Cysylltu â ni

EU

Mae ymchwil yr UE yn helpu ffermwyr pysgod i ddod yn fwy cystadleuol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Final_Aquaexcel_logo_12-4-11_v13Mae dyframaethu yn addo lleihau'r angen i ddal pysgod gwyllt. Mae'r galw byd-eang am bysgod yn cynyddu, gan roi llawer o rywogaethau mewn perygl o orbysgota. Mae ffermio pysgod, neu ddyframaeth, yn tynnu peth o'r pwysau oddi ar y stociau hyn - mae hanner y pysgod sy'n cael eu bwyta'n fyd-eang bellach yn cael eu cynhyrchu mewn ffermydd pysgod. Fodd bynnag, gellid gwneud mwy i wneud diwydiant dyframaeth Ewrop, sy'n cyflogi tua 80 000 o bobl, yn fwy effeithlon. Trwy gynhyrchu mwy o bysgod mewn ffordd gynaliadwy, ecogyfeillgar, gallai ffermydd pysgod leihau ymhellach y pwysau ar stociau pysgod gwyllt Ewrop.

Er mwyn helpu, mae'r prosiect AQUAEXCEL, a ariennir gan yr UE, yn cysylltu gwyddonwyr dyframaethu o bob rhan o Ewrop ar gyfer ymchwil y gall ffermwyr pysgod ei ddefnyddio i hybu eu cystadleurwydd - ac economïau cymunedau arfordirol.

“Mae'r prosiect yn datblygu dulliau ac offer newydd ar gyfer ymchwil fwy cost-effeithlon a chymwys ar gyfer y diwydiant dyframaethu,"Meddai Cydlynydd AQUAEXCEL Marc Vandeputte, ymchwilydd mewn geneteg pysgod yn agronomique de la recherche cenedlaethol (INRA) Ffrainc.

hysbyseb

Mae AQUAEXCEL yn rhoi mynediad i ymchwilwyr o'r UE a gwledydd cysylltiedig i ganolfannau ac adnoddau ymchwil dyframaethu hedfan uchaf ledled Ewrop - gan gynnwys safleoedd prawf, banciau data genomeg a systemau delweddu. Mae AQUAEXCEL hefyd yn gweithio i ddod â'r gwyddonwyr gorau o wledydd yr UE a gwahanol wledydd ynghyd prosiectau ar y cyd - meithrin ymchwil ragorol.

Er enghraifft rhai mae prosiectau wedi profi'r posibilrwydd o amnewid cynhwysion pryd pysgod ac olew pysgod gyda chynhwysion amgen fel olew cnau cyll, pryd o bryfed a microalgae. Enghraifft arall: mae ymchwilwyr yn y prosiect yn astudio sut mae pysgod yn bwyta maetholion. Maent yn ceisio rheoli braster a gwead y cig yn well fel ffordd i hybu ansawdd. Eu nod hefyd yw lleihau'r mewnbynnau sydd eu hangen i ffermio pysgod a thorri unrhyw lygredd i'r amgylchedd lleol.

Mae gwaith AQUAEXCEL yn cynnwys cysoni a safoni adnoddau ymchwil ledled Ewrop - megis trwy ddatblygu modelau pysgod a dulliau arbrofol i helpu gwyddonwyr i gydlynu eu hymchwil. Mae'r prosiect yn datblygu ac yn defnyddio'r hyn y mae gwyddonwyr yn ei alw'n llinellau 'isogenig' ar gyfer eog, carp, draenog y môr a brithyll. Mae'r grwpiau hyn sy'n union yr un fath yn enetig o rywogaeth bysgod benodol yn ei gwneud hi'n haws i wyddonwyr atgynhyrchu eu harbrofion. Cynhyrchwyd brithyll isogenig yn un o ffermydd pysgod arbrofol AQUAEXCEL a weithredir gan INRA ger Brest, Ffrainc. Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Wageningen yn yr Iseldiroedd bellach yn defnyddio'r pysgod isogenig hyn i astudio metaboledd.

hysbyseb

Meddai Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Comisiynydd Máire Geoghegan-Quinn: "Mae'r UE wedi nodi ers amser bod ymchwil dyframaeth yn allweddol i ddatblygiad economaidd ardaloedd arfordirol ac anghysbell, yn ogystal â ffordd i wella ansawdd, gan barchu lles anifeiliaid a'r amgylchedd ar yr un pryd. Rydym yn parhau i fuddsoddi yn y math hwn o ymchwil ac arloesi yn ein rhaglen Horizon 2020 newydd. ”

Cefndir

Derbyniodd AQUAEXCEL gyllid o dan arian yr Undeb Ewropeaidd Seithfed Rhaglen Fframwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (2007-2013). Derbyniodd y prosiect, sy'n rhedeg tan fis Chwefror 2015 € 9.2 miliwn yng nghyllid yr UE. Mae'n yn dwyn ynghyd 17 partner (sefydliadau ymchwil, prifysgolion a sefydliadau dyframaethu) o Wlad Belg, y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Iseldiroedd, Norwy, Sbaen a'r DU.

Ar 1 Ionawr 2014, lansiodd yr Undeb Ewropeaidd raglen ariannu ymchwil ac arloesi newydd o’r enw Horizon 2020. Dros y saith mlynedd nesaf, bydd bron i € 80 biliwn yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau ymchwil ac arloesi i gefnogi cystadleurwydd economaidd Ewrop ac ymestyn ffiniau gwybodaeth ddynol. Mae cyllideb ymchwil yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar wella bywyd bob dydd mewn meysydd fel iechyd, yr amgylchedd, trafnidiaeth, bwyd ac ynni. Mae partneriaethau ymchwil gyda'r diwydiannau fferyllol, awyrofod, ceir ac electroneg hefyd yn annog buddsoddiad gan y sector preifat i gefnogi twf yn y dyfodol a chreu swyddi â sgiliau uchel. Bydd Horizon 2020 yn canolbwyntio mwy fyth ar droi syniadau rhagorol yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau y gellir eu marchnata.

: gwybodaeth fwyn

AQUAEXCELfideos
Gwefan Horizon 2020

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd