Cysylltu â ni

Celfyddydau

arddangosfa arloesol yw dangos rhwygo rhyfel-Wcráin yng ngoleuni newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Kids Fighting Friend acrylig ac olew ar gynfas 194 Ðà 143 cm 2007Am yr hyn sy'n ymddangos fel tragwyddoldeb, mae'r byd wedi gweld yr hyn sy'n ymddangos fel un ochr i'r Wcráin yn unig.

Mae'r rhyfel cartref chwerw a gwaedlyd sydd, erbyn y dydd, yn dal i ddatblygu yn yr hen genedl Sofietaidd wedi bod yn nodwedd gyson o fwletinau newyddion.

Ond mae yna ochr arall, wrth gwrs, i'r wlad hyfryd hon, un y byddech chi'n cael maddeuant am feddwl nad oedd erioed yn bodoli.

hysbyseb

Nawr, mae grŵp o artistiaid Wcreineg hynod dalentog wedi dod at ei gilydd mewn ymgais i roi mewnwelediad i dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog y wlad - a dangos bod mwy i’r Wcráin na ffrithiant a rhyfel.

Mae gan yr Wcráin, mewn gwirionedd, un o'r golygfeydd celf mwyaf bywiog yn yr hen Undeb Sofietaidd ac mae'r artistiaid yn yr arddangosfa hon wedi dewis ffyrdd unigol ac unigryw iawn i gyfathrebu; gan ddangos ymrwymiad rhyfeddol, egni, mewnwelediad, gwytnwch a thalent.

Mae arddangosfa o’u gwaith hefyd yn arbennig o gyfoes ac yn amserol iawn gan ei bod yn ddi-os yn adlewyrchu’r heriau sy’n wynebu’r wlad.

hysbyseb

Mae hefyd yn rhagweld, mewn ffordd ddigynsail, yr heriau a'r cwestiynau cynyddol sy'n ymwneud â hunaniaeth a sefydlogrwydd eu cenedl yn y dyfodol.

Wedi'i drefnu ar y cyd gan Sefydliad Firtash, nod yr expo yw darparu cyflwyniad eang i natur amrywiol ac egnïol golygfa gelf Wcráin trwy arddangos mwy na 160 o weithiau gan 38 o artistiaid.

O dan y teitl 'Rhagymadrodd: Celf Wcrain Nawr', credir mai hwn yw arddangosfa fwyaf y byd o gelf gyfoes o'r Wcráin.

Dywedodd Lada Firtash, cadeirydd Sefydliad Firtash: "O ystyried nad yw'r Wcráin prin wedi bod allan o'r newyddion eleni, heb os, mae llawer o'r gelf sy'n cael ei dangos yn adlewyrchu'r heriau sy'n wynebu'r wlad."

Mae'r arddangosfa, sy'n agor yr wythnos nesaf yn Llundain, yn cynnwys gwaith a wnaed yn ddiweddar, ond yn bennaf yn dyddio cyn yr aflonyddwch a'r cynnwrf cymdeithasol y mae'r Wcráin wedi'i brofi yn ystod 2014.

Fodd bynnag, fel mae'r teitl yn awgrymu, ers blynyddoedd cynnar y mileniwm newydd mae gwaith llawer o artistiaid Wcrain wedi tueddu i adlewyrchu materion llosg sydd bellach yn wynebu'r wlad.

Mae'r digwyddiad yn arddangos grŵp cyffrous o artistiaid sy'n gymharol anhysbys y tu allan i'w mamwlad. Mae rhai o'r artistiaid sy'n rhan o'r arddangosfa wedi sefydlu enw da yn yr Wcrain, tra bod eraill yn raddedigion diweddar.

Mae gwaith y ddwy genhedlaeth hon o artistiaid yn rhoi mewnwelediad trawiadol i ddyfodol celf gyfoes yn yr Wcrain ac mae disgwyl iddo chwarae rhan allweddol wrth lunio ein dealltwriaeth o'r amgylchedd diwylliannol cyfoethog ond cymhleth y maent yn ymarfer eu celf ynddo.

Mae’r arddangosfa, sy’n rhedeg rhwng 9 Hydref a 3 Tachwedd ac yn cael ei chyd-guradu gan Marina Shcherbenko, Igor Abramovych, Oleksandr Soloviov ac Andriy Sydorenko gyda chyngor gan Vladyslav Tuzov ac Natalia Shpitkovskaya yn Sefydliad Ymchwil Celf Fodern yr Wcráin ac Academi Genedlaethol y Celfyddydau, wedi'i drefnu fel rhan o ddathliad o gelf, ffasiwn, llenyddiaeth a cherddoriaeth gyfoes a thraddodiadol Wcrain.

Mae'n ffurfio'r casgliad mwyaf, hyd yma, o gelf gyfoes Wcrain. Dyma’r drydedd mewn cyfres o arddangosfeydd sydd â’r nod o arddangos diwylliant a threftadaeth unigryw Wcráin i gynulleidfa ryngwladol ac yn rhan o bartneriaeth hirdymor rhwng Oriel Saatchi Llundain a Sefydliad Firtash a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2014.

Disgrifiodd Lada Firtash botensial artistiaid Wcreineg fel "aruthrol", gan ychwanegu: "Premonition: Ukrainian Art Now yw'r casgliad mwyaf a dwysaf o weithiau gan artistiaid Wcrain hyd yma ac mae'r gweithiau yn y sioe yn dangos sawl agwedd ar fywyd yn yr Wcrain cyfoes. , ei ysbryd, ei egni a'i hanfod. Rydyn ni'n rhagweld y bydd yr arddangosfa'n galluogi'r byd i ddeall a gwerthfawrogi potensial creadigol Wcráin. "

Daeth sylw pellach gan Vladysla Tuzov, dirprwy gyfarwyddwr Academi Gelf Genedlaethol yr Wcrain, a ddywedodd: "Mae’r Wcráin heddiw wedi dod yn gyfrannwr sylweddol at ddiwylliant byd-eang. Mae cydnabyddiaeth gynyddol o gelf gyfoes Wcrain, gyda chyfranogiad ei hartistiaid yn fforymau mawreddog fel Biennale Fenis ac yn y farchnad gelf ryngwladol yn Art Basel a FIAC.

"Mae gan gelf fodern a chyfoes hanes cymharol fyr yn yr Wcrain. Yn ystod oes realaeth sosialaidd rhwng 1938, pan sefydlwyd Undeb yr Artistiaid yn yr Wcrain, tan annibyniaeth y 1990au a'r Wcráin, ystyriwyd bod unrhyw sioeau cysyniadol neu gelf haniaethol yn elyniaethus. , ni chydnabuwyd celf fideo a pherfformiad fel ffurfiau celf ac erlynwyd rhai artistiaid 'anghydffurfiol' a grwpiau celf tanddaearol o Odessa a Lviv gan y wladwriaeth. "

Ychwanegodd: "Yn raddol yn ystod yr 1980au, dechreuodd amlygiadau answyddogol o gelf ddod i'r amlwg ar draws dinasoedd a threfi y wlad a, thrwy annibyniaeth, roedd artistiaid o'r diwedd yn gallu mynegi eu hunain yn rhydd trwy eu gwaith.

"Gyda'r hanes hwn o gyfyngiad ac aflonyddu, Wcreineg bu'n rhaid i gelf gyfoes wneud naid sylweddol mewn cyfnod byr ac mae wedi denu mwy a mwy o ddiddordeb rhyngwladol.

"Mae ei wreiddiau gwerin cryf a'i draddodiadau o eiconograffeg genedlaethol yn sail i'w ganfyddiadau celf newydd a'i weledigaeth gyfoes unigryw. Er gwaethaf y rôl gymdeithasol weithredol a chraff y gall celf ei chwarae, ystyrir bod ei arfer yn ymylol yn yr Wcrain o hyd; mae agweddau ceidwadol yn parhau ac dysgir artistiaid ifanc i weithio gyda nhw cyfryngau traddodiadol yn hytrach na meddwl mewn ffyrdd newydd. Er mwyn torri'n rhydd o'r dull hwn mae llawer o artistiaid yn gweithio'n annibynnol, gan greu eu dulliau eu hunain a dangos eu gwaith eu hunain. "

Dywedodd Nigel Hurst, prif weithredwr y Saatchi: "Ein rôl ni yw dod â chelf gyfoes i'r gynulleidfa ehangaf bosibl a'i gwneud yn hygyrch, lle bynnag y mae'n cael ei gwneud. Mae cefnogaeth barhaus Sefydliad Firtash yn caniatáu inni weithio tuag at y nod hwn gan gan ein helpu i ddarparu platfform proffil uchel i ddod â chelf Wcreineg newydd i sylw ein hymwelwyr rhyngwladol. "

Ychwanegodd: "Mae Premonition: Ukrainian Art Now yn cyflwyno cyfle gwych i ddarparu arddangosfa i'r grŵp cyffrous hwn o artistiaid sy'n arddangos eu gwaith gyda'i gilydd am y tro cyntaf."

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

hysbyseb

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

hysbyseb

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd