Cysylltu â ni

EU

Emily O'Reilly: 'Gall bod yn ombwdsmon ymddangos yn debycach i gelf na gwyddoniaeth'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140915PHT63002_original“Rhaid i chi allu perswadio, coaxio a cajole weithiau sefydliadau amharod i newid setiau meddwl hirsefydlog neu i fod yn fwy agored wrth wneud penderfyniadau," meddai ombwdsmon Ewropeaidd Emily O'Reilly. "Dyma lle gall bod yn ombwdsmon ymddangos yn debycach i gelf na gwyddoniaeth. "Cafodd ei hethol gan ASEau ym mis Gorffennaf 2013, cyn-ombwdsmon cenedlaethol Iwerddon yw'r Ombwdsmon Ewropeaidd benywaidd cyntaf. Soniodd am ei blwyddyn gyntaf yn y swydd.

Dechreuodd O'Reilly yn y swydd yn dilyn ymddiswyddiad ei rhagflaenydd a bydd yn y swydd tan ddiwedd y flwyddyn.

Beth allwch chi ei ddweud wrthym am eich blwyddyn yn y swydd? A yw eich disgwyliadau wedi'u cyflawni?
Roedd fy mhrofiad blaenorol o ddeng mlynedd fel Ombwdsmon cenedlaethol yn golygu fy mod i wir wedi gallu taro ar lawr gwlad a mynd yn syth i mewn i'r gwaith. Fy nod dros y flwyddyn ddiwethaf oedd dechrau'r broses o ddod â swyddfa'r Ombwdsmon i'r lefel nesaf trwy fabwysiadu dull mwy strategol a fydd yn cynyddu effaith y swyddfa, yn gwella ei pherthnasedd i ddinasyddion ac yn gwella'r effeithlonrwydd cyffredinol. Mae'r ymdrechion hyn eisoes wedi cychwyn ac mae'r newidiadau rydym wedi'u rhoi ar waith dros y flwyddyn ddiwethaf yn dechrau dwyn ffrwyth. Enghraifft dda o'r gwelliannau hyn yw defnyddio ein pŵer i lansio ymholiadau menter eich hun mewn ffordd fwy strategol ac ar faterion o bryder systemig ehangach fel tryloywder TTIP a chyfansoddiad grwpiau arbenigol y Comisiwn.

Beth yw'r materion mwyaf rydych chi'n dod ar eu traws yn eich gwaith? A yw'r sefyllfa yn sefydliadau'r UE yn gwella?

hysbyseb

Y mater mwyaf yr ydym yn dod ar ei draws yw'r diwylliant sefydliadol a all ddatblygu mewn unrhyw weinyddiaeth gyhoeddus. Mae'n rhaid i chi allu perswadio, coaxio a cajole weithiau sefydliadau amharod i newid setiau meddwl hirsefydlog neu i fod yn fwy agored wrth wneud penderfyniadau. Dyma lle gall bod yn ombwdsmon ymddangos yn debycach i gelf na gwyddoniaeth.
Mater arall sy'n codi dro ar ôl tro yn ein hachosion yw'r diffyg tryloywder yn sefydliadau'r UE, a oedd yn gyfanswm o 25% o'r holl achosion yn 2013. Mae hyn yn cynnwys gwrthod rhoi mynediad i ddogfennau neu wybodaeth, diffyg tryloywder lobïo, sy'n eistedd ar arbenigwr grwpiau, pryd maen nhw'n cwrdd, beth maen nhw'n ei drafod, ac ati. Felly mae llawer i'w wneud o hyd yn y maes tryloywder o ran rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ddinasyddion.

Sut mae'r Senedd yn gwneud o ran dilyn y rheolau a'r gweithdrefnau? Sut ydych chi'n gweld y cydweithrediad rhwng ein sefydliadau yn y dyfodol?

Er fy mod i'n Ombwdsmon newydd, mae'r cysylltiadau hyd yma wedi bod yn rhagorol. Mae'r Senedd wedi bod yn agored iawn i unrhyw argymhellion yr wyf wedi'u gwneud ar gyfer gwelliannau gweinyddol. Un o'r arfau mwyaf pwerus sydd gan yr ombwdsmon yw cyflwyno adroddiad arbennig i'r Senedd, a wneuthum yn gynharach eleni ar fater Frontex. Mae'r offeryn yn galluogi'r ombwdsmon i roi camweinyddu ar yr agenda wleidyddol i gael penderfyniad ar gamau gweithredu gan aelodau, sy'n offeryn amhrisiadwy pan rydych chi'n ceisio sicrhau newid yn yr UE.

hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd