Cysylltu â ni

EU

marwolaethau mudol Môr y Canoldir yn lluosi mewn tymor hwylio haf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

migrant_deaths_mediterranean_rtr_imgMae'r gyfres o drasiedïau y penwythnos diwethaf ym Môr y Canoldir yn nodi un o gyfnodau mwyaf marwol 2014, gydag amcangyfrif o 230 o ymfudwyr ar goll a thybir eu bod yn farw.

Tystion a ddisgrifiwyd i'r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM) gweld corffluoedd 18 o ddynion o Affrica mewn un grefft y bu’n rhaid ei gadael Dydd Sul 120 milltir forol o arfordir yr Eidal, yr un diwrnod ar ôl i chwe theithiwr arall foddi ar ôl i gwch pysgota gapio gyda thua 370 o ymfudwyr ar ei bwrdd.

Yn gynharach, ar ddydd Sadwrn, aeth tua 200 o ymfudwyr ar goll yn ystod llongddrylliad 32 milltir forol oddi ar arfordiroedd Libya.

hysbyseb

“Un tro arall, mae’r digwyddiadau trasig hyn yn dangos bod yn rhaid gwneud rhywbeth i ddatrys problem mewnfudo afreolaidd ar draws Môr y Canoldir,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol IOM, William Lacy Swing.

“Mae’r rhwymedigaeth i achub bywydau yn rhagori ar bopeth arall. Ond nid achub ar y môr yw'r ateb eithaf. Mae angen dewisiadau amgen: darparu mynediad diogel a chyfreithiol i Ewrop; cyfleoedd ailsefydlu; ailuno teulu; ac enillion gwirfoddol ar gyfer ymfudwyr economaidd nad oes angen eu hamddiffyn, ”ychwanegodd.

Gyda marwolaethau'r penwythnos hwn, mae IOM yn credu y gallai cymaint â 1,800 o ymfudwyr fod wedi marw yn ceisio cyrraedd yr Eidal o Ogledd Affrica hyd yma yn 2014. Mae hynny o'i gymharu ag amcangyfrif o 700 yn ystod 2013 gyfan.

hysbyseb

Llong Llynges yr Eidal Sirio ar ddydd Sul (24 Awst) achub 73 o ymfudwyr o ddingi rwber ac adfer cyrff deunaw o ddioddefwyr ar y grefft. Mae'n debyg bod wyth ymfudwr arall o'r llong honno ar goll.

“Dywedodd ymfudwyr a achubwyd o’r dingi - Affricanwyr is-Sahara yn bennaf - wrth IOM eu bod yn cael eu gorfodi ar y llong. Roedd rhai wedi cael eu curo gan y smyglwyr, ”meddai llefarydd ar ran IOM Rome, Flavio Di Giacomo.

Bedair awr ar ddeg ar ôl iddynt adael, dechreuodd eu dingi ddal dŵr a dioddefodd ei injan ollyngiad tanwydd. “Gadawodd y rhai a oedd mewn siâp da y cwch i nofio. Arhosodd y rhai a anafwyd yn ddifrifol ar fwrdd y llong a bu farw, ”meddai Di Giacomo.

Fe daflodd hofrennydd Llynges yr Eidal a oedd yn patrolio’r ardal i lawr siacedi achub bywyd a rafftiau bywyd, rhan o ymdrech achub dros y penwythnos lle arbedodd awdurdodau’r Eidal tua 4,000 o ymfudwyr a cheiswyr lloches.

Mae'r 108,000 o ymfudwyr a gyrhaeddodd yr Eidal ar y môr hyd yn hyn eleni bron yn treblu mewnlif môr y môr yn 2013, pan oedd nifer yr ymfudwyr a gyrhaeddodd yr Eidal o Ogledd Affrica yn 42,925. Mewn cyferbyniad, daeth tua 60,000 yn 2011 yn ystod ac ar ôl y Gwanwyn Arabaidd.

“Dywed rhai bod polisi achub Mare Nostrum yn ffactor tynnu sy’n annog mwy o ymfudwyr i groesi’r môr oherwydd eu bod yn gwybod y bydd rhywun i’w derbyn. Ond y gwir amdani yw bod yna ffactorau mwy arwyddocaol, gan gynnwys trais a mwy o galedi mewn gwledydd tarddiad a thramwy. Mae pobl yn ffoi rhag rhyfel, erledigaeth a chyfundrefnau dotalitaraidd. Mae newydd gyrraedd yr Eidal wedi cynnwys 14 Yazidis o Irac a 180 o Gazans, ”meddai swyddog IOM Rome, Simona Moscarelli.

Eritrea a Syria yw'r ddwy wlad wreiddiol ar gyfer ymfudwyr afreolaidd sy'n cyrraedd yr Eidal ar y môr. Yn ystod saith mis cyntaf 2014, fe gyrhaeddodd dros 25,200 o Eritreiaid a 16,240 o Syriaid mewn cwch, yn ôl awdurdodau’r Eidal. Roedd cenedligrwydd eraill yn cynnwys Maliaid, Nigeriaid, Gambiaid a Somaliaid.

Mae'r aflonyddwch a'r ansefydlogrwydd presennol yn Libya hefyd yn ysgogi'r hynt farwol. Mae gangiau smyglo trefnus yn manteisio ar y nifer cynyddol o ymfudwyr sy'n ceisio hedfan. Dywed dioddefwyr fod smyglwyr yn dod yn fwyfwy di-hid, gan roi ymfudwyr ar fwrdd llongau anniogel heb ddigon o danwydd a heb siacedi achub.

“Os yw hawliau dynol sylfaenol y bobl hyn i gael eu gwarchod, rhaid i’r gymuned ryngwladol weithredu gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r rhwydweithiau smyglo creulon hyn a darparu dewisiadau amgen i’r bobl anobeithiol hyn,” meddai’r Llysgennad Swing.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd