Cysylltu â ni

erthylu

Mae ASEau S&D yn croesawu tro pedol llywodraeth Sbaen ar gyfraith gwrth-erthyliad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sbaen-erthyliad-protest-014Ar 23 Medi, croesawodd ASEau S&D benderfyniad llywodraeth Sbaen i gefnu ar eu cynllun i ddileu’r hawl i erthyliad.

Dywedodd Is-lywydd Grŵp S&D sy’n gyfrifol am hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol Maria Joao Rodrigues: "O dan bwysau rhyngwladol, mae llywodraeth Sbaen yn y diwedd wedi dewis llwybr doethineb. Mae hon yn fuddugoliaeth i filiynau o fenywod yn Sbaen ac ar draws gweddill y byd.

“Byddai dileu’r hawl i erthyliad fel y cynlluniwyd gan y llywodraeth geidwadol wedi bod yn ergyd annerbyniol i hawliau, rhyddid ac urddas menywod.

hysbyseb

“Ni allwn dderbyn troi’r cloc yn ôl ar hawliau menywod. Ni all menywod ifanc fyw gyda llai o hawliau amddiffynnol na'u mamau. "

Ychwanegodd ASE S&D Iraxte Garcia Perez: "Mae'r tynnu'n ôl yn fuddugoliaeth i fenywod. Mae'r amddiffyniad llwyddiannus hwn o'n hawliau yn ein gwneud ni'n fwy rhydd."

hysbyseb

erthylu

Dywed prif lys y DU na all fynnu newid cyfraith #abortion yn #NorthernIreland

cyhoeddwyd

on

Mynegodd Goruchaf Lys Prydain y farn ddydd Iau (7 Mehefin) bod cyfraith erthyliad llym Gogledd Iwerddon yn anghydnaws â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, ond ychwanegodd nad oedd ganddo'r pwerau i wneud datganiad ffurfiol y dylid newid y gyfraith, ysgrifennu Estelle Shirbon a Amanda Ferguson.

Gadawodd Prydain Fawr Iwerddon fel yr unig ran o Brydain neu Iwerddon gyda chyfundrefn mor gyfyngol, ar ôl i bleidleiswyr yn weriniaeth Iwerddon gefnogi'r gwaith o gael gwared â gwaharddiad mewn pleidlais tirlithriad y mis diwethaf a arweiniodd at alwadau am newid yn y Gogledd.

Roedd gweithredwyr hawliau erthyliad o'r enw dyfarniad y llys ar anghydnaws y gyfraith yn "benderfyniad nodedig" a fyddai'n rhoi pwysau ar lywodraeth Prydain i weithredu, tra bod grwpiau gwrth-erthyliad yn pwysleisio nad oedd gofyniad i wneud hynny.

Canfu pedwar o bob saith llys y Goruchaf Lys a oedd yn ystyried y mater fod cyfraith gyfredol y Gogledd, sy'n gwahardd erthyliad heblaw pan fo bywyd mam yn wynebu risg, yn anghydnaws â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.

hysbyseb

Fodd bynnag, dyfarnodd pedwar arall o'r saith nad oedd gan Gomisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon, a oedd wedi cychwyn achos cyfreithiol i geisio rhyddfrydoli'r gyfraith, yr hawl i ddod â'r achos.

"Fel y cyfryw, nid oes gan y llys awdurdodaeth i wneud datganiad o anghydnaws (gyda chyfraith hawliau dynol) yn yr achos hwn," dywedodd y llys mewn crynodeb o'r penderfyniad.

Roedd Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon wedi dadlau y dylai'r gyfraith gael ei newid i ganiatáu erthyliadau mewn achosion lle bu beichiogrwydd o ganlyniad i dreisio neu incest, neu mewn achosion lle roedd gan y ffetws anarferoldeb angheuol.

hysbyseb

Croesawodd y Comisiwn farn y llys fod y gyfraith yn anghydnaws â'r Confensiwn Ewropeaidd ond dywedodd ei bod yn siomedig yn y dyfarniad nad oedd ganddo ddigon o bwerau i gymryd yr achos.

"Mae hwn yn benderfyniad nodedig y gobeithiaf y bydd yn arwain at newidiadau a fydd yn gwella bywydau menywod yng Ngogledd Iwerddon a'r gofal a gânt. Mae angen newid a gwneud hyn yn awr, "meddai Breedagh Hughes, Cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Bydwragedd Gogledd Iwerddon mewn datganiad.

Rhoddodd menyw Gogledd Iwerddon dystiolaeth i'r Goruchaf Lys am orfod teithio dramor am derfynu ar ôl cael gwybod na allai ei babi oroesi. Dywedodd Sarah Ewart ei bod yn bwriadu cymryd achos i Uchel Lys Belfast i geisio datgan anghydnaws na allai'r Comisiwn ei chael.

Mae gan gynulliad etholedig Gogledd Iwerddon yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw newidiadau i'w deddfau erthyliad. Pleidleisiodd yn erbyn deddfu mewn achosion o annormaleddau angheuol a threisio ym mis Chwefror 2016 ac nid yw'r cynulliad wedi eistedd ers i'r llywodraeth ddatganoledig ostwng ym mis Ionawr 2017.

Mae gweinidog Prydain yng Ngogledd Iwerddon wedi dweud y byddai'n hoffi newid y gyfraith ond y dylai gwleidyddion lleol benderfynu ar y mater. Mae'r ddau brif blaid, sydd wedi methu â adfer llywodraeth rhannu pŵer y dalaith, hefyd yn cael eu rhannu ar fater erthyliad.

Mae'r prif blaid genedlaethol, Sinn Fein, yn cefnogi galw am rywfaint o newid yn y gyfraith. Dywedai bod diswyddo'r llys yn dechnegol ac roedd ei ddyfarniad yn eglur bod y sefyllfa bresennol yn ansefydlog pan ddaeth i achosion o annormaledd marwol a threisio.

Fodd bynnag, mae lawmaker o'r prif blaid Undebaidd, sy'n gwrthwynebu rhyddfrydoli'r gyfraith erthylu a hefyd yn cynnig y llywodraeth leiafrifol ym Mhrydain yn Llundain, yn dweud ei fod "yn falch o'r penderfyniad."

"Pe bai wedi mynd y ffordd anghywir byddai Gogledd Iwerddon wedi wynebu erthyliad ar alw," meddai Jim Wells y Blaid Undeb Democrataidd, Jim Reuters.

Parhau Darllen

erthylu

Mai yn gwrthod ymlacio rheolau erthyglau Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Mae Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn wynebu dadansoddiad gyda gweinidogion a chyfreithwyr yn ei phlaid Geidwadol ar ôl gwrthod diwygio rheolau erthylu hynod gyfyngiol Gogledd Iwerddon ar ôl pleidlais gyfagos i Iwerddon i ddatfrydoli ei deddfau, ysgrifennu Andrew MacAskill.

Roedd y pleidleiswyr yn Iwerddon, cenedl Gatholig unwaith yn ddwfn, yn cefnogi'r newid yn ôl dau i un, roedd ymhell llawer uwch nag unrhyw arolwg barn yn y cyfnod cyn y bleidlais wedi rhagweld.

Mae'r prif weinidog yn wynebu galwadau o fewn ei cabinet ac o wrthblaid i dorri'r rheolau llym ar erthyliad yng Ngogledd Iwerddon, gan ddod â'r gyfraith yn y dalaith yn unol â gweddill y Deyrnas Unedig.

hysbyseb

Dywedodd Penny Mordaunt, gweinidog merched a chydraddoldebau Prydain, y dylai'r fuddugoliaeth i gyfreithloni erthyliad ddod â newid i'r gogledd o ffin Iwerddon.

"Diwrnod hanesyddol a gwych i Iwerddon ac un gobeithiol i Ogledd Iwerddon," meddai Mordaunt. "Mae'n rhaid bodloni'r gobaith honno."

Dim ond gan Lywodraeth yng Ngogledd Iwerddon y dylid gwneud llefarydd ar ran mis Mai (27 Mai) sy'n newid y rheolau, a fu heb weithrediaeth ddatganoledig ers mis Ionawr y llynedd ar ôl i gytundeb rhannu pŵer ddymchwel.

hysbyseb
Fe allai deimlo ar ddydd Sul i "longyfarch pobl Iwerddon ar eu penderfyniad" ond nid oedd yn sôn am yr hyn y byddai'r canlyniad yn ei olygu i Ogledd Iwerddon.

Mae gan Ogledd Iwerddon rai o'r cyfreithiau erthyliad mwyaf cyfyngol yn Ewrop gyda hyd yn oed treisio a annormaledd ffetws angheuol nad ydynt yn cael eu hystyried yn sail gyfreithiol ar gyfer terfynu. Ac yn wahanol i rannau eraill o'r Deyrnas Unedig, gwahardd erthyliadau heblaw pryd mae bywyd neu iechyd meddwl y fam mewn perygl.

Y gosb am gyflawni neu berfformio erthyliad anghyfreithlon yw carchar bywyd.

Ers cwymp gweinyddu rhannu pŵer yng Ngogledd Iwerddon, mae swyddogion Prydain wedi bod yn gwneud penderfyniadau mawr yn y rhanbarth ac mae hyn yn golygu y gallai'r llywodraeth ddeddfu yn uniongyrchol er gwaethaf iechyd yn fater sydd wedi'i ddatganoli.

Ond gallai unrhyw symudiadau i newid y gyfraith ansefydlogi llywodraeth Prydain trwy wrthdaro'r Blaid Undeb Democrataidd yn geidwadol gymdeithasol, y gall Mai ddibynnu ar ei mwyafrif seneddol.

Galwodd y blaid Lafur gwrthbleidiau ar y llywodraeth i gefnogi deddfwriaeth i ymestyn hawliau erthyliad yng Ngogledd Iwerddon oherwydd bod merched yn cael eu gwadu hawliau sylfaenol.

"Mae hwn yn anghyfiawnder. Ni ddylid gwrthod unrhyw fenyw yn y DU fynediad i erthyliad cyfreithiol, diogel, "meddai Dawn Butler, gweinidog cysgodol Llafur i fenywod a chydraddoldebau.

Mae mwy na 130 o aelodau Senedd Prydain, gan gynnwys gwneuthurwyr yn y blaid Geidwadol sy'n gwrthod, yn barod i gefnogi gwelliant i fil trais yn y cartref newydd i ganiatáu erthyliadau yng Ngogledd Iwerddon, a adroddwyd ar bapur newydd Sunday Times.

Anogodd Anne Milton, gweinidog addysg, ddydd Sul i'r prif weinidog i ganiatáu pleidlais am ddim yn senedd Prydain a dywedodd ei bod o'r farn y byddai "mwyafrif sylweddol" o blaid rhyddhau'r cyfreithiau erthyliad.

Dywedodd Sarah Wollaston, cadeirydd y pwyllgor dethol iechyd a lansydd ym mhlaid Mai, y byddai'n cefnogi'r gwelliant arfaethedig a dywedodd y dylai Gogledd Iwerddon roi pleidlais o leiaf i benderfynu.

Mae hyn yn creu cur pen newydd ar gyfer mis Mai sydd eisoes yn ymdrechu i uno ei phrif weinidogion dros gynlluniau i adael yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n wynebu cyfres o wrthryfel yn y senedd dros ei chynlluniau Brexit.

Mae gan gynulliad etholedig Gogledd Iwerddon yr hawl i ddod â'i gyfreithiau erthyliad yn unol â gweddill Prydain, ond pleidleisiodd yn erbyn gwneud hynny ym mis Chwefror 2016 ac nid yw'r cynulliad wedi eistedd ers i'r llywodraeth ddatganoledig ostwng ym mis Ionawr 2017.

Parhau Darllen

erthylu

Mae cefnogaeth i ddiddymu deddfau erthyglau yn codi dyddiau o bleidlais

cyhoeddwyd

on

Cynyddodd pleidleiswyr Gwyddelig sy'n ffafrio rhyddfrydoli cyfreithiau erthylu'r wlad eu harwain mewn dau arolwg barn a gyhoeddwyd ddydd Sul, gan wrthdroi tuedd a oedd yn awgrymu bod y ras wedi dechrau tynhau cyn diwrnodau olaf yr ymgyrch, yn ysgrifennu Padraic Halpin.

Gofynnir i bleidleiswyr ddydd Gwener (25 Mai) os ydynt am ailwampio un o gyfundrefnau mwyaf cyfyngol y byd sydd wedi rhannu'r genedl Gatholig unwaith yn ddwfn. Dim ond pum mlynedd yn ôl y codwyd gwaharddiad cyflawn ar gyfer achosion lle mae bywyd y fam mewn perygl.

Mae'r rhai sy'n cefnogi'r bleidlais 'Do' wedi bod yn arweinydd arweiniol ers i'r refferendwm gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr ac er ei fod yn dal i fod yn barod i ennill buddugoliaeth, dangosodd yr arolygon diweddar fod yr ochr 'Na' yn ennill fel carfan fawr o bleidleiswyr heb benderfyniad yn dechrau gwneud eu meddyliau.

hysbyseb

Fodd bynnag, canfu'r arolwg Post Busnes Sul / C C y byddai 56 y cant o'r rhai a holwyd rhwng 10 Mai a 16 Mai yn pleidleisio i newid y deddfau, hyd at dri phwynt ar y mis diwethaf, gyda 27% yn erbyn, cynnydd o un, a 14% yn dal heb benderfynu.

"Yn gyffredinol, disgwyliwn fod y bleidlais Ydy i mewn ac o gwmpas 56% i 58% ar y cam hwn ac, yn rhwystro unrhyw ymyriadau mawr yn yr ymgyrch dros yr wythnos nesaf, dyna'r canlyniad mwyaf tebygol," meddai Richard Colwell, prif weithredwr C C, byddai rhagweld y rhan fwyaf o 'Ddim yn Gwybod' yn pleidleisio 'Na'.

"Yn dal i fod yn ddigon i'r wersyll Ie i ennill y refferendwm, ond yn agosach na bwriadau pleidleisio llinell uchaf yn awgrymu."

hysbyseb
Nododd arolwg B&A ymchwydd mewn dinasoedd a threfi mwy o blaid diddymu gwelliant 1983 i'r cyfansoddiad a oedd yn ymgorffori hawl gyfartal i fywyd y fam a'i phlentyn yn y groth, y cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio.

Os caiff y refferendwm ei gario, bydd y senedd wedyn yn cael ei alluogi i osod y deddfau ac mae llywodraeth leiafrifol Iwerddon wedi cynnig deddfwriaeth arfaethedig a fyddai'n cyflwyno terfyniadau heb gyfyngiadau hyd at 12 wythnos i feichiogrwydd.

Fodd bynnag, gyda gwleidyddion yn rhannu ar y mater, nid oes sicrwydd y bydd cynnig y llywodraeth yn bodoli.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd