Cysylltu â ni

EU

lansiad byd-eang o Hawliau Mudwyr yn Gweithredu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0 ,, 17885529_303,00Yn ôl Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig (UNDESA) mae 232 miliwn o ymfudwyr ledled y byd. Yn fwy nag erioed, mae rôl Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau'r Groes Goch a Chilgant Coch (IFRC) a'i 189 aelod o gymdeithasau cenedlaethol yn sylfaenol wrth eirioli dros hawliau ymfudwyr, a darparu gwasanaethau hanfodol ac achub bywyd i ymfudwyr. Gyda chefnogaeth a chymorth ariannol yr UE, mae'r IFRC yn gweithredu Hawliau Ymfudwyr ar Waith, sy'n ceisio hyrwyddo a gwarchod hawliau ymfudwyr, yn enwedig gweithwyr domestig mudol a dioddefwyr masnachu mewn pobl.

Mae hyn yn Nod gweithredu 10.5 miliwn yw meithrin dull cydgysylltiedig o sefydliadau cymdeithas sifil (CSOs) tuag at amddiffyn hawliau ymfudwyr, gwella mynediad ymfudwyr i wasanaethau cymdeithasol yn benodol trwy brosiectau ar raddfa fach, ac adeiladu a chryfhau galluoedd y rhain. CSOs i eiriol dros hawliau ymfudwyr.

Mae'r gweithredu'n targedu gwledydd tarddiad, tramwy a chyrchfan mewn gwahanol ranbarthau'r byd: Ethiopia a Zimbabwe yn Affrica; Gweriniaeth Dominicanaidd, Ecwador a Honduras yn yr America; Indonesia, Nepal a Gwlad Thai yn Asia; Kazakhstan, Ffederasiwn Rwseg a Tajikistan yng Nghanol Asia a Gwlad Iorddonen, Libanus a Moroco yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Bydd y weithred yn cyfrannu at gynyddu ac ategu'r ymdrechion presennol i fynd i'r afael â hawliau ymfudwyr yn y gwledydd hyn.

hysbyseb

Dywedodd Is-Ysgrifennydd Cyffredinol IFRC dros Raglenni a Gwasanaethau Walter Kotte Witingan: “Y tu allan i systemau cymorth traddodiadol, yn aml ni all ymfudwyr gael mynediad at wasanaethau iechyd, lloches, addysg a chymdeithasol sy'n parchu eu hanghenion sylfaenol a'u hurddas. Gallant fod yn destun masnachu mewn pobl, camfanteisio rhywiol neu lafur; gallant hefyd gael eu hamddifadu o'u rhyddid, eu cadw neu eu halltudio yn fympwyol. Mae'r Groes Goch a'r Cilgant Coch wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag anghenion a gwendidau ymfudwyr ac unrhyw bobl eraill yr effeithir arnynt yn negyddol gan ymfudo waeth beth fo'u statws cyfreithiol, er mwyn darparu amddiffyniad a chymorth gan ddilyn ein hegwyddorion sylfaenol o annibyniaeth a niwtraliaeth. "

Ni sicrheir amddiffyniad sylfaenol hawliau ymfudwyr ar hyd y llwybrau mudol bob amser. Ac eto, mae llawer o wledydd heb fudo na fframweithiau polisi llafur yn dibynnu'n sylweddol ar weithlu mudol am eu datblygiad economaidd. Ar ben hynny, mae ymfudwyr yn agored i niwed, ac yn darged hawdd i fasnachwyr masnach; maent hefyd yn cynrychioli cyfran sylweddol o ddioddefwyr llafur gorfodol, yn enwedig mewn sectorau fel adeiladu, amaethyddiaeth a gwaith domestig. Dylai gweithwyr domestig mudol a dioddefwyr masnachu mewn pobl gael eu hamddiffyn a'u cynorthwyo'n ddigonol yn ôl eu statws penodol trwy fynediad at fecanweithiau hawliau dynol ac i lysoedd a chyfreithwyr.

Mae'n amlwg nad yw ymateb yn ddigonol i anghenion ymfudwyr yng nghyd-destun economaidd a gwleidyddol byd-eang heddiw yn her syml. Mae effeithiolrwydd gweithgareddau actorion cymdeithas sifil ym maes ymfudo a datblygu yn dibynnu i raddau helaeth ar nodi a sefydlu partneriaethau strategol ymhlith CSOs, rhwng CSOs a llywodraethau ar lefelau canolog a datganoledig. Bydd Hawliau Ymfudwyr ar Waith yn gweithio ar y cyd â sefydliadau cymdeithas sifil a llywodraethau lleol i gryfhau partneriaethau ac i amddiffyn hawliau ymfudwyr.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd