Diwrnod y Byd Dyngarol: Mae angen Byd arwyr mwy dyngarol, meddai World Vision

| Awst 19, 2014 | 0 Sylwadau

D192-0227-01Barn

  • Yn fyd-eang, mae angen cymorth dyngarol ar fwy na 60 o bobl ledled y byd
  • Mwy o gydweithrediad rhyngwladol i amddiffyn gweithwyr dyngarol sydd mewn perygl
  • Mae angen i'r Undeb Ewropeaidd gydlynu ei bolisi cymorth dyngarol yn well gyda pholisïau eraill i sicrhau ymateb cyflym ac effeithiol mewn parth gwrthdaro

Ers 2008, mae World Vision, ynghyd â'r gymuned ryngwladol, yn dathlu Diwrnod Dyngarol y Byd ar ddiwrnod 19 o Awst. Eleni, mae WHD yn cynrychioli dathliad o waith heriol pobl ar draws y byd ac yn talu teyrnged i'w dewrder, eu cymhelliant a'u penderfyniad i helpu'r rhai mewn angen.

Ynghyd â chyrff anllywodraethol fel World Vision, y Comisiwn Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig ' Swyddfa ar gyfer Cydlynu Materion Dyngarol yn rhoi sylw i weithwyr cymorth sy'n peryglu eu bywydau i ddarparu help a chymorth i filiynau o bobl y mae eu bywydau wedi'u rhwygo ar wahân i ryfel neu drychinebau naturiol. Mae angen Arwyr Dyngarol yn fwy nag erioed.

Gydag o leiaf saith argyfyngau dyngarol yn datblygu wrth i ni siarad, o amgylch y byd, amcangyfrifir bod 60 miliwn o bobl yn agored i ddioddefaint aruthrol. Fel arfer, y bobl dlotaf, fwyaf ymylol a bregus y byd, yn enwedig plant, sy'n dioddef fwyaf. Mae miloedd o weithwyr cymorth anhunanol yn gwneud gwaith anhygoel bob dydd mewn ymateb i drychinebau dyngarol o'r fath a rhaid i ni ddathlu'r rhai sy'n peryglu eu bywydau a'u gwaith yn yr ysbryd o wneud yn dda i'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn aml yn byw neu'n byw yn agos atynt.

Mae Lucy Amatikide Murunga, gweithiwr dyngarol Vision Vision Kenya yn un ohonynt: “Yr her fwyaf yw cael cyfarfyddiad uniongyrchol â chymaint o ddioddefaint. Mae'r delweddau annifyr a gawn i weld dioddefwyr sy'n cael eu heffeithio gan drychineb hefyd yn parhau i fy nychryn ”, meddai Murunga.

“Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweld cynnydd syfrdanol yn lefel yr ymosodiadau, gan gynnwys yn erbyn gweithwyr dyngarol sy'n aml yn cymryd risg fawr i helpu cymunedau mewn angen ac maent yn haeddu cael eu diogelu,” meddai World Vision Brwsel a Chynrychiolydd yr UE Marius Wanders . “Ar yr un pryd, am y tro cyntaf erioed, mae'r Cenhedloedd Unedig wedi dosbarthu pedwar argyfyngau dyngarol mawr (Gweriniaeth Canolbarth Affrica, De Sudan, Syria ac Irac) fel lefel 3, y lefel fwyaf difrifol. Mae'r sefyllfa unigryw hon yn ymestyn gallu'r sector dyngarol i'r eithaf, nid yn unig o ran yr adnoddau ariannol neu dechnegol sydd eu hangen ond yn enwedig o ran adnoddau dynol. ”

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mynd i raddau helaeth wrth fynd i'r afael â'r argyfyngau hyn ac yn ddiweddar ymrwymodd y Comisiwn Ewropeaidd i ddyrannu 5 ychwanegol i gefnogi gweithrediadau yn Gaza gan bartneriaid dyngarol allweddol. Fel un o'r rhoddwyr mwyaf o gymorth dyngarol i boblogaeth Palesteinaidd, dylai'r UE fynnu bod cyfraith ddyngarol ryngwladol yn cael ei pharchu yn y tiriogaethau Palestinaidd sydd wedi'u meddiannu ac i sicrhau rhyddid i bobl a nwyddau symud, yn enwedig ar gyfer asiantaethau cymorth fel y gallant gyflawni rhyddhad mewn modd amserol ac effeithlon i'r rhai mwyaf anghenus.

Mae pobl yn wynebu'r un risgiau â'r gymuned leol maent yn ei chynorthwyo. Yn 2013 yn unig, effeithiwyd ar weithwyr cymorth 460 gan ymosodiadau a lladdwyd 34% ohonynt, yn ôl y Cenhedloedd Unedig. Am y rheswm hwn, mae WHD yn gyfle i gydnabod y risgiau y mae gweithwyr cymorth yn agored iddynt, diolch iddynt am eu harwriaeth ac i alw am gydweithrediad rhyngwladol cynyddol i ddiogelu cymunedau o barthau gwrthdaro, yn enwedig plant a menywod, yn ogystal ag arwyr dyngarol y byd .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, EU, Hawliau Dynol, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, Barn

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *