Cysylltu â ni

EU

Mae angen dull dewr a chynhwysol ar fewnfudo '

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cwchGyda channoedd o filoedd o ffoaduriaid bob blwyddyn yn croesi Môr y Canoldir, mae aelod-wladwriaethau fel yr Eidal, Malta a Gwlad Groeg yn cyrraedd terfynau eu gallu. Ni ellir gadael ffiniau i sicrhau lletywyr ceiswyr lloches i ddim ond llond llaw o aelod-wladwriaethau ond mae'n rhaid mynd i'r afael â nhw ar lefel Ewropeaidd.

Mae angen alinio polisi mewnfudo, yn anad dim er mwyn sicrhau recriwtio ar gyfer marchnad lafur sy'n heneiddio. Ar gais Llywyddiaeth yr Eidal, lluniodd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) farn ar bolisïau mewnfudo Ewropeaidd a fabwysiadwyd gan bleidlais gonsensws fawr o 161 i chwech, gyda chwe yn ymatal yn sesiwn lawn yr EESC ar 10 Medi.
 
Polisi lloches - gormod o le o hyd ar gyfer "athroniaethau" cenedlaethol
Mae'r EESC yn croesawu'r System Lloches Ewropeaidd Gyffredin (CEAS) ond yn annog y Comisiwn i fod yn fwy uchelgeisiol wrth hyrwyddo cysoni polisïau cenedlaethol, gan ddileu'r ystod o bosibiliadau dehongli sy'n agored i aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd. "Mae'r amser ar gyfer datrysiad hanner calon ar ben," meddai Giuseppe Iuliano, aelod o'r Eidal EESC, "mae'r EESC yn galw am system gynhwysol yn yr UE sy'n sicrhau rhannu baich yn gymesur ymhlith Aelod-wladwriaethau, gan ddisodli Confensiwn Dulyn". Yn ogystal, dylid rhoi mwy o rôl i'r Swyddfa Cymorth Lloches Ewropeaidd (EASO) ym Malta o ran asesu, dadansoddi a chyngor, gan ei galluogi i ddarparu cefnogaeth dechnegol a gweithredol barhaol i'r aelod-wladwriaethau.
 
Ffiniau a rennir, rhannu cyfrifoldeb

Mae 28 aelod-wladwriaeth yn rhannu ffin gyffredin, ond dim ond ychydig sydd â'r cyfrifoldeb am ei sicrhau. Ar adegau o gythrwfl o amgylch Môr y Canoldir, mae'r baich ar gyfer gwledydd Môr y Canoldir yn mynd yn annioddefol. "Yn gyntaf oll, mae angen dull byd-eang arnom fel y cynigiwyd yn nogfen EESC", meddai Domenico Manzione, ysgrifennydd gwladol yr Eidal yn y Weinyddiaeth Mewnol, "yn seiliedig ar hyn gallwn ddatblygu llawer o atebion craff." Mae'r rhaglen Eidalaidd 'Mare nostrum' eisoes wedi achub bywydau 120.000 o ffoaduriaid sownd, ond yn anffodus mae 1,900 o bobl wedi marw o hyd ar y môr. Felly mae'r EESC yn galw am gryfhau rôl yr Asiantaeth Ffiniau Allanol, FRONTEX, o ran pŵer a gallu. Rhaid i FRONTEX ddod yn gorff rheoli ffiniau go iawn, gan gefnogi'r aelod-wladwriaethau. 
 
Mae angen mewnfudo ar farchnad lafur Ewropeaidd sy'n heneiddio

hysbyseb

"Mae'r fframwaith cyfreithiol cyfredol yn dameidiog, didraidd a gwasgaredig", meddai Mr Iuliano, gan alw am God Mewnfudo Ewropeaidd Cyffredin a Llawlyfr Canllawiau Ewropeaidd Cyffredin. "Mae'n hanfodol mynd i'r afael â rhwystrau a gwahaniaethu ar y farchnad lafur er mwyn ei gwneud hi'n haws denu gweithwyr o drydydd gwledydd". Galwodd am blatfform Ewropeaidd parhaol ar gyfer mudo cysylltiedig â gwaith, gan gynnig gwasanaethau'r EESC ar gyfer archwilio'r opsiynau gorau ar gyfer sefydlu'r corff hwn. Mae'r EESC hefyd yn annog Ymagwedd Fyd-eang at Ymfudo a Symudedd (GAMM) a chasglu partneriaethau symudedd cytbwys sy'n rhwymo'n gyfreithiol.

hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd