betio ar-lein. Mae'r ateb yn cynnig platfform parod i'w lansio sy'n barod i ddechrau derbyn cofrestriadau a betiau arian go iawn. Mae hefyd yn hynod ddiogel ac yn cynnwys rheolwyr cyfrifon personol a chymorth i gwsmeriaid 24/7. Bydd gan eich chwaraewyr fynediad i'r gemau casino gorau a'r marchnadoedd betio poblogaidd a chwaraeon.

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd