Cysylltu â ni

EU

llongau mordeithio yn fwy diogel diolch i ymchwil a ariennir gan yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10000000000002530000014BC5228E2AWrth ddewis eu gwyliau haf, mae llawer o Ewropeaid yn dewis mordaith, neu'n defnyddio fferi i gyrraedd ble maen nhw'n mynd. Agwedd bwysig iawn ar gludo teithwyr yw diogelwch. Diolch i ymchwil a ariennir gan yr UE, gallai gwagio llongau teithwyr mawr fod hyd yn oed yn llyfnach ac yn fwy diogel yn y dyfodol. Mae ymchwilwyr a ariennir gan yr UE hefyd yn helpu i ddylunio llongau mordeithio a fferïau mwy sefydlog.

Y tair blynedd LYNCEUS Mae'r prosiect, sy'n dod i ben yn gynnar yn 2015, yn dangos sut y gall technolegau diwifr pŵer isel helpu i leoleiddio ac olrhain pobl ar fwrdd llongau, gan ddarparu gwybodaeth hanfodol mewn achosion o wacáu, a gwella chwilio ac achub dros ben llestri. Y nod yw chwyldroi arferion rheoli argyfwng a gwacáu llongau cyfredol.

"Rydym wedi datblygu tagiau diwifr arloesol, y gellir eu hymgorffori mewn siacedi achub, felly gellir nodi lleoliad pobl yn y llong yn hawdd, ” meddai Dr. Anastasis Kounoudes, arweinydd technegol a Prif Swyddog Gweithredol of SignalGeneriX, un o bartneriaid y prosiect. “Bydd hyn yn rhoi union leoliad pob teithiwr a aelod o’r criw yn ystod gwacâd i swyddogion diogelwch.” Gellir defnyddio'r dechnoleg hefyd i fonitro iechyd cleifion sy'n gofyn am wisgo breichledau arbennig, neu helpu rhieni i gadw golwg ar leoliad eu plant ar longau mordeithio mawr, a all gario miloedd o deithwyr a chriw. Mae'r ymchwilwyr yn y prosiect hefyd wedi datblygu dyfais radar sy'n gallu canfod union leoliad teithwyr sydd wedi cwympo dros ben llestri.

hysbyseb

Daeth NODAU creodd prosiect, a ddaeth i ben yn 2012, ddyluniadau newydd ar gyfer llongau mordeithio mawr i gynyddu eu diogelwch yn achos gwrthdrawiad neu sylfaen. Trwy ailgynllunio'r llongau maen nhw byddai gan hyd at 20% yn fwy o siawns o oroesi seiliau neu wrthdrawiadau. Rhain cyflwynwyd canlyniadau i'r Sefydliad Morwrol Rhyngwladol i wella safonau diogelwch a chyfrifiadau ar gyfer llongau mordeithio. Mae prosiect GOALDS yn rhan o fframwaith o ymchwil a ariennir gan yr UE i wella diogelwch morwrol.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Ewropeaidd Máire Geoghegan-Quinn: "Mae'r prosiectau hyn yn enghreifftiau da o sut rydym yn mynd i'r afael â materion a all wella bywydau pobl - yn yr achos penodol hwn hyd yn oed arbed bywydau o bosibl. Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn y math hwn o ymchwil ac arloesi yn ein rhaglen Horizon 2020 newydd. "

Cefndir

hysbyseb

Mae prosiect Lynceus, gyda chefnogaeth € 2.5 miliwn yng nghyllid yr UE, yn cynnwys 15 o gyfranogwyr o Gyprus, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal, Sbaen, y Swistir a'r DU. Mae'n cael ei gydlynu gan ymgynghoriaeth Cyprus RTD Talos Cyf. Mae'r ymchwil hon hefyd yn cefnogi darpariaethau'r Gyfarwyddeb Offer Morol a ddiwygiwyd yn ddiweddar, sy'n rhagweld y gellir cyflwyno tagio electronig o bosibl ar longau â baner yr UE.

Derbyniodd prosiect GOALDS oddeutu € 3 miliwn yng nghyllid yr UE. Roedd yn cynnwys 19 o gyfranogwyr o naw gwlad ac fe’i cydlynwyd gan y Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Athen.

Derbyniodd y ddau brosiect gyllid o dan yr Undeb Ewropeaidd Seithfed Rhaglen Fframwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (2007-2013).

Ar 1 Ionawr lansiodd yr UE raglen ymchwil ac arloesi saith mlynedd newydd o'r enw Horizon 2020. Dros y saith mlynedd nesaf, bydd bron i € 80 biliwn yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau ymchwil ac arloesi i gefnogi cystadleurwydd economaidd Ewrop ac ymestyn ffiniau dynol. gwybodaeth. Mae cyllideb ymchwil yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar wella bywyd bob dydd mewn meysydd fel iechyd, yr amgylchedd, trafnidiaeth, bwyd ac ynni. Mae partneriaethau ymchwil gyda'r diwydiannau fferyllol, awyrofod, ceir, rheilffyrdd ac electroneg hefyd yn annog buddsoddiad gan y sector preifat i gefnogi twf yn y dyfodol a chreu swyddi â sgiliau uchel. Bydd Horizon 2020 yn canolbwyntio mwy fyth ar droi syniadau rhagorol yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau y gellir eu marchnata.

Mwy o wybodaeth

Lynceus
Fideo Euronews
Gwefan Horizon 2020

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd