Cysylltu â ni

EU

Eidaleg flaenoriaethau Llywyddiaeth yr UE a drafodwyd gan bwyllgorau Senedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Eidaleg-Llywyddiaeth-LogoMae blaenoriaethau Llywyddiaeth Cyngor yr Eidal wedi cael eu hamlinellu i'r gwahanol bwyllgorau seneddol gan weinidogion yr Eidal. Bydd y testun hwn yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol. 

Mae mynd i’r afael â mewnfudo â “gweithredoedd sy’n sicrhau canlyniadau” yn y tymor byr, tymor canolig a hir, ymladd masnachu mewn pobl, llygredd a therfysgaeth a brwydro yn erbyn troseddau casineb, senoffobia a gwahaniaethu yw rhai o flaenoriaethau allweddol Llywyddiaeth yr Eidal ym maes materion cartref, meddai'r Gweinidog Mewnol Angelino Alfano ddydd Mawrth. Gan ymateb i gwestiynau ASEau Pwyllgor Rhyddid Sifil ar reoli ffiniau a mudo, dywedodd y dylai “cyfrifoldeb a chydsafiad fynd law yn llaw” a phwysleisiodd yr angen am gydweithrediad cryfach rhwng yr UE a gwledydd tarddiad Affrica a chludo ymfudwyr.

Mae diwygio diogelu data a chyfnewid data â thrydydd gwledydd, Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop a chydweithrediad ar faterion troseddol a sifil yn faterion y mae Llywyddiaeth yr Eidal yn anelu at wneud cynnydd arnynt, meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Andrea Orlando. "Byddwn yn ceisio cyflawni comin. yn ystod yr Arlywyddiaeth "ar ddiogelu data, dywedodd wrth ASEau, gan eu sicrhau y bydd yr Arlywyddiaeth yn ystyried yr" hawl i gael eich anghofio ", yng ngoleuni dyfarniad diweddar Llys Cyfiawnder Ewrop (ECJ). O ran cadw data, dywedodd fod y Cyngor yn aros am gynnig gan y Comisiwn yn dilyn dyfarniad yr ECJ yn datgan bod cyfarwyddeb 2006 yn annilys.
Cyflwynodd y Gweinidog Economi a Chyllid, Pier Carlo Padoan, strategaeth dwf "tair piler" yn canolbwyntio ar well integreiddiad marchnad, diwygiadau strwythurol a buddsoddiad i ASEau Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol ddydd Mawrth. “Rhaid ailffocysu strategaeth EU2020 ar ffactorau a all greu twf”, meddai, gan ychwanegu y bydd creu cronfa fuddsoddi tymor hir yr UE, brwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac osgoi talu treth a chyflwyno’r Dreth Trafodiad Ariannol yn feysydd allweddol o waith deddfwriaethol. bydd diweithdra hefyd yn uchel ar yr agenda, sicrhaodd Mr Padoan ASEau a ofynnodd am ddiwygiad posibl "Troika" Comisiwn yr UE / ECB / IMF, beth fyddai'r Arlywyddiaeth yn ei wneud i leddfu'r wasgfa gredyd, yn enwedig ar fentrau bach a chanolig eu maint, ac ar gyfer ei farn ar ddiffygion cyllidebol a hyblygrwydd gwariant. Yn ei atebion, pwysleisiodd y gellir ennill llawer o hyd trwy orfodi rheolau presennol yn well a dysgu o arferion gorau yng ngwledydd eraill yr UE.

hysbyseb

Cludiant: Sgyrsiau ymlaen 4ydd pecyn rheilffordd i gychwyn yn fuanMae seilwaith trafnidiaeth a thrafnidiaeth yn hanfodol i flaenoriaethau allweddol yr Arlywyddiaeth, sef twf a chyflogaeth, meddai'r Gweinidog Seilwaith a Thrafnidiaeth, Maurizio Lupi, wrth y Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth ddydd Mawrth, mewn cyfarfod a agorodd y cadeirydd newydd Michael Cramer (Gwyrddion / EFA, DE) gyda munudau distawrwydd i ddioddefwyr hediad Malaysia Airlines MH17 a ddamwain. Nod yr Arlywyddiaeth yw cychwyn trafodaethau gyda’r Senedd ar 4ydd ffeiliau piler technegol pecyn rheilffordd a bydd yn pwyso am gynnydd yn y Cyngor ar y piler gwleidyddol hefyd, meddai. Bydd y cynigion Awyr Ewropeaidd Sengl (SES) yn cael effaith fawr ar dirwedd ddiwydiannol y sector a bydd yr Arlywyddiaeth yn annog trafodaeth ar becyn SES2 +, meddai. Nod yr Arlywyddiaeth hefyd yw cwblhau trafodaethau gyda'r Senedd ar bwysau a dimensiynau coflen tryciau, a bydd yn mynd ar drywydd gwaith ar reolau gorfodi trawsffiniol, ychwanegodd.

Gofynnodd ASEau i Lupi egluro'r llinell amser ar gyfer cynnydd gyda'r pecyn rheilffordd, gan bwysleisio y dylai'r trafodaethau ar y trafodaethau piler technegol ddechrau cyn gynted â phosibl. Fe wnaethant hefyd ofyn sut y gellid cyflawni cynnydd ar y cynigion gwasanaethau porthladd, diogelwch ar y ffyrdd, ffeiliau pecyn y meysydd awyr, y cynnig e-alwad a sut y gellid rhoi polisi trafnidiaeth wrth wraidd ymdrechion i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Datblygiad: 'Eiriolaeth ddyngarol yw blaenoriaeth gyntaf yr Arlywyddiaeth yn y maes datblygu '

hysbyseb

"Eiriolaeth ddyngarol yw blaenoriaeth gyntaf yr Arlywyddiaeth yn y maes datblygu" meddai'r Is-Weinidog Materion Tramor Lapo Pistelli wrth y Pwyllgor Datblygu ddydd Mawrth. Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn canolbwyntio ar gryfhau'r cysylltiad rhwng cymorth dyngarol ac amddiffyn sifil, gwella amddiffyniad i grwpiau agored i niwed mewn sefyllfaoedd brys, a chynyddu cyfranogiad y sector preifat wrth ddarparu cymorth dyngarol. Roedd y pynciau a drafodwyd gydag ASEau yn cynnwys cyfyngiadau cyllidebol ar gymorth dyngarol yr UE, y cysylltiadau rhwng polisi datblygu a mewnfudo, a rhagolygon ar gyfer y fframwaith cymorth datblygu ar ôl 2015.

Cyflogaeth: Gwrthweithio diweithdra ymhlith pobl ifanc, tlodi ac allgáu cymdeithasol

Bydd yr Arlywyddiaeth yn mynd ar drywydd twf cynhwysol a chynaliadwy i fynd i’r afael â heriau cyflogaeth ac “adfer ymddiriedaeth dinasyddion yr UE”, meddai’r Gweinidog Polisi Llafur a Chymdeithasol, Guiliano Poletti, wrth ASEau’r Pwyllgor Cyflogaeth. Croesawodd ASEau agenda uchelgeisiol yr Arlywyddiaeth, sy'n ceisio gwrthsefyll diweithdra ymhlith pobl ifanc, tlodi ac allgáu cymdeithasol. Nod y Llywyddiaeth, ymhlith pethau eraill, yw atal gwaith heb ei ddatgan, helpu'r di-waith trwy gynyddu eu symudedd trwy'r fenter EURES ac amddiffyn morwyr yn well. Dywedodd Poletti ei fod wedi ymrwymo i ddod i gytundeb ar lefel y Cyngor ar y ffeiliau hyn.

Cytunodd ASEau y dylai mynd i’r afael â chyflogaeth ieuenctid fod yn flaenoriaeth allweddol, ond gofynnwyd hefyd am fesurau mwy pendant a phriodol. Nid yw ysgogi symudedd y gweithlu ynddo'i hun yn ateb i ddiweithdra, meddai ASEau, gan ychwanegu y dylid ategu symudedd gwell gan fesurau fel torri biwrocratiaeth i helpu cwmnïau bach i greu swyddi o ansawdd mwy. Gofynasant hefyd i'r Arlywyddiaeth fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau ar y farchnad lafur trwy addysg a hyfforddiant, a thanlinellu na ddylai'r dimensiwn cymdeithasol fod yn eilradd i sicrhau twf economaidd. Wrth gloi’r cyfarfod, pwysleisiodd cadeirydd y pwyllgor Thomas Händel (GUE / NGL, DE) fod yn rhaid i’r Senedd a’r Arlywyddiaeth sicrhau nad yw rhaglen REFIT y Comisiwn yn tanseilio hawliau cyflogaeth a chymdeithasol presennol.

Materion Cyfansoddiadol: Galwad am fwy o dryloywder

Roedd rhoi hawliau sylfaenol yn ôl wrth wraidd yr agenda wleidyddol, ymateb i alwad dinasyddion am newid mewn etholiadau Ewropeaidd, a mynd i’r afael â mewnfudo ymhlith y nodau a amlygwyd gan yr Is-Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Ewropeaidd Sandro Gozi wrth gyflwyno blaenoriaethau’r Arlywyddiaeth i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol. ddydd Mawrth. Pwysleisiodd hefyd yr angen i adolygu cynnydd wrth weithredu cytundeb Lisbon a ffyrdd i hybu cydweithrediad rhyng-sefydliadol.

Gofynnodd ASEau gwestiynau hefyd am gynyddu tryloywder, yn enwedig achos y Cyngor a'r Llys Cyfiawnder, sybsidiaredd, lleoliad sedd Senedd Ewrop, cofrestr gyhoeddus yr UE ar gyfer lobïwyr (cofrestr tryloywder) a gwella offeryn Menter Dinasyddion Ewrop.

Hawliau menywod: Cael mwy o fenywod ar fyrddau cwmnïau ac ailagor sgyrsiau ar absenoldeb mamolaeth

Mae cael mwy o fenywod ar fyrddau cwmnïau, ailagor deialog ar y gyfarwyddeb absenoldeb mamolaeth, torri terfyn ar y gyfraith ddrafft gwrth-wahaniaethu a hybu cydraddoldeb rhywiol mewn gwledydd y tu allan i'r UE yn rhai o flaenoriaethau allweddol yr Arlywyddiaeth ym maes hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol. , meddai Ysgrifennydd Gwladol Materion Ewropeaidd Sandro Gozi wrth y Pwyllgor Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhyw ddydd Mawrth.

Wrth ateb cwestiynau ASEau ar bresenoldeb menywod yng ngholeg nesaf y Comisiynwyr, dywedodd Gozi ein bod "yn gwneud yr hyn a allwn i sicrhau bod gan y Comisiwn o leiaf naw neu ddeg o ferched". Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn ymchwilio i fater trais ar sail rhywedd, meddai wrth ASEau.

Yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd: Diogelwch ynni, GMOs, dyfeisiau meddygol

"Mae angen newid paradeim diwylliannol arnom, ac i wneud yn glir y gellir creu twf a swyddi yn yr economi gyfan trwy fod yn wyrdd" meddai Gweinidog yr Amgylchedd, Gian Luca Galetti, wrth Bwyllgor yr Amgylchedd. Ymhlith blaenoriaethau eraill, nododd Galetti dargedau hinsawdd ac ynni 2030, diwygio’r Cynllun Masnachu Allyriadau (ETS), diogelwch ynni, a pharatoi cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig i gael ei chynnal yn Lima, Periw, ym mis Rhagfyr.

Mae'r Arlywyddiaeth hefyd yn bwriadu gwneud "cynnydd sylweddol" ar y ffeil tyfu GMO, lleihau'r defnydd o fagiau plastig, y pecyn ansawdd aer, monitro allyriadau trafnidiaeth forwrol, a'r ddeddfwriaeth Newid Defnydd Tir Anuniongyrchol (ILUC).

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Beatrice Lorenzin, y bydd yr Arlywyddiaeth yn ceisio cyfaddawd gyda’r Senedd ar ddyfeisiau meddygol a rheoliadau dyfeisiau meddygol Diagnostig in vitro, ac os yn bosibl cytundeb ail ddarlleniad cynnar ar wiriadau swyddogol yn y gadwyn bwyd-amaeth. Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn anelu at ddod i gytundeb o fewn y Cyngor ar fwydydd newydd, ychwanegodd. “Nid cost yw iechyd ond buddsoddiad i’n cymdeithas,” pwysleisiodd.

Y camau nesaf

Bydd Llywyddiaeth yr Eidal yn cloi ei rownd o gyflwyniad o'i blaenoriaethau yn y pwyllgorau ym mis Medi.

Mwy o wybodaeth

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd