Cysylltu â ni

EU

Llywio lloeren Ewropeaidd: Mae Galileo yn lansio dau loeren arall

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

galileo-iov-lansiadYfory (21 Awst) bydd Galileo, rhaglen llywio lloeren yr UE, yn anfon dwy loeren arall i'r gofod, gan gyrraedd cyfanswm o chwe lloeren mewn orbit. Bydd y lifft yn digwydd yn y porthladd gofod Ewropeaidd ger Kourou yn Guiana Ffrengig, am 14h31 CET a gellir ei weld trwy ffrydio byw yma. Mae'r lansiad yn nodi carreg filltir arall i Galileo fel cam tuag at system llywio lloeren dan berchnogaeth Ewropeaidd lawn. Y ddwy loeren hon yw'r gyntaf o gyfres newydd sy'n eiddo llawn i'r UE. Gydag ychwanegiad ton newydd o loerennau o'r fath i'r arae bresennol, bydd argaeledd a chwmpas signal Galileo yn gwella'n raddol ac yn dod â ni gam yn nes at gam cwbl weithredol y rhaglen. Y lloerennau i'w lansio yfory, Doresa a Milena, eu henwi gan y ddau blentyn ysgol a enillodd gystadleuaeth arlunio ledled yr UE i'w henwi.

Dywedodd Diwydiant ac Entrepreneuriaeth Comisiynydd Ferdinando Nelli Feroci: "Mae lansiad y ddwy loeren hon yn cychwyn cam gallu gweithredol llawn Galileo. Mae'n rhoi ysgogiad newydd i raglen Galileo, prosiect gwirioneddol Ewropeaidd sydd wedi adeiladu ar adnoddau gwledydd yr UE i sicrhau'r buddion mwyaf posibl i ddinasyddion yr UE. Mae Galileo yn gweithredu ar ffin dechnolegol ac yn darparu potensial economaidd enfawr i gymwysiadau, gan gefnogi amcanion twf a chystadleurwydd yr UE. Rydym yn arbennig o falch o gyhoeddi hefyd y bydd yr UE, o 2015 ymlaen, yn gallu defnyddio system lansio Ariane 5 a adeiladwyd yn Ewrop, diolch i gontract newydd gwerth € 500 miliwn ar gyfer diwydiant gofod yr UE."

Buddion system llywio lloeren yr UE

hysbyseb

Bydd gan y wybodaeth leoli ac amseru well a ddarperir gan Galileo oblygiadau cadarnhaol i lawer o wasanaethau a defnyddwyr yn Ewrop. Cynhyrchion y mae pobl yn eu defnyddio bob dydd, er enghraifft in-car bydd dyfeisiau llywio a ffonau symudol yn elwa o'r cywirdeb ychwanegol a ddarperir gan Galileo. Bydd data llywio lloeren Galileo hefyd o fudd i wasanaethau critigol i ddinasyddion a defnyddwyr, er enghraifft bydd yn gwneud systemau cludo ffyrdd a rheilffyrdd yn fwy diogel ac yn gwella ein hymatebion i sefyllfaoedd brys.

Mae buddion eisoes yn cael eu medi o'r Gwasanaeth Troshaenu Llywio Geostationary Ewropeaidd (EGNOS), gwasanaeth cyflenwol i Galileo. Defnyddir EGNOS er enghraifft gan y diwydiant hedfan, i ddarparu'r cywirdeb lleoli sydd ei angen ar gyfer mwy glaniadau manwl gywir, llai o oedi a dargyfeiriadau a llwybrau mwy effeithlon yn Ewrop.

Ar ôl iddo ddechrau yn ei gyfnod gweithredol, bydd Galileo hefyd yn silio ystod eang o gynhyrchion a gwasanaethau newydd arloesol mewn diwydiannau eraill ac yn cynhyrchu twf economaidd, arloesedd a swyddi medrus iawn. Yn 2013, gwerth y farchnad fyd-eang flynyddol ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau lloeren llywio byd-eang oedd € 175 biliwn a disgwylir iddi dyfu dros y blynyddoedd nesaf i amcangyfrif o € 237bn yn 2020.

hysbyseb

Y camau nesaf

Nod y Comisiwn yw sicrhau bod y cytser lawn o 30 o loerennau Galileo (sy'n cynnwys chwe sbâr weithredol mewn orbit) ar waith cyn diwedd y degawd hwn.

Er mwyn meithrin datblygiad economaidd a sicrhau'r buddion economaidd-gymdeithasol mwyaf a ddisgwylir o'r system, mae'r Comisiwn yn bwriadu diweddaru cynllun gweithredu'r UE ar gyfer cymwysiadau system lloeren llywio fyd-eang a chynnig mesurau newydd i hyrwyddo'r defnydd o Galileo.

Cefndir

Galileo yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd i ddatblygu system llywio lloeren fyd-eang o dan reolaeth sifil Ewropeaidd. Bydd signalau Galileo yn caniatáu i ddefnyddwyr wybod eu hunion leoliad mewn amser a gofod gyda mwy o gywirdeb a dibynadwyedd na gyda'r systemau sy'n bodoli ar hyn o bryd. Bydd Galileo yn gydnaws â, ac ar gyfer rhai o'i wasanaethau, yn rhyngweithredol â'r systemau tebyg sy'n bodoli, ond bydd yn ymreolaethol.

Er 2011, lansiwyd a defnyddiwyd pedair lloeren Galileo fel rhan o'r cam Dilysu Mewn-Orbit, gan ganiatáu i'r atgyweiriad sefyllfa ymreolaethol cyntaf gael ei gyfrif yn seiliedig ar signalau Galileo yn unig ym mis Mawrth 2013.

EGNOS, sy'n weithredol ers 2011, yw'r system Ewropeaidd i helpu i wella perfformiad systemau lloeren llywio byd-eang. Mae EGNOS yn gwella cywirdeb a dibynadwyedd signalau o'r systemau presennol trwy gywiro gwallau mesur signal a thrwy ddarparu gwybodaeth am gyfanrwydd signal.

Mwy o wybodaeth

Gallwch wylio'r lansiad yn fyw o Kourou trwy y ddolen hon.
MEMO / 14 / 509 Cwestiynau Cyffredin am Galileo, rhaglen llywio lloeren yr UE

Galileo ar Europa

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd