Cysylltu â ni

Denis Macshane

Polisi rhyw, gwyryfdod a llafur ar Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

david-CameronBarn gan Denis MacShane

Mae gan Lafur eisoes ei bolisi pwysicaf ar waith ar Ewrop. Mewn gweithred o ddewrder gwleidyddol rhyfeddol mae Ed Miliband wedi gwrthod plebiscite copi-cath i gyd-fynd â refferendwm Brexit David Cameron yn 2017.

Mae'n bwysig peidio â thanbrisio pwysigrwydd y penderfyniad hwn. Yn yr un modd â’i amser galw ar Rupert Murdoch yn 2011, neu ei benderfyniad i beidio â chymeradwyo bomio Syria ar ran jihadis y llynedd, mae Ed Miliband wedi gwneud penderfyniadau dewr unig sy’n torri yn erbyn graen doethineb wleidyddol gonfensiynol - sef cropian i Rupert bob amser, byth dywedwch 'Na' wrth Washington (mae'r cyrchoedd cyfyngedig ar Isis yn Irac sydd eisoes yn cael eu cynnal gan Ffrainc yn fater gwahanol) a phan fyddant yn ansicr, cynigiwch refferendwm ar Ewrop.

hysbyseb

Dyna wnaeth Tony Blair pan addawodd plebiscites ar yr Ewro cyn 1997 ac yna eto ar gytundeb cyfansoddiad yr UE yn 2004. Prynodd amser a distewi’r wasg dan berchnogaeth alltraeth ond ar gost ymyleiddio’r DU ymhellach fel UE o bwys. chwaraewr a bwydo ymhellach archwaeth ynysigrwydd gwrth-UE. Mae'n arwydd o ddewrder ac arweinyddiaeth wleidyddol Ed Miliband bod undebau llafur mawr yn ymosod ar y penderfyniad i wrthod plebiscite Brexit Cameron a hyd yn oed yn cael ei friffio gan rai o'i gabinet cysgodol. Mae unrhyw benderfyniad gan arweinydd chwith sy'n gorchymyn cefnogaeth fyd-eang yn benderfyniad gwael trwy ddiffiniad.

Felly yn yr etholiad nesaf bydd gan y pleidleiswyr ddewis clir. A ydyn nhw am ail-redeg erchyllterau plebiscite yr Alban a arweiniodd bron at ddinistrio democratiaeth fawr hiraf Ewrop sydd wedi goroesi neu a fyddant yn dweud 'Na' wrth weledigaeth y Torïaid-UKIP o Brydain yn disuniting gan ei phartneriaid Ewropeaidd mewn gweithred o hunan-ymyleiddio nas gwelwyd ers i'r Unol Daleithiau roi'r gorau i Ewrop ym 1919?

Mae angen Ewrop ar Brydain dan arweiniad Llafur ac mae angen polisi newydd ar Ewrop o ymgysylltiad cadarnhaol o Brydain sydd wedi symud ymlaen o'r aelodaeth hanner calon lle roedd Ewrop yn cael ei hystyried yn gur pen ac yn broblem.

hysbyseb

Pe bai Cameron yn aros fel prif weinidog, ni ddylai fod gan pro-Ewropeaid unrhyw rithiau ynghylch ennill plebiscite yn 2017 i aros yn Ewrop. Gyda chanlyniad profiad gwleidyddol Fukushima yn yr Alban yn dal i halogi awyrgylch San Steffan am flynyddoedd i ddod, y syniad y gall Prydain gael pwerau'n ôl yn gyflym ac ailnegodi cynhwysfawr sy'n ddigonol i berswadio hanner y wlad Torïaidd-UKIP, ynghyd â'r off Mae'r wasg sy'n eiddo i'r lan, ynghyd â'r nifer o fusnesau mawr a bach sydd wedi cael eu bwydo celwyddau a phropaganda gwrth-UE ers pymtheng mlynedd, i gyd bellach ar waith ar gyfer pleidlais 'Ie' gadarnhaol i'r UE yn ffuglen.

Mae cefnogaeth aruthrol ym Mrwsel ac yn y mwyafrif o lywodraethau cenedlaethol yr UE i wneud unrhyw beth i helpu'r DU i aros yn yr UE. Ond ni all y gefnogaeth honno ymestyn i ail-ysgrifennu'r Cytuniadau yn gyfan gwbl na rhoi statws à la carte arbennig i'r DU. Ni all yr UE wneud unrhyw beth ychwaith am y ffrynt newydd y mae'r gwrth-Ewropeaid wedi'i agor, sef y clamor i dynnu allan o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a Chyngor Ewrop. O ystyried bod yr UE yn llofnodi'r ECHR i rwygo bod rhwymedigaeth cytuniad yn golygu rhwygo aelodaeth o'r UE hefyd. Fodd bynnag, nid yw dweud 'Na' wrth blebisite Brexit Mewn-Allan Mr Cameron yn ddigon. Mae angen i Lafur feddwl nawr am yr hyn y byddai'n ei wneud am Ewrop pan yn ôl mewn grym.

Mae angen Ewrop ar Brydain dan arweiniad Llafur ac mae angen polisi newydd ar Ewrop o ymgysylltiad cadarnhaol o Brydain sydd wedi symud ymlaen o'r aelodaeth hanner calon lle gwelwyd Ewrop fel cur pen a phroblem yn y 3edd weinyddiaeth Lafur ar ôl 2005 neu'r negyddol llwyr llinell gwrth-UE Cameron ers 2010. Mae Ewrop gyfan yn gweld cynnydd gwleidyddiaeth boblogaidd, senoffobig pa bynnag linell a gymerir ar symudiad rhydd pobl yn yr UE. Ar fai’r ffactor hwnnw yn unig yw gwneud hanner achos UKIP cyn i ddadl gychwyn.

Cyn belled â bod gan y DU economi ffyniannus fel y gwnaeth rhwng 1997 a 2007 denodd weithwyr tramor fel sy'n digwydd ym mhob economi yn y byd. Ar ôl damwain 2008 aeth hyn i'r gwrthwyneb ond mae beio gweithwyr Ewropeaidd oherwydd nad oedd Llafur wedi adeiladu digon o dai cymdeithasol a gwrthododd Llafur reolau cymdeithasol yr UE a helpodd i gam-drin rhai o'r problemau hyn mewn mannau eraill yw bwch dihangol o'r math gwaethaf. Dylai'r rhai sy'n paratoi ar gyfer pŵer ac ar gyfer pa bolisïau i'w mabwysiadu ar Ewrop ganolbwyntio ar y dyfodol gyda gweledigaeth Ewropeaidd gadarnhaol.

Bellach mae'r genhedlaeth fwyaf talentog o ASEau Llafur a anfonwyd erioed o Brydain i Senedd Ewrop ers yr etholiadau uniongyrchol cyntaf ym 1979. Rhaid harneisio a defnyddio eu doniau a'u rhwydweithiau a'u profiad. Dylai Llafur geisio deall y chwyldro yn y ffordd y mae'r Comisiwn Ewropeaidd bellach wedi'i drefnu. Mae bellach wedi'i grwpio mewn saith clwstwr mawr yn lle 28 barwniaeth fach. Yn bwysicach fyth, mae Llywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, wedi enwi dirprwy lywydd, Frans Timmermans. Mae'n Blaid Lafur - PvDA - meddyliwr o'r Iseldiroedd yn gyntaf ac yn wleidydd yn ail sy'n siarad Saesneg yn well na'r mwyafrif o wleidyddion Prydain. Nid yw unrhyw gynnig polisi neu gyfarwyddeb arfaethedig nad yw Timmermans yn ei hoffi yn mynd ymhellach.

Y flaenoriaeth bwysicaf sy'n torri ar draws llinellau plaid wleidyddol i'r UE yw cael twf i fynd eto. Er 2009, mae Cronfa Ffederal yr Unol Daleithiau wedi tywallt $ 2.5 trillon i economi’r UD trwy argraffu arian o dan ewmeism llacio meintiol. Mae Banc Japan wedi gwneud yr un modd trwy chwistrellu $ 2 triliwn ac mae Banc Lloegr wedi mabwysiadu polisi Keynesaidd pur o chwistrellu $ 650 biliwn - swm y mae aelod MPC, yr economegydd Martin Wheale, yn ei ystyried wedi ychwanegu 3 y cant at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y DU - yn union y ffigurau twf yr ydym yn eu gweld yn awr.

Un o ragrithiadau mawr hawl Prydain yw'r clamor am fwy a mwy o farchnad sengl yr UE ond llai a llai o Frwsel a llai o gyfarwyddebau'r UE.

Dylai Prydain Lafur fod yn annog chwistrelliad Keynsian o arian gan Fanc Canolog Ewrop gydag aildrefnu dyledion neu eu dileu ar gyfer de Ewrop cyn i'r anobaith economaidd yno droi yn wrthodiad gwleidyddol. Dylai Llafur hefyd weithio yn Ewrop i ail-gysylltu enfawr rhwng seneddau cenedlaethol a gwneud penderfyniadau’r UE - prosiect sy’n agos at feddwl Frans Timmermans. Dylai Llafur groesawu datganiad Jean-Claude Juncker na fydd yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei ehangu yn y pum mlynedd nesaf a'i farn bod yr oes hon yn ymwneud â chydgrynhoi. Mae hynny'n amlwg yn golygu bod yr holl sgwrsio am gynyddu'r farchnad sengl yn cael ei ddal yn ôl oherwydd heb drosglwyddiadau enfawr pellach o sofraniaeth genedlaethol i Frwsel trwy reolau sy'n caniatáu i'r Comisiwn bennu polisïau cenedlaethol ar fasnach a chystadleuaeth, ni fydd unrhyw gynnydd mawr yn y farchnad sengl yn debygol o ddigwydd. .

Un o ragrithion mawr yr hawl ym Mhrydain yw'r clamor am fwy a mwy o farchnad sengl yr UE ond llai a llai o Frwsel a llai o gyfarwyddebau'r UE sydd yn debyg i alw am fwy a mwy o ryw ar yr un pryd â mynnu mwy a mwy o forwyndod. Mae angen undeb ynni'r UE ac undeb telathrebu ac atal behemothiaid yr UD fel Google rhag malu pob busnes cychwynnol yn economi ddigidol yr UE.

Am ddeng mlynedd nid yw Llafur wedi gwybod sut i ddadlau dros Ewrop. Nid oes angen i Ewrop gael ei gor-ddelfrydoli na'i gor-ddiawlio. Dylai'r nod fod i wneud yr UE fel NATO - ddim yn berffaith, bob amser yn agored i'w ddiwygio, ond yn elfen anhepgor o'r DU yn yr 21st ganrif. Gwell Ynghyd â chenhedloedd-wladwriaethau Ewropeaidd nag ysgariad a byw ar wahân.

Mae Denis MacShane yn gyn-weinidog yn Ewrop y DU.

Brexit

#Corbyn - pa weledigaeth o Ewrop?

cyhoeddwyd

on

Oherwydd twistiau a throi'r gwleidyddiaeth hollol ddryslyd Brexit, y posibilrwydd - ac, i rywfaint, mae'r sbectrwm - o lywodraeth y DU dan arweiniad Jeremy Corbyn, wedi symud yn bendant i feysydd y posibilrwydd, yn ysgrifennu Denis MacShane.

Fodd bynnag, nid yw'r Ewropeaidd chwith yn gwybod yn iawn beth i'w wneud o arweinydd Llafur Prydain. Yn sicr, mae ei araith Bernie Sanders yn denu rhwymder, toriadau yn y tir cyhoeddus a chwythu Trump yn mynd i lawr yn dda. Ond beth am ei farn ef - a gweledigaeth ar gyfer - Ewrop?

Mewn oed a farciwyd gan arddangosiad deuol o fodel cyfunistaidd-cyfalafol cyfunol Tsieina a'r genedligrwydd America-gyntaf a gwarchodiaeth rabid Trump, mae hynny'n sicr yn gwestiwn allweddol i bleidleiswyr ar y chwith. Eu gobaith yw y gall Ewrop rywsut weithio fel bwlch i gynnal safonau polisi cymdeithasol priodol.

hysbyseb

Corbyn yn Lisbon

Yn y gynhadledd ddiweddar yn Lisbon y Blaid Sosialaidd Ewropeaidd i eneinio Frans Timmermans fel ymgeisydd y chwith i fod yn llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd, roedd croeso i ddiddordeb Corbyn felly ddisgwyl.

Pa neges fyddai Corbyn yn ei gyflwyno? A fyddai o'n olaf yn symud y tu hwnt i'w anwedd difreintiedig yn unig i gefnogi Ewrop integredig, unedig?

hysbyseb

Roedd y disgwyliadau yn eithaf uchel. Wedi'r cyfan, mae Corbyn ei hun yn datgan yn rheolaidd, unwaith y bydd ef yn Brif Weinidog Prydain, y gall drafod negod gwell gydag Ewrop. Er mwyn cyflawni hynny, mae'n bendant y mae angen iddo gael cydberthynas dda â'r partïon chwith-ganolfan sy'n cyd-fynd â Llafur yn yr UE.

Cyflawnodd Corbyn ei araith stumwd Brexit yn Lisbon oddi ar ddau teleprompters i sicrhau bod pob gair yn cael ei fesur. Gwelodd ei staff yn nerfus i wneud yn siŵr nad oedd yn dweud dim a fyddai'n awgrymu ei fod yn cymryd unrhyw gamau newydd ym mhrosiect Brexit gwenwynig Prydain.

Ailadroddodd ei mantra na ellid herio penderfyniad Brexit Mehefin 2016. Ailadroddodd ei alwad am Theresa May i symud o'r neilltu a gadael i'r Llafur drafod cytundeb gwell, tecach Brexit.

Ond mae gweledigaeth Corbyn yn dal i gael ei gwreiddio o ran gwrthod gwerthoedd ac egwyddorion craidd yr UE, yn arbennig y pedwar rhyddid symudol anhygoel - o gyfalaf, nwyddau, gwasanaethau a llafur.

Aeth Corbyn hyd yn oed i ymosod ar yr UE fel cyfrifoldeb dros Brexit, gan ddweud "Mae cefnogaeth yr UE ar gyfer llymder a pholisïau neoliberal wedi methu â chreu caledi difrifol i bobl sy'n gweithio ledled Ewrop."

Ac fe ddywedodd ei fod yn euog o fod yr UE wedi "niweidio hygrededd pleidiau democrataidd cymdeithasol Ewrop a chwarae rhan arwyddocaol yn y bleidlais ar gyfer Brexit."

Ewrop yn diflannu

Mae'r farn hon yn dwyn y mwyafrif o arweinwyr Ewrop, gan gynnwys y rhai ar y chwith. Iddyn nhw, mae'r bleidlais Brexit yn ganlyniad i ymgyrch xenoffobaidd ar yr ochr dde dde 15-blwyddyn. Fe'i harweiniwyd gan gyfryngau Toriaid, UKIP, Rupert Murdoch, Europhobe uwch fel Daily Telegraph a'r Daily Mail, yn ogystal â demagoleg gwrth-fewnfudwyr cil-hiliol.

Neilltuodd Corbyn allwedd yn bennaf oherwydd ei fod wedi rhoi ei araith ym Mhortiwgal y mae ei blaid yn cael ei redeg gan y Blaid Sosialaidd Portiwgaleg. Roedd Portiwgal hefyd yn un o'r gwledydd mwyaf difrifol gan y ddamwain.

Ond yn hytrach na mabwysiadu'r rhethreg fflaiddiol gwrth-UE o Yanis Varoufakis yng Ngwlad Groeg, roedd y Portiwgaleg ar ôl yn gweithio o ddifrif ac yn broffesiynol gyda swyddogion yr UE i gael economi y wlad yn ôl ar ei draed. Mae diweithdra yn gostwng i 6% a thwf yn y gyfradd gyflymaf mewn blynyddoedd 17.

Mae croesi'r UE ar gyfer Corbyn mor rhyfeddol oherwydd ei fod yn swnio cymaint â beirniadaethau hawlfraint Ewrop. Ychydig o syndod nad oedd ei araith yn cynnwys beirniadaeth o boblogrwydd cywir a gwleidyddiaeth hunaniaeth.

Nid oedd unrhyw feirniadaeth hefyd i Boris Johnson, Steve Bannon, Marine le Pen, Matteo Salvini, neu unrhyw un o'r gwleidyddiaeth galed newydd newydd fel yr AfD yn yr Almaen neu VOX yn Sbaen a gafodd hwb enfawr gan Brexit.

Yn lle hynny, dywedodd Corbyn: "Os bydd y sefydliad gwleidyddol Ewropeaidd yn parhau â busnes fel arfer, bydd y populists ffug o'r pell dde yn llenwi'r gwactod. Rhaid i sosialaethau Ewropeaidd ymladd am fath wahanol o Ewrop. "

Ewrop yw'r broblem

Roedd hwn yn adlewyrchiad datguddio o gred yr arweinydd Llafur, y mae wedi'i gynnal ers yr 1970s, mai Ewrop oedd y broblem, nid yr ateb. Nid oes syndod bod Corbyn wedi pleidleisio yn erbyn pob Cytundeb UE ers iddo gael ei ethol yn AS yn ôl yn 1983.

Roedd Corbyn hefyd yn gwbl fam ar y ffaith bod Brexit yn a prif bolisi tramor yn ennill ar gyfer Llywydd Trump sy'n galw'r UE yn "wrthwynebiad" ac ar gyfer yr Arlywydd Putin, y mae ei nod polisi tramor ar-lein yw gweld Ewrop yn dychwelyd i wladwriaeth ddileu anghyfannedd yn nodi y gall Rwsia ddelio ag un wrth un.

Hefyd, nid oedd gan Corbyn unrhyw ganmoliaeth am gyfraniad llawer o edmygu Aelodau Prydeinig Senedd Ewrop.

Mae diflaniad ASEau Llafur 20 o Senedd Ewrop yn ergyd sylweddol i Blaid Sosialaidd Ewrop ac unrhyw obaith y gall y grŵp Sosialaidd a Democratiaid gael ei atgyfnerthu yn Senedd Ewrop.

Yn bell iawn, mae'r dyddiau pan, 17 o flynyddoedd yn ôl, etholwyd Robin Cook, Ysgrifennydd Tramor blaengar ac arloesol Llafur, yn llywydd Plaid Sosialwyr Ewropeaidd. Ond mae'r dyddiau pan oedd Llafur yn chwaraewr difrifol ar y chwith Ewropeaidd yn ymddangos yn gof bell

Parhau Darllen

Brexit

#Brexit - Sut bydd busnes yn ymdopi?

cyhoeddwyd

on

Ar yr olwg gyntaf roedd yn edrych yn gryf, yn glir datganiad gan feirniadu Brexit. Dywedodd pum prif ffederasiwn busnes a busnes y DU eu bod yn "gwylio mewn arswyd gan fod gwleidyddion wedi canolbwyntio ar anghydfodau ffactorau yn hytrach na chamau ymarferol y mae angen i fusnes symud ymlaen",  yn ysgrifennu Dennis MacShane.

Rhyngddynt, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Siambrau Masnach Prydain, Ffederasiwn Busnesau Bach, cymdeithas y gwneuthurwyr EEF a'r Sefydliad Cyfarwyddwyr sy'n cynrychioli'r mwyafrif helaeth o fusnesau sy'n gweithredu yn y DU. Mae hynny'n cynnwys y rhan fwyaf o gwmnïau buddsoddi uniongyrchol tramor a agorodd siop yma ar yr addewid difrifol gan Margaret Thatcher, a'i holl olynwyr hyd at y prif weinidog presennol, y byddai'r DU yn sicrhau mynediad llawn i farchnad sengl yr UE o 450 miliwn o ddefnyddwyr.

Mae bod y sefydliadau hyn wedi cyfuno i gyhoeddi galwad dramatig mor sylweddol. Nid yw "Gwylio gydag arswyd" yn iaith yr ydym wedi'i glywed gan fusnes o'r blaen.

hysbyseb

Ond beth yn union ydyn nhw'n "gwylio gydag arswyd"? A yw'n deillio o Fai, gyda'i ddatganiad gwleidyddol yn cynnwys datganiadau gwrthddweud ddiddiwedd sy'n gofyn am drafodaethau blynyddoedd o amser, twyllodrus gydag aelod-wladwriaethau 27 yr UE cyn i'r DU gael y syniad lleiaf o beth yw ei berthynas fasnachu yn y dyfodol gydag Ewrop?

Ai golwg y blaid Dorïaidd sy'n cynnal etholiad arweinyddiaeth i orffwys y prif weinidog ar adeg o argyfwng cenedlaethol?

A yw'n arswyd yn absenoldeb llwyr arweinyddiaeth a pholisi gan y Blaid Lafur?

hysbyseb

A beth yn union yw'r dewis busnes? Roedd llawer o gwmnïau mawr, yn ogystal â'r CBI, yn gefnogol iawn i fargen y llywodraeth. Ymddengys nad oes ganddynt gynghorwyr gwleidyddol i ddweud wrthynt nad oedd byth yn mynd trwy'r Cyffredin y mis hwn, ac mae'n annhebygol y mis nesaf naill ai.

Yn y CBI, dywedodd arbenigwyr masnach wrth eu uwch reolwyr nad oedd cytundeb y llywodraeth yn anymarferol o ran mynediad masnachol, fel yn wir y mae.

Ond gan arweinwyr busnes natur yn parhau i'r dde. Ers mis Gorffennaf 2016, maent wedi bod yn amharod i ddweud unrhyw beth a oedd yn beirniadu sut y mae gweinidogion Tory yn trin Brexit.

Mae problemau BCC hyd yn oed yn fwy llym. Mae eu haelodaeth wedi ei leoli mewn trefi Saesneg a dinasoedd llai lle mae'r teimlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi cael ei ddylanwadu'n drwm gan y propaganda gwrth-UE yr The Daily Telegraph, Dydd Sul ac tan yn ddiweddar y Daily Mail.

A all hyn omerta newid? Yn sicr roedd arweinyddiaeth yn cael ei gynnig gan ffigurau busnes, gan gynnwys sawl cyn Brif Swyddog Gweithredol, a gyhoeddwyd ddoe datganiad gan alw ar y prif weinidog i "gymryd ei fargen i bobl Prydain".

Mewn cyferbyniad, mae'r datganiad CBI / BCC / EEF / FSB / IOD yn fyw mewn iaith ond yn wan mewn dewisiadau eraill.

Parhau Darllen

Brexit

#Brexit - Dim hyd yn oed diwedd y dechrau

cyhoeddwyd

on

Nawr bod rheol gyntaf gwleidyddiaeth yn cychwyn. Dechreuwch gyfrif. Nid nifer y geiriau yn y dudalen 585 Cytundeb Tynnu'n ôl neu ddatganiad gwleidyddol tudalen 7 ond nifer yr ASau a fydd yn pleidleisio Yay neu Nay, yn ysgrifennu Denis MacShane, cyn weinidog Ewrop yn y DU (yn y llun).

Eisoes mae Llundain a Brwsel yn gwrthddweud ei gilydd. Dywed Michel Barnier y gall dinasyddion yr UE fyw, gweithio, ymddeol yn y DU ac i'r gwrthwyneb ar gyfer alltudion Prydeinig ar y cyfandir tra yn Llundain mae amddiffynwyr y fargen yn dweud ei fod yn golygu diwedd rhyddid symud.

Ar gyfer yr UE-27 mae pedwar rhyddid symudiad cyfalaf, nwyddau, gwasanaethau a phobl yn anwahanadwy. Os yw busnes Prydain a gwleidyddion yn mynnu y gallant ddechrau gwahaniaethu yn erbyn dinasyddion yr UE trwy osod gwaith a phreswylio, bydd hawliadau Mrs May y bydd mynediad llawn i gwmnïau ym Mhrydain i werthu i Ewrop yn ffrwydro.

hysbyseb

Mae'r un gwrthddywediadau mewnol yn golygu blynyddoedd a blynyddoedd o negodi, os bydd yr uchelgeisiau a restrir am y berthynas rhwng y DU a'r UE yn mynd i gael eu rhoi mewn cytundeb rhyngwladol, yna Breuddwydrwydd o sgyrsiau, rhesi, gwrthryfelwyr gwleidyddol yn y DU, a gofynion cynhyrchwyr ac allforio bydd lobïau yng ngwledydd yr UE-27 yn creu penawdau ymhell i mewn i'r 2020.

Ond a all Mrs May ennill cefnogaeth gan y Cyffredin? Mae un gweinidog wedi ymddiswyddo gan ddweud na all dderbyn y cytundeb oherwydd ei fod yn caniatáu ar gyfer trefniadau gwahanol yng Ngogledd Iwerddon. Y paradocs yw bod yr adran wleidyddol brotestannaidd o blaid y Blaid Undyddiaid Democrataidd yn gwrthod derbyn cyfreithiau'r DU ar hawliau hoyw a menywod.

Mae'r DUP yn homoffobe a gwrth-fenywod yn ogystal â Europhobe felly bydd yn rhaid i Mrs May fyw heb eu pleidleisiau 10.

hysbyseb

Faint o'i ASau Torïaidd 315 fydd yn dychwelyd y cytundeb? Mae yna gynghrair yn erbyn natur rhwng Ymadawyr angerddol a Gweddilliaid brwd. Bydd yr Ymadawyr cryf fel Boris Johnson yn pleidleisio yn erbyn y cytundeb ac yn mynnu damwain No Deal o'r UE yw'r cwrs gorau.

Mae Dominic Raab, gweinidog cabinet gwrth-Ewropeaidd arall, hefyd wedi ymddiswyddo. Mae wedi bod yn weinidog Brexit ers mis Gorffennaf ond wedi ei leoli yn y Downing Street a roddodd y trafodaethau i uwch-swyddog, Ollie Robbins, a oedd yn trin Raab yn ddifater ar ddirmyg.

Os yw'r gynghrair yn erbyn y fargen yn cryfhau mae'n golygu dinistrio Mrs May i ethol Prif Weinidog newydd gyda Johnson wrth gwrs yn rheng flaen PMs newydd wannabe.

Ar ochr arall y rhaniad mae gweddillion sydd hefyd eisiau trechu cytundeb Mai-Barnier er mwyn ysgogi argyfwng gwleidyddol gwych na ellir ond ei ddatrys trwy refferendwm newydd. Tony Blair yw'r esboniwr amlycaf o hyn politic du pire - yr hen linell Trotskyist o'r gwaethaf yw'r gorau - yr unig ffordd i ysgogi newid gwleidyddol sylfaenol yw dangos bod gwleidyddiaeth arferol yn anymarferol.

I gefnogwyr refferendwm newydd, dim ond trechu anferthol y cytundeb a all agor y ffordd i ail-bleidleisio canlyniad Brexit 2016. Enillodd eu llinell gymorth gan y newyddiadurwr gwleidyddol o'r Swistir, Andres Allemand, a esboniodd mewn papur newydd yn y DU, The Independent, sut yn y Swistir roedd hi'n arferol i bleidleisio fwy nag unwaith ar fater anodd.

Mae safbwynt swyddogol y Blaid Lafur o dan ei arweinydd, Jeremy Corbyn, a wnaeth ei feddwl yn yr 1970au bod Ewrop yn llain gyfalafol nad oedd yn berthnasol i'w uchelgeisiau sosialaidd, hefyd yn gwrthwynebu'r fargen. Mae'n gobeithio, os caiff ei drechu, y bydd etholiad cyffredinol yn dilyn wedyn a Llafur yn dod i rym. Ond dim ond ASau 257 sydd ganddo, ac nid yw'r rhan fwyaf o'r ASau 393 eraill yn pleidleisio ar gyfer Diolchgarwch. Ychydig o ASau, Torïaid a Llafur, sy'n rhoi clod i'r syniad o etholiad newydd.

Yn y canol mae cannoedd o ASau nad ydynt yn gwneud penawdau, peidiwch â chael eu dyfynnu na'u cyfweld ac yn cael eu rhwygo rhwng teyrngarwch plaid, cefnogaeth neu gasineb at eu penaethiaid, pwysau lleol gan weithredwyr plaid, pryderon am swyddi a'r dyfodol economaidd.

Nid oes unrhyw un yn gwybod eto sut y byddant yn pleidleisio. Mae sylw gwleidyddiaeth Llundain yn y wleidyddiaeth yn seiliedig ar efallai 15-20 AS ym mhob plaid ar y gorau. A fydd gwrth-Ewropeaid y Torïaid yn cymryd yr awenau oddi wrth y mwyaf deallusol o Europhobes y Torïaid, Michael Gove, sydd yn y cabinet. Mewn cyfarfod cabinet 5 awr stormus dywedodd Gove y dylent dderbyn y fargen gan mai mynd allan o’r UE yw’r flaenoriaeth. Unwaith nad yw bellach yn aelod o Gytundeb yr UE, gall Prydain wneud yr hyn y mae'n ei hoffi. Daw Albion Perfidious yn ôl yn fyw.

Dywedodd un uwch-Dorïwr Brexiter, aelod o'r Grŵp Ymchwil Ewropeaidd o ASau gwrth-UE dan arweiniad Jacob Rees Mogg, wrthyf na fyddai ef na llawer o'i gydweithwyr yn ysgogi argyfwng ym mis Rhagfyr drwy bleidleisio i lawr y fargen. “Byddwn yn derbyn y fargen ac yn fuan wedi i ni gael gwared ar Theresa May ac ethol arweinydd a phrif weinidog newydd a fydd yn cwblhau Brexit llawn.”

Ar yr ochr Lafur, dywed y chwipiaid yn breifat nad ydyn nhw'n gwybod ble mae'r holl ASau Llafur. Bydd y mwyafrif yn gweld y bleidlais fel cyfle i drechu Mrs May. Mae rhai wedi galw am refferendwm newydd ond dim ond 9 Aelod Seneddol Torïaidd sydd wedi cofrestru ar gyfer pleidlais newydd felly nid yw’n glir y gellir dod o hyd i fwyafrif yn Nhŷ'r Cyffredin ar gyfer refferendwm newydd.

Fodd bynnag, mae rhai ASau Llafur wedi dweud na allant bleidleisio dros unrhyw beth sy'n dinistrio swyddi ac mae gwrthdrawiad No Deal yn gwarantu argyfwng economaidd mawr gyda llawer o gwmnïau tramor fel yr holl gwmnïau ceir Japaneaidd yn dweud y bydd yn rhaid iddynt adleoli i'r cyfandir.

Gall chwipiaid Torïaidd geisio llwgrwobrwyo un neu ddau AS Llafur oedrannus sy'n bwriadu ymddeol yn yr etholiad nesaf drwy gynnig sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi gyda'i lwfans dyddiol o £ 300 am weddill eu bywydau.

Ond ni all neb ddweud gyda gonestrwydd beth fydd y bleidlais seneddol derfynol. Peidiwch byth â gwleidyddiaeth Prydain wedi ei polareiddio gymaint. Nid yw ansawdd arweinyddiaeth wleidyddol ym Mhrydain wedi bod mor wan erioed. Mae'r saga Brexit ymhell o fod drosodd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd