Cysylltu â ni

EU

Datganiad gan yr Arlywydd Barroso yn dilyn y Cyngor Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Barroso"Noswaith dda,

"Gan mai hwn yw'r tro cyntaf (31 Awst) rwy'n siarad â chi ar ôl yr apwyntiadau hynny, gadewch imi estyn fy llongyfarchiadau i fy ffrind da Donald Tusk ac i Federica Mogherini ar eu hapwyntiadau. Rwy'n gwybod eu bod ill dau yn Ewropeaid ymroddedig iawn ac rwy'n siŵr y byddant, ynghyd â Jean-Claude Juncker, yn gwneud tîm gwych a byddant yn gweithio'n weithredol ar flaenoriaethau Ewropeaidd.

"Ac mae creu swyddi, yn seiliedig ar dwf, yn amlwg wrth wraidd ein blaenoriaethau. Mae'n bwysig y bydd penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth yn trafod cyflogaeth, yn enwedig cyflogaeth ieuenctid, ym mis Hydref yn yr Eidal, gan adeiladu ar gyfarfodydd blaenorol yn Berlin a Paris.

hysbyseb

"Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn sicrhau trosglwyddiad esmwyth rhwng hwn a Choleg y Comisiynwyr nesaf. Bydd y Comisiwn nesaf yn cyflwyno ei gyfeiriadau ar faterion economaidd yr hydref hwn. Rwy'n siŵr y bydd Cyngor Ewropeaidd mis Hydref yn bwydo'r drafodaeth fel y gall y Cyngor Ewropeaidd gwneud penderfyniadau pwysig ym mis Rhagfyr.

“Yn amlwg, mae’r trafodaethau heno wedi canolbwyntio ar y sefyllfa sy’n dirywio yn yr Wcrain a byddaf yn cyfyngu fy sylwadau i hynny, wrth gwrs, gan gefnogi popeth y mae Llywydd y Cyngor Ewropeaidd newydd ei ddweud ar bynciau pwysig eraill hefyd.

"Roedd undod, o amgylch y bwrdd, os bydd Rwsia yn parhau i waethygu'r argyfwng, bydd cost uchel iddi.

hysbyseb

"Fel y tro diwethaf, pan wnaethom drafod y mater hwn yn y Cyngor Ewropeaidd, gallaf eich sicrhau y bydd y Comisiwn yn gyflym i gyflwyno cynigion pellach ar gyfer mesurau cyfyngol, gan fod y Cyngor Ewropeaidd wedi gofyn yn unfrydol inni eu cyflwyno.

"Ond nid yw sancsiynau na mesurau cyfyngol yn nod ynddynt eu hunain. Maent yn offerynnau i ddangos i arweinyddiaeth Rwseg hynny yn yr 21st ganrif, nid yw'r ymddygiad presennol yn dderbyniol, a'n bod yn eu hannog i ddod i reswm, ac i weithio'n adeiladol gyda'r Undeb Ewropeaidd ac wrth gwrs gyda'r Wcráin hefyd. A dweud y gwir nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr cael y math hwn o wrthdaro neu'r math hwn o Ryfel Oer newydd. Gwneuthum y pwynt hwn yn hynod glir unwaith eto i'r Arlywydd Putin ddoe yn unig.

"Mae'r cyferbyniad yn rhy gryf rhwng yr ymrwymiadau mynych i ddeialog wleidyddol a'r realiti dramatig ar lawr gwlad. Ni all fod unrhyw ateb milwrol i'r argyfwng hwn. Mae'n bryd i bawb fynd i'r busnes gwneud heddwch. Nid yw'n rhy yn hwyr, ond mae amser yn prysur ddiflannu.

"Dim ond gyda'r llwybr hwn at heddwch y gallwn fynd i'r afael â materion pryder yn gredadwy. Mae'r Comisiwn wedi gweithio'n ddiflino i ddad-ddwysau'r sefyllfa a chyflawni atebion wedi'u negodi trwy gyfryngu trafodaethau rhwng Rwsia a'r Wcráin ar ynni a masnach. Ar ynni, mae angen cael datrysiad sy'n gwarantu diogelwch y cyflenwad ar gyfer yr Wcrain ac Ewrop. Ar fasnach, rydym yn barod i fynd i'r afael â materion pragmatig posibl sy'n codi o weithredu'r DCFTA sy'n rhan, fel y gwyddoch, o'r Cytundeb Cymdeithas.

"Ond yn y Cyngor Ewropeaidd hwn hefyd ar ôl gwrando ar yr Arlywydd Poroshenko gallaf ddweud wrthych fod yr arweinwyr yn anfon neges glir eu bod yn sefyll y tu ôl i bobl yr Wcrain a'u hawl i benderfynu ar eu dyfodol eu hunain.

"Mae ein cefnogaeth eisoes yn gwneud gwahaniaeth diriaethol. Mae'r mesurau masnach unochrog a gynigiodd y Comisiwn ym mis Ebrill wedi cynyddu allforion Wcrain i'r Undeb Ewropeaidd 14% ers hynny. Rydym wedi dosbarthu 600 miliwn ewro mewn cymorth macro-ariannol a 250 miliwn ewro mewn cyllideb. ac rydym yn barod i gefnogi Wcráin ymhellach.

"O fewn yr Undeb Ewropeaidd, rydyn ni'n rhoi'r gefnogaeth angenrheidiol i gynhyrchwyr bwyd Ewropeaidd i liniaru canlyniadau mesurau dialgar Rwseg.

"Gadewch imi orffen gyda gair ar y sefyllfa ddyngarol. Mae angen amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed. Mae angen darparu cymorth mewn cydgysylltiad â'r awdurdodau ac o dan adain y sefydliadau dyngarol rhyngwladol. Mae'r Comisiwn wedi addo 2.5 miliwn ac mae'n parhau i gefnogi gweithgareddau awdurdodau Wcrain. Diolch am eich sylw."

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd