Cysylltu â ni

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

CPMR yn y Fforwm Cydlyniant: 'Mae Canolfan Ewrop yn fwy gwydn na rhanbarthau ar yr ymylon'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ES-1981Cynhadledd Rhanbarthau Morwrol Ymylol Ewrop (CPMR) Cynrychiolwyd yn eang yn y Fforwm Cydlyniant, a gynhaliwyd ar 8-9 Medi 2014 ym Mrwsel, yn gyntaf gan ei Arlywydd Annika Annerby Jannson, llywydd Cyngor Rhanbarthol Skåne (SE) a gymerodd ran yn y panel 'Cyflwyno ansawdd: sut i gyflawni gwell perfformiad? '. Siaradodd Enrico Rossi, Llywydd Tuscany (TG) ac aelod o Swyddfa Wleidyddol CPMR ochr yn ochr â hi.

Ar ben hynny, cyflwynodd Gweinidog Cyllid Cymru (DU) Jane Hutt ei barn yn ystod y sesiwn ar 'Wella Llywodraethu', tra rhoddodd Alberto Nuñez Feijoo, llywydd Galicia (ES), ei gyfraniad ar y drafodaeth ar 'bolisi Dyfodol Cydlyniant', yn enwedig yn y cyfnod ar ôl 2020. Roedd Erik Bergkvist, llywydd Pwyllgor Gweithredol Rhanbarthol Västerbotten a Drew Hendry, arweinydd Cyngor yr Ucheldiroedd, hefyd yn gyfranwyr gweithredol i ddadleuon y panel. Roedd y prif negeseuon a nododd y CPMR yn ymwneud â'r syniad bod yr argyfwng wedi gwaethygu'r gwahaniaeth yn datblygiad rhwng y ganolfan a'r cyrion.

“Mae canol Ewrop yn fwy gwydn na’r gwledydd a’r rhanbarthau ar gyrion Ewrop, tra bod rhannau canolog gwledydd Ewrop yn fwy gwydn na’u rhanbarthau pellennig. Mae'r tueddiadau newydd hyn yn gofyn am newid ym mholisïau Cydlyniant yr UE yn y tymor hir, yn fwyaf arbennig polisi Cydlyniant a Thrafnidiaeth, ”meddai Annerby Jannson. Yn ystod ei haraith, awgrymodd llywydd y CPMR hefyd y dylai “egwyddor y bartneriaeth ddod yn rhan o’r amodoldeb ex-ante” a chefnogodd y syniad o gyfeiriadedd canlyniadau “ond gan gofio’r baich biwrocrataidd ychwanegol a allai ofyn am ailfeddwl o ran ysgafnhau archwilio a gofynion adrodd ar gyfer rhanbarthau sy'n gwario'r arian yn dda ”.

hysbyseb

Esboniodd yr Arlywydd Enrico Rossi sut roedd y dirywiad economaidd wedi effeithio ar fuddsoddiadau cyhoeddus yn Tuscany (TG) a chynigiodd eithrio cyd-ariannu Cronfeydd ESI o'r cyfyngiadau Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf, er mwyn sicrhau lefel gyson o fuddsoddiad cyhoeddus, a thrwy hynny ail-lansio twf yn y Rhanbarthau Ewropeaidd. “Ni ddylai cronfeydd strwythurol fod yn ddarostyngedig i’r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf: er enghraifft, yn Tuscany maent yn werth buddsoddiad o bron i 1 biliwn ewro,” meddai.

Tanlinellodd Jane Hutt fod “Cymru wedi bod yn un o brif fuddiolwyr Cronfeydd Strwythurol er 2000: yn y cyfnod 2007-13 yn unig, fe wnaethant ein helpu i greu dros 9,000 o fentrau a 28,000 o swyddi, a helpu bron i 61,000 o bobl i weithio a dros 180,000 yn fwy i ennill cymwysterau. . Ar y cyfnod rhaglennu nesaf, mae Jane Hutt yn credu “y dylai Cronfeydd strwythurol barhau i fod ar gael i'r rhanbarthau tlotaf yn yr UE, waeth beth yw CMC y pen yr aelod-wladwriaethau y maent wedi'u lleoli ynddynt”. 

Yn unol â chynrychiolwyr eraill y CPMR, pwysleisiodd Alberto Núñez Feijóo, Arlywydd Galicia, fod “cydlyniant yn stori lwyddiant i’r UE, hebddi byddai Ewrop yn wannach. Ar gyfer y dyfodol, mynnodd “ganolbwyntio mwy ar seilwaith cyfathrebu, fel band eang cyflym”. Ar ôl y Fforwm Cydlyniant, cyhoeddodd y CPMR ei ddadansoddiad ar y 6ed adroddiad Cydlyniant, a fydd yn cael ei gyflwyno'n swyddogol yn ei Gynulliad Cyffredinol a gynhelir ar 25-26 Medi 2014 yn Umeå, Sweden.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Rheolau pysgota: teledu cylch cyfyng gorfodol ar gyfer rhai cychod i wrthweithio toriadau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi ar y system Rheoli Pysgodfeydd newydd, a fydd yn diwygio'r rheolau sydd wedi llywodraethu gweithgareddau pysgota'r UE er 2010. sesiwn lawn  PECH

Erbyn 401 pleidlais o blaid, 247 yn erbyn a 47 yn ymatal, cytunodd ASEau i ddefnyddio technolegau newydd i orfodi rheolau pysgota yn well a gwella diogelwch a thryloywder. Maen nhw hefyd yn mynnu bod yn rhaid i ddefnyddwyr wybod pryd, ble a sut mae'r cynhyrchion maen nhw'n eu prynu yn cael eu dal.

Dylai'r defnydd o gamerâu ar fwrdd (CCTV) i gynnal gwiriadau ar rwymedigaethau glanio fod yn orfodol ar gyfer “canran leiaf” o longau sy'n hwy na 12 metr ac y nodwyd eu bod yn “peri risg difrifol o ddiffyg cydymffurfio”. Bydd yr offer hefyd yn cael ei osod fel cosb atodol ar gyfer pob cwch sy'n cyflawni dau doriad difrifol neu fwy. Dylid cynnig cymhellion i gychod sy'n barod i fabwysiadu teledu cylch cyfyng yn wirfoddol fel dyraniad cwotâu ychwanegol neu gael gwared ar eu pwyntiau torri.

hysbyseb

Mae ASEau yn cefnogi’r cynnig i gysoni sancsiynau a mynnu bod “Cofrestr o droseddau’r Undeb Ewropeaidd” yn cael ei sefydlu i ganoli gwybodaeth gan yr holl aelod-wladwriaethau. Maen nhw hefyd yn galw am “system briodol o sancsiynau” am droseddau a gyflawnir gan bysgotwyr hamdden.

Lleihau gwastraff, cynyddu diogelwch a thryloywder

Yn unol ag UE Strategaeth Fferm-i-Fforc, Mae'r Senedd yn mynnu bod yn rhaid olrhain tarddiad cynhyrchion pysgodfa a dyframaeth trwy'r gadwyn fwyd gyfan, gan gynnwys cynhyrchion wedi'u prosesu a'u mewnforio. Dylai data ar y rhywogaeth o bysgod, y lleoliad, y dyddiad a'r amser y cafodd ei ddal, a'r math o gêr a ddefnyddiwyd fod ar gael.

hysbyseb

lara AGUILERA (S&D, ES), rapporteur, meddai: “Fe wnaethon ni gymryd camau pwysig tuag at gael rheolau cyffredin. Rhaid i arolygiadau ar bysgodfeydd yn Sbaen beidio â bod yn wahanol i'r rhai yn Nenmarc, Gwlad Pwyl neu'r Eidal. Rhaid eu cysoni ac yn fwy effeithlon, heb arwain at fwy o fiwrocratiaeth i'r sector. ”

Mewn ymdrech i leihau sbwriel morol, mae ASEau yn cytuno y dylai fod yn ofynnol i bob llong hysbysu awdurdodau cenedlaethol pan fyddant yn colli offer pysgota ac i gario'r offer angenrheidiol ymlaen i'w adfer.

Dylai fod gan bob cwch ddyfais geolocation hefyd sy'n caniatáu iddynt gael eu lleoli a'u hadnabod yn awtomatig, mesur y bernir ei fod yn angenrheidiol i wella diogelwch ar y môr, yn ôl y testun mabwysiedig.

Mae'r Senedd hefyd yn cynnig cynyddu maint y gwall a dderbynnir ar bwysau rhai rhywogaethau a amcangyfrifir gan bysgotwyr ar fwrdd y llong (ymyl goddefgarwch).

Camau Nesaf

Gyda'r bleidlais heddiw, mae'r Senedd bellach yn barod i ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor. Yn ôl y cynnig cyfredol, byddai gan weithredwyr bedair blynedd ar ôl i'r rheolau ddod i rym i arfogi llongau â'r technolegau newydd sy'n ofynnol.

Cefndir

Ar 5 Chwefror, mabwysiadodd y Pwyllgor Pysgodfeydd ei safbwynt ynglŷn â'r UE System Rheoli Pysgodfeydd. Mae'r cynnig yn diweddaru pum rheol bresennol ac yn cysoni systemau rheoli ac arolygu, yn ogystal â sancsiynau, ar draws gwledydd yr UE.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sicrhaodd Prydain fargen dda ar bysgod, meddai uwch aelod o’r tîm trafod

cyhoeddwyd

on

By

Mae cytundeb masnach rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn gytundeb da i’r diwydiant pysgodfeydd, gan ganiatáu iddo ailadeiladu ei hun yn ystod cyfnod pontio pum mlynedd a hanner, meddai uwch aelod o dîm negodi’r DU ddydd Mawrth (29 Rhagfyr) , ysgrifennu Elizabeth Piper a Paul Sandle.

Mae grwpiau pysgodfeydd wedi beirniadu’r fargen, gan ddweud bod y diwydiant wedi cael ei aberthu yn y trafodaethau masnach ar ôl Brexit.

“Mae'r cytundeb sydd gennym yn cydnabod sofraniaeth y DU dros ein dyfroedd pysgota, mae'n dweud hynny ymlaen llaw,” meddai uwch aelod o'r tîm trafod.

“Rydyn ni’n credu bod hon yn fargen dda. Mae hyn yn galluogi'r diwydiant pysgota i ailadeiladu ei hun yn ystod y cyfnod pontio, rydym yn buddsoddi £ 100 miliwn mewn rhaglenni i helpu i foderneiddio'r diwydiant prosesu pysgod dros y cyfnod hwn, ”meddai.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

AMAETHYDDIAETH: Gweinidogion yn penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 yng Ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd ac ar gyfer stociau môr dwfn

cyhoeddwyd

on

Ar 17 Rhagfyr, cytunodd y Cyngor ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer y stociau pysgod a reolir gan yr UE yng Ngogledd-Ddwyrain yr Iwerydd, yn seiliedig ar gynnig a wnaed gan y Comisiwn. O ran stociau a fydd yn cael eu rhannu gyda'r DU, penderfynodd y Cyngor hefyd fel mesur trosglwyddo i rolio'n gyfrannol dros gyfanswm y dalfeydd caniataol 2020 (TACs), gydag ychydig eithriadau cyfyngedig, fel y cynigiwyd gan y Comisiwn. Bydd hyn yn sicrhau cyfleoedd pysgota o dan yr amgylchiadau eithriadol o amgylch y trafodaethau sy'n parhau i barhau ar y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r mesurau hyn yn ategu'r Cynnig wrth gefn y Comisiwn o'r wythnos diwethaf, sy'n darparu ar gyfer y posibilrwydd o fynediad pysgota cilyddol gan longau'r UE a'r DU i ddyfroedd ei gilydd, os a phan gytunwyd rhwng yr UE a'r DU, a bod yr holl amodau ar gyfer parhad gweithrediadau pysgota'r UE wedi'u bodloni.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rwy’n falch iawn ein bod ni, ar gyfer y stociau y mae’r UE yn eu rheoli ar ei ben ei hun, wedi dod ag wyth o ddaliadau cyfanswm a ganiateir yn unol â’r lefelau sy’n gwarantu’r cynnyrch cynaliadwy mwyaf o’r stociau hynny. Mae gweinidogion yr UE wedi dilyn fy nghynigion ar y dull rhagofalus ar gyfer naw cwotwm dal pysgod. Mae hwn yn gam i'r cyfeiriad cywir. Roedd cynnig y Comisiwn yn uchelgeisiol iawn ac rwy'n croesawu canlyniad da cyffredinol heddiw. Rydym hefyd wedi llwyddo i ymateb i'r ansicrwydd ynghylch Brexit, a sicrhau pysgota parhaus i holl bysgotwyr a menywod yr UE. Gall cychod fynd i’r môr ar 1 Ionawr 2021 a gellir sicrhau’r sector pysgota bod eu busnes yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth i’r UE. ”

Mae'r Cyngor hefyd wedi penderfynu ar derfynau dal cynaliadwy ar gyfer morfor deheuol (Bae Biscay) yn unol â'r cynnyrch cynaliadwy mwyaf (MSY). Mae'r Cyngor wedi parhau i amddiffyn y siarcod môr dwfn bregus trwy wahardd pysgota'r rhywogaeth hon. Yn unol â chynnig y Comisiwn, mae'r Cyngor wedi cytuno i osod is-ddaliad cyfyngedig iawn ar gyfer penfras yn Kattegat (123 tunnell), a grenadier roundnose yn Skagerrak a Kattegat (5 tunnell), a TAC gwyddonol ar gyfer neffropau ym Mae deheuol Biscay ( 2.4 tunnell). Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Yn seiliedig ar y gynnig Comisiwn, Cytunodd gweinidogion yr UE ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Dywedodd Sinkevičius: “Yn unol â’n hymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn Natganiadau MedFish4Ever a Sofia, gwnaethom weithredu mesurau uchelgeisiol yng nghyfraith yr UE a gymerwyd yng nghyd-destun Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM). Ar gynllun aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir, rwy’n gresynu nad oedd gweinidogion yn barod i gytuno ar ostyngiadau ymdrech uwch, a fyddai wedi caniatáu inni adfer y stociau pysgod i lefelau cynaliadwy yn gyflymach ac i sicrhau hyfywedd cymdeithasol ac economaidd hirdymor y pysgotwyr a menywod yn gweithredu yn y rhanbarth. Rwy'n croesawu, fodd bynnag, y bydd mesurau cenedlaethol ychwanegol i ddiogelu'r stociau yn cyd-fynd â'r gostyngiad ymdrech. "

Ar gyfer Môr y Canoldir, mae'r rheoliad y cytunwyd arno gan weinidogion yn parhau i weithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn yr UE ar gyfer stociau glan môr ym Môr y Canoldir y Gorllewin, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, trwy leihau'r ymdrech bysgota 7.5%. Mae'r Rheoliad hefyd yn cyflwyno mesurau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir yn 2018 a 2019, yn benodol mesurau ar gyfer llyswennod, cwrel coch, dolffiniaid, rhywogaethau pelagig bach a stociau glan môr yn y stociau berdys Adriatig a dŵr dwfn ym Môr ïonig, Levant Môr a Culfor Sisili. Ar gyfer y Môr Du, mae'r cwotâu ar gyfer twrban a sbrat yn cael eu cynnal ar lefel 2020. Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd