Cysylltu â ni

Busnes

Chyfuniadau: Comisiwn yn cymeradwyo caffael asedau HOLCIM gan Cemex yn y sector deunyddiau adeiladu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cement_mixer_trucks_Rak-Bud_in_Białystok_1Yn dilyn ymchwiliad manwl gweler IP / 14 / 472) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio o dan Reoliad Uno'r UE y bwriad i gaffael gweithrediadau Sbaenaidd grŵp deunyddiau adeiladu'r Swistir Holcim (asedau Holcim) gan ei wrthwynebydd o Fecsico, Cemex. Mae Cemex a Holcim yn gyflenwyr sment a deunyddiau adeiladu eraill yn fyd-eang. Asedau Holcim yn cynnwys planhigion a chwareli sy'n ymroddedig i gynhyrchu a chyflenwi sment, agregau, concrit cymysgedd parod a morter yn Sbaen. Daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r caffaeliad yn codi pryderon cystadleuaeth gan y bydd yr endid unedig yn parhau i wynebu cystadleuaeth ddigonol gan ei gystadleuwyr ym mhob marchnad dan sylw.

Ar 23 Ebrill 2014, agorodd y Comisiwn ymchwiliad manwl i bryderon y gallai’r trafodiad arfaethedig leihau cystadleuaeth yn y farchnad am sment llwyd yn sylweddol trwy gael gwared ar asedau Holcim fel cystadleuydd gwirioneddol yn nwyrain Sbaen. Roedd y Comisiwn hefyd yn pryderu y gallai'r trafodiad arfaethedig hwyluso'r cydgysylltu presennol rhwng cynhyrchwyr sment llwyd yng nghanol Sbaen neu wneud cydgysylltu yn y dyfodol yn fwy tebygol. Mae'r pryderon hyn wedi'u chwalu gan ymchwiliad manwl y Comisiwn.

O ran dwyrain Sbaen, mae'r ymchwiliad manwl wedi dangos y bydd yr endid unedig yn parhau i wynebu cystadleuaeth gan nifer o chwaraewyr yn y gwahanol farchnadoedd daearyddol o amgylch cyfleusterau cynhyrchu sment llwyd y partïon yn y rhanbarth hwn. Mae'r ymchwiliad manwl wedi dangos y gellir disgwyl i'r cystadleuwyr hyn, yn fwyaf arbennig oherwydd lefel eu gallu i gynhyrchu sment sbâr, gyfyngu'n gystadleuol ddigonol ar yr endid unedig.

hysbyseb

O ran canol Sbaen, canfu'r Comisiwn fod rhai o nodweddion y marchnadoedd sment llwyd sy'n destun ymchwiliad yn eu gwneud yn dueddol o gydlynu. Fodd bynnag, ar ôl pwyso a mesur, daeth y Comisiwn i'r casgliad yn y pen draw nad oedd y caffaeliad arfaethedig yn debygol o arwain at wneud unrhyw gydlynu posibl rhwng cynhyrchwyr sment llwyd yn y maes hwn yn haws, yn fwy sefydlog neu'n fwy effeithiol. At hynny, daeth y Comisiwn i'r casgliad hefyd na fydd cystadleuwyr yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn cydgysylltu o ganlyniad i'r trafodiad arfaethedig.

Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r trafodiad yn codi pryderon cystadleuaeth.

Hysbyswyd y trafodiad i'r Comisiwn ar 28 Chwefror 2014.

hysbyseb

Cefndir

Cemex, sydd â'i bencadlys ym Mecsico, yn gwmni deunyddiau adeiladu byd-eang sy'n weithgar mewn sment, concrit cymysgedd parod, agregau a deunyddiau adeiladu cysylltiedig.

Asedau Holcim yn cynnwys planhigion a chwareli sy'n ymroddedig i gynhyrchu a chyflenwi sment, agregau, concrit cymysgedd parod a morter yn Sbaen. Mae Holcim, sydd â'i bencadlys yn y Swistir, yn gyflenwr byd-eang o sment, agregau, concrit cymysgedd parod yn ogystal â deunyddiau asffalt a smentitious gyda gweithrediadau mewn mwy na 70 o wledydd.

Mae trafodiad asedau Cemex / Holcim yn gysylltiedig â dau drafodiad arall rhwng Holcim a Cemex. Trwy'r trafodiad cysylltiedig cyntaf, mae Cemex yn bwriadu caffael rheolaeth ar holl weithgareddau Holcim mewn sment, concrit cymysgedd parod ac agregau yn y Weriniaeth Tsiec. Cliriwyd y llawdriniaeth hon gan awdurdod cystadlu Tsiec ym mis Mawrth 2014 ar ôl adolygiad manwl. Mewn trafodiad cysylltiedig arall, mae Holcim yn bwriadu caffael rhai asedau Cemex yng ngorllewin yr Almaen. Cymeradwyodd y Comisiwn y trafodiad hwnnw ar 5 Mehefin 2014 hefyd yn dilyn ymchwiliad manwl (Gweler IP / 14 / 639).

Nid yw trafodiad asedau Cemex / Holcim yn cwrdd â throthwyon trosiant Rheoliad Uno'r UE. Fodd bynnag, yn dilyn cais atgyfeirio gan Sbaen, cytunodd y Comisiwn i asesu'r trafodiad sy'n gysylltiedig â Sbaen (gweler IP / 13 / 977).

rheolau a gweithdrefnau rheoli Uno

Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i asesu uno a chaffael yn ymwneud â Cwmnïau â throsiant uwchben trothwyon penodol (gweler Erthygl 1 y Rheoliad uno) Ac i atal crynodiadau a fyddai'n rhwystro cystadleuaeth effeithiol yn yr AEE neu unrhyw ran sylweddol ohoni yn sylweddol.

Nid oedd y mwyafrif helaeth o gyfuniadau a hysbyswyd yn achosi problemau gystadleuaeth ac yn cael eu clirio ar ôl adolygiad rheolaidd. O'r funud y trafodiad yn cael ei hysbysu, yn gyffredinol mae gan y Comisiwn gyfanswm y diwrnodau gwaith 25 i benderfynu a ddylid rhoi cymeradwyaeth (Cyfnod I) neu i ddechrau ymchwiliad trylwyr (Cam II).

Ar hyn o bryd, mae dau ymchwiliad uno cam II parhaus. Mae'r un cyntaf yn ymwneud â'r caffaeliad arfaethedig o fusnes titaniwm deuocsid Rockwood gan Huntsman (gweler IP / 14 / 220) lle mai'r dyddiad cau olaf yw 18 Medi 2014. Mae'r ail yn ymwneud â chaffael gweithredwr cebl o'r Iseldiroedd Ziggo gan Liberty Global(IP / 14 / 540) lle mai'r dyddiad cau olaf yw 3 Tachwedd 2014.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar y cystadleuaeth gwefan, yn gwefan y Comisiwn cofrestr achos gyhoeddus o dan y rhif achos M.7054.

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf erthygl yn y cyhoeddiad Politico Ewrop honnir hynny Gohebydd UE wedi cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Ewrop ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen

Pysgodfeydd

Môr y Canoldir a Moroedd Du: Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Mae'r cynnig yn hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar stociau pysgod ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du ac yn cyflawni'r ymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn y MedFish4Ever a Datganiadau Sofia. Mae'n adlewyrchu uchelgais y Comisiwn ar gyfer cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy yn y ddau fasn môr hyn, yn unol â'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar 2030 Strategaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ym mhob un o fasnau môr yr UE yw ein hymrwymiad a'n cyfrifoldeb. Er ein bod wedi gweld rhywfaint o welliant yn y blynyddoedd diwethaf ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, rydym yn dal i fod ymhell o gyrraedd lefelau cynaliadwy ac mae angen mwy o ymdrech i gyflawni'r nod hwn. Rydym, felly, heddiw yn gwneud ein cynnig ar gyfer dal pysgod yn y ddau fasn môr yn gwbl ddibynnol ar gyngor gwyddonol. ”

Yn y Môr Adriatig, mae cynnig y Comisiwn yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Môr y Canoldir GFCM ar gyfer stociau glan môr a'i nod i gyrraedd cynaliadwyedd ar gyfer y stociau hyn erbyn 2026 trwy ostyngiad yn yr ymdrech bysgota. Mae'r cynnig heddiw hefyd yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir (MAP) ar gyfer stociau glan môr gyda'r nod o leihau'r pysgota ymhellach, yn unol â chyngor gwyddonol. Yn y Môr Du, mae'r cynnig yn cynnwys terfynau dal a chwotâu ar gyfer twrf a sbrat. Bydd y cynnig yn cael ei gwblhau yn nes ymlaen, yn seiliedig ar ganlyniadau sesiwn flynyddol GFCM (2-6 Tachwedd 2021) ac argaeledd cyngor gwyddonol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd