Cysylltu â ni

Cyffuriau

Holi ac Ateb ar feddyginiaethau milfeddygol a chynigion bwyd anifeiliaid meddyginiaethol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gwarthegHeddiw (10 Medi) mabwysiadodd y Comisiwn gynigion ar feddyginiaethau milfeddygol a bwyd anifeiliaid meddyginiaethol, sy'n anelu at wella iechyd anifeiliaid ac iechyd y cyhoedd, yn ogystal â'r farchnad fewnol.

cynnig meddyginiaethau 1) Milfeddygol

Pam fod rheolau newydd yr UE ar feddyginiaethau milfeddygol ei angen?

hysbyseb

Ar hyn o bryd, nid oes nifer annigonol ac ystod o feddyginiaethau i atal a thrin clefydau mewn anifeiliaid yn yr UE. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer anifeiliaid hystyried fel 'mân rhywogaeth', megis gwenyn, pysgod a thyrcwn. Mae diffyg canlyniadau meddyginiaethau milfeddygol addas mewn iechyd anifeiliaid a lles gwaeth, mwy o risg i iechyd pobl, ac anfanteision economaidd a chystadleuol ar gyfer ffermwyr yr UE.

Yn ogystal, er bod rheolau'r UE ar feddyginiaethau milfeddygol wedi bod ar waith ers mis 1965, rhanddeiliaid ac aelod-wladwriaethau yn honni bod baich rheoleiddio anghymesur yn llesteirio arloesedd. Mae'r Comisiwn yn cydnabod bod y rheolau cyfredol ar gyfer meddyginiaethau milfeddygol yn rhoi baich gweinyddol gormodol ar y diwydiant fferyllol milfeddygol, sydd yn ei dro yn rhoi ffermwyr yr UE o dan anfantais economaidd, ac yn anelu at newid y sefyllfa gyda'r cynnig hwn.

Beth mae'r Comisiwn yn gobeithio ei gyflawni â'r cynnig hwn?

hysbyseb

Ar wahân i'r nodau trosfwaol helpu'r gwaith farchnad fewnol yn well, wrth ddiogelu iechyd anifeiliaid ac iechyd y cyhoedd, pwrpas y cynnig hwn yw triphlyg:

1) Er mwyn symleiddio'r amgylchedd rheoleiddio a lleihau baich gweinyddol - mewn geiriau eraill, i leihau biwrocratiaeth;

2) i ysgogi datblygiad meddyginiaethau milfeddygol newydd, gan gynnwys y rhai ar gyfer marchnadoedd cyfyngedig (mân ddefnydd a mân rhywogaeth), tra'n cadw rhai sydd eisoes ar y farchnad, ac;

3) i hwyluso cylchrediad meddyginiaethau milfeddygol ledled yr UE, trwy weithdrefnau awdurdodi well, a rheolau clir ar ffurfiau modern o fanwerthu, hy gwerthu ar y rhyngrwyd.

Beth fydd yn union yn newid?

Mae'r ddeddfwriaeth newydd yn rhoi sylw penodol i frwydro yn erbyn y gwaith o ddatblygu ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) mewn anifeiliaid a phobl. Â'r rheolau newydd, bydd yn bosibl i gyfyngu ar y defnydd o rai gwrthficrobau mewn anifeiliaid sy'n cael eu cadw ar gyfer trin heintiau dynol.

Yn ogystal, er mwyn lleihau biwrocratiaeth:

 • Bydd gweithdrefnau awdurdodi marchnata symlach yn caniatáu i gwmnïau i osod a chynnal meddyginiaeth filfeddygol ar y farchnad gyfan UE, ac;

 • Bydd rheolau pharmacovigilance (monitro effeithiau andwyol o feddyginiaethau milfeddygol ar y farchnad) yn cael eu symleiddio.

Er mwyn ysgogi datblygu meddyginiaethau newydd:

 • Bydd Rheolau arbennig ar gyfer awdurdodi meddyginiaethau milfeddygol ar gyfer marchnadoedd bychain megis gwenyna a dyframaeth yn cael ei gyflwyno, a;

 • Bydd mecanwaith gwobrwyo gwell yn cael eu rhoi ar waith, hy ymestyn diogelu data i feddyginiaethau milfeddygol arloesol, a fydd yn gwneud y buddsoddiadau y cwmnïau 'werth chweil yn economaidd.

Er mwyn helpu cylchrediad meddyginiaethau anifeiliaid ar draws yr Undeb Ewropeaidd:

 • rheolau yn cael eu cyflwyno i hwyluso rhyngrwyd manwerthu meddyginiaethau milfeddygol o fewn yr UE.

Sut y bydd y rheolau newydd yn mynd i'r afael AMB?

Mae'r cynnig yn rhoi arfau rheoleiddio newydd i'r Comisiwn ac aelod-wladwriaethau i leihau risgiau i iechyd pobl ac anifeiliaid o ddefnyddio gwrthficrobau mewn anifeiliaid. Dylai'r offer leihau datblygiad a lledaeniad ymwrthedd gwrthficrobaidd yn y sector milfeddygol.

Pwy fydd yn cael budd o'r rheolau newydd?

Bydd anifeiliaid, ffermwyr, perchnogion anifeiliaid anwes, cwmnïau fferyllol a busnesau eraill yn elwa ar y ddeddfwriaeth ddiwygiedig ar feddyginiaethau milfeddygol.

Ar gyfer anifeiliaid, bydd y budd yn dod oddi wrth y nifer cynyddol ac ansawdd y meddyginiaethau sydd ar gael i'w trin.

Bydd y newidiadau o fudd i milfeddygon, ffermwyr (yn enwedig anifeiliaid ffermio rhai a ystyrir yn fân rywogaethau fel gwenyn, geifr, tyrcwn) a pherchnogion anifeiliaid anwes, a fydd yn cael gwell mynediad at feddyginiaethau milfeddygol i drin anifeiliaid.

Bydd iechyd pobl yn gwella trwy reolau hanelu at gadw gwrthfiotigau yn effeithiol.

Bydd y cwmnïau fferyllol yn elwa o gostau sylweddol is yn gysylltiedig â chael eu meddyginiaethau awdurdodedig ac yn eu cadw ar y farchnad.

Bydd busnesau eraill yn elwa o well gystadleuaeth a'r cylchrediad meddyginiaethau milfeddygol ledled yr UE, a gweithrediad gorau posibl o'r farchnad fewnol.

Eu barn yn cael eu hystyried?

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ei gynnal yn 2010, i gasglu barn yr holl randdeiliaid perthnasol, gan gynnwys ffermwyr, perchnogion anifeiliaid anwes, cwmnïau fferyllol a busnesau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am feddyginiaethau milfeddygol:

http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/index_en

2) meddyginiaethol cynnig feed

Pam fod rheolau newydd yr UE ar fwyd anifeiliaid meddyginiaethol sydd eu hangen?

Ar ôl presgripsiynau milfeddygol, bwyd anifeiliaid meddyginiaethol yn llwybr pwysig ar gyfer rhoi meddyginiaethau milfeddygol i anifeiliaid. Mae diweddariad o'r ddeddfwriaeth porthiant meddyginiaethol sydd bellach bron i chwarter canrif oed (roedd y Gyfarwyddeb 90 / 167 / EEC cyfredol a fabwysiadwyd yn 1990) yn hen bryd. Gwahanol cyfundrefnau cenedlaethol wedi effeithio ar y farchnad fewnol negyddol ac nid yw iechyd y cyhoedd yn cael ei warantu yn briodol â'r rheolau presennol. Mae angen moderneiddio i adlewyrchu cynnydd technegol a gwyddonol yn y degawdau diwethaf, fel bod y rheolau wedi'u cysoni yn parhau i sicrhau bod y lefel diogelwch priodol o fwyd anifeiliaid meddyginiaethol yn yr UE.

Yn ogystal â bod yn bwysig ar gyfer iechyd anifeiliaid, mae'r adolygiad hwn yn hanfodol ar gyfer gweithrediad gorau posibl o'r farchnad fewnol i feithrin gallu cystadleuol, arloesi a thwf economaidd yn y diwydiannau dan sylw.

Ers i'r Gyfarwyddeb 1990 ddod i rym, mae'r sefyllfa yn y rhan fwyaf o wledydd yr UE wedi dirywio'n raddol: gwasgaredig a rheolau wyro wedi effeithio ar y driniaeth effeithlon anifeiliaid ac argaeledd porthiant meddyginiaethol am brisiau cystadleuol. Yn ogystal, mae'r gwaith o ddatblygu ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) wedi cynyddu'n ddramatig. Yn olaf, o dan y system bresennol, perchnogion anifeiliaid anwes yn y rhan fwyaf o wledydd yr UE ni all drin eu hanifeiliaid yn gyfforddus ac yn effeithlon gyda bwyd anifeiliaid anwes medicated.

Bydd set gyson o reolau'r UE, cyfyngu camau yr UE i'r lleiafswm, fel anelu at â'r adolygiad hwn, ddwyn manteision economaidd ac iechyd.

Beth mae'r Comisiwn yn gobeithio ei gyflawni â'r cynnig hwn?

Y cynnig yw diddymu ac eilydd Gyfarwyddeb 90 / 167 / EEC gyda Rheoliad modern sy'n cwmpasu gweithgynhyrchu, gosod ar y farchnad a defnyddio bwyd anifeiliaid meddyginiaethol.

Drwy gynnig cyfres gysoni o ddarpariaethau ar gyfer gweithgynhyrchu porthiant medicated ar y lefel o ansawdd a diogelwch priodol, mae'r Comisiwn yn anelu at egluro y maes ar gyfer yr holl weithgynhyrchwyr a chefnogi cynhyrchu bwyd anifeiliaid hyfyw ac economaidd meddyginiaethol. Dylai'r Rheoliad arfaethedig yn caniatáu milfeddygon i ddewis y ffordd orau i drin anifeiliaid afiach gan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau lleol ym mhob aelod-wladwriaeth.

Ar ben hynny, mae'r Comisiwn yn ceisio gwella sicrwydd cyfreithiol ac eglurder ar gyfer cynhyrchwyr bwyd anifeiliaid meddyginiaethol fel nad oes drysu ydynt bellach yn drwy wyro a / neu reolau cenedlaethol amwys. Bydd darpariaethau gorliwio mewn rhai ardaloedd yn cael eu dileu fel y gellir bwydo meddyginiaethol yn cael ei gynhyrchu yn economaidd. Yr un pryd, bydd y rheolau llac yn arwain at effeithiau negyddol ar iechyd anifeiliaid a'r cyhoedd yn cael eu tynhau. Yn olaf, mae'r Comisiwn yn gobeithio i roi hwb i arloesi drwy ganiatâd penodol i ddefnyddio porthiant medicated ar gyfer anifeiliaid anwes.

Beth fydd yn union yn newid?

Bydd y Rheoliad yn cynnwys porthiant meddyginiaethol yn benodol ar gyfer anifeiliaid anwes a bydd yn cyflwyno'n llymach mesurau i sicrhau defnydd cywir o fwyd anifeiliaid meddyginiaethol. Yn ogystal, mae cynhyrchu a ragwelir, cymysgwyr symudol, gweithgynhyrchu ar y fferm porthiant meddyginiaethol a dosbarthwyr arbenigol a fydd yn cael ei ganiatáu ar draws yr UE. Yn olaf, bydd y Rheoliad yn gosod mesurau wladwriaeth-of-the-celf ar gyfer y cydrywiaeth porthiant meddyginiaethol a therfynau gario drosodd sy'n seiliedig ar wyddoniaeth ar gyfer meddyginiaethau milfeddygol mewn bwyd anifeiliaid cyfansawdd cyffredin.

Sut y bydd y rheolau newydd yn mynd i'r afael AMB?

Mae'r cynnig yn mynd i'r afael AMR drwy fynd i'r afael â chamddefnyddio gwrthficrobau mewn tair ffordd. Yn gyntaf, mae'n gwahardd defnyddio bwyd anifeiliaid meddyginiaethol fel mesur ataliol neu fel hyrwyddwr twf. Yn ail, mae'n sefydlu terfyn gweddillion ledled yr UE ar gyfer meddyginiaethau milfeddygol mewn bwyd arferol. Yn olaf, mae'n tynhau rheolau ar gyfer rhagnodi a thrin bwyd anifeiliaid meddyginiaethol gyda gwrthficrobau.

Pwy fydd yn cael budd o'r rheolau newydd?

Bydd anifeiliaid a ffermir - gan gynnwys mewn dyframaeth, anifeiliaid anwes, ffermwyr, perchnogion anifeiliaid anwes, milfeddygon, busnesau sy'n cynhyrchu bwyd anifeiliaid meddyginiaethol a dinasyddion yn elwa o'r ddeddfwriaeth ddiwygiedig ar borthiant meddyginiaethol.

Bydd argaeledd porthiant meddyginiaethol o ansawdd da am brisiau cystadleuol helpu ffermwyr ac yn arwain at driniaeth well o anifeiliaid fferm heintiedig.

Gan y gall y driniaeth yn cael ei gynnwys mewn bwyd anifeiliaid anwes, bydd yn rhaid i anifeiliaid anwes â chlefydau cronig mwyach i lyncu tabledi neu fathau eraill o feddyginiaeth, gan wneud bywyd yn haws iddynt hwy a'u perchnogion.

Bydd rheolau cliriach o fantais i gwmnïau newydd a chwmnïau hefyd presennol sy'n dymuno ehangu eu busnes.

Yn olaf, bydd y manteision yn ymestyn i iechyd y cyhoedd o ganlyniad i fesurau i ymladd AMB.

Eu barn yn cael eu hystyried?

Ymgynghorwyd â llawer o randdeiliaid yn ystod y broses o baratoi'r cynnig, gan gynnwys ffermwyr a sefydliadau dyframaeth, porthiant a diwydiant meddyginiaeth filfeddygol, milfeddygon, defnyddwyr a chyrff perchennog anifail anwes. Ymgynghorwyd â phob aelod-wladwriaethau, Norwy a'r Swistir hefyd.

Yn ogystal, cynhaliwyd arolwg o randdeiliaid ar y we agor ym 2011 gyda chyfraniadau gan ddinasyddion arferol yn ogystal â chymdeithasau ar lefel yr UE. Yn olaf, astudiaethau, data a barn gwyddonol gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn yr Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop wedi cael eu defnyddio fel mewnbwn ar gyfer y cynnig.

I gael mwy o wybodaeth am faeth anifeiliaid.

Trosedd

Mae Heddlu Sbaen yn cipio narco-llong danfor gyntaf erioed a wnaed yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policía Nacional), mewn cydweithrediad agos ag Europol a gorfodaeth cyfraith o bum gwlad arall, wedi cipio yn ninas Málaga y llong hanner tanddwr gyntaf erioed i gael ei hadeiladu ar diriogaeth Ewropeaidd. Mae llongau tebyg a ddaliwyd yn y gorffennol bob amser wedi bod o weithgynhyrchu America Ladin. 

Gwnaed yr atafaeliad yn fframwaith Operation FERRO, gweithrediad gorfodaeth cyfraith lefel uchel yn erbyn grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â masnachu cyffuriau ar raddfa fawr. 

Cyflawnodd dros 300 o heddweision y llawdriniaeth hon yn Sbaen, gyda chefnogaeth Heddlu Cenedlaethol Colombia (Policía Nacional de Colombia), Heddlu Cenedlaethol yr Iseldiroedd (Politie), Heddlu Barnwrol Portiwgal (Polícia Judiciária), Asiantaeth Troseddu Genedlaethol y DU a'r UD. Tollau a Gwarchod y Ffin, gyda gweithgaredd rhyngwladol wedi'i gydlynu gan Europol. 

Canlyniadau Ymgyrch FERRO

hysbyseb
 • 47 chwiliad tŷ a gynhaliwyd yn ninasoedd Sbaen Tarragona (6), Barcelona (11), Gerona (3), Málaga (11), Castellón (4), Valencia (2), Murcia (7), Cádiz (1), Granada (1) a Badajoz (1);
 • Arestio 52 o unigolion;
 • Atafaelwyd 2 gwch: un llong lled-suddadwy ym Málaga ac un cwch cyflym gwerth dros € 300 000 yn nhalaith Murcia;
 • Atafaelwyd dros 3 tunnell o gocên, ochr yn ochr â 700 cilo o hashish a dros € 100 000 mewn arian parod. 

  Cynhaliwyd Ymgyrch FERRO mewn sawl cam

Cam un: Nododd ymchwilwyr grŵp troseddau cyfundrefnol, a oedd yn cynnwys gwladolion Sbaenaidd, Colombia a Dominicaidd, sy'n ymwneud â masnachu cocên, hashish a marijuana ar raddfa fawr. Roedd y troseddwyr yn gweithredu o Sbaen, yn benodol Cataluña. Rhwng Ebrill a Rhagfyr 2020, gwnaed nifer o drawiadau cocên pwysig sy'n gysylltiedig â'r grŵp troseddol hwn yng Ngholombia. Atafaelwyd cyfanswm o 2 900 cilo o gocên. 

Cam dau: Ym mis Tachwedd 2020, arestiodd swyddogion heddlu yn Sbaen arweinydd y rhwydwaith troseddol hwn yn Tarragona, ochr yn ochr â 13 o'i gynorthwywyr.

Cam tri: Ym mis Chwefror eleni, targedwyd cangen arall o'r grŵp troseddau cyfundrefnol hwn. Arestiwyd pedwar unigolyn yn Tarragona a chipio llwyth o 583 cilo o hashish ar ei ffordd i Ffrainc a'r Eidal. Cynhaliwyd chwiliadau tŷ hefyd ym Málaga, ac ar yr achlysur y daethpwyd o hyd i'r llong hanner tanddwr mewn warws. Roedd y cwch - y cyntaf erioed o'i fath a atafaelwyd ar bridd Ewropeaidd, yn dal i gael ei adeiladu pan ddaethpwyd o hyd iddo. Roedd y grefft yn 9 metr o hyd a gallai fod wedi gallu cludo hyd at 2 dunnell o gyffuriau.  

hysbyseb

Cam pedwar: Arestiwyd un o’r prif dargedau ym mis Chwefror ym maes awyr El Prat yn Barcelona gan ei fod yn ceisio ffoi i’r Iseldiroedd. O ganlyniad i'r arestiad hwn, chwiliwyd warws yn Barcelona a arweiniodd at atafaelu 300 cilo o gocên. 

Cam pump: Darganfuwyd labordy cyffuriau clandestine yn Barcelona wrth ymyl planhigfa canabis dan do gyda dros 1 150 o blanhigion. Atafaelwyd cwch cyflym 15 metr o hyd yn perthyn i'r rhwydwaith troseddol hwn ac wedi'i lwytho â 7 000 litr o gasoline yn ardal Murcia. 

Cam chwech: Ddiwedd mis Chwefror, arestiwyd gweddill aelodau’r rhwydwaith troseddol. Atafaelwyd tua 6 000 litr o ragflaenwyr cyffuriau hefyd, a oedd i fod i gael labordy cudd-drin yn Murcia. 

Cefnogaeth Europol

Cydlynodd Uned Cyffuriau UE Europol y gweithgaredd rhyngwladol dwys o ddechrau'r Ymchwiliad hwn. Hwylusodd ei dîm o arbenigwyr gyfnewid gwybodaeth rhwng y gwahanol wledydd dan sylw a dadansoddi'r data gweithredol i nodi'r prif dargedau. 

Parhau Darllen

Cyffuriau

Ymladd yn erbyn cyffuriau: Mae'r Comisiwn yn cychwyn gwaharddiad ar ddau sylwedd seicoweithredol niweidiol newydd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn cynnig gwahardd dau sylwedd seicoweithredol newydd ledled yr Undeb Ewropeaidd: MDMB-4en-PINACA a 4F-MDMB-BICA. Mae'r ddau sylwedd yn ganabinoidau synthetig sy'n dangos gwenwyndra sy'n peryglu bywyd. Maent wedi bod ar gael yn yr UE ers o leiaf 2017 a Mawrth 2020 yn y drefn honno. Mae'r ddau sylwedd yn cael eu gwerthu ar-lein mewn symiau bach a chyfanwerthu, yn bennaf fel cynnyrch gorffenedig sy'n barod i'w fwyta, er enghraifft mewn cymysgeddau ysmygu, e-hylifau neu wedi'u trwytho ar bapur. Adroddwyd am 21 o farwolaethau sy'n gysylltiedig â 4F-MDMB-BICA mewn un Aelod-wladwriaeth rhwng Mai ac Awst 2020. Mae'r penderfyniad i wahardd y sylweddau hyn yn seiliedig ar asesiad risg a gynhaliwyd gan asiantaeth gyffuriau'r UE, yr Canolfan Fonitro Ewropeaidd Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau. Mae adroddiadau cychwynnol a thechnegol yr Asiantaeth ar gael ar-lein. Dyma'r eildro i'r Comisiwn gychwyn gwaharddiad o dan y diwygiedig rheolau'r UE ar sylweddau seicoweithredol, ar ôl gwneud hynny am isotonitazene ym mis Medi 2020. Bellach bydd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor ddau fis i graffu ar y ddeddf ddirprwyedig cyn iddi ddod i rym. Unwaith y bydd mewn grym, bydd gan Aelod-wladwriaethau'r UE chwe mis i roi'r gwaharddiad ar gyfraith genedlaethol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyffuriau

Dileu'r bygythiad cyffuriau: Cipolwg ar werthwyr cyffuriau a gafwyd yn euog

cyhoeddwyd

on

Mae mater diweddar a pharhaus sy'n ymwneud â defnyddio cyffuriau narcotig a gwerthu cyffuriau yn niwydiant Ffilm India wedi dal sylw De Ddwyrain Asia gyfan. Un adroddiad diweddar a ysgrifennwyd gan Gan yn American Journal of Preventive Medicine yn nodi bod cost cam-drin cyffuriau yn fwy na $ 740 biliwn yn flynyddol, yn ysgrifennu Sefydliad Rheoli Indiaidd-Cyfarwyddwr Rohtak, yr Athro Dheeraj Sharma.

Mae cam-drin sylweddau yn arwain at faich ychwanegol ar gostau gofal iechyd, troseddau a cholli cynhyrchiant. Yn ystod y degawd diwethaf, mae India wedi bod yn dyst i sawl achos o fwy o gyffuriau ar gael a nifer cynyddol o arestio, treialon ac euogfarn o dan Ddeddf Cyffuriau Narcotig Indiaidd a Sylweddau Seicotropig.

O ystyried prinder astudiaethau yn ymwneud â chyffuriau anghyfreithlon a gwerthu cyffuriau yn India, gwnaed ymdrech gan yr awdur gyda'i dîm ymchwil a oedd yn ymwneud â phrosiectau cysylltiedig â charchardai rhwng 2011 a 2016 mewn gwahanol daleithiau, i archwilio mater cyffuriau a chyffuriau anghyfreithlon. gwerthu o safbwynt y rhai sydd naill ai'n euog o droseddau o'r fath. Casglwyd data ar gyfer yr arolwg gan bedleri cyffuriau a gafwyd yn euog ar draws tair talaith yn India - Punjab, Gujarat, a Delhi.

hysbyseb

Fe'u sicrhawyd dro ar ôl tro y bydd eu hymatebion ar gyfer yr arolwg hwn yn aros yn anhysbys ac yn gyfrinachol. Casglwyd data gan dîm o gymdeithion ymchwil a hyfforddwyd yn iaith leol y wladwriaeth. Dilynwyd protocol Brislin gan ddefnyddio ôl-gyfieithu i gyfieithu'r holiadur. Casglwyd cyfanswm o 872 o ymatebion ar draws y tair talaith yn India. Cafwyd yr holl 872 hyn yn euog o dan Ddeddf Cyffuriau Narcotig Indiaidd a Sylweddau Seicotropig. Roedd cyfranogiad yr arolwg yn wirfoddol.

Nododd y canlyniadau lawer o fewnwelediadau gwrth-reddfol. Yn gyntaf, nododd 78.10% o bedleri cyffuriau eu bod yn arfer yfed cyffuriau ac roedd gwerthu cyffuriau yn gyfyngedig i'r rhai ymhlith eu ffrindiau a'u teulu. O'r rhain, daeth tua 56.54% o'r ymatebwyr yn bedleri cyffuriau o ganlyniad i fod yn ddefnyddiwr cyffuriau rheolaidd. Dadleuodd mwyafrif o'r ymatebwyr (86.70%) eu bod yn gaeth i fasnachu cyffuriau gan eu cyflenwyr cyffuriau yr oeddent yn rhyngweithio'n aml â hwy oherwydd eu harferion bwyta. Roedd holiadur yr arolwg hefyd yn cynnwys cwestiynau ar ddeall natur y fasnach gyffuriau. Honnodd 77.06% o'r ymatebwyr nad yw cyffuriau'n frodorol a bod y rhan fwyaf o'r cyffuriau'n dod o wledydd eraill. Dywedodd 81.88% hefyd fod y cyffuriau yr oeddent yn arfer eu gwerthu yn cael eu cyfeirio i India o wledydd tramor eraill.

Gofynnwyd i'r peddlers hefyd roi mewnbynnau yn ymwneud â'r wlad maen nhw'n meddwl bod y cyffuriau wedi'u ymdreiddio yn India. Dywedodd mwyafrif y peddlers cyffuriau (83.94%) fod y cyffuriau wedi'u ymdreiddio yn India o Bacistan. Dilynwyd hyn gan Nepal (5.05%), ac Affghanistan (4.24%). Dangosir dosbarthiad manwl y gwledydd yn y graff isod. Yn yr un modd, gwnaethom hefyd ofyn iddynt adrodd sut mae cyflenwyr cyffuriau yn gweithredu a gofynnwyd inni eu graddio ar sail amlder y dull a ddefnyddir.

hysbyseb
Ar gyfer ein dadansoddiad, gwnaethom ystyried graddfeydd cymedrig yr holl ymatebwyr i raddio modus operandi peddlers cyffuriau yn India. Mae'r canlyniadau'n dangos mai trafodion trawsffiniol yw'r math mwyaf cyffredin o weithredu. Dilynir hyn gan dwristiaid, Anghyfreithlon, myfyrwyr coleg, a phobl fusnes. Y lle mwyaf ffafriol i werthu cyffuriau yn ôl yr ymatebwyr oedd (wedi'u rhestru o'r gorau i'r gwaethaf): 1 = Tafarndai a Bariau, 2 = Bwytai a gwestai, 3 = Colegau a Phrifysgolion, 4 = Canolfannau adsefydlu cyffuriau, 5 = ysgolion.

Gofynnwyd cwestiynau i'r peddlers cyffuriau hefyd yn ymwneud â phroffidioldeb y fasnach gyffuriau. Dywedodd bron mwyafrif yr ymatebwyr fod elw o fwy na 10 lakh ar gyfartaledd yn cael ei fedi o werthu cyffuriau gwerth INR 1 lakh. Mae'n dangos bod gan y fasnach gyffuriau broffidioldeb o fwy na 1000 y cant. Yn olaf, gofynnwyd dau gwestiwn yn ymwneud â'r gymdeithas a chyffuriau hefyd. Roedd mwy nag 85% o'r ymatebwyr (86.12%) yn credu bod cerddoriaeth sy'n hyrwyddo cyffuriau wedi cynyddu'r defnydd o gyffuriau ymhlith yr ieuenctid.

Roeddent yn dadlau bod yfed cyffuriau yn dod gyda cherddoriaeth a oedd yn siarad am ddefnyddio cyffuriau ac abswrdiaeth bywyd. Ar nodyn tebyg, credai 79.36 y cant fod ffilmiau Bollywood sy'n gogoneddu cyffuriau wedi arwain at fwriad cynyddol i yfed cyffuriau. Yn benodol, nododd yr ymatebwyr fod bron pob un o'u cleientiaid a hwy eu hunain yn ceisio dynwared rhyw actor / actores o Bollywood ac y byddai cyffuriau'n golygu eu bod yn teimlo'n hyderus amdanynt eu hunain. Ar raddfa fesur ar gyfer hunan-barch, nododd y mwyafrif o ymatebwyr hunan-barch isel iawn (graddfa 1 i 7 sgôr ar gyfartaledd oedd 2.4).

Mae'r astudiaeth yn rhoi mewnwelediadau o safbwynt y rhai a gafwyd yn euog yn yr achosion anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â chyffuriau. O ganlyniad, gallai fod yn ddefnyddiol cynghori unigolion yn ifanc, yn enwedig mewn ysgolion ynghylch bygythiad cam-drin cyffuriau. Hefyd, rhaid cryfhau cyfleusterau iechyd a darparu adferiad. O ystyried bod rhai ffilmiau Bollywood yn chwarae rôl wrth ogoneddu defnydd a masnach cyffuriau anghyfreithlon, yn debyg i'r rhybudd sy'n cael ei oedi cyn ysmygu sigaréts mewn ffilmiau, mae angen rhybudd tebyg pan ddangosir cymeriadau yn cymryd cyffuriau.

Hynny yw, dylai'r gwylwyr rybuddio am gosbau sy'n codi o yfed a masnachu cyffuriau. Yn fwy penodol, gellid sefydlu profion cyffuriau ar hap mewn sefydliadau. Hefyd, o gofio bod mwyafrif y cyffuriau wedi'u ymdreiddio o wledydd cyfagos, gellid gwella'r ataliad ar y ffin. At hynny, myfyrwyr coleg a thafarndai yw'r segment defnyddwyr targed mwyaf cyffredin ar gyfer peddlers cyffuriau. Felly, dylai gweinyddwyr sefydliadau academaidd gymryd mesurau priodol a phrofi am gam-drin cyffuriau.

Hefyd, dylid rheoleiddio tafarndai. Yn olaf, o gofio bod cyffuriau yn fasnach broffidiol, mae'n debygol o weld mwy o gyffredinrwydd mewn lleoedd lle mae cyfoeth. Felly, mae angen i ddinasoedd metropolitan ddatblygu unedau arbennig neu gryfhau'r unedau arbennig presennol ar gyfer delio ag achosion cyffuriau anghyfreithlon.

 • Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl hon ac nid ydynt yn adlewyrchu barn Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd