Cysylltu â ni

EU

Mae IOM yn rhyddhau data ar farwolaethau mudol ledled y byd: Bron i 40,000 ers 2000

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rhan-NIC-Nic6350378-1-1-0Ar 29 Medi, roedd y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM) rhyddhau Teithiau Angheuol: Olrhain Bywydau a Gollwyd yn ystod Ymfudo, y cyfrif mwyaf cynhwysfawr yn y byd hyd yma o farwolaethau mudol ar draws y tir a'r môr.

Gyda chyfrif yn rhagori ar 40,000 o ddioddefwyr er 2000, mae IOM yn galw ar holl lywodraethau’r byd i fynd i’r afael â’r hyn y mae’n ei ddisgrifio fel “epidemig o droseddu ac erledigaeth.”

“Mae ein neges yn ddi-flewyn-ar-dafod: mae ymfudwyr yn marw nad oes angen,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol IOM William Lacy Swing, “Mae’n bryd gwneud mwy na chyfrif nifer y dioddefwyr. Mae'n bryd ymgysylltu â'r byd i atal y trais hwn yn erbyn ymfudwyr enbyd. ”

hysbyseb

Mae'r ymchwil y tu ôl i “Teithiau Angheuol,Dechreuodd “sy’n rhedeg i dros 200 o dudalennau, gyda thrasiedi Hydref 2013 pan fu farw dros 400 o ymfudwyr mewn dwy longddrylliad ger ynys Lampedusa yn yr Eidal.

Yr astudiaeth, a luniwyd o dan IOM's Prosiect Ymfudwyr ar Goll, yn datgelu Ewrop fel cyrchfan fwyaf peryglus y byd ar gyfer ymfudo “afreolaidd”, gan gostio bywydau dros 22,000 o ymfudwyr er 2000, yn bennaf ar lwybrau bradwrus ar draws Môr y Canoldir.

Ar wahân i gyfrif marwolaethau, mae'r Prosiect Ymfudwyr ar Goll yn rhan o ymdrech ehangach i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â chymunedau ledled y byd.

hysbyseb

Gyda thrasiedi llongddrylliad Malta y mis hwn, derbyniodd swyddfeydd IOM ledled y byd alwadau a negeseuon e-bost gan aelodau teulu ledled Ewrop a’r Dwyrain Canol yn ceisio newyddion am eu perthnasau coll, y mae llawer ohonynt bellach yn ofni marw.

Wrth symud ymlaen, mae'r Prosiect Ymfudwyr ar Goll Bydd yn rhoi llais pwerus o ataliaeth i gadw dioddefwyr y dyfodol rhag cychwyn ar y siwrneiau peryglus hyn.

“Mae pobl eisoes yn chwilio am wybodaeth am ymfudwyr ar goll ar Facebook. Rydyn ni’n gwybod hefyd bod pobl yn cael eu masnachu ledled y byd gan ddefnyddio Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill, ”meddai llefarydd ar ran yr IOM, Leonard Doyle.

“Rydyn ni am droi #MissingMigrants yn llais pwerus i rybuddio ymfudwyr yn y dyfodol rhag cymryd y siwrneiau risg uchel hyn. Nid yw’n ei wneud gyda phoster na man radio, ond gyda’r dulliau mwyaf perswadiol allan yna - lleisiau goroeswyr ac aelodau teulu ymfudwyr coll, ”ychwanega.

Teithiau Angheuol mae data'n datgelu bod doll marwolaeth Ewrop bellach bron i 4,000 o farwolaethau ers dechrau 2013, a dros 22,000 ers 2000.

Mae ymchwil IOM yn cofnodi bod bron i 2000 yn fwy o farwolaethau mudol wedi digwydd ar hyd ffin yr UD-Mecsico a 6,000 arall o farwolaethau o lwybrau mudo mor amrywiol ag Anialwch Sahara Affrica a dyfroedd Cefnfor India.

Mae gwir nifer y marwolaethau yn debygol o fod yn sylweddol uwch. Teithiau Angheuol yn defnyddio data ystadegol a gasglwyd gan lywodraethau ac asiantaethau eraill, ond ni fu casglu data ar farwolaethau mudol erioed yn flaenoriaeth i'r mwyafrif o lywodraethau ledled y byd.

“Er bod symiau enfawr o arian yn cael eu gwario yn casglu data ymfudo a rheoli ffiniau, ychydig iawn o asiantaethau sy’n casglu ac yn cyhoeddi data ar farwolaethau mudol,” meddai Pennaeth Ymchwil IOM, Frank Laczko.

Mae llawer o farwolaethau yn digwydd mewn rhanbarthau anghysbell o'r byd ac nid ydynt byth yn cael eu cofnodi. Nid oes unrhyw sefydliad ar lefel fyd-eang yn gyfrifol ar hyn o bryd am fonitro nifer y marwolaethau sy'n digwydd yn systematig.

Yn ôl Laczko, mae data’n tueddu i gael ei wasgaru, gydag ystod o sefydliadau’n ymwneud ag olrhain marwolaethau. Erbyn hyn, mae rhai arbenigwyr yn credu bod o leiaf dau arall nad ydyn nhw byth yn cael eu hadfer ar gyfer pob corff marw a ddarganfyddir.

Mae IOM yn credu cyhoeddi Teithiau Angheuol yn dechrau rhoi rhywfaint o eglurder i'r hyn y mae llawer yn ei ystyried yn epidemig cynyddol o droseddu yn erbyn ymfudwyr. Mae'n cynrychioli cam cychwynnol tuag at gyfrifo cywir o'r hyn sy'n digwydd i'r dioddefwyr a galwad i ddeffro am lywodraethau.

“Y paradocs yw, ar adeg pan mae un o bob saith o bobl ledled y byd yn ymfudwyr, ein bod yn gweld ymateb hynod o galed i fudo yn y byd datblygedig,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol IOM Swing.

“Cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer gyriant mudo diogel a rheolaidd fyddai darpar ymfudwyr i ddwylo smyglwyr, gan fwydo masnach diegwyddor sy'n bygwth bywydau pobl anobeithiol. Mae angen i ni roi diwedd ar y cylch hwn. Nid yw ymfudwyr heb eu dogfennu yn droseddwyr. Maent yn fodau dynol sydd angen amddiffyniad a chymorth, ac yn haeddu parch, ”ychwanega.

Am gopi o'r adroddiad, cliciwch yma.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd