Cysylltu â ni

EU

Mae'r Comisiwn Juncker: Mae tîm cryf a phrofiadol yn sefyll ar gyfer newid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Jean-Claude Juncker-Heddiw (10 Medi), datgelodd y Llywydd etholedig Juncker ei dîm a ffurf newydd y Comisiwn Ewropeaidd nesaf. Ar ôl i'r Undeb Ewropeaidd ddod trwy un o'r cyfnodau mwyaf profedig yn ei hanes, un o'r heriau mwyaf fydd argyhoeddi dinasyddion y bydd pethau'n newid. Er mwyn cyflawni newid, mae angen i'r Comisiwn fod yn agored i ddiwygio. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd newydd yn cael ei symleiddio i ganolbwyntio ar fynd i'r afael â'r heriau gwleidyddol mawr y mae Ewrop yn eu hwynebu: cael pobl yn ôl i weithio mewn swyddi gweddus, sbarduno mwy o fuddsoddiad, gan sicrhau bod banciau'n benthyca i'r economi go iawn eto, gan greu marchnad ddigidol gysylltiedig, credadwy polisi tramor a sicrhau bod Ewrop yn sefyll ar ei thraed ei hun o ran diogelwch ynni. Mae'r ffordd newydd y caiff y Comisiwn ei sefydlu yn adlewyrchu'r rhain Canllawiau gwleidyddol, ar y sail y cafodd Jean-Claude Juncker ei hethol gan Senedd Ewrop.

Y Llywydd yn ethol yn bersonol cyfweld yr holl Gomisiynwyr dynodedig ac mae'n argyhoeddedig y gall ei dîm cryf a phrofiadol gyflawni, trwy weithio gyda'i gilydd, mewn ffordd fwy effeithlon.

Arlywydd y Llywydd Jean-Claude Juncker Dywedodd: "Yn yr amseroedd digynsail hyn, mae dinasyddion Ewrop yn disgwyl inni gyflawni. Ar ôl blynyddoedd o galedi economaidd a diwygiadau poenus yn aml, mae Ewropeaid yn disgwyl economi sy'n perfformio, swyddi cynaliadwy, mwy o ddiogelwch cymdeithasol, ffiniau mwy diogel, diogelwch ynni a chyfleoedd digidol. Heddiw, rwy'n cyflwyno'r tîm a fydd yn rhoi Ewrop yn ôl ar y llwybr i swyddi a thwf. Yn y Comisiwn Ewropeaidd newydd, mae'r ffurflen yn dilyn y swyddogaeth. Rhaid i ni fod yn agored i newid. Rhaid inni ddangos y gall y Comisiwn newid. Yr hyn yr wyf yn ei gyflwyno ichi heddiw yw Comisiwn Ewropeaidd gwleidyddol, deinamig ac effeithiol, gyda'r nod o roi cychwyn newydd i Ewrop. Rwyf wedi rhoi portffolios i bobl - nid i wledydd. Rwy’n rhoi 27 chwaraewr yn y cae, y mae gan bob un rôl benodol i’w chwarae - dyma fy nhîm buddugol."

hysbyseb

Ffordd newydd o weithio

Bydd gan y Coleg newydd saith Is-Lywydd, chwech yn ychwanegol at Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Polisi Tramor a Pholisi Diogelwch (Federica Mogherini), pob un yn arwain a tîm y prosiect. Byddant yn llywio ac yn cydlynu gwaith nifer o Gomisiynwyr mewn cyfansoddiadau a all newid yn ôl angen ac wrth i brosiectau newydd ddatblygu dros amser (gweler Atodiad 2). Mae'r timau prosiect hyn yn adlewyrchu'r Canllawiau Gwleidyddol. Ymhlith yr enghreifftiau mae 'Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd', 'Marchnad Sengl Ddigidol' neu 'Undeb Ynni'. Bydd hyn yn sicrhau rhyngweithio deinamig gan holl Aelodau'r Coleg, torri lawr seilos a symud i ffwrdd o strwythurau sefydlog. Bydd yr Is-Lywyddion i gyd yn gweithredu fel dirprwyon go iawn i'r Llywydd.

Arlywydd y Llywydd Jean-Claude Juncker Dywedodd: "Yn y Comisiwn newydd, nid oes Comisiynwyr cyntaf neu ail ddosbarth - mae arweinwyr tîm a chwaraewyr tîm. Byddant yn gweithio gyda'i gilydd mewn ysbryd o gydymdeimlad a dibyniaeth ar y ddwy ochr. Rwyf am oresgyn meddyliau syfrdanol a chyflwyno ffordd gydweithredol newydd o weithio mewn ardaloedd lle gall Ewrop wneud gwahaniaeth go iawn."

hysbyseb
Mae'n edrych ymlaen at wrandawiadau Senedd Ewrop o'r Comisiynwyr-ddynodedig a fydd yn darparu proses ddemocrataidd ar gyfer egluro a fetio amcanion a rhaglen wleidyddol y Comisiwn.

Newyddbethau pwysig

  • First Is-Lywydd (Frans Timmermansyn dde-law'r Llywydd. Dyma'r tro cyntaf i chi Comisiynydd wedi ymrwymo i a Agenda Gwell Rheoleiddio, gan warantu bod pob cynnig gan y Comisiwn yn wirioneddol angen ac na all yr aelod-wladwriaethau gyflawni'r nodau orau. Bydd yr Is-Lywydd Cyntaf hefyd yn gweithredu fel a corff gwarchod, yn cynnal y Siarter Hawliau Sylfaenol a Rheol y Gyfraith yn holl weithgareddau'r Comisiwn.

  • Daeth  newydd Portffolio Marchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig (O dan Elžbieta Bieńkowska) fydd peiriant yr economi go iawn. Am y tro cyntaf hefyd mae sôn penodol am fentrau bach a chanolig, asgwrn cefn ein heconomi.

  • Daeth  newydd Materion Economaidd ac Ariannol, Trethi a Thollau portffolio (o dan Pierre Moscoviciyn sicrhau bod polisïau trethiant ac undebau tollau yn dod yn rhan annatod o Undeb Economaidd ac Ariannol gwirioneddol ddwfn ac yn cyfrannu at weithrediad llyfn fframwaith llywodraethu economaidd cyffredinol yr UE.

  • portffolio defnyddwyr cryf wedi ei greu. Nid yw polisi defnyddwyr bellach wedi'i wasgaru ar draws gwahanol bortffolios ond mae ganddo le blaenllaw ym mhortffolio'r Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol (vera Jourová).

  • Fel y cyhoeddodd y Llywydd-ethol yn yr araith hon gerbron Senedd Ewrop ar XWUMX Gorffennaf, mae hefyd wedi creu a Comisiynydd yn benodol ar gyfer Ymfudo (O dan Dimitris Avramopoulos) blaenoriaethu polisi newydd ar ymfudo a fydd yn mynd i'r afael yn gadarn â mudo afreolaidd, tra ar yr un pryd yn gwneud Ewrop yn gyrchfan ddeniadol ar gyfer y dalent orau.

  • Mae nifer o bortffolios wedi'u hail-lunio a'u symleiddio. Yn arwyddocaol, y Mae portffolios yr Amgylchedd a Materion Morwrol a Physgodfeydd wedi'u cyfuno (O dan Karmenu Vella) adlewyrchu rhesymeg ddeublyg Twf "Glas" a "Gwyrdd" - gall a dylai'r polisïau cadwraeth morwrol chwarae rôl allweddol wrth greu swyddi, cadw adnoddau, ysgogi twf ac annog buddsoddiad. Rhaid i amddiffyn yr amgylchedd a chynnal ein cystadleurwydd fynd law yn llaw, mae'r ddau yn ymwneud â dyfodol cynaliadwy. Mae'r un rhesymeg wedi'i chymhwyso wrth benderfynu sefydlu un Comisiynydd sy'n gyfrifol am bolisi Gweithredu yn yr Hinsawdd ac Ynni (O dan Miguel Arias Cañete). Mae cryfhau cyfran yr ynni adnewyddadwy nid yn unig yn fater o bolisi newid hinsawdd cyfrifol. Ar yr un pryd, mae'n rheidrwydd polisi diwydiannol os yw Ewrop yn dal i fod eisiau cael ynni fforddiadwy yn y tymor canolig. Bydd y ddau bortffolio newydd yn cyfrannu at 'Undeb Ynni' y Tîm Prosiect sy'n cael ei lywio a'i gydlynu gan Alenka Bratušek.

  • Daeth  Polisi Cymdogaeth Ewrop a Thrafodaethau Ehangu portffolio (o dan Johannes Hahn), wrth ymyl polisi cymdogaeth wedi'i atgyfnerthu, yn rhoi'r ffocws ar barhad trafodaethau ehangu, tra'n cydnabod na fydd yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei ehangu am y pum mlynedd nesaf, fel y nododd y Llywydd etholedig Juncker yn ei Ganllawiau Gwleidyddol.

  • Daeth  Undeb Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol ac Undebau Marchnadoedd Cyfalaf newydd portffolio (o dan Jonathan Hillyn canolbwyntio ar yr arbenigedd a'r cyfrifoldeb presennol mewn un lle, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol newydd ei chreu, ac yn sicrhau bod y Comisiwn yn parhau i fod yn weithgar ac yn wyliadwrus wrth weithredu'r rheolau goruchwylio a datrys newydd ar gyfer banciau.

Am ddadansoddiad llawn a throsolwg o dimau prosiectau a dyrannu portffolios, gweler Atodiad 4.

Y swyddi cywir ar gyfer y bobl iawn

Wrth briodoli portffolios, cymerodd y Llywydd etholedig Juncker ofal mawr i sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng rhywedd, cysylltiadau gwleidyddol a chymwyseddau.

Profiad Gwleidyddol

tîm cryf a phrofiadol, mae'r Comisiwn Juncker arfaethedig yn cynnwys cyn Brif Weinidogion 5, Dirprwy Brif Weinidogion 4, cyn-Weinidogion 19, Comisiynwyr sy'n dychwelyd 7 a chyn-Aelodau Seneddol Ewropeaidd 8. Mae gan 11 o'r rhain gefndir economaidd a chyllid cadarn, tra bod gan 8 brofiad helaeth o gysylltiadau tramor. Mae gan Gomisiwn Juncker yr arbenigedd angenrheidiol i fynd i'r afael â'r heriau economaidd a geopolitical presennol sy'n wynebu Ewrop (gweler Atodiad 4)

Cyfreithlondeb Democrataidd

Un rhan o dair o'r aelodau y Comisiwn newydd (9 allan o 28 wyth), gan gynnwys y Llywydd etholedig, ymgyrchu yn etholiadau Ewropeaidd eleni estyn allan at ddinasyddion a cheisio eu cefnogaeth.

Y Ffactor Benywaidd

Yn dilyn trafodaethau dwys a mynnu Juncker's Arlywydd-ethol ar ymgeiswyr benywaidd, mae 9 aelod benywaidd ac 19 aelod gwrywaidd o Gomisiwn Juncker a 3 o'r 7 Is-lywydd yn fenywod.

Camau Nesaf

Mewn cam nesaf, mae Senedd Ewrop wedi rhoi ei ganiatâd i'r cyfan Goleg y Comisiynwyr, gan gynnwys y Llywydd a'r Uchel Gynrychiolydd-Gynrychiolydd o'r Undeb dros Faterion Tramor a Diogelwch Polisi / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn ei ragflaenu gan wrandawiadau y Comisiynwyr-ddynodi yn y pwyllgorau seneddol perthnasol, yn unol â Rheol 118 o'r Rheolau Gweithdrefn y Senedd. Unwaith y bydd y Senedd Ewrop wedi rhoi ei ganiatâd, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn penodi Comisiwn Ewropeaidd yn ffurfiol, yn unol ag Erthygl 17 TEU (7).

Am fwy o wybodaeth:

Gweler cwestiynau ac atebion manwl yn MEMO / 14 / 523.

Yn dilyn ymgyrch etholiadol ar draws yr UE, Jean-Claude Juncker Cynigiwyd fel ymgeisydd ar gyfer Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd gan y Cyngor Ewropeaidd ar 27 2014 Mehefin. Ar sail y Canllawiau gwleidyddol efe a nodwyd gerbron Senedd Ewrop, Jean-Claude Juncker ei ethol i fod yn Llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd drwy fwyafrif cryf o bleidleisiau 422 yn Senedd Ewrop cyfarfod llawn ar 15 2014 Gorffennaf.

Hafan y Llywydd-ethol Jean-Claude Juncker.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd