Cysylltu â ni

ehangu'r

ehangu'r UE yn 2014 a thu hwnt: Cynnydd a heriau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1-870x370Mewn set o adroddiadau blynyddol a fabwysiadwyd ar 8 Hydref, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi asesu'r cynnydd a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf gan y gwledydd sy'n dymuno ymuno â'r UE yn y Balcanau Gorllewinol a chan Dwrci, a'r heriau sydd o'n blaenau.

Cyflwyno'r Pecyn Ehangu blynyddol, Comisiynydd Stefan Fule Dywedodd: "Bum mlynedd yn ôl, aethom ati i gryfhau hygrededd a phŵer trawsnewidiol polisi ehangu. Rhoesom bwyslais arbennig ar dair colofn: rheolaeth y gyfraith yn 2012, llywodraethu economaidd yn 2013 ac eleni, rydym yn nodi syniadau newydd i gefnogi diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus, a chryfhau sefydliadau democrataidd. Heddiw, mae'r dull hwn yn dwyn ffrwyth. Mae'r broses yn gredadwy ac yn dod â chanlyniadau pendant trwy ddiwygiadau sy'n trawsnewid y gwledydd dan sylw yn raddol, gan wella sefydlogrwydd yn ein cymdogaeth uniongyrchol. Mae hefyd yn gwneud y gwledydd wedi'i baratoi'n well ar gyfer mynediad yr UE ac ar gyfer cyfrifoldebau aelodaeth. "

Hanfodion yn gyntaf

hysbyseb

Mae'r strategaeth ehangu a fabwysiadwyd yn cadarnhau'r dull sy'n seiliedig ar hanfodion - rheolaeth y gyfraith, llywodraethu economaidd a diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus.

Daeth rheolaeth y gyfraith wrth wraidd y broses ehangu: mae angen i'r gwledydd dan sylw fynd i'r afael â materion fel diwygio barnwrol a'r frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol a llygredd yn gynnar yn y trafodaethau derbyn, er mwyn dangos hanes cadarn o gynaliadwy. canlyniadau.

Gan dynnu ar brofiad y Semester Ewropeaidd, mae'r Comisiwn wedi lansio prosesau cydweithredu gwell gyda'r gwledydd ehangu i gryfhau eu lywodraethu economaidd, gan gynnwys trwy Raglenni Diwygio Economaidd Cenedlaethol, gyda ffocws ar sefydlogrwydd cyllidol a diwygiadau strwythurol ar gyfer gwell cystadleurwydd a thwf.

hysbyseb

Yn olaf, mae'r strategaeth newydd yn rhoi pwyslais arbennig ar yr her o ddiwygio gweinyddiaeth gyhoeddus a chryfhau sefydliadau democrataidd, sy'n parhau i fod yn wan yn y mwyafrif o wledydd ehangu, gyda gallu gweinyddol cyfyngedig, lefel uchel o wleidyddoli a diffyg tryloywder.

Trosolwg yn ôl gwlad

montenegro wedi cymryd camau pellach mewn trafodaethau derbyn. Mae deuddeg pennod wedi'u hagor hyd yn hyn, a chauwyd dwy ohonynt dros dro. Mae gweithredu diwygiadau rheol cyfraith wedi cychwyn. Bellach mae angen canlyniadau diriaethol ar lawr gwlad a byddant yn allweddol i bennu cyflymder cyffredinol y trafodaethau derbyn.

Mae agor trafodaethau derbyn yn drobwynt yng nghysylltiadau'r UE â Serbia. Nawr mae angen i Serbia barhau i gyflawni ei blaenoriaethau diwygio mewn modd parhaus gan y bydd cyflymder y trafodaethau yn dibynnu ar gynnydd mewn meysydd allweddol, yn enwedig ar reolaeth y gyfraith a'r broses normaleiddio gyda Kosovo. Mae angen cynhyrchu momentwm newydd yn y ddeialog rhwng Belgrade a Pristina er mwyn mynd i’r afael â materion allweddol sydd heb eu datrys ac agor cyfnod newydd wrth normaleiddio cysylltiadau.

Proses dderbyn yr UE gyda hen Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia mewn cyfyngder. Mae angen gweithredu i wyrdroi gwrthgiliad diweddar, yn enwedig o ran rhyddid mynegiant a'r cyfryngau ac annibyniaeth y farnwriaeth. Mae angen dod o hyd i ateb wedi'i negodi sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr i'r mater enw. Dylai'r llywodraeth a'r wrthblaid gymryd camau i adfer deialog wleidyddol yn y senedd.

Albania rhoddwyd statws ymgeisydd iddo ym mis Mehefin fel cydnabyddiaeth am ei ymdrechion diwygio a'r cynnydd a wnaed wrth gyflawni'r amodoldeb gofynnol. Mae angen i'r wlad adeiladu ar y momentwm diwygio a'i gydgrynhoi a chanolbwyntio ei hymdrechion ar fynd i'r afael â'i heriau integreiddio'r UE mewn ffordd gynaliadwy a chynhwysol. Mae angen i'r llywodraeth a'r wrthblaid sicrhau bod dadl wleidyddol yn digwydd yn bennaf yn y senedd.

Bosnia a Herzegovina yn aros yn ei unfan ar ei lwybr integreiddio Ewropeaidd. Yn dilyn etholiadau cyffredinol mis Hydref, bydd yn hanfodol i'r wlad fynd i'r afael â diwygiadau economaidd-gymdeithasol brys a symud ymlaen ar ei hagenda Ewropeaidd.

Cychwyn Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu gyda Kosovo ym mis Gorffennaf yn garreg filltir bwysig mewn cysylltiadau rhwng yr UE a Kosovo. Nawr mae angen i Kosovo gyflawni diwygiadau allweddol, yn enwedig rheolaeth y gyfraith.

Gweithredu rhai ymrwymiadau diwygio gan Twrci wedi parhau, fel pecyn democrateiddio 2013, a chymerwyd camau tuag at setliad o fater y Cwrdiaid. Fodd bynnag, bu sail hefyd dros bryderon difrifol ynghylch annibyniaeth y farnwriaeth ac amddiffyn rhyddid sylfaenol. Mae trafodaethau derbyn gweithredol a chredadwy yn darparu'r fframwaith mwyaf addas ar gyfer manteisio ar botensial llawn cysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci. Byddai agor trafodaethau ar y penodau perthnasol ar reolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol yn darparu map ffordd ar gyfer diwygiadau yn y meysydd allweddol hyn.

Am ganfyddiadau manwl ac argymhellion ar bob gwlad gweler Memos:

montenegro
Serbia
Mae cyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia
Albania
Bosnia a Herzegovina
Kosovo
Twrci

Cefndir

MONTENEGRO: Ymgeisydd - gwnaeth gais yn 2008, enillodd statws ymgeisydd yn 2010. Agorwyd trafodaethau derbyn ym mis Mehefin 2012. Agorwyd deuddeg pennod negodi, a chaewyd dwy ohonynt dros dro. Cwblhawyd y broses sgrinio ym mis Mai 2014. Agorwyd penodau rheolaeth y gyfraith, pennod 23 (barnwriaeth a hawliau sylfaenol) a 24 (cyfiawnder, rhyddid a diogelwch) ym mis Rhagfyr 2013, ar ôl i Montenegro fabwysiadu cynlluniau gweithredu cynhwysfawr ar gyfer y penodau hyn.

SERBIA: Ymgeisydd - a gymhwyswyd yn 2009, enillodd statws ymgeisydd ym mis Mawrth 2012. Lansiwyd y ddeialog a hwyluswyd gan yr UE rhwng Belgrade a Pristina ym mis Mawrth 2011. Daethpwyd i'r cytundeb cyntaf o egwyddorion sy'n llywodraethu normaleiddio cysylltiadau rhwng Belgrade a Pristina ym mis Ebrill 2013. momentwm mae diwygiadau hefyd wedi cael eu hadfywio yn Serbia. Penderfynodd y Cyngor Ewropeaidd ym mis Mehefin 2013 agor trafodaethau derbyn a chynhaliwyd y Gynhadledd Rynglywodraethol gyntaf ar drafodaethau derbyn Serbia ym mis Ionawr 2014. Mae trafodaethau derbyn yr UE bellach ar y gweill. Archwiliad dadansoddol y acquis, neu'r broses sgrinio, yn parhau a bwriedir ei chwblhau ym mis Mawrth. Daeth y Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu (SAA) i rym ar 1 Medi 2013.

CYFLWYNIAD YUGOSLAV HEN MACEDONIA: Ymgeisydd ers 2005. Mae'r wlad yn parhau i fodloni'r meini prawf gwleidyddol yn ddigonol ac mae ar lefel uchel o aliniad â'r UE acquis. Mae'r Comisiwn yn cynnal ei argymhelliad i agor trafodaethau derbyn, ond mae'n gresynu at gamau yn ôl y blynyddoedd diwethaf. Mae angen gweithredu'n bendant i fynd i'r afael â phryderon ynghylch gwleidyddoli cynyddol a diffygion cynyddol o ran annibyniaeth y farnwriaeth a rhyddid mynegiant fel y gellir cynnal ei argymhelliad yn y blynyddoedd i ddod. Cyfrifoldeb y llywodraeth a'r wrthblaid yw sicrhau bod dadl wleidyddol yn digwydd yn bennaf yn y senedd a chyfrannu at greu'r amodau ar gyfer ei gweithrediad priodol. Mae'r Comisiwn wedi argymell chwe blynedd yn olynol y dylid agor trafodaethau derbyn. Nid yw'r Cyngor wedi gwneud penderfyniad ar hyn eto. Mae'r Comisiwn o'r farn pe bai sgrinio a thrafodaethau'r Cyngor ar y fframwaith negodi ar y gweill, byddai'r broses hon hefyd wedi cyfrannu at greu'r amodau i ddod o hyd i ateb wedi'i negodi a'i dderbyn i'r ddwy ochr i'r mater enw.

Albania: Ymgeisydd - gwnaed cais yn 2009; rhoddwyd statws ymgeisydd iddo ym mis Mehefin 2014, yn seiliedig ar asesiad y Comisiwn bod Albania yn parhau i weithredu a chydgrynhoi diwygiadau, yn enwedig yn y farnwriaeth a'r frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol a llygredd. Mae'r gwaith ar hyn wedi parhau, gyda gweithrediadau mawr yn erbyn troseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau. Ar gyfer agor trafodaethau derbyn, bydd angen i Albania gydgrynhoi a dwysau diwygiadau mewn meysydd blaenoriaeth allweddol, yn enwedig o ran rheolaeth y gyfraith. Cyfrifoldeb y llywodraeth a'r wrthblaid yw sicrhau bod dadl wleidyddol yn digwydd yn bennaf yn y senedd a chyfrannu at greu'r amodau ar gyfer ei gweithrediad priodol.

BOSNIA A HERZEGOVINA: Ymgeisydd posib - mae ganddo bersbectif Ewropeaidd fel gweddill y Balcanau Gorllewinol. Mae'r wlad yn aros yn ei hunfan yn y broses integreiddio Ewropeaidd gyda'r Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu ddim mewn grym o hyd. Mae angen i arweinwyr Bosnia a Herzegovina gymryd rhan yn bendant mewn agenda ddiwygio gynhwysfawr ar ôl etholiadau cyffredinol mis Hydref. Mae angen iddynt fynd i'r afael â phryderon economaidd-gymdeithasol y dinasyddion a gwella effeithlonrwydd ac ymarferoldeb sefydliadau ar bob lefel o lywodraeth yn ogystal â'r cydgysylltiad rhyngddynt, sy'n angenrheidiol i symud ymlaen ar lwybr yr UE.

KOSOVO: Ymgeisydd posib - yn rhannu persbectif Ewropeaidd â gweddill rhanbarth y Balcanau Gorllewinol. Lansiwyd y ddeialog a hwyluswyd gan yr UE rhwng Pristina a Belgrade ym mis Mawrth 2011. Daethpwyd i'r cytundeb cyntaf o egwyddorion sy'n llywodraethu normaleiddio cysylltiadau rhwng Pristina a Belgrade ym mis Ebrill 2013. Daeth y trafodaethau ar Gytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu â Kosovo i ben a chychwynnwyd y cytundeb ym mis Gorffennaf 2014.

TWRCI: Ymgeisydd - gwnaed cais ym 1987. Dechreuodd trafodaethau derbyn ym mis Hydref 2005; Agorir 14 o benodau ac mae un ohonynt ar gau dros dro. Agorwyd Pennod 22 - polisi rhanbarthol a chydlynu offerynnau strwythurol yn swyddogol ym mis Tachwedd 2013. Mae'r Comisiwn yn tanlinellu'r pwysigrwydd i'r UE wella ei ymgysylltiad â Thwrci, fel ei fod yn parhau i fod yn feincnod ar gyfer diwygiadau yn y wlad.

ICELAND: Yn dilyn penderfyniad gan lywodraeth Gwlad yr Iâ, mae trafodaethau derbyn wedi cael eu gohirio ers mis Mai 2013.

Mwy o wybodaeth

Gellir dod o hyd i ddogfennau yma.

Busnes

#EUReporter fwy dylanwadol a ymddiried ynddi nag The Guardian, Der Spiegel a Le Monde

cyhoeddwyd

on

Mae'r arolwg blynyddol ohonynt yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu wylio a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer newyddion ar faterion yr UE - ac sy'n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf dylanwadol - dadorchuddiwyd yn y Arolwg Media UE 2017 ComRes / Burson-Marsteller ar Beth Dylanwadau y Dylanwadwyr.

Amlinellodd Prif Swyddog Gweithredol Burson-Marsteller Karen Massin a Chyfarwyddwr ComRes Cyswllt Meghan Oliver y ffynonellau newyddion UE a ffafrir a sianeli cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan llunwyr polisi Brwsel a ffurfwyr barn, a sut mae'r rhain yn cymharu o ran dylanwadu ar eu penderfyniadau.

hysbyseb

Gwahoddodd yr arolwg i'r ymatebwyr i nodi yr UE a'r cyfryngau cenedlaethol eu bod yn fwyaf aml yn darllen neu wylio, y cyfryngau cymdeithasol y maent yn fwyaf aml yn defnyddio ac i asesu dylanwad y ffynonellau a sianeli hyn yn ei gael ar eu gwaith o ddydd i ddydd

Gohebydd UE holwyd yn sylweddol fel dylanwadwr ar 9%, rhwng Linked In (12%) a Instagram (7%).

"Y prif prydau parod ar gyfer Gohebydd UE yw bod pan ddaw i newyddion yr UE, mae'r arolwg yn dangos bod Gohebydd UE yn fwy dylanwadol (a ymddiried ynddo) na theitlau cenedlaethol megis The Guardian, Der Spiegel a Le Monde.

hysbyseb

“Derbyniodd Gohebydd yr UE fwy o bleidleisiau na phob un o’r tri theitl hyn,” meddai Dennis Abbot, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfathrebu Burson-Marsteller.

“Yn gyffredinol, mae cyfryngau sy’n arbenigo mewn darllediadau o newyddion yr UE, mawr neu fach, yn perfformio'n well na theitlau cenedlaethol ymhlith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr eraill ym Mrwsel” meddai. “Mae’n amlwg bod llunwyr polisi eisiau clywed y newyddion o’r ffynhonnell ac nid trwy hidlydd cenedlaethol.”

Gohebydd UE yn arbennig o boblogaidd fel ffynhonnell ddibynadwy o newyddion a gwybodaeth ymysg Aelodau Seneddol Ewropeaidd a gwleidyddion eraill ar y ddau brif newyddion ar-lein a chyfryngau cymdeithasol.

O ran defnydd cyfryngau cymdeithasol, dylanwadwyr UE yn fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn defnyddio Facebook. Mae bron i ddwy ran o dair (63 y cant) yn dweud bod yn ei ddefnyddio o leiaf unwaith yr wythnos, ac yna Twitter a YouTube (Y ddau y cant 53), LinkedIn (Y cant 37) a Instagram (17 y cant).

Mae'r data yn amlygu'r ffaith bod Aelodau o Senedd Ewrop o blaid arbennig Facebook, gyda naw o bob deg (93%) yn dweud eu bod yn defnyddio'r rhwydwaith o leiaf unwaith yr wythnos. Politico a'r BBC yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu eu gwylio gan lunwyr polisi a ffurfwyr barn ym Mrwsel - a darllenwyr y ddau wedi cynyddu ers yr arolwg cyfryngau UE blaenorol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016.

Mae bron i ddwy ran o dair o ddylanwadwyr Brwsel yn dweud eu bod yn darllen Politico o leiaf unwaith yr wythnos. Mae mwy na hanner yn dweud yr un peth am y BBC.

Mae bron i hanner yr ymatebwyr yn darllen y Times Ariannol a The Economist. EuroNews, nad oedd cynnwys yn yr arolwg blaenorol, yn cael ei wylio neu ddarllen gan fwy na thraean o lunwyr polisi a ffurfwyr barn

Wrth siarad yn y lansiad yr arolwg, dywedodd Karen Massin: "Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod wrth wraidd y datblygiadau gwleidyddol mawr a newid tumultuous yn y flwyddyn ddiwethaf, felly nid yw'n syndod gweld cynnydd sylweddol yn ddarllenwyr ymysg siopau newyddion yr UE. Mae'r cynnydd mewn defnyddio cyfryngau cymdeithasol gan Dylanwadwyr, yn enwedig drwy gyfrwng YouTube a LinkedIn, yn dod o hyd drawiadol arall. Mae'r canlyniadau yn tanlinellu bod i wneud eich llais ei glywed yn y sgwrs Mrwsel, mae angen i chi feddwl integredig a ymgysylltu â cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol. "

Ychwanegodd Meghan Oliver, Cyfarwyddwr Cyswllt ComRes: "Roedd yn wych partneru eto gyda Burson-Marsteller ym Mrwsel i ddeall dylanwad y cyfryngau ar ddylanwadwyr Brwsel. Mae'n ddiddorol nodi bod darllenwyr ar draws llawer o deitlau wedi cynyddu eleni. Ar yr un pryd, nid yw'r defnydd o reidrwydd cydberthyn â dylanwad - nid yw darllenwyr yn unig yn gwarantu torri trwodd â dylanwadwyr. "

Parhau Darllen

ehangu'r

integreiddio #Georgia UE yn rhesymegol heb Abkhazia a De Ossetia

cyhoeddwyd

on

GeorgegGyda'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Georgia wedi'i lofnodi yn 2014, ymddengys bod y broses integreiddio wirioneddol ar gyfer Georgia wedi dod i rym yn llawn, yn ysgrifennu Olga Malik.

Yn ôl y datganiad i'r wasg gan y Comisiwn Ewropeaidd, dylai'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Georgia dyddiedig 1 Gorffennaf, 2016 Georgia a'r UE greu Ardal Masnach Rydd Ddwfn a Chynhwysfawr (DCFTA), dileu tariffau tollau a chwotâu rhwng ei gilydd a chyrraedd teithio heb fisa. Mae Tbilisi, yn wir, wedi dangos polisi integreiddio enghreifftiol tuag at yr UE. Er enghraifft, gosododd Georgia fisâu ar gyfer dinasyddion Asiaidd ac Affrica waeth beth fo'r colledion posibl yn ei diwydiant twristiaeth ar gais yr UE, y cam na chafodd ei anwybyddu gan swyddogion yr UE. Yn ôl Comisiynydd yr UE dros bolisi cyfagos Johannes Hahn a siaradodd yn y 13eg gynhadledd ryngwladol flynyddol, Ffordd Ewropeaidd Georgia, yn Batumi yn gynharach yr haf hwn “er gwaethaf pleidlais Brexit, bydd yr UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i wledydd partner yn ei gymdogaeth”.

Fodd bynnag, wrth siarad am integreiddiad Georgia o’r UE, mae diplomyddion a swyddogion yr UE yn aml yn canolbwyntio ar gyfyng-gyngor tiriogaethol Georgia ag Abkhazia a De Ossetia. Gan nad yw De-facto yn rhan o Georgia, mae'r tiriogaethau hyn yn gosod y rhwystr allweddol i Frwsel a Tbilisi. Oherwydd y sefyllfa wleidyddol ac economaidd ansefydlog mae'r ymreolaeth hon yn ffynhonnell arall o fewnfudwyr 'nad ydyn nhw eu heisiau' ar gyfer yr UE. Amddifadodd y gwrthdaro milwrol yn 2008 a'r angen am fuddsoddiadau ariannol enfawr yn Abkhazia a De Ossetia y tiriogaethau hyn o dwf economaidd cynaliadwy. Er gwaethaf agosrwydd daearyddol a chysylltiadau hanesyddol, mae'r arferion ar ffiniau Georgia ag Abkhazia a De Ossetia yn gweithredu mewn modd cyfyngedig tra dychwelodd y mwyafrif o Georgiaid a oedd yn byw yn yr ymreolaeth hon yn ôl.

hysbyseb

Ar ôl llofnodi'r Cytundeb Cymdeithas, dangosodd Georgia ei theyrngarwch a'i ufudd-dod i ofynion yr UE ym mhob cam o'r ffordd: sefydlogrwydd gwleidyddol; economi gynyddol, nawdd cymdeithasol ac amgylchedd galluogi ar gyfer y sector preifat. Fodd bynnag, er mwyn cael yr un teyrngarwch o Frwsel a Washington a chyrraedd teithio di-fisa, bydd Tbilisi yn ildio ar diroedd cymydog Abkhazia a De Ossetia.

hysbyseb
Parhau Darllen

ehangu'r

#EuroLat: Ddyfnach o integreiddio UE-Lladin sydd eu hangen

cyhoeddwyd

on

eurolat_logoDyfnhau integreiddio yr UE a Lladin America yw'r ffordd orau i ymateb i heriau cyffredin, y cytunwyd arnynt seneddwyr o ddwy ochr yr Iwerydd yn agoriad y cyfarfod llawn nawfed y Cynulliad Seneddol Ewro-Lladin (EuroLat), ar ddydd Mawrth ym Montevideo (Uruguay). Mae'r sefyllfa economaidd, cysylltiadau masnach rhwng yr UE ac America Ladin a rhwng y ddau ranbarth a Tsieina, rheoli llif mudo a brwydro yn erbyn terfysgaeth hefyd ar yr agenda.

"Mae ein hanes a'n diwylliant, dylai ein gwerthoedd cyffredin arloesol o ran annog i gamu i fyny ein gwleidyddol, masnach a chydweithrediad cysylltiadau", meddai Senedd Ewrop Is-Lywydd Antonio Tajani (EPP, IT), yn agoriad y sesiwn lawn. Tynnodd Mr Tajani sylw at newidiadau geopolitical sydd ar y gweill yn America Ladin, megis y broses heddwch yng Ngholombia a'r ansicrwydd sefydliadol ym Mrasil. Tanlinellodd bryderon Ewropeaidd am y sefyllfa sy'n gwaethygu yn Venezuela a 'dirywiad ansawdd democrataidd' yn Nicaragua.

Ar ran Parlasur (Senedd Mercosur), a drefnodd y sesiwn, ei Lywydd  Jorge Taiana (Yr Ariannin) rhybuddiodd o'r lluoedd gwrthsefyll integreiddio UE-America Ladin a phwysleisiodd fod y cyfuniad o ddatblygu cynaliadwy, cyfiawnder cymdeithasol, lles a rhyddid yn bosibl dim ond os caiff ei seilio ar broses integreiddio gadarn.

hysbyseb

"Rhaid i ni yn dwyn ynghyd ein gwendidau ac mae ein cryfderau, nid oes unrhyw ffordd allan heb integreiddio", meddai Roberto Requiao (Brasil), Cyd-lywydd cydran America Ladin EuroLat. “Mae’r amgylchiadau presennol yn ein gorfodi i gydweithredu (…) byddwn ni yn y ffordd honno’n ffafrio cydbwysedd pŵer yn y llwyfan byd-eang”, meddai. Gwadodd Mr Requião y 'triciau' a ddefnyddir i gael gwared ar lywyddion a etholwyd yn ddemocrataidd, fel ym Mrasil, gan nodi eu bod wedi gwrthod dilyn gorchmynion neoliberal ym mhob achos.

Mae'r Ewropeaidd Cyd-Lywydd EuroLat, Ramón Jáuregui Cydnabu (S&D, ES) y gwaith a wnaeth y Cynulliad dros y deng mlynedd diwethaf i gryfhau'r gynghrair strategol rhwng y ddau ranbarth. Er gwaethaf y gwahaniaethau, meddai, “yn unman arall mae mwy o gydgyfeirio mewn gwerthoedd a dyheadau”. Anogodd Mr Jáuregui y dylid hyrwyddo cytundebau masnach dwyochrog fel offeryn allweddol ar gyfer datblygu. Soniodd am y cytundeb heddwch yng Ngholombia a chyhoeddodd y byddai dirprwyaeth EuroLat yn mynd yno’r wythnos ganlynol i’r wlad i asesu’r sefyllfa ac amddiffyn pleidlais gadarnhaol yn y refferendwm sydd i ddod.

cyn-Arlywydd Uruguay yn José Mujica, A oedd hefyd yn bresennol yn yr agoriad, yn gresynu bod er gwaethaf y cynnydd a'r adnoddau sydd ar gael, nid yw anghenion sylfaenol yn rhan fawr o boblogaeth y byd yn cael eu bodloni. Beirniadodd y crynodiad cynyddol o gyfalaf ac yn mynnu y dylai cytundebau masnach yn gwella amodau byw pobl, nid dim ond torri costau ar gyfer gorfforaethau.

hysbyseb

Yn olaf, Uruguay's Is-Lywydd a Llywydd dros dro Raúl Sendic cytunwyd bod undod ac integreiddiad yr UE ac America Ladin yn hanfodol. “Ni allwn wynebu heriau cyfredol gennym ni ein hunain, mae angen integreiddio ac undod arnom, o fewn a rhwng ein cyfandiroedd”, meddai, gan ychwanegu bod yn rhaid i’r rhain “ddatrys problemau go iawn dinasyddion; fel arall, byddant yn methu. "

 

aelodau EuroLat cwrdd tan ddydd Iau ym Montevideo yw "Palacio Legislativo", cartref y Senedd Uruguayan, yn trafod penderfyniadau ar ariannu pleidiau gwleidyddol, y berthynas y ddau ranbarth gyda Tsieina, yr agweddau masnach o drafodaethau UE-America Ladin, y sefydlu o agenda ddigidol cyffredin, y frwydr yn erbyn tlodi a'r cyfleoedd a'r heriau o nwy siâl.

 

Bydd pynciau eraill o ddadl yn cael ei ymladd yn erbyn troseddu a therfysgaeth cyfundrefnol, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ac yn ymladd gwaith anffurfiol a heb ei ddatgan. Bydd gweithgor ar ymfudo yn cyflwyno argymhelliad ar fudo, datblygu a argyfwng economaidd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd