Cysylltu â ni

diwylliant

Trysorau diwylliannol Ewrop ar-lein: Cyfleoedd o'n blaenau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DT200197@DigicultEU @EUFilmHeritage Mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw (2 Hydref) wedi cyhoeddi dau adroddiad i gyd-fynd ag a cynhadledd ryngwladol mae hynny'n rhan o Arlywyddiaeth Eidalaidd yr UE, gan annog sefydliadau diwylliannol yn Ewrop i roi mwy o dreftadaeth ddiwylliannol ar-lein gyda chefnogaeth y llywodraeth.

Un adrodd yn edrych ar sut i ddigideiddio, gwneud diwylliant hygyrch a chadw ar-lein, yr ail adrodd yn egluro sut mae ein treftadaeth ffilm gellir eu hachub rhag caniau sy'n pydru. Mae deunydd diwylliannol digidol yn adnodd cyffredin a rhad ac am ddim gwych ar gyfer datblygu cynnwys diwylliannol ac addysgol, rhaglenni dogfen, cymwysiadau twristiaeth, gemau, animeiddiadau ac offer dylunio. Gall hyn helpu diwydiannau creadigol i dyfu y tu hwnt i'w cyfran gyfredol o 4% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE.

Europeana, mae amgueddfa, llyfrgell ac archif ddigidol yr UE eisoes yn cynnwys 33 miliwn o wrthrychau o gannoedd o amgueddfeydd a llyfrgelloedd gorau Ewrop, gan ei wneud y casgliad diwylliannol digidol mwyaf a mwyaf arwyddocaol yn y byd. Yn fwyaf diweddar, Amgueddfa Thyssen-Bornemisza ym Madrid cytunodd i wneud eu campweithiau yn hygyrch trwy Europeana.

hysbyseb

Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd @NeelieKroesEU Dywedodd: "Mae diwylliant yn bwydo'r enaid, ond mae hefyd yn gyfle busnes. Dim ond edrych ar y Cenedlaethol amgueddfa enghraifft: ei Cais RijksStudio yn gadael i chi chwarae o gwmpas gyda 150,000 o gampweithiau heb unrhyw gyfyngiadau. Mae pethau hyfryd yn digwydd pan fyddwch chi'n cyfuno diwylliant a thechnoleg ddigidol.

Neu cymerwch Europeana - y casgliad diwylliannol gorau nad oes neb wedi clywed amdano. Gallai fod 10 gwaith yn fwy, cael gwell partneriaid, a chael ei farchnata'n fyd-eang fel symbol o'r hyn sy'n gwneud Ewrop yn wych. Dyma'r her a'r cyfle diwylliannol digidol."

An cynhadledd ryngwladol yn Rhufain heddiw (2 Hydref) yn canolbwyntio ar ailddefnyddio'r deunydd wedi'i ddigideiddio.

hysbyseb

Mae'r adroddiad cyntaf yn dangos bod digideiddio yn parhau i fod yn her, gyda dim ond cyfran fach o gasgliadau Ewrop wedi'u digideiddio hyd yn hyn (gwmpas 12% ar gyfartaledd ar gyfer llyfrgelloedd a llai na 3% ar gyfer ffilmiau).

Mae'r ail adroddiad yn nodi'r rhwystrau i ddigideiddio ffilmiau a mynediad ar-lein, megis diffyg cyllid (am bob € 97 a fuddsoddir gan y sector cyhoeddus i greu ffilmiau newydd, dim ond € 3 sy'n mynd i gadw a digideiddio'r ffilmiau hyn) a'r uchel cost a chymhlethdod clirio hawlfraint.

Mae enghreifftiau da ym maes diwylliant digidol yn cynnwys:

Cefndir

Bydd y Comisiwn yn parhau i fonitro cynnydd yn y maes hwn trwy adroddiadau cyfnodol a thrwy gadeirio'r Grŵp Arbenigol aelod-wladwriaethau ar ddigideiddio a chadw digidol a'r Grŵp Arbenigol yr UE ar Dreftadaeth Ffilm. Bydd hefyd yn monitro trawsosodiad cywir y Cyfarwyddeb Gwaith Amddifad (dyddiad cau trawsosod 29/10/2014) i ddod â llyfrau ar-lein, erthyglau i'r wasg, ffilmiau sy'n dal i gael eu gwarchod gan hawlfraint ond nad yw eu hawduron neu ddeiliaid tir eraill yn hysbys neu na ellir eu lleoli na chysylltu â nhw.

Mae'r Comisiwn yn annog defnydd mwy eang a systematig o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd i gyd-ariannu gweithgareddau digideiddio fel rhan o brosiectau sy'n cael effaith ar yr economi ranbarthol.

Y ddogfen sydd newydd ei chyhoeddi ar dreftadaeth Ffilm yw'r pedwerydd adroddiad ar weithredu'r Argymhelliad 2005 ar dreftadaeth ffilm a chystadleurwydd gweithgareddau diwydiannol cysylltiedig. Mae'n seiliedig ar atebion yr aelod-wladwriaethau i holiadur y Comisiwn a gylchredwyd ym mis Medi 2013. Y dadansoddiad yn dangos sut mae treftadaeth ffilm Ewropeaidd yn peryglu colli'r trên digidol.

Ym mis Tachwedd 2013, mabwysiadodd y Comisiwn feini prawf diwygiedig ar gyfer asesu cynlluniau cymorth aelod-wladwriaethau o blaid ffilmiau a gweithiau clyweledol eraill (Cyfathrebu Sinema ar Gymorth Gwladwriaethol). Ers hynny, mae'r Comisiwn yn gofyn i aelod-wladwriaethau ddarparu gwybodaeth am adneuo ffilmiau a ariennir ac ar fecanweithiau sy'n hwyluso eu defnydd er budd y cyhoedd gan sefydliadau treftadaeth ffilm bob tro y mae cynllun cymorth gwladwriaethol newydd yn cael ei hysbysu.

Mwy o wybodaeth

Diwylliant Digidol ar yr Agenda Ddigidol
Digideiddio a chadw digidol yn yr Agenda Ddigidol
Diogelu treftadaeth ffilm yn yr Agenda Ddigidol
Europeana
Neelie Kroes - Dilynwch Neelie ymlaen Twitter

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd