Cysylltu â ni

Busnes

rheilffyrdd Ewrop: Ar y trywydd cywir ar gyfer y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

train_and_people1Siim Kallas, yn siarad yn InnoTrans 2014 - Berlin, 23 Medi 2014

"Dyma fy nhrydydd tro i siarad yn Innotrans - digwyddiad sydd bellach wedi cael ei alw'n ddigwyddiad mwyaf y diwydiant rheilffyrdd yn y byd. Diolch yn fawr am fy ngwahodd yn ôl i Berlin. Yn fy araith gyntaf bedair blynedd yn ôl, amlinellais fy nghysyniad o greu Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd. Mae'r cysyniad hwn yn seiliedig ar fy nghred mewn dau beth: Yn gyntaf, mae Ewrop bob amser wedi neidio ymlaen pan fydd wedi dileu rhwystrau. Meddyliwch am y Farchnad Sengl, symud nwyddau, gwasanaethau, pobl a chyfalaf yn rhydd. Meddyliwch am deithio am ddim, meddyliwch am ehangu. Yn ail, rwy'n credu mewn effeithlonrwydd pan-Ewropeaidd. Credaf y gall creu seilwaith trafnidiaeth trawsffiniol sy'n gweithredu'n esmwyth a chefnogi gwasanaethau trafnidiaeth pan-Ewropeaidd fod o fudd gwirioneddol i bobl a busnes. Beth sydd wedi digwydd i'r syniad o Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd yn ystod y pedair blynedd hyn rhwng Innotrans 2010 a heddiw?

"Yn gyntaf - mae gennym y prosiect buddsoddi mewn seilwaith mwyaf yn hanes yr Undeb Ewropeaidd. Cymerodd y prosiect Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd, a gafodd ei fabwysiadu o'r diwedd ar ddiwedd 2013, dair blynedd o drafodaethau trwm, weithiau fel brwydr, weithiau hyd yn oed gwallgof Mae polisi seilwaith trafnidiaeth Ewrop wedi cael newid sylfaenol mewn meddwl ac ymagwedd. Mae ffocws cryfach ar arloesi a thechnolegau newydd. Rydym bellach yn meddwl llai am brosiectau unigol, a mwy o rwydwaith craidd o goridorau strategol.

hysbyseb

"Rydym wedi llwyddo i sicrhau cyllid seilwaith pwrpasol i sicrhau ei fod yn dod yn realiti. Mae gan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop dair gwaith yn fwy o arian, 26 bn Ewro, ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth yn ystod MFF 2014-2020 o'i gymharu â'r cyfnod 2006-2013. Gyda'r dull newydd hwn, ein nod yw ymuno â'r Dwyrain a'r Gorllewin a phob cornel o ardal ddaearyddol helaeth. Mae rheilffyrdd yn rhan allweddol o'r rhwydwaith yr ydym yn bwriadu ei adeiladu. Mewn gwirionedd, ni allem feddwl am Drafnidiaeth Draws-Ewropeaidd weithredol. Rhwydwaith heb reilffordd, yn enwedig yn y naw coridor a fydd yn asgwrn cefn i'r TEN-T newydd.

"Yr her fawr sydd o'n blaenau bellach yw gweithredu'r prosiectau seilwaith hyn. Mae hyn yn gofyn am ymrwymiad, ymroddiad, ewyllys gref gan yr holl randdeiliaid. Ni allwn eu hadeiladu heb wasanaethau rheilffordd priodol ar waith. A bydd effeithlonrwydd a enillir ar reilffyrdd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar weddill y rhwydwaith trafnidiaeth. Eto i gyd, mae ffordd bell i fynd. Nid oes gennym rwydwaith rheilffyrdd Ewropeaidd traws-gyfandirol iawn eto, heb sôn am un farchnad reilffyrdd Ewropeaidd - fwy nag 20 mlynedd ar ôl rheilffordd gyntaf yr UE. menter.

"Pryd Roeddwn i ddiwethaf yn InnoTrans, ddwy flynedd yn ôl bron i'r diwrnod, amlinellais fy nghynlluniau ar gyfer diwygio pellach yn y Pedwerydd Pecyn Rheilffordd. Mae'n wedi'i gynllunio i fynd i'r afael â'r prif feysydd problemus, fel y gall rheilffyrdd chwarae ei ran lawn yn rhwydwaith trafnidiaeth Ewropeaidd integredig y dyfodol. Heb ailadrodd yr holl fanylion, rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod bod ein cynigion yn ceisio dileu'r rhwystrau gweinyddol, technegol a rheoliadol sy'n dal y sector rheilffyrdd yn ôl o ran agor y farchnad a rhyngweithredu. Ers hynny, fel y gwyddoch, daeth aelod-wladwriaethau'r UE i gytundeb gwleidyddol ar y piler technegol. Mae hwn yn gam difrifol ymlaen. Gall trafodaethau archwiliadol ddechrau gyda Senedd Ewrop tuag at gytundeb ail ddarlleniad.

hysbyseb

"Mae trafodaethau'n parhau ar y cynigion eraill. Byddai'n naïf disgwyl iddynt fod yn hawdd; rwy'n credu y gellir disgwyl graddfa dda o safbwyntiau gwrthgyferbyniol yn y dadleuon ar agor y farchnad a llywodraethu rhwydwaith, er enghraifft. Mae'r pecyn yn mynd law yn llaw gyda'n gwaith i adfywio rheilffyrdd Ewrop trwy wneud mwy o ddefnydd o ymchwil ac arloesi. Rydym bellach mewn sefyllfa i symud yn agosach at y nodau hynny, gyda'r bartneriaeth gyhoeddus-preifat newydd Shift2Rail a gymeradwywyd yn ddiweddar gan Aelod-wladwriaethau'r UE. Mae Ardal Rheilffordd Ewropeaidd Sengl yn dibynnu ar ddatblygiad polisi trafnidiaeth yn yr Undeb Ewropeaidd.

"Un cwestiwn yw: - ble dylid gosod y polisi trafnidiaeth? A yw hynny'n her proffil isel i Ewrop? Neu a ddylai fod yn gyfartal â meysydd polisi economaidd eraill fel ynni, marchnad ddigidol, fel rhan bwysig o'r farchnad sengl? O ystyried faint mae ein bywyd bob dydd yn dibynnu ar hygyrchedd, ansawdd cysylltiadau a gwasanaethau cludo nwyddau a chludiant teithwyr - yn gynyddol drawsffiniol - fy marn i yw bod polisi trafnidiaeth yr Undeb Ewropeaidd yn berthnasol ac yn bwysig i'n holl ddinasyddion. Gall hyn fod yn un prawf bod yr Undeb Ewropeaidd wedi ychwanegu gwerth i bawb. Cyfyng-gyngor mawr arall yw: - atebion yn seiliedig on y farchnad neu'r mesurau yn erbyn y farchnad? Mae agor y farchnad yn elfen ym mhob menter pan-Ewropeaidd. Nid yw'n elfen radical iawn; mae'n elfen ymhlith eraill.

"Ond yn eithaf aml yn enwedig mae cynigion agor y farchnad yn codi gwrthwynebiad ffyrnig a hefyd yn eithaf aml yr elfennau hyn sy'n cael eu dyfrio i lawr mewn achos seneddol a hefyd yn y Cyngor. Rwyf wedi cael fy nghyhuddo yn aml o fod yn" rhy ryddfrydol "yn fy nghynigion. Rwy'n ystyried y rhain. cyhuddiadau yn hollol ddi-sail. Mae'r rhwystrau presennol i weithrediad mecanweithiau marchnad i fod i amddiffyn endidau ynysig, diwydiannau darfodedig, cwmnïau breintiedig, rhannau ynysig o'r diwydiant trafnidiaeth. Maent yn niweidiol i economi drafnidiaeth Ewropeaidd gyfan.

"Gall agor y farchnad ddod â buddion amlwg i economi Ewrop, gan gynnwys y diwydiant trafnidiaeth. Dau faes buddiol concrit: Yn gyntaf, mae'n dod â mwy o arian preifat i mewn i fuddsoddiadau trafnidiaeth. Mae yna nifer o enghreifftiau ar gyfer hyn. Mae mwy o fuddsoddiadau yn dod â mwy o gystadleurwydd byd-eang, yn dod â mwy elw, dod ag arloesedd, ac, yn bwysig, dod â mwy o swyddi. Yn ail, mae'n gwella ansawdd gwasanaethau; mae'n cynnig prisiau gwell i gwsmeriaid, i deithwyr ac i drinwyr cargo.

"Yr her fawr i'r polisi trafnidiaeth Ewropeaidd yw dod o hyd i gytgord rhwng disgwyliadau amgylcheddol a gobeithion pobl a realiti economaidd. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ymwneud â datgymalu rhwystrau rhwng cenhedloedd Ewrop. Mae yna lawer o genedlaethol, economaidd, cenedlaetholgar, diwydiannol o hyd. rhwystrau emosiynol a hanesyddol, a biwrocrataidd mewn trafnidiaeth pan-Ewropeaidd. Mae pob un ohonynt yn dal i amharu ar ansawdd ein bywyd a'n cystadleurwydd.

“Gan mai hwn fydd fy ymddangosiad olaf yn y crynhoad mawr hwn o ddiwydiant rheilffyrdd Ewrop, hoffwn ddiolch ichi am eich holl gefnogaeth dros y blynyddoedd - a hoffwn ddiolch am y ddadl dda ac agored yn yr achosion hynny lle mae rhai o roeddech chi'n teimlo nad oeddech chi eisiau cefnogi fy marn. Rwy'n canmol yn fawr yr ymdrechion y mae'r diwydiant wedi'u gwneud i godi ei effeithlonrwydd ei hun a rhoi teithwyr a defnyddwyr cludo nwyddau wrth galon ei strategaeth ddatblygu. Rwy'n eich annog i barhau yn yr ymdrechion hyn. "

Busnes

Mae rhaglen Meistr mewn Rheolaeth GSOM SPbU wedi rhestru ymhlith y 25 uchaf o brif Feistri Byd-eang FT mewn Rheolaeth 2021

cyhoeddwyd

on

Roedd rhaglen Meistr mewn Rheolaeth (MiM) Ysgol Rheolaeth i Raddedigion Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) yn safle 25 ymhlith y 100 rhaglen meistr orau yn y byd. yn ôl y Times Ariannol. Mae GSOM SPbU yn parhau i fod yr unig ysgol yn Rwseg a gynrychiolir yn y safle hwn. 

Yn 2013, aeth y rhaglen Meistr mewn Rheolaeth i mewn i'r Times Ariannol yn safle 65ain yn rhestr y rhaglenni gorau am y tro cyntaf. Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r rhaglen MiM wedi llwyddo i wella ei safle a chodi yn safle 40 llinell, diolch i natur unigryw cynnwys addysgol a chefnogaeth cyn-fyfyrwyr a phartneriaid corfforaethol.

“Y safle uchel yn y FT mae graddio'r rhaglen Meistr mewn Rheolaeth yn ganlyniad gwaith beunyddiol llawer o adrannau, cefnogaeth partneriaid a chyfraniad pob athro sy'n gweithio ar y rhaglen. Rydym, wrth gwrs, yn llawenhau am y canlyniad newydd a gyflawnwyd, sy'n rhoi'r rhaglen mewn lle arbennig nid yn unig ym marchnad addysg fusnes Rwseg, ond hefyd yn y byd yn un. Ond i ni, mae hwn, yn gyntaf oll, yn ddangosydd ein bod ar y trywydd iawn, sy'n golygu y dylem barhau i weithio ar wella'r disgyblaethau a addysgir yn gyson, cefnogi myfyrwyr, datblygu'r amgylchedd rhyngwladol ymhellach, cryfhau cydweithredu gyda chyflogwyr, gan gynnwys gyda chwmnïau sy'n aelodau o Fwrdd Cynghori GSOM. Rwy’n llongyfarch pawb yn ddiffuant sy’n ymwneud â chreu a datblygu’r rhaglen, ac rwy’n llongyfarch myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, a gobeithio y byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd, byddwn yn sicrhau canlyniadau uchel newydd! ” Dywedodd Yulia Aray, athro cyswllt, Adran Rheolaeth Strategol a Rhyngwladol, Cyfarwyddwr Academaidd rhaglen Meistr mewn Rheolaeth.

hysbyseb

Cymerodd partneriaid academaidd GSOM SPbU - Prifysgol Swistir St Gallen ac Ysgol Fasnachol Uwch Paris y lle cyntaf a'r ail yn y safle Meistr Byd-eang mewn Rheolaeth 2021. Mae partneriaid academaidd eraill GSOM SPbU wedi cymryd y llinellau gerllaw'r Ysgol Fusnes yn y safle: mae'r Ysgol Fusnes, Prifysgol Mannheim (yr Almaen) yn y 24ain safle; Mae Sefydliad Rheoli India (Ahmedabad) ar y 26ain llinell.

The Financial Times rhestr yn cynnwys 100 o raglenni addysgol. Mae'r cyhoeddiad yn llunio safle yn seiliedig ar ddadansoddiad o ddata a dderbyniwyd gan ysgolion busnes a sylwadau dienw gan gyn-fyfyrwyr. Dim ond ysgolion busnes sydd ag o leiaf un o'r achrediadau rhyngwladol: AACSB ac EQUIS all gymryd rhan yn y safle. Mae cyfanswm o 17 o feini prawf yn cael eu hystyried: cyfradd y twf cyflog dros dair blynedd, twf gyrfa, cefnogaeth i ysgol fusnes ym maes datblygu gyrfa, canran y cyn-fyfyrwyr a gafodd swydd dri mis ar ôl graddio, nifer yr athrawon tramor a eraill. Ac, wrth gwrs, un o'r prif ddangosyddion yw cyflog cyfartalog cyn-fyfyrwyr dair blynedd ar ôl graddio - yn GSOM SPbU mae'n fwy na $ 70,000 y flwyddyn.

Safleoedd y papur newydd busnes rhyngwladol Times Ariannol (FT) wedi'i gyhoeddi mewn mwy nag 20 o wledydd. Maent yn ddangosydd a dderbynnir yn gyffredinol o ansawdd ysgol fusnes neu raglen unigol.

hysbyseb

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Parhau Darllen

Dyddiad

Mwy o ddiogelwch, arloesedd a thwf yn sector data'r DU fel y cyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Digidol y DU

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ailwampio i ysgogi mwy o arloesi a thwf yn sector data'r DU ac amddiffyn y cyhoedd yn well rhag bygythiadau data mawr, o dan ddiwygiadau arfaethedig a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Digidol Oliver Dowden

Bridget Treacy, partner (ymarfer preifatrwydd a seiberddiogelwch y DU), Hunton Andrews Kurth, meddai: “Mae llywodraeth y DU wedi dynodi gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer diwygio deddfau diogelu data’r DU, symleiddio’r drefn bresennol, lleihau biwrocratiaeth ar gyfer busnes ac annog arloesedd a arweinir gan ddata. Ar ôl dadansoddi’n ofalus, mae’r llywodraeth yn credu y gall wella cyfundrefn preifatrwydd data’r DU yn sylweddol a sut mae’n gweithio’n ymarferol, wrth gadw safonau uchel o ddiogelwch i unigolion. Ymhell o geisio disodli'r drefn bresennol, mae hyn yn edrych fel ymgais i'w fireinio, gan ei gwneud yn gallu diwallu anghenion yr holl randdeiliaid yn well ac yn gweddu'n well i'r oes ddigidol. 

“Mae'n hen bryd edrych o'r newydd ar lif data rhyngwladol, ac yma bydd yn ddiddorol gweld pa mor greadigol y mae llywodraeth y DU yn barod i fod. Mae llifoedd data byd-eang yn rhan anochel o fasnach fyd-eang ac amlygodd pandemig Covid-19 yr angen am gydweithrediad byd-eang mewn ymchwil ac arloesi. Mae llywodraeth y DU eisiau galluogi llifoedd data dibynadwy a chyfrifol, heb leihau amddiffyniad i unigolion, a heb fiwrocratiaeth ddiangen. Gall dull mwy ystwyth, hyblyg, wedi'i seilio ar risg a chanlyniadau ar gyfer pennu digonolrwydd wella diogelwch data yn gyffredinol. Ond yma bydd angen i'r llywodraeth gymryd gofal arbennig, gan dybio ei bod am gadw statws digonolrwydd y DU yn yr UE.

hysbyseb

“Mae’n ymddangos y bydd hyd yn oed Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn destun diwygio, gyda chynigion i foderneiddio strwythur llywodraethu’r rheolydd diogelu data, yn gosod amcanion clir ac i sicrhau mwy o dryloywder ac atebolrwydd. Mae'r ICO yn rheoleiddiwr amddiffyn data uchel ei barch, sy'n cynnig arweinyddiaeth fyd-eang uchel ei pharch ar faterion anodd. Bydd angen gofal i sicrhau nad yw'r annibyniaeth arfaethedig yn peryglu annibyniaeth fawr a gwerthfawrogol yr ICO.

“Ar y cyfan, mae hyn yn edrych fel ymgais feddylgar i wella trefn amddiffyn data bresennol y DU, nid trwy newid radical, ond trwy adeiladu ar y fframwaith presennol a'i fireinio i'w wneud yn fwy addas ar gyfer ein hoes ddigidol. Dylai sefydliadau groesawu'r cyfle i gyfrannu at yr ymgynghoriad hwn. "

Bojana Bellamy, llywydd Hunton Andrews Kurth Canolfan Arweinyddiaeth Polisi Gwybodaeth (CIPL), dywedodd melin drafod polisi gwybodaeth fyd-eang blaenllaw yn Washington, DC, Llundain a Brwsel: “Mae gweledigaeth llywodraeth y DU yn ddatblygiad cadarnhaol ac mae ei angen yn fawr i fynd i’r afael â chyfleoedd a heriau ein hoes ddigidol. Dylai'r cynlluniau gael eu croesawu yn y DU ac yn yr UE. Nid yw hyn yn ymwneud â gostwng lefel diogelu data neu gael gwared ar GDPR, mae'n ymwneud â gwneud i'r gyfraith weithio'n ymarferol, yn fwy effeithiol ac mewn ffordd sy'n creu buddion i bawb - sefydliadau sy'n defnyddio data, unigolion, rheoleiddwyr a chymdeithas y DU. ac economi. Mae angen i gyfreithiau ac arferion rheoleiddio esblygu a bod yn ystwyth yn union fel y technolegau maen nhw'n ceisio eu rheoleiddio. Bydd gwledydd sy'n creu'r cyfundrefnau rheoleiddio hyblyg ac arloesol mewn sefyllfa well i ymateb i'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

hysbyseb

“Nid oes amheuaeth nad yw rhai agweddau ar y GDPR yn gweithio’n dda, ac mae rhai meysydd yn aneglur yn aneglur. Er enghraifft, mae'r rheolau ar gyfer defnyddio data mewn ymchwil ac arloesi gwyddonol a diwydiannol yn feichus i leoli a dadansoddi, rhwystro defnydd a rhannu data at y dibenion buddiol hyn; mae'n anodd defnyddio data personol ar gyfer hyfforddi algorithmau AI i osgoi rhagfarn; mae cydsyniad unigolion i brosesu data wedi'i roi yn ddiystyr trwy or-ddefnyddio; ac mae llifoedd data rhyngwladol wedi cael eu torri mewn tâp coch.

“Gweledigaeth feiddgar llywodraeth y DU i symleiddio’r drefn amddiffyn data gyfredol, lleihau biwrocratiaeth, rhoi mwy o gyfrifoldeb ar sefydliadau i reoli a defnyddio data yn gyfrifol, ac i atgyfnerthu rôl ganolog rheoleiddiwr preifatrwydd y DU yw’r ffordd iawn ymlaen. Mae'n sicrhau diogelwch effeithiol i unigolion a'u data ac yn galluogi arloesi, twf a buddion cymdeithasol sy'n cael eu gyrru gan ddata. Dylai llywodraethau a gwledydd eraill ddilyn arweiniad y DU.

“Mae'n hen bryd ailwampio'r rheolau ar gyfer llifoedd data rhyngwladol ac mae Llywodraeth y DU yn llygad ei lle i ganolbwyntio ar alluogi llif data dibynadwy a chyfrifol. Bydd busnesau ym mhob sector yn croesawu trefn fwy di-dor ar gyfer trosglwyddo data a phenderfyniadau digonolrwydd mewn perthynas â mwy o wledydd. Mae swyddogion preifatrwydd data corfforaethol yn dargyfeirio gormod o adnoddau i fynd i'r afael â thechnegau cyfreithiol llif data o'r UE, yn enwedig yn dilyn dyfarniad Schrems II yr UE. Byddai defnyddwyr a busnesau yn cael eu gwasanaethu'n well gan sefydliadau sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd trwy ddylunio, asesiadau effaith risg ac adeiladu rhaglenni rheoli preifatrwydd cynhwysfawr sy'n addas ar gyfer yr economi ddigidol newydd. 

“Mae'n galonogol bod y llywodraeth yn cydnabod Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU fel rheolydd digidol allweddol yn y DU, gyda chylch gwaith beirniadol o amddiffyn hawliau gwybodaeth unigolion a galluogi arloesi a thwf cyfrifol sy'n cael ei yrru gan ddata yn y DU. Mae'r ICO wedi bod yn rheoleiddiwr a dylanwadwr blaengar yn y gymuned reoleiddio fyd-eang. Rhaid rhoi’r adnoddau a’r offer i’r ICO i fod yn strategol, yn arloesol, gan ymgysylltu’n gynnar â sefydliadau gan ddefnyddio data ac annog a gwobrwyo arferion gorau ac atebolrwydd. ”

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae rheolau rheoli allforio cryfach yr UE yn cychwyn

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cryfhau ei allu i ymateb i risgiau diogelwch newydd a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg. Y newydd Rheoliad Rheoli Allforio a ddaeth i rym ar 9 Medi a bydd yn tynhau rheolaethau ar fasnach mewn eitemau defnydd deuol - nwyddau a thechnolegau sifil gyda defnydd milwrol neu ddiogelwch posibl - gan wella gallu'r UE i amddiffyn hawliau dynol a chefnogi cadwyni cyflenwi diogel ar gyfer eitemau strategol.

Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun): “Mae angen i ni ymateb yn well i fygythiadau sy’n dod i’r amlwg mewn byd cynyddol gyfnewidiol. Mae hynny'n golygu cael gwell gafael ar dechnolegau defnydd deuol, gan gynnwys technolegau seiber-wyliadwriaeth y gellir eu camddefnyddio am dorri hawliau dynol. Diolch i'r rheolau newydd hyn gan yr UE, bydd gwledydd yr UE nawr hefyd yn gweithio'n agosach fyth ymysg ei gilydd a chyda chynghreiriaid ar risgiau diogelwch posibl sy'n deillio o biotechnoleg, Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg. Byddwn hefyd yn ymuno i sicrhau chwarae teg i gwmnïau, er enghraifft, yng nghyd-destun Cyngor Masnach a Thechnoleg newydd yr UE-UD. " 

Mae'r fframwaith newydd yn caniatáu i'r UE gymryd nifer o gamau pwysig i gyfuno arbenigedd a mynd i'r afael â heriau penodol, yn enwedig mewn perthynas â seiber-wyliadwriaeth - lle mae canllawiau diwydrwydd dyladwy wrthi'n cael eu paratoi - ond hefyd dechnolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg fel cyfrifiadura uwch.

hysbyseb

Mae'r rheoliad yn cyflwyno mwy o dryloywder trwy gynyddu lefel yr ymgynghoriadau a'r adroddiadau rhwng aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn, gan gyfrannu at ddatblygu newydd. Llwyfan trwyddedu electronig yr UE eisoes wedi'u treialu mewn pedair aelod-wladwriaeth o'r UE.

Mae hefyd yn darparu sylfaen gyfreithiol ar gyfer gweithredu gan yr UE ar lefelau amlochrog, amlochrog a dwyochrog - gan gydnabod bod effeithiolrwydd rheolaethau yn dibynnu ar gydweithrediad y prif gynhyrchwyr technoleg - ac mae'n adeiladu ar y fframwaith amlochrog presennol o reolaethau allforio, sef Trefniant Wassenaar, sydd yn sail i lawer o gyfyngiadau a osodir gan y rheoliad ar lefel yr UE.

Cefndir

hysbyseb

Mabwysiadodd y Comisiwn ei gynnig deddfwriaethol i foderneiddio rheolaethau’r UE ar allforion eitemau defnydd deuol sensitif - nwyddau a thechnoleg - ym mis Medi 2016, i ddisodli’r Rheoliad o 2009. Mae gan eitemau o’r fath lawer o ddefnyddiau sifil ond gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer amddiffyn, deallusrwydd a dibenion gorfodi'r gyfraith (deunyddiau niwclear ac arbennig, telathrebu, electroneg a chyfrifiaduron, gofod ac awyrofod, offer morol, ac ati), a gellir eu camddefnyddio hefyd am dorri hawliau dynol.  

Mae'r Rheoliad newydd yn cynnwys llawer o gynigion y Comisiwn ar gyfer 'uwchraddio system' gynhwysfawr, a bydd yn gwneud system reoli Allforio bresennol yr UE yn fwy effeithiol trwy:

  • Cyflwyno dimensiwn 'diogelwch dynol' newydd, fel y gall yr UE ymateb i'r heriau a ddaw yn sgil technolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg - yn enwedig technolegau seiber-wyliadwriaeth - sy'n peri risg i ddiogelwch cenedlaethol a rhyngwladol; gan gynnwys amddiffyn hawliau dynol;
  • diweddaru syniadau a diffiniadau allweddol (ee diffiniad o 'allforiwr' i'w gymhwyso i bobl naturiol ac ymchwilwyr sy'n ymwneud â throsglwyddiadau technoleg defnydd deuol);
  • symleiddio a chysoni gweithdrefnau trwyddedu a chaniatáu i'r Comisiwn ddiwygio - trwy weithdrefn 'symlach', hy gweithred ddirprwyedig - y rhestr o eitemau neu gyrchfannau sy'n ddarostyngedig i fathau penodol o reolaeth, a thrwy hynny wneud y system rheoli allforio yn fwy ystwyth ac yn gallu esblygu ac addasu iddi amgylchiadau;
  • gwella cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau trwyddedu a'r Comisiwn gyda'r bwriad o gynyddu tryloywder penderfyniadau trwyddedu;
  • cydgysylltu, a chefnogi, gorfodi rheolaethau yn gadarn, gan gynnwys gwella cyfnewid gwybodaeth electronig ddiogel rhwng asiantaethau trwyddedu a gorfodi;
  • datblygu rhaglen adeiladu gallu a hyfforddi UE ar gyfer awdurdodau trwyddedu a gorfodi aelod-wladwriaethau; 
  • allgymorth i ddiwydiant a thryloywder gyda rhanddeiliaid, gan ddatblygu perthynas strwythuredig gyda'r sector preifat trwy ymgynghoriadau penodol â rhanddeiliaid gan grŵp perthnasol y Comisiwn o arbenigwyr aelod-wladwriaethau, a;
  • galluogi deialogau cryfach â thrydydd gwledydd a cheisio chwarae teg ar y lefel fyd-eang.

Mwy o wybodaeth

Rheoliad Rheoli Allforio

Memo - Gweithredu'r Rheoliad

Rheolaethau masnach defnydd deuol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd