Cysylltu â ni

Azerbaijan

UE-Aserbaijan: Heriau a baradocsau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fuad_004Mae'r doll marwolaeth gynyddol yn rheng flaen Armenia-Azerbaijan yn ganlyniad trasig o dorri'r cadoediad, sy'n achosi pryderon difrifol i'r gymuned ryngwladol, gan fod y ddwy wlad sy'n gwrthdaro yn gymdogion agos ac yn aelodau o fenter Partneriaeth y Dwyrain (EaP). Mae cysylltiadau UE-Azerbaijan wedi goroesi ar berthynas ddwys, sydd wedi'i huwchraddio fel un strategol oherwydd yr allforion ynni o ranbarth Caspia, gyda'r bwriad o greu'r coridor Deheuol - cyfeiriad hanfodol ar gyfer polisi diogelwch ynni'r UE, yn seiliedig ar y arallgyfeirio darparwyr a llwybrau. Yn y cyfamser, mae sefydliadau'r UE wedi beirniadu materion hawliau dynol yn gyson yn Azerbaijan, gyda'r dull dau drac yn ysgogi tensiynau. Rhannodd pennaeth cenhadaeth Azerbaijan i'r UE, Fuad Isgandarov, ei feddyliau ar y sefyllfa sydd ohoni.

Gohebydd UE: Yn ddiweddar, cynhaliwyd cyfnewidiadau eithaf anodd rhwng yr UE ac Azerbaijan. Daeth yn syndod i lawer, yn enwedig ar ôl ymweliad diweddar Llywydd y Comisiwn, José Manuel Barroso, â Baku. Mae'n ymddangos bod DNA y berthynas wedi newid, onid ydyw?
HE Fuad Isgandarov: Mae Azerbaijan wedi bod yn bartner dibynadwy yn ei holl ymrwymiadau - nid yw ein perthynas â'r UE yn eithriad; rydym wedi bod yn gyfranogwr ymroddedig ym mhob ymdrech a ddewiswyd. Fodd bynnag, bu'r ddeuoliaeth hon erioed yn ein deialog barhaus gyda'r UE, gyda phenchant penodol o'u hochr am chwiliad di-baid am agweddau negyddol, weithiau wedi'u seilio, weithiau'n ffug, ac roeddem bob amser yn cadw agwedd athronyddol tuag at yr agwedd ryfedd hon o'r UE. Nid yw torri trefn y cadoediad a cholli bywyd yn drasig gan Armenia yn gadael unrhyw le inni fyfyrio - rydym yn disgwyl teimlo ysgwydd ein ffrindiau ond nid cic yn y dannedd - eiliad anghywir ac achos anghywir.

Beth yw eich disgwyliadau gan yr UE?
Disgwyliwn i'r UE gyflawni eu datganiadau eu hunain: yn ôl ym mis Hydref 2013, fe wnaeth Senedd Ewrop alinio polisïau'r UE â phenderfyniadau'r Cenhedloedd Unedig ar wrthdaro Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh. Ar ben hynny, dywedon nhw fod meddiannu tiriogaeth un wlad gan wlad arall yn annerbyniadwy yn yr EaP. Tybiaf y dylai corff gweithredol yr UE o'r UE ddilyn canllawiau gwleidyddol cynrychiolwyr etholedig 500 miliwn o Ewropeaid. Rydym yn colli dull cyffredin o ochr yr UE vis-à-vis setliad y gwrthdaro a'r ymosodiadau hirfaith yn ei Gymdogaeth Ddwyreiniol.

hysbyseb

Ond pa gamau y gall yr UE eu cymryd ynglŷn â'r gwrthdaro hirfaith? A oes ganddo bwer go iawn yn y maes hwn?
Mae'r rhwystr Armenaidd i gyflawni penderfyniadau'r Cenhedloedd Unedig a'r cythruddiadau diweddaraf yn galw am gymhwyso cosbau gan y gymuned ryngwladol. Mae gan yr UE ran gadarn i'w chwarae wrth gymhwyso mesurau cyfyngol mewn achosion o dorri normau rhyngwladol, yn enwedig o ran cywirdeb tiriogaethol. Dylai defnyddio'r mecanwaith mesurau cyfyngol ddod yn offeryn cyffredinol i oeri'r ymosodwyr.

Oni chefnogodd yr UE eich brwydr am uniondeb tiriogaethol?
Mae Llefarwyr yr EEAS a'r Comisiynydd Ehangu Ewropeaidd ac ENP wedi rhyddhau naw datganiad pesimistaidd ers mis Gorffennaf 2013; mae pob un ohonynt yn feirniadol ac yn wrthrychol iawn, yn ymroddedig i faterion domestig. Ac ni fu un ddogfen yn cefnogi annibyniaeth a chywirdeb tiriogaethol Azerbaijan.

Ond yn y cyfamser mae'r Comisiwn wedi bwrw ymlaen ag agor coridor y De ...
Mae'r rhain yn ddatblygiadau cadarnhaol sydd o fudd i'r ddwy ochr; llofnodwyd pedwar cytundeb arwyddocaol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wrth ymyl y prosiectau ynni am oddeutu 45 biliwn ewro. Ond nid ydyn nhw erioed wedi cael eu hasesu fel cyflawniadau ar lefel y llefarwyr. Yn ystod ei ymweliad â Baku, tanlinellodd yr Arlywydd Barroso ei fod yn edrych ymlaen at gynnal y ddeialog ffrwythlon ac ystyrlon hon a chynorthwyo'r wlad yn ei hamcanion strategol - ni chlywyd datganiadau cadarnhaol tebyg erioed gan y llefarwyr ym Mrwsel, paradocs daearyddol a biwrocrataidd, anesboniadwy ond wir.

hysbyseb

Ai bod y rhethreg yn newid yn dibynnu ar y lledred?
Gallwch ymchwilio i'r ffenomen eich hun; mae'n hysbys na wnaeth yr un o arweinwyr yr UE ein beirniadu erioed yn ein polisïau domestig yn ystod cyfarfodydd lefel uchel, ond ar lefel y llefarwyr mae'r geirfa'n newid, ffenomen arall i'w harsylwi. Enghraifft arall? Er bod Azerbaijan yn cael ei werthfawrogi y tu ôl i ddrysau caeedig, a gofynnir am gefnogaeth i integreiddio'r gwledydd EaP eraill i Ewrop, mae'n cael ei drin yn wahanol.

Beth am arestio Dr. Leyla Yunusova, actifydd hawliau dynol a gydnabyddir yn rhyngwladol?
Rydym yn hunanfeirniadol ac yn ymwneud â datblygiad y gymdeithas sifil. Os nad yw hyn yn uchelgais ar gyfer cydymffurfio â'r safon ddemocrataidd uchaf, pam ymuno â Chyngor Ewrop? Mae Azerbaijan yn ymwybodol o effeithiau buddiol beirniadaeth ar ddatblygiad y gymdeithas a'r wladwriaeth. Ond nid oes gan achos Yunusova ac ymateb yr UE unrhyw beth i'w wneud â'r duedd hon. Nid yw drwg-enwogrwydd Ms Yunusova, sy'n cael ei chyhuddo o frad uchel, yn ei chysgodi rhag wynebu cyfiawnder. Yn rhyfeddol, rydym yn gweld ymdrechion cynyddol i ddefnyddio materion 'cymdeithas sifil' fel arf i danseilio cyfanrwydd tiriogaethol ac sofraniaeth gwladwriaethau ifanc; mae gwledydd EaP eraill yn cymryd rhan, nid yn unig Azerbaijan.

Beth ydych chi'n ei ddisgwyl gan y Comisiwn Ewropeaidd?
Dim byd anghyffredin, dim ond cadw at eu gynnau eu hunain a pharchu annibyniaeth y farnwriaeth yn Azerbaijan - mae'r syniad o ddylanwadu ar system gyfreithiol mewn aelod-wladwriaeth y tu allan i'r UE yn rhyfedd. Nid wyf yn siŵr y byddai aelod-wladwriaethau'r UE yn gwerthfawrogi sêl fiwrocrataidd o'r fath ynglŷn â'u barnwriaeth eu hunain.

A fydd dyfalbarhad y Comisiwn i ddilyn eu hachos yn niweidio prosiectau cyfredol? Coridor y De?
Roeddem bob amser yn gwerthfawrogi'r holl ymdrechion ym meysydd amddiffyn hawliau dynol, ond yn ddelfrydol ddim a la Carte, yn eu cyfanrwydd: mae mwy na miliwn o'n dinasyddion yn dal i gael eu diarddel o Nagorno-Karabakh a feddiannwyd a'r tiriogaethau cyfagos, yn aros i'w parch gael ei barchu. O ran coridor y De, fel y dywedais o'r cychwyn cyntaf, rydym yn bartneriaid busnes pragmatig a dibynadwy, ac rydym yn deall bod gan Ewrop ddiddordeb yn ein hadnoddau naturiol. Ond rydym o'r farn ei bod yn ddibwrpas cyfyngu ein cydweithrediad i'r dimensiwn pragmatig hwn, wedi'i rwystro gan ddadl hunan-broffesedig ar dorri hawliau dynol yn Azerbaijan, a gynhaliwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, nad yw'n cael ei fandadu gan y gymuned ryngwladol ar gyfer gweithgaredd o'r fath.. Roeddwn yn disgwyl adeiladu rhyngweithio gwleidyddol eang yn seiliedig ar y prosiect economaidd enfawr hwn, ond mae rhai o'n partneriaid yn canolbwyntio ar negyddiaeth, ac os ydynt yn dymuno cyfyngu ar ein cydweithrediad, eu dewis hwy ydyw, nid ein dewis ni.

Beth yw eich canfyddiad o ryngweithio gwleidyddol?
Credaf, er gwaethaf y cynnwrf presennol, fod gan ein perthynas botensial mawr. Mewn byd sy'n dod yn fwyfwy peryglus a ffrwydrol, wrth wynebu'r heriau newydd rydym yn sefyll dros bartneriaeth strategol wirioneddol gyda'r Undeb Ewropeaidd. Nid yn unig ein dymuniad ydyw, ond angen pragmatig ar ran yr UE, gan ystyried gwarediad hanesyddol a strategol Azerbaijan yn y rhanbarth. Rwy’n siŵr bod digon o ddoethineb i gyrraedd partneriaeth strategol, ond i beidio â cholli ein gilydd fel partneriaid. Rydyn ni'n gobeithio creu cysylltiadau dilys rhwng ein pobl ar sail cydraddoldeb, parch ac ymddiriedaeth. Mae'r pesimistiaeth mewn asesiadau yn tanseilio'r ymdrech hon, lle mae brwdfrydedd ac anogaeth o'r pwys mwyaf. Penderfynodd Azerbaijan, o ewyllys rydd, werthfawrogi'r gorau o brofiadau Ewropeaidd, ond ni wnaethom erioed danysgrifio ar gyfer tiwtorial. Gobeithio eich bod chi'n deall y gwahaniaeth.

Azerbaijan

Lleoliad, lleoliad? Dim mwy. Israel, Azerbaijan a globaleiddio entrepreneuriaeth

cyhoeddwyd

on

Y mis diwethaf, deuthum y dyn busnes cyntaf o Israel i arwyddo memorandwm cyd-ddealltwriaeth â Chwmni Buddsoddi Azerbaijan, cangen buddsoddi sofran llywodraeth Azeri, ar achlysur hanesyddol agor Swyddfa Masnach a Thwristiaeth Azerbaijan yn Tel Aviv. Bydd y cytundeb rhagamcanol yn hyrwyddo cydweithredu strategol ym maes buddsoddi gan Lywodraeth Azerbaijan ym mhortffolio OurCrowd, tra bydd OurCrowd yn annog cychwyniadau i sefydlu presenoldeb yn Azerbaijan, ysgrifennodd Jon Medved.

Pam mae gan OurCrowd ddiddordeb yn Azerbaijan? Oherwydd dyma'r dyfodol.

Mae ein memorandwm cymedrol yn gam bach yn yr orymdaith tuag at wir globaleiddio entrepreneuriaeth. Yn ddoeth, mae llywodraeth Azeri wedi bachu ar y cyfle i fod yn rhan o'r chwyldro buddsoddi mewn arloesi.

hysbyseb

Bydd entrepreneuriaid a buddsoddwyr y dyfodol yn dod nid yn unig o Silicon Valley, neu Midtown Manhattan, neu Ddinas Llundain. Fe ddônt o unrhyw le, oherwydd mae'r byd wedi crebachu i ddimensiynau sgrin Zoom. Mae'r arloeswyr o'r ardaloedd hyn yn ymwybodol o'r materion brys sy'n achosi'r her fawr nesaf i weddill y byd - nid dim ond problemau safonol cenhedloedd cyfoethog, cyfoethog y gorllewin lle mae cymaint o dechnoleg wedi'i lleoli a'i chyfarwyddo ar hyn o bryd.

Nid y bobl leol yn unig yw'r bobl sy'n gwneud California yn fan problemus uwch-dechnoleg ond y newydd-ddyfodiaid sy'n dod â'u sgiliau o bob rhan o'r byd. Roedd gan fwy na hanner y cychwyniadau a sefydlwyd yn Silicon Valley rhwng 1995 a 2005 o leiaf un sylfaenydd mewnfudwyr ac mae swyddogion gweithredol mewnfudwyr yn arwain llawer o'i frandiau blaenllaw. Daeth yr holl ffigurau allweddol yn natblygiad y brechlyn Moderna yn erbyn Covid-19 o'r tu allan i'r UD. Datblygwyd y brechlyn Pfizer-BioNTech gan fewnfudwyr Twrcaidd i'r Almaen. Mae arloesedd yn ffynnu pan fydd gwahanol ddiwylliannau a systemau addysgol yn dod ar draws ei gilydd. Mae cyfuno profiad a gwahanol ffyrdd o feddwl yn cynhyrchu ymagweddau arloesol at broblemau. Mae'r gymysgedd ddiwylliannol yn darparu'r lliw technegol sy'n gwahanu cychwyniadau oddi wrth gwmnïau rhyngwladol unlliw, fel yr amrywiaeth sy'n nodi gwestai bwtîc oddi wrth gadwyni rhyngwladol diflas.

Felly yn yr oes hon o weithio o bell a bargeinion electronig, beth am gysylltu â'r arloeswyr hyn yn eu lleoliadau cartref?

hysbyseb

O Menlo Park i Torstrasse Berlin a Rothschild Boulevard gan Tel Aviv, mae entrepreneuriaeth wedi cael ei arwain gan yr hen adage eiddo tiriog: Lleoliad, lleoliad, lleoliad. Daeth Silicon Valley yn Mecca megabeit wrth i'r offeiriaid technoleg newydd a'u acolytes wneud y bererindod i ganol y byd technoleg newydd. Dim mwy.

Mae Covid wedi ail-lunio'r map arloesi. Nid oes ots am leoliad mwyach. Nid oes map - dim ond amrywiaeth anfeidrol o bobl hygyrch ar unwaith gydag amrywiaeth anfeidrol o sgiliau, diwylliannau ac addysg. Gyda globaleiddio gweithgaredd entrepreneuraidd, gall y cwmnïau mawr nesaf ddod o unrhyw le yn y byd.

Mae fy nghwmni i gyd yn ymwneud â democrateiddio mynediad i'r dosbarth asedau buddsoddi preifat. Nid ydym wedi ymrwymo i helpu dinasyddion cyfoethog gwledydd cyfoethog yn unig i ysgrifennu sieciau, ond i wneud mynediad at gyfalaf byd-eang yn wirioneddol. Bydd entrepreneuriaid yn dod o unrhyw le a dylai buddsoddwyr ddod o unrhyw le.

Mewn byd rhyng-gysylltiedig, lle gallwch chi gwblhau cytundeb menter gyda chronfeydd menter Brasil neu Japan ni fyddwch chi byth yn cwrdd â nhw oherwydd bod y cyfan wedi'i wneud dros Zoom, beth am Azerbaijan - naill ai fel buddsoddwyr neu fel entrepreneuriaid?

O Jerwsalem, fe wnaethon ni ymddiddori yn Azerbaijan oherwydd ei fod wedi dod yn gynghreiriad strategol mor bwysig yn Israel ac yn brif gyflenwr olew. Mae'r driniaeth gadarnhaol a chynnes gan Azerbaijan o'i chymuned Iddewig fach a'i chysylltiadau ag Israel yn dangos sut y gall Mwslimiaid ac Iddewon, a ffynnodd gyda'i gilydd yn ystod yr Oes Aur, gydweithredu i greu dyfodol newydd.

Mae Canol Asia, a anwybyddir i raddau helaeth gan y byd busnes, yn lle i wylio. Mae ei leoliad strategol, adnoddau mwynau naturiol, dylanwad economaidd cynyddol a sefydliadau addysgol sy'n datblygu'n gyflym yn gwneud i mi feddwl mai hwn fydd y man twf mawr nesaf ar gyfer technoleg ac entrepreneuriaeth. Mae'n cynrychioli marchnad sydd wedi cael ei thanseilio'n druenus gan y gymuned buddsoddi mewn technoleg. Nododd fy nghyd-Aelod Ori Sobovitz, sy'n bennaeth ein tîm Cysylltiadau Llywodraeth, Azerbaijan yn gywir fel cyfle amserol: gwlad sy'n cynhyrchu olew gyda chronfa cyfoeth sofran nad yw erioed wedi buddsoddi mewn cyfalaf menter o'r blaen.

Mae profiad Israel yn darparu canllaw defnyddiol i wledydd o'r fath gymryd eu camau cyntaf mewn buddsoddiad uwch-dechnoleg.

Pan ddeuthum i Israel a chodi arian ar gyfer fy nghychwyn cyntaf, nid oedd cronfa gyfalaf menter sengl. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol bod arloesi yn Israel wedi blodeuo yn y bôn wedi digwydd mewn tri degawd yn unig. Dyna amrantiad llygad. Tri degawd o nawr, ochr yn ochr â Silicon Valley, Efrog Newydd, China, Israel, Llundain a Berlin, bydd gwledydd eraill wedi dal i fyny ac yn cymryd rhan - gan gynnwys llawer yn Affrica, America Ladin a Chanolbarth Asia. 

Rydym yn gyffrous ein bod yn gwneud hyn gyda'n ffrindiau newydd yn Azerbaijan. Gobeithiwn, trwy helpu i ddatblygu’r ecosystem uwch-dechnoleg yng Nghanol Asia, y byddwn hefyd yn helpu gweddill y byd.

Parhau Darllen

Azerbaijan

A allai Parth Economaidd Rhydd Azerbaijan gataleiddio ffyniant y Cawcasws?

cyhoeddwyd

on

Dros y degawdau diwethaf, mae masnach ryngwladol wedi gweld nifer o hybiau busnes byd-eang pwysig yn blodeuo. O Hong Kong i Singapore, i Dubai, enwadur cyffredin yr holl ddinasoedd hyn oedd ymrwymiad gan arweinwyr i agor eu systemau economaidd i'r byd - a'u gwneud mor ddeniadol â phosibl i weddill y byd., yn ysgrifennu Luis Schmidt.

Nawr bod cwmnïau a buddsoddwyr wedi gweld canolfannau busnes o'r fath yn ffynnu yn Asia a'r Dwyrain Canol, mae'n ymddangos mai tro'r Cawcasws yw disgleirio.

Yn ôl ym mis Mai 2020, llywodraeth Aserbaijan cynlluniau dadorchuddio i'w barth masnach rydd newydd, gael ei alw'n Parth Economaidd Heb Alat (FEZ). Cyhoeddwyd y prosiect 8,500,000 metr sgwâr fel rhan o'r canolbwynt masnach a logisteg sy'n dod i'r amlwg yn anheddiad Alat ar hyd arfordir Môr Caspia.

hysbyseb

Roedd cynlluniau ar gyfer Alat wedi bod yn y gwaith ers blynyddoedd. Cadarnhawyd y gyfraith sy'n ymwneud â'r FEZ, sy'n amlinellu ei statws arbennig a'i pholisïau rheoleiddio, gan senedd y wlad yn ôl yn 2018. Dechreuodd y gwaith ar adeiladu'r Parth yn fuan wedi hynny.

Gydag agoriad y FEZ i fusnesau tramor ar fin digwydd, mae arweinyddiaeth Azerbaijan nawr gwahodd y byd i ddod i Alat.

Mae yna ychydig o yrwyr allweddol y tu ôl i'r canolbwynt newydd sbon ar hyd y Caspian. Y ffactor cyntaf yw'r strategaeth hirdymor a fabwysiadwyd gan lywodraeth Azerbaijani i ymestyn economi'r wlad i ddiwydiannau gwybodaeth a'i arallgyfeirio i ffwrdd o'r sector ynni, yn draddodiadol maes cynhyrchu arian mwyaf Azerbaijan. “Mae'r syniad o sefydlu Parth Economaidd Heb Alat yn seiliedig ar ein polisi. Yn benodol, mae’r gwaith a wnaed i ddatblygu’r sector heblaw olew yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi hwb i sefydlu’r parth hwn, ”yr Arlywydd Ilham Aliyev Dywedodd mewn cyfweliad ag Azerbaijan Television yn dilyn seremoni arloesol Parth Economaidd Heb Alat. “Gwelsom fod y wladwriaeth wedi buddsoddi mwy yn y sector heblaw olew na chwmnïau lleol. Roedd cwmnïau tramor yn tueddu i fuddsoddi mwy yn y sector olew a nwy, ”meddai Aliyev. Daeth yr arlywydd i'r casgliad ei fod yn hyderus y bydd prosiect Alat yn allweddol wrth ehangu'r sectorau heblaw ynni.

hysbyseb

Yr ail ffactor pwysig yn sefydliad FEZ yw creu cymhellion ar gyfer Buddsoddi Uniongyrchol Tramor (FDI) i economi Azerbaijan. Y gyfraith sy'n llywodraethu gweinyddiaeth Alat yn darparu amodau deniadol iawn i fuddsoddwyr. Mae hyn yn cynnwys trefn dreth ac arferion arbennig i'w chymhwyso ar gyfer y cwmnïau sy'n gweithredu o fewn y parth economaidd rhydd. Ni fydd unrhyw dreth ar werth yn cael ei gosod ar y nwyddau, y gwaith a'r gwasanaethau sy'n cael eu mewnforio i'r parth, a bydd hefyd yn derbyn eithriad llawn rhag ffioedd tollau. “Mae hon yn ddeddf flaengar iawn sy'n cwrdd yn llawn â buddiannau ein gwladwriaeth a'n buddsoddwyr. Mae hyn yn bwysig iawn. Oherwydd pe bai unrhyw ansicrwydd i fuddsoddwyr yn y ddeddfwriaeth, wrth gwrs, ni fyddai’n bosibl eu denu yma, ”yr Arlywydd Aliyev Dywedodd gohebwyr mewn cyfweliad Gorffennaf 1af, gan nodi bod pandemig COVID hefyd wedi cynyddu'r galw am lwybrau di-dor, dilyffethair i dyfu cwmnïau a gweithgaredd busnes rhyngwladol.

Mae fframwaith FEZ wedi'i anelu'n benodol at anghenion busnesau newydd ac entrepreneuriaid unigol. Wrth siarad yng nghydffederasiwn busnesau bach Azerbaijan, yr ANCE, dywedodd llywydd y grŵp, Mammad Musayev, wrth y gwrandawyr pa mor hanfodol fyddai Alat ar gyfer datblygu amgylchedd busnes y wlad. "Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar lansio gweithgareddau Alat FEZ, mae cyfarfodydd gyda buddsoddwyr yn cael eu cynnal. Rydym yn barod i neilltuo amser i bob entrepreneur sydd eisiau gweithio gyda ni," Dywedodd Musayev.

Yn olaf, mae'r Alat FEZ mewn lleoliad unigryw yn ddaearyddol ac yn isadeiledd, i ddarparu platfform busnes o'r radd flaenaf. Porthladd Masnach Ryngwladol Baku, a elwir hefyd yn Borthladd Baku, yw'r strwythur mwyaf datblygedig ar hyn o bryd ym mhrosiect Alat. Mae gan y porthladd gapasiti cargo eisoes yn y degau o filiynau o dunelli ac mae'n dal i ehangu. Ar hyn o bryd, mae'r canolbwynt cludo yn cysylltu Twrci i'r gorllewin, ag India i'r de, yn ogystal â Rwsia a chenhedloedd eraill Gogledd Ewrop. Mae maes awyr i'w leoli ochr yn ochr â'r parth eisoes yn y camau cynllunio. “Bydd y ffaith bod coridorau trafnidiaeth y Gogledd-De a’r Dwyrain-Gorllewin yn mynd trwy diriogaeth Azerbaijan, ynghyd â’i agosrwydd at farchnadoedd mawr, yn cynyddu effeithlonrwydd economaidd y FEZ ac yn rhoi cyfle iddo wasanaethu marchnadoedd Canol Asia. , Iran, Rwsia, Twrci a’r Dwyrain Canol, ” Dywedodd Llywydd ANCE Musayev. Yn weinyddol, mae'r Alat Canolfan Gwasanaethau Busnes yn darparu trwyddedau, fisâu a gwasanaethau beirniadol eraill i'r cwmnïau a'r unigolion sy'n gweithredu yn y FEZ.

Mae'r cynnydd a gyflawnwyd gan Azerbaijan ym mhrosiect Alat wedi dangos ymrwymiad cadarn i symud y wlad tuag at sefydlu ei hun fel economi sy'n seiliedig ar wybodaeth, a moderneiddio ei system economaidd ymhellach.

Os gall fodloni ei ddisgwyliadau, bydd yr Alat FEZ yn sillafu ffyniant economaidd nid yn unig i Azerbaijan, ond i ranbarth cyfan y Cawcasws.

Parhau Darllen

Azerbaijan

Azerbaijan yn cadw'n gryf wrth gyflawni 'Agenda 2030' yn Ne-Cawcasws er gwaethaf heriau

cyhoeddwyd

on

Fel un o’r gwledydd prinnaf cyflawnodd Azerbaijan ganlyniadau cadarnhaol wrth weithredu “Nodau Datblygu’r Mileniwm” y Cenhedloedd Unedig yn llwyddiannus o dan oruchafiaeth yr arweinydd gwych Heydar Aliyev o 2000, ac am y cyfraniad at oddefgarwch, amlddiwylliannedd, ysgogi a sicrhau cydraddoldeb rhywiol, gan leihau. tlodi yn y tymor byr, cadw iechyd pobl, codi safonau addysg y boblogaeth, gwella'r amgylchedd, yn ysgrifennu Mazahir Afandiyev (llun), aelod o Milli Majlis yng Ngweriniaeth Azerbaijan.

Mazahir Afandiyev

Cyfarfu Azerbaijan â llawer o'r MDGs, gan gynnwys haneru tlodi a newyn eithafol (a gyrhaeddwyd yn 2008), cyflawni addysg gynradd gyffredinol (a gafwyd yn 2008), dileu gwahaniaethau rhwng y rhywiau mewn addysg gynradd ac uwchradd a lleihau lledaeniad rhai marwolaethau. Dyna’r prif reswm y cafodd Arlywydd Gweriniaeth Azerbaijan Ilham Aliyev a’n gwlad foddhad â gwobr “De-De” yn 2015 oherwydd polisïau a oedd yn anelu at wireddu MDGs yn llwyddiannus.

Mae'r wobr hon yn cael ei hystyried yn un o'r dyfarniadau hanfodol sy'n cael ei chyflwyno i'r gwledydd a wnaeth gynnydd sylweddol wrth wireddu MDGs.

hysbyseb

Ym mis Hydref 2016, llofnododd Arlywydd Azerbaijan archddyfarniad yn sefydlu'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (NCCSD) dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Weinidog i ddod yn gyfranogwr gweithredol yn Agenda 2030 hefyd. Mae hyn yn nodi cam sylweddol tuag at integreiddio Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) i'r agenda datblygu cenedlaethol yn Azerbaijan. Mae dogfennau polisi a mapiau ffyrdd wedi'u datblygu o fewn NCCSD eisoes wedi cefnogi trywydd datblygu Azerbaijan i gefnogi ei uchelgeisiau tuag at SDGs.

O ganlyniad i ymgynghoriadau dwys ag amrywiol randdeiliaid o fewn a thu allan i'r llywodraeth, barnwyd bod 17 SDG, 88 targed a 119 dangosydd yn flaenoriaeth i Azerbaijan. Rhoddir ystyriaeth ddyledus i addewid “Gadael neb ar ôl” Agenda 2030 a bydd y llywodraeth yn gwella lles economaidd a chymdeithasol y wlad gyfan, gan gynnwys pawb sy'n byw yn ein gwlad, yn ysbryd undod byd-eang cryfach. gyda ffocws arbennig ar fynd i'r afael ag anghenion rhannau difreintiedig o'r gymdeithas. Mae Azerbaijan eisoes wedi cyflwyno 2 Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR) ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r wlad yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel (HLPF) ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, UDA.

Azerbaijan yw'r wlad gyntaf yn y rhanbarth ac ardal CIS i gyflwyno ei thrydydd Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR). Mae sefydlu model cyfiawn, teg a chynhwysol o ddatblygu cynaliadwy i bawb yn un o'r blaenoriaethau allweddol i Weriniaeth Azerbaijan, a grybwyllir yn y 3rd VNR. Mae'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar Ddatblygu Cynaliadwy a'r Weinyddiaeth Economi yn arwain proses VNR gyda chefnogaeth swyddfa wledig UNDP trwy'r ymgynghoriad ag amrywiol randdeiliaid gan gynnwys y senedd, gweinidogaethau llinell, sefydliadau cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, y sector preifat a sefydliadau academaidd.   

hysbyseb

Mae Azerbaijan yn cychwyn ar gyfnod strategol yn yr oes ôl-bandemig ac ôl-wrthdaro newydd hon sy'n rhychwantu rhwng 2021 a 2030. Gan gydnabod tueddiadau a heriau byd-eang, mae Llywodraeth Azerbaijan yn gosod fector datblygu tymor hir y wlad a'i llwybrau i economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol. datblygu trwy bum blaenoriaeth genedlaethol gyfatebol (a gymeradwywyd gan archddyfarniad Arlywyddol) ar gyfer y degawd dilynol. Roedd y blaenoriaethau hyn yn cyd-fynd ag ymrwymiadau Azerbaijan o dan Agenda 2030.

Er gwaethaf yr heriau i fonitro a mesur llwyddiant nodau byd-eang, mae'r adroddiadau a gyflwynwyd gan wledydd yn caniatáu dilyn y broses weithredu ar lefelau rhyngwladol. Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, un o'r adroddiad pwysicaf i fonitro'r prosesau gweithredu, yw'r seithfed rhifyn o adroddiad meintiol annibynnol ar gynnydd Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs). Mae gan yr adroddiad ar gyfer 2021 ffocws arbennig ar adferiad y pandemig COVID-19 a'r degawd o weithredu ar gyfer y SDGs.

Sgoriodd Azerbaijan y canlyniadau gorau ymhlith gwledydd Môr Caspia a De Cawcasws a werthuswyd yn Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, mae wedi bod yn 55fed ymhlith 165 o wledydd sydd â sgôr mynegai cyffredinol o 72.4, i'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) a fabwysiadwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Dangosodd y wlad o 10 miliwn o bobl ymrwymiad cryf i bob un o'r dwy nod ar bymtheg o ystyried y dangosyddion cyffredinol a amlinellir yn y ddogfen. Hoffwn hefyd sôn bod y mynegai hwn tua 70.9 ymhlith gwledydd yn Nwyrain Ewrop a Chanolbarth Asia.

Heblaw llwyddiannau mawr wrth weithredu SDGs yn y byd, gall argyfyngau byd-eang a achosir gan bandemig COVID-19, ers dechrau 2020, gyfaddawdu ymrwymiad y byd i Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Mae Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021 yn dangos yn glir batrwm unigryw o gydgysylltiad rhwng SDGs a all fod yn gysylltiedig â chanlyniadau COVID-19. Yr SDG4 (Addysg o Safon) yw'r prif nod wedi lleihau mewn llwyddiant yn y byd ac Azerbaijan hefyd.

Mae Nevertheelss, o ganlyniad i farn strategol yr Arlywydd Ilham Aliyev o’r frwydr yn erbyn coronafirws, Azerbaijan ar y trywydd iawn ac yn cynnal cyflawniad yn SDG1 (Dim Tlodi) a SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra), hefyd yn gwella’n gymedrol ar SDG 3 (Iechyd Da a Ffynnon -lles), SDG7 (Ynni Fforddiadwy a Glân), SDG 13 (Gweithredu Hinsawdd), a SDG 11 (Dinasoedd Cynaliadwy).

Ar ben hynny, hoffwn nodi hefyd mai Azerbaijan yw'r wlad fwyaf sensitif yn y De Cawcasws i ganlyniadau negyddol newid yn yr hinsawdd o ran amrywiaeth a lleoliad daearyddol ei pharthau hinsawdd. Yn hyn o beth, mae cyflawni SDG13 (Gweithredu Hinsawdd), sydd â chysylltiad agos â holl nodau eraill yr agenda, yn nod pwysig i’n gwlad, a gallai methiant yma rwystro cyflawni SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra) a SDG15 (Bywyd ar Dir).

Yn anffodus, gwnaeth meddiant tair degawd Armenia niweidio'r ecosystem, bywyd gwyllt ac adnoddau naturiol yn helaeth yn ac o amgylch tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Roedd Armeniaid hefyd yn troi at weithredoedd o derfysgaeth ecolegol ar raddfa fawr mewn rhanbarthau y bu'n rhaid iddynt eu gadael o dan fargen heddwch dairochrog Tachwedd a oedd yn nodi dychwelyd tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Ar ben hynny, bob blwyddyn, roedd Armenia yn llygru adnoddau dŵr trawsffiniol yn gyson â chemegau a sylweddau biolegol. Mae hyn, yn ei dro, yn tanseilio llwyddiant y SDG6. 

Yn 2006 roedd Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A / RES / 60/285 ar “Y sefyllfa yn nhiriogaethau dan feddiant Azerbaijan” hefyd wedi galw am asesiad a gwrthweithio i ddiraddiad amgylcheddol tymor byr a thymor hir y rhanbarth. Hefyd, yn 2016, mabwysiadodd Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop Benderfyniad Rhif 2085 o’r enw “Mae preswylwyr rhanbarthau ffiniol Azerbaijan yn cael eu hamddifadu o ddŵr yn fwriadol”, gan fynnu bod lluoedd arfog Armenia yn cael eu tynnu’n ôl o’r rhanbarth dan sylw ar unwaith a chaniatáu mynediad gan annibynnol. peirianwyr a hydrolegwyr i gynnal arolwg manwl yn y fan a'r lle. Mae'r holl ffeithiau hyn yn dangos y difrod cyffredinol i amgylchedd Azerbaijan o ganlyniad i feddiannaeth anghyfreithlon ers blynyddoedd.

Serch hynny, mae 30 mlynedd o derfysgaeth ecolegol wedi dod i ben gyda rhyddhad pentref Aserbaijanaidd Sugovushan, ac mae gwaith ar y gweill i sicrhau cydbwysedd ecolegol a chreu amgylchedd cynaliadwy, glân yn rhanbarthau Tartar, Goranboy a Yevlakh.

O ganlyniad i fuddugoliaeth Byddin fuddugol Aserbaijan, daeth 30 mlynedd o feddiannaeth anghyfreithlon i ben, felly, am y tro cyntaf ers blynyddoedd, mae ein gwlad wedi gwneud cynnydd tuag at nod SDG16 (Sefydliadau Heddwch, Cyfiawnder a Chryf). 

Rwy'n hyderus y bydd cydweithredu parhaol (SDG17) yn cael ei sefydlu o ganlyniad i'r heddwch a'r sefydlogrwydd sydd i'w sefydlu gan ein gwlad yn Ne'r Cawcasws, a bydd y nodau sy'n gyffredin i'r rhanbarth yn cael eu gweithredu'n llwyddiannus.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd