Cysylltu â ni

Cyflogaeth

Mae'r Gwarant Ieuenctid yr Undeb Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

01Pa mor ddifrifol yw problem diweithdra ac anweithgarwch ymhlith pobl ifanc yn yr UE?

 1. Roedd ychydig llai na 5 miliwn o bobl ifanc (o dan 25) yn ddi-waith yn ardal yr UE-28 ym mis Awst 2014, ac roedd dros 3.3 miliwn ohonynt ym mharth yr ewro.

 2. Mae hyn yn cynrychioli cyfradd ddiweithdra o 21.6% yn yr UE (23.3% yn ardal yr ewro). Ni all mwy nag un o bob pump o Ewropeaid ifanc ar y farchnad lafur ddod o hyd i swydd; yng Ngwlad Groeg a Sbaen mae'n un o bob dau. Mae hyn yn golygu bod tua 10% o'r grŵp oedran dan 25 yn Ewrop yn ddi-waith.

  hysbyseb
 3. Nid yw 7.5 miliwn o Ewropeaid ifanc rhwng 15 ac 24 yn gyflogedig, nid mewn addysg ac nid mewn hyfforddiant (NEETs).

 4. Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, gostyngodd y cyfraddau cyflogaeth cyffredinol ar gyfer pobl ifanc deirgwaith cymaint ag ar gyfer oedolion.

 5. Mae'r bwlch rhwng y gwledydd sydd â'r cyfraddau di-waith uchaf a'r isaf ar gyfer pobl ifanc yn uchel iawn. Mae bwlch o bron i 50 pwynt canran rhwng yr aelod-wladwriaeth gyda'r gyfradd isaf o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc (yr Almaen ar 7.6% ym mis Awst 2014) a chyda'r aelod-wladwriaeth gyda'r gyfradd uchaf, Sbaen (53.7% ym mis Awst 2014). Dilynir Sbaen gan Wlad Groeg (51.5% ym mis Mehefin 2014), yr Eidal (44.2%), Croatia (43.9% ym mis Mehefin 2014), Portiwgal (35.6%) a Chyprus (37.1% ym mis Mehefin 2014).

  hysbyseb

Mae dangosyddion diweithdra ymhlith pobl ifanc a dangosyddion NEETs yn rhan o'r Sgorfwrdd newydd o ddangosyddion cyflogaeth a chymdeithasol allweddol sy'n nodi'r prif anghydbwysedd cyflogaeth a chymdeithasol yn yr UE (gweler IP / 13 / 893). Cyhoeddwyd y Scoreboard cyntaf o'r fath fel rhan o'r Adroddiad Cyflogaeth ar y Cyd 2014, a fabwysiadwyd ar y cyd gan y Comisiwn a Chyngor Gweinidogion yr UE. Mae'n cynnwys pum dangosydd allweddol ac mae'n sail i gynigion y Comisiwn ar gyfer diwygiadau sydd eu hangen i gefnogi creu swyddi, cryfhau gwytnwch marchnadoedd llafur a mynd i'r afael â thlodi a chynhwysiant cymdeithasol (Argymhellion Gwlad-Benodol).

Beth yw'r Warant Ieuenctid?

O dan y Gwarant Ieuenctid dylai aelod-wladwriaethau sicrhau, cyn pen pedwar mis ar ôl gadael yr ysgol neu golli swydd, y gall pobl ifanc o dan 25 oed naill ai ddod o hyd i swydd o ansawdd da sy'n addas i'w haddysg, eu sgiliau a'u profiad neu gaffael yr addysg, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol i ddod o hyd i swydd yn y dyfodol trwy brentisiaeth, hyfforddeiaeth neu addysg barhaus.

Mae'r Warant Ieuenctid yn ddiwygiad strwythurol i wella trawsnewidiadau ysgol i waith yn sylweddol ac yn fesur i gefnogi swyddi i bobl ifanc ar unwaith.

Mae'r Warant Ieuenctid yn seiliedig ar brofiad llwyddiannus yn Awstria a'r Ffindir sy'n dangos bod buddsoddi mewn trawsnewidiadau ysgol i waith i bobl ifanc yn talu ar ei ganfed. Arweiniodd gwarant ieuenctid y Ffindir at ostyngiad mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc, gyda 83.5% wedi llwyddo i ddyrannu swydd, hyfforddeiaeth, prentisiaeth neu addysg bellach cyn pen tri mis ar ôl cofrestru.

Daeth Argymhelliad Gwarant Ieuenctid ei fabwysiadu'n ffurfiol gan Gyngor Gweinidogion yr UE ar 22 Ebrill 2013 (gweler MEMO / 13 / 152) ar sail cynnig a wnaed gan y Comisiwn ym mis Rhagfyr 2012 (gweler IP / 12 / 1311 a MEMO / 12 / 938) ac fe'i cymeradwywyd gan Gyngor Ewropeaidd Mehefin 2013.

Mae'r Warant Ieuenctid yn cael ei hystyried gan y G20 fel diwygiad mawr newydd ar gyfer cyflogaeth ieuenctid. Penderfynodd cyfarfod Gweinidogion Llafur yr G20 ym Melbourne ar 10-11 Medi y dylid gwneud mwy wrth weithredu strategaethau G20 yn benodol y gwarantau ieuenctid ac wedi ymrwymo i gymryd camau pendant i roi pobl ifanc mewn addysg, hyfforddiant a swyddi.

Pam ydych chi'n ystyried y Warant Ieuenctid fel diwygiad strwythurol?

I'r rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau mae gweithredu'r Warant Ieuenctid yn gofyn am ddiwygiadau strwythurol manwl o systemau hyfforddi, chwilio am swydd ac addysg i wella trawsnewidiadau ysgol i waith yn sylweddol a chyflogadwyedd pobl ifanc na ellir eu cyflawni o un diwrnod i'r nesaf.

Mewn rhai aelod-wladwriaethau, gweithrediad gwasanaethau cyflogi cyhoeddus Rhaid diwygio (PES) i sicrhau bod pobl ifanc unigol yn derbyn cyngor personol wedi'i bersonoli ar gyfleoedd swydd, addysg a hyfforddiant sydd fwyaf perthnasol i'w sefyllfa eu hunain, gan arwain at gynnig pendant wedi'i deilwra o fewn pedwar mis. Gall y Penderfyniad i helpu gwasanaethau cyflogaeth cyhoeddus i gynyddu eu heffeithiolrwydd i'r eithaf trwy gydweithrediad agosach, a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2013 ac a fabwysiadwyd ym mis Mai 2014, chwarae rôl ddefnyddiol yma (gweler IP / 13 / 544 a IP / 14 / 545).

Mae maes arall sy'n gofyn am ddiwygiadau strwythurol yn ymwneud â gwella ansawdd a maint prentisiaethau, addysg alwedigaethol a chyfleoedd hyfforddi. Rhaid i Aelod-wladwriaethau sicrhau eu bod yn rhoi'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt i bobl ifanc.

Dylai'r rhan fwyaf o'r aelod-wladwriaethau hefyd ddatblygu mecanweithiau i nodi ac actifadu'r rhai sydd bellaf i ffwrdd o'r farchnad lafur (y NEETs). Er mwyn cyrraedd pobl ifanc anactif nad ydynt wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Cyflogaeth Gyhoeddus, dylai aelod-wladwriaethau sefydlu offer a strategaethau newydd gyda'r holl actorion sydd â mynediad at y bobl ifanc anghofrestredig hyn (ee gwasanaethau cymdeithasol, darparwyr addysg, cymdeithasau ieuenctid).

Yn union oherwydd bod y Warant Ieuenctid yn ddiwygiad strwythurol, cynigiodd y Comisiwn argymhellion penodol ar weithredu'r Warant Ieuenctid i 8 gwlad (Sbaen, yr Eidal, Slofacia, Croatia, Portiwgal, Gwlad Pwyl, Bwlgaria ac Iwerddon) yn 2014. Mae manylion llawn adolygiad y Comisiwn o weithrediad yr holl aelod-wladwriaethau o'r Warant Ieuenctid fel rhan o'r Semester Ewropeaidd ar gael yma.

Mae'r camau hyn yn cynnwys polisïau gweithredol y farchnad lafur, atgyfnerthu gwasanaethau cyflogaeth gyhoeddus, cefnogaeth ar gyfer cynlluniau hyfforddi a phrentisiaeth, brwydro yn erbyn gadael ysgol yn gynnar a sefydlu strategaethau allgymorth, a gall pob un ohonynt gyfrannu at gyflawni'r Warant Ieuenctid. Roedd yr Argymhellion hefyd yn annog Aelod-wladwriaethau i edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â segmentu marchnadoedd llafur lle mae pobl ifanc yn llawer mwy agored i niwed.

Pam y dylid ystyried y Warant Ieuenctid fel buddsoddiad?

Mae gan y Warant Ieuenctid gost gyllidol i'r aelod-wladwriaethau (mae'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol wedi amcangyfrif cost sefydlu Gwarantau Ieuenctid yn ardal yr ewro ar € 21 biliwn y flwyddyn). Fodd bynnag, mae costau NID yn gweithredu'n llawer uwch. Y Amodau'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Byw a Gweithio Mae (Eurofound) wedi amcangyfrif bod y golled economaidd yn yr UE o gael miliynau o bobl ifanc allan o waith neu addysg neu hyfforddiant dros € 150 biliwn yn 2011 (1.2% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE), o ran buddion a dalwyd ac allbwn a gollwyd.

Mae hyn yn ychwanegol at gostau tymor hir diweithdra i'r economi, i gymdeithas ac i'r unigolion dan sylw, megis risg uwch o ddiweithdra a thlodi yn y dyfodol. Felly mae'r gost o wneud dim yn uchel iawn: mae'r cynllun Gwarant Ieuenctid yn fuddsoddiad. I'r Comisiwn, mae hwn yn wariant hanfodol i'r UE er mwyn cadw ei botensial i dyfu yn y dyfodol. Gall cefnogaeth ariannol sylweddol yr UE helpu - yn fwyaf arbennig o Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac yng nghyd-destun y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid (gweler isod). Ond er mwyn gwireddu'r Warant Ieuenctid, mae angen i Aelod-wladwriaethau flaenoriaethu mesurau cyflogaeth ieuenctid yn eu cyllidebau cenedlaethol hefyd.

A yw'r Warant Ieuenctid hefyd yn cefnogi creu swyddi yn uniongyrchol yn y tymor byr?

Yn ogystal â mesurau ochr gyflenwi fel actifadu trwy arweiniad chwilio am swydd neu gyrsiau hyfforddi, mae'r Warant Ieuenctid yn annog defnyddio ystod eang o fesurau rhagweithiol sy'n helpu i gynyddu'r galw am lafur pobl ifanc. Efallai y bydd angen y mesurau hyn, fel cymorthdaliadau cyflog neu recriwtio dros dro sydd wedi'u targedu'n dda neu grantiau prentisiaeth a hyfforddeiaeth, yn aml er mwyn integreiddio pobl ifanc yn llwyddiannus i'r farchnad lafur. Felly dylid eu hystyried yn fuddsoddiad cymdeithasol sy'n galluogi pobl ifanc i ddefnyddio'u sgiliau'n gynhyrchiol a'u datblygu ymhellach, yn hytrach na'r dirywiad sgiliau a'r dad-gymhelliant sy'n deillio o ddiweithdra hir ac anweithgarwch.

Mae gwneud defnydd da o fesurau ochr y galw yn bwysig iawn os ydym am gael effaith wirioneddol o ran lleihau lefelau uchel diweithdra ymhlith pobl ifanc ac anweithgarwch economaidd heddiw.

Oni fyddai'n well cefnogi mentrau'n uniongyrchol i greu swyddi i bobl ifanc?

Un o'r rhesymau na all cwmnïau gyflogi mwy o bobl ifanc yw nad oes gan bobl ifanc y sgiliau a'r profiad sy'n berthnasol i ofynion cwmnïau. Rheswm arall yw, hyd yn oed os oes gan bobl ifanc y sgiliau a'r profiad perthnasol a geisir gan gyflogwyr, nid yw gwasanaethau cyflogaeth cyhoeddus mewn llawer o aelod-wladwriaethau yn effeithiol wrth eu paru â chwmnïau sy'n chwilio am bobl sydd â sgiliau a phrofiad o'r fath. Mae cefnogi cwmnïau i greu swyddi i bobl ifanc yn bwysig iawn wrth gwrs ac mae llawer o fentrau wedi'u sefydlu gan y Comisiwn (fel y Cosme cefnogaeth datblygu rhaglenni a busnes o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd), Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop yn ogystal â Banc Canolog Ewrop. Fodd bynnag, mae'n annhebygol y bydd cefnogaeth fuddsoddi i gwmnïau yn ddigonol i wella cyflogaeth ieuenctid, oni bai bod adferiad economaidd cryfach yn cydio ac oni bai ein bod hefyd yn rhoi cymorthdaliadau recriwtio ar waith i bobl ifanc a diwygiadau strwythurol i wella systemau hyfforddi, addysg a chwilio am swydd, fel a ragwelir gan y Warant Ieuenctid.

A all y Warant Ieuenctid ddarparu mwy o swyddi i bobl ifanc os yw twf economaidd yn araf?

Gall y Warant Ieuenctid helpu i wneud adferiad economaidd yn gyfoethog o ran swydd ac mae'n gwneud gwahaniaeth systemig wrth wella trawsnewidiadau ysgol i waith. Fodd bynnag, yn absenoldeb twf economaidd cyffredinol, byddai'n amhosibl i unrhyw ddiwygio cyflogaeth ddatrys yr argyfwng diweithdra. Hynny yw, nid yw'r Warant Ieuenctid yn cymryd lle offerynnau macro-economaidd.

Mae diweithdra ymhlith pobl ifanc yn fwy sensitif i'r cylch economaidd na diweithdra cyffredinol gan fod pobl ifanc yn llai profiadol, yn haws eu diswyddo ac maent hefyd yn fwy dwys mewn sectorau economaidd sy'n fwy agored i ddirywiad economaidd, megis gweithgynhyrchu, adeiladu, manwerthu neu'r sector lletygarwch. Mae tystiolaeth o'r 15-20 mlynedd diwethaf yn dangos y gellir disgwyl i'r gyfradd ddiweithdra gyffredinol yn yr UE ostwng os bydd CMC blynyddol yn tyfu mwy na 1.5 y cant ar gyfartaledd. Mae gostyngiad yn y gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc fel arfer yn gofyn am gyfraddau twf CMC ychydig yn uwch.

I'r gwrthwyneb, os yw twf economaidd yn parhau i fod yn is na 1.5% y flwyddyn, mae cyfraddau diweithdra ymhlith pobl ifanc yn tueddu i godi'n gyflymach na'r gyfradd ddiweithdra yn gyffredinol. Yn ôl y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), mae ffactorau cylchol yn egluro tua 50 y cant o’r newidiadau mewn cyfraddau diweithdra ymhlith pobl ifanc ledled Ewrop a 70 y cant yng ngwledydd ardal yr ewro dan straen.1

Fodd bynnag, mae lefelau diweithdra ymhlith pobl ifanc hefyd yn cael eu dylanwadu gan nodweddion strwythurol marchnadoedd llafur, megis costau llogi neu fuddsoddi mewn polisïau marchnad lafur weithredol, yn ogystal â chan ansawdd systemau addysg a hyfforddiant. Dyma lle gall Gwarant Ieuenctid gynhwysfawr wneud gwahaniaeth mawr, gan arwain yn y pen draw at ostyngiad yn y bwlch eang rhwng diweithdra ymhlith pobl ifanc a chyfraddau diweithdra cyffredinol.

A yw aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau gweithredu'r Warant Ieuenctid?

Ydw. I.mae gweithredu'r Warant Ieuenctid ar y trywydd iawn ac mae eisoes yn dod â chanlyniadau. O'i gymharu â diwygiadau strwythurol eraill yn Ewrop, mae'n debyg mai'r Warant Ieuenctid yw'r un a weithredwyd yn gyflymaf.

Mae pob aelod-wladwriaeth wedi cyflwyno Cynlluniau Gweithredu Gwarant Ieuenctid cynhwysfawr, yn unol â'r dyddiadau cau a wrthbwyso gan y Cyngor Ewropeaidd. Mae'r cynlluniau a gyflwynir yn nodi'n union, ym mhob Aelod-wladwriaeth, y mesurau i'w cymryd i weithredu'r Warant Ieuenctid. Maent yn amlinellu'r amserlen ar gyfer diwygiadau a mesurau cyflogaeth ieuenctid, rolau priodol awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau eraill, a sut y bydd yn cael ei ariannu a wedi'i gyd-ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid. Mae manylion cynlluniau pob Aelod-wladwriaeth ar gael yma.

Aseswyd y Cynlluniau Gweithredu hyn gan y Comisiwn yng nghyd-destun y Semester Ewropeaidd - fframwaith gwyliadwriaeth economaidd wedi'i atgyfnerthu gan yr UE (gweler yma).

A oes unrhyw enghreifftiau da o ganlyniadau pendant a chadarnhaol o weithredu'r Warant Ieuenctid?

In Gwlad Belg, mae Rhanbarth Brwsel yn gweithredu strategaeth Gwarant Ieuenctid gynhwysfawr o dan rôl arweiniol Gweinidog Llywydd Rhanbarth Brwsel a'r Gwasanaeth Cyflogaeth Gyhoeddus (ACTIRIS). Yn ôl ACTIRIS, gostyngodd nifer y bobl ifanc (o dan 25 oed) a oedd yn chwilio am waith ym Mrwsel ym mis Awst o ganlyniad i'r strategaeth Gwarant Ieuenctid.

Sbaen wedi cymryd camau pellach ar gyfer gweithredu'r System Gwarant Ieuenctid Genedlaethol yn seiliedig ar Gyfraith Archddyfarniadau Brenhinol 8/2014 ar 4 Gorffennaf. Mae'r Gyfraith Archddyfarniad hon yn rheoleiddio'r weithdrefn gofrestru ar gyfer y Warant Ieuenctid ac yn pennu'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y buddiolwyr. At hynny, mabwysiadwyd cymorthdaliadau recriwtio di-gyflog ychwanegol ar gyfer contractau amhenodol a hyfforddiant a gyfeiriwyd yn benodol at y rhai sydd wedi'u cofrestru yn y Warant Ieuenctid. Ac ar 5 Awst 2014, gall pobl ifanc sydd wedi'u cofrestru yn y system Gwarant Ieuenctid genedlaethol ddefnyddio pedwar cwrs hyfforddi ar-lein yn rhad ac am ddim. Lansiodd Gwasanaeth Cyflogaeth Gyhoeddus Sbaen hefyd alwad am gynigion gyda chyfanswm cyllideb o bron i € 42 miliwn ar gyfer gweithgareddau hyfforddi proffesiynol a hyfforddiant mewn cyrsiau TGCh ac iaith i'w datblygu ar lefel ganolog ar gyfer pobl ifanc sydd wedi'u cofrestru yn y system Gwarant Ieuenctid.

Lansiwyd 18 prosiect peilot ar raddfa fach ar gyfer y Warant Ieuenctid rhwng Awst a Rhagfyr 2013 gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd ac mae pob un yn rhedeg am oddeutu 12 mis (gweler IP / 14 / 981 a MEMO / 14 / 521). Maent yn cael eu gweithredu yn saith gwlad (Iwerddon, Yr Eidal, Lithwania, Gwlad Pwyl, Rwmania, Sbaen a y Deyrnas Unedig). Un o'r prosiectau peilot - y prosiect yn Ballymun, Iwerddon - yn cefnogi oddeutu. 1000 o bobl ifanc ac mae'n profi effeithiolrwydd dull partneriaeth lleol newydd, a fydd yn bwydo i'r adolygiad o gynllun Gwarant Ieuenctid cenedlaethol Iwerddon.

Sut mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cefnogi gweithrediad y Warant Ieuenctid?

Y ffynhonnell bwysicaf o lawer o arian yr UE i gefnogi gweithredu'r Warant Ieuenctid a mesurau eraill i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc yw'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) sydd yn darparu mwy na € 10 biliwn bob blwyddyn yn y cyfnod 2014-2020.

Nodir bod gweithredu'r Warant Ieuenctid yn flaenoriaeth uchel yn y Cytundebau Partneriaeth a fabwysiadwyd hyd yma gydag 17 Aelod-wladwriaeth ar ddefnyddio Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn y cyfnod 2014-20 (Denmarc, yr Almaen, Gwlad Pwyl, Gwlad Groeg, Slofacia, Cyprus, Latfia, Estonia, Lithwania, Portiwgal, Rwmania, Bwlgaria, Ffrainc, Yr Iseldiroedd, Gweriniaeth Tsiec, Hwngari a'r Ffindir). Mae'r Comisiwn yn ystyried Cytundebau Partneriaeth yr Aelod-wladwriaethau eraill.

Enghreifftiau o weithgareddau / ymyriadau Gwarant Ieuenctid y gellir eu cefnogi gan yr ESF:

Mesurau

Enghreifftiau penodol o weithgareddau / ymyriadau y gall ESF eu cefnogi

Strategaethau allgymorth a chanolbwyntiau

[Argymhelliad Gwarant Ieuenctid 8-9]

 • Ymweliadau ysgolion gan Wasanaethau Cyflogaeth Gyhoeddus (PES)

 • Sesiynau hyfforddi i athrawon gan PES

 • Datblygu gwasanaethau ieuenctid arbenigol fel rhan o PES neu ddarparwyr preifat dan gontract

 • Dosbarthu deunydd printiedig mewn canolfannau ieuenctid neu ddigwyddiadau ieuenctid

 • Defnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol

 • Systemau casglu data

 • Sioeau teithiol

Darparu cynllunio gweithredu unigol

[YG cyf 10]

 • Hyfforddiant staff PES

 • Contract gyda phartneriaid arbenigol

Cynnig llwybrau i ymadawyr ysgol cynnar a phobl ifanc â sgiliau isel ailymuno â rhaglenni addysg a hyfforddiant neu raglenni addysg ail gyfle, mynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau a gwella sgiliau digidol

[YG cyf 11-13]

 • Rhaglenni hyfforddi a chyfleoedd ail gyfle

 • Darpariaeth hyfforddiant iaith

 • Cynghori a chymorth addysgu ychwanegol i gadw neu ddod ag ieuenctid yn ôl i addysg neu hyfforddiant

 • Cefnogaeth i bobl ifanc mewn perygl wrth gaffael cymwysterau perthnasol a chwblhau cymhwyster uwchradd uwch

 • Dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

 • Darparu hyfforddiant sgiliau digidol

 • Talebau hyfforddi

Annog ysgolion a gwasanaethau cyflogaeth i hyrwyddo a darparu arweiniad parhaus ar entrepreneuriaeth a hunangyflogaeth i bobl ifanc.

[YG cyf 14]

 • Hyfforddi staff ac athrawon gwasanaethau cyflogaeth

 • Datblygu a gweithredu cyrsiau entrepreneuriaeth mewn addysg uwchradd

 • Hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc ddi-waith

Defnyddio cymorthdaliadau cyflog a recriwtio wedi'u targedu a'u cynllunio'n dda i annog cyflogwyr i ddarparu prentisiaeth neu leoliad gwaith i bobl ifanc, ac yn enwedig i'r rhai sydd bellaf o'r farchnad lafur [YG rec 17]

 • Dylai llogi credydau sydd wedi'u targedu at logi pobl ifanc newydd yn net trwy swyddi yn ogystal â phrentisiaethau (cefnogaeth ESF ar gyfer y credydau cymorthdaliadau gael eu cyflwyno gyda mesurau ysgogi - fel hyfforddiant ymarferol, ac ati)

Hyrwyddo symudedd cyflogaeth / llafur trwy wneud pobl ifanc yn ymwybodol o gynigion swydd, hyfforddeiaethau a phrentisiaethau a'r gefnogaeth sydd ar gael mewn gwahanol feysydd a darparu cefnogaeth ddigonol i'r rhai sydd wedi symud

[YG cyf 18]

 • Gweithredu pwyntiau EURES (mae cymorth ESF i EURES yn canolbwyntio ar recriwtio a gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad cysylltiedig ar lefel genedlaethol a thrawsffiniol)

 • Ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth

 • Cefnogaeth i sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu mentoriaid

 • Cefnogaeth i sefydliadau ieuenctid yn estyn allan at weithwyr ifanc mudol

Sicrhau bod gwasanaethau cymorth cychwynnol ar gael yn fwy

[YG cyf 19]

 • Cydweithredu rhwng gwasanaethau cyflogaeth, darparwyr cymorth busnes a chyllid (ee ffeiriau cyflogaeth rhanbarthol a digwyddiadau rhwydweithio)

 • Cymorth cychwyn busnesau bach a chanolig

 • Cefnogaeth hunangyflogaeth

 • Hyfforddiant mewn sgiliau busnes er enghraifft ar gyfer pobl ddi-waith, ynghyd â grantiau entrepreneuriaeth

Gwella mecanweithiau ar gyfer cefnogi pobl ifanc sy'n gadael cynlluniau actifadu ac nad ydynt bellach yn cael mynediad at fudd-daliadau

[YG cyf 20]

 • Cefnogaeth i sefydliadau ieuenctid a gwasanaethau ieuenctid

 • Cydweithio â sefydliadau eraill sydd mewn cysylltiad â'r bobl ifanc

 • Sefydlu systemau olrhain

 • Cefnogaeth i gyflogaeth a gwasanaethau cymorth gyrfa ysgol

Monitro a gwerthuso'r holl gamau gweithredu a rhaglenni sy'n cyfrannu at Warant Ieuenctid, fel y gellir datblygu mwy o bolisïau ac ymyriadau ar sail tystiolaeth ar sail yr hyn sy'n gweithio, ble a pham [YG cyf 24]

 • Nodi mentrau cost-effeithiol

 • Defnyddiwch dreialon rheoledig

 • Sefydlu canolfannau i'w dadansoddi

 • Datblygu modelau polisi, camau peilot, profi a phrif ffrydio polisïau (arloesi ac arbrofi cymdeithasol)

Hyrwyddo gweithgareddau dysgu ar y cyd ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol rhwng yr holl bartïon sy'n ymladd diweithdra ymhlith pobl ifanc er mwyn gwella dyluniad a darpariaeth cynlluniau Gwarant Ieuenctid yn y dyfodol.

[YG cyf 25]

 • Defnyddio'r Rhwydwaith Ewropeaidd ar Gyflogaeth Ieuenctid (mae ESF yn cefnogi gweithgareddau cydweithredu trawswladol ar gyfnewid arferion da ymhlith sefydliadau ar lefel yr UE drwy gyllid Cymorth Technegol ESF ar lefel y Comisiwn)

Cryfhau galluoedd yr holl randdeiliaid, gan gynnwys y gwasanaethau cyflogaeth perthnasol, sy'n ymwneud â dylunio, gweithredu a gwerthuso cynlluniau Gwarant Ieuenctid, er mwyn dileu unrhyw rwystrau mewnol ac allanol sy'n gysylltiedig â pholisi ac i'r ffordd y mae'r cynlluniau hyn yn cael eu datblygu.

[YG cyf 26]

 • Darparu hyfforddiant a gweithdai

 • Sefydlu rhaglenni cyfnewid a secondiadau rhwng sefydliadau trwy weithgareddau cydweithredu rhyngwladol.

Sut mae'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid yn cefnogi cyflwyno'r Warant Ieuenctid?

I ychwanegu at y gefnogaeth ariannol UE sydd ar gael i'r rhanbarthau lle mae unigolion yn ei chael hi'n anodd fwyaf gyda diweithdra ac anweithgarwch ymhlith pobl ifanc, cytunodd y Cyngor a Senedd Ewrop i greu € 6 biliwn pwrpasol Fenter Cyflogaeth Ieuenctid (YEI). Mae cyllid YEI yn cynnwys € 3 biliwn o linell gyllideb newydd benodol yr UE sy'n ymroddedig i gyflogaeth ieuenctid wedi'i chyfateb ag o leiaf € 3 biliwn o ddyraniadau cenedlaethol Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae cefnogaeth YEI yn canolbwyntio ar ranbarthau sy'n profi cyfraddau diweithdra ymhlith pobl ifanc uwch na 25% ac ar bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEETs). Mae hyn yn sicrhau bod lefel y gefnogaeth fesul person ifanc yn ddigonol i wneud gwahaniaeth go iawn mewn rhannau o Ewrop lle mae'r heriau mwyaf difrifol.

Mae'r YEI yn ymhelaethu ar gefnogaeth a ddarperir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer gweithredu'r Warant Ieuenctid trwy ariannu gweithgareddau i helpu pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEETs) hyd at 25 oed, neu lle mae'r Aelod-wladwriaethau o'r farn eu bod yn berthnasol, hyd at 29 mlynedd (ac os felly dylai Aelod-wladwriaethau ddyrannu adnoddau ESF ychwanegol i'r mesurau hyn er mwyn sicrhau lefelau cyfartal o gefnogaeth y pen).

Gellir defnyddio arian YEI ar gyfer mesurau fel llogi cymorthdaliadau a chefnogaeth i bobl ifanc sy'n cychwyn busnes. Gellir ei ddefnyddio hefyd i roi eu profiad gwaith cyntaf i bobl ifanc ac i ddarparu hyfforddeiaethau, prentisiaethau, addysg bellach a hyfforddiant Mae'r YEI wedi'i raglennu fel rhan o ESF 2014-20.

Bydd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau ategu cymorth YEI gyda buddsoddiadau ESF a chenedlaethol ychwanegol sylweddol mewn diwygiadau strwythurol i foderneiddio gwasanaethau cyflogaeth, cymdeithasol ac addysg i bobl ifanc, a thrwy wella mynediad at addysg, ansawdd a chysylltiadau â galw'r farchnad lafur.

Mae 20 Aelod-wladwriaeth yn gymwys i gael cyllid YEI, gan fod ganddyn nhw ranbarthau lle mae diweithdra ymhlith pobl ifanc dros 25%. Mae'r cronfeydd hyn wedi'u rhaglennu fel rhan o'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2014-20 ac mae gwariant yn gymwys o 1 Medi 2013, fel y gellir ôl-ddyddio cyllid hyd at 2013.

Mae angen i awdurdodau cenedlaethol gyflwyno Rhaglenni Gweithredol yn amlinellu mesurau i ddefnyddio arian YEI i'w gymeradwyo gan y Comisiwn. Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu dwy Raglen Weithredol sy'n gysylltiedig ag YEI - Ffrainc (IP / 14 / 622) a'r Eidal (IP / 14 / 826). Mae paratoadau mewn Aelod-wladwriaethau eraill ar y gweill.

aelod-wladwriaeth

Rhanbarthau sy'n gymwys i gael cyllid ychwanegol o dan y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid

Dyraniad penodol Menter Cyflogaeth Ieuenctid (€ miliwn) *

Awstria

Na

-

Gwlad Belg

Ydw

39.64

Bwlgaria

Ydw

51.56

Croatia

Ydw

61.82

Cyprus

Ydw

10.81

Gweriniaeth Tsiec

Ydw

12.71

Denmarc

Na

-

Estonia

Na

-

Y Ffindir

Na

-

france

Ydw

289.76

Yr Almaen

Na

-

Gwlad Groeg

Ydw

160.24

Hwngari

Ydw

46.49

iwerddon

Ydw

63.66

Yr Eidal

Ydw

530.18

Latfia

Ydw

27.1

lithuania

Ydw

29.69

Luxemburg

Na

-

Malta

Na

-

gwlad pwyl

Ydw

235.83

Portiwgal

Ydw

150.2

Romania

Ydw

99.02

Slofacia

Ydw

67.43

slofenia

Ydw

8.61

Sbaen

Ydw

881.44

Sweden

Ydw

41.26

Yr Iseldiroedd

Na

-

UK

Ydw

192.54

* Rhaid i Aelod-wladwriaethau gyfateb y symiau hyn o leiaf yr un symiau â'u dyraniad Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

A yw arian yr UE eisoes yn llifo?

Ydw.

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig nodi bod y € 6 biliwn o dan y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid yn cael ei lwytho ymlaen fel bod yr holl arian hwn ymrwymwyd yn 2014 a 2015 yn hytrach na thros gyfnod saith mlynedd y Fframwaith Ariannol Amlflwydd. At hynny, mae gwariant ar brosiectau Menter Cyflogaeth Ieuenctid yn gymwys o 1 Medi 2013. Mae hyn yn golygu bod Aelod-wladwriaethau yn gallu buddsoddi mewn gweithredu mesurau Gwarant Ieuenctid eisoes er 2013, gan wybod y bydd y Comisiwn yn gallu eu had-dalu am wariant o'r fath. unwaith y bydd y rhaglenni gweithredol perthnasol wedi'u mabwysiadu'n ffurfiol.

france a Yr Eidal penderfynwyd cysegru Rhaglen Weithredol i ddefnyddio arian YEI ar gyfer cyflogaeth ieuenctid, a oedd yn caniatáu i'r Comisiwn fabwysiadu'n gyflym. Mabwysiadwyd y rhaglen Ffrengig eisoes ar 3 Mehefin (gweler IP / 14 / 622) a'r un Eidalaidd ar 11th Gorffennaf (gweler IP / 14 / 826). Gyda'r ddwy raglen hyn, mwy na 25% o arian YEI eisoes wedi ymrwymo. A. Lithwaneg Mabwysiadwyd y Rhaglen Weithredol ar 8th Medi hynny inter alia yn anelu at wrthsefyll y gyfradd ddiweithdra sylweddol ymhlith pobl ifanc yn rhagweld y defnydd o €1.12 biliwn o'r ESF a € 31 miliwn o'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

Mae gweithredu'r Warant Ieuenctid hefyd wedi'i nodi fel prif flaenoriaeth yn y Cytundebau Partneriaeth eisoes wedi'i fabwysiadu gydag 17 Aelod-wladwriaeth ar ddefnyddio Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn y cyfnod 2014-20 (Denmarc, yr Almaen, Gwlad Pwyl, Gwlad Groeg, Slofacia, Cyprus, Latfia, Estonia, Lithwania, Portiwgal, Rwmania, Bwlgaria, Ffrainc, Yr Iseldiroedd, y Weriniaeth Tsiec, Hwngari a'r Ffindir) . Mae'r Comisiwn yn ystyried Cytundebau Partneriaeth yr Aelod-wladwriaethau eraill yn weithredol. Hyd yn hyn, mae'r rhaglenni gweithredol drafft a gyflwynwyd gan yr Aelod-wladwriaethau i'r Comisiwn yn rhagweld gwario'r swm cyfan o'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid o 6 biliwn ewro a mwy na 40 biliwn ewro o Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar fesurau sy'n gysylltiedig â'r Warant Ieuenctid (gan gynnwys mynediad at gyflogaeth, gwella gwasanaethau cyflogaeth gyhoeddus ac addysg). Mae hyn yn golygu y rhagwelir ar hyn o bryd y bydd hanner Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2014-20 yn cael ei defnyddio ar gyfer buddsoddi mewn pobl ifanc. Mae cefnogaeth uniongyrchol sy'n targedu NEETs ifanc yn benodol (y rhai nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant) yn cynnwys y € 6bn gan yr YEI, i'w ymrwymo yn 2014-15, ynghyd â € 4 biliwn ychwanegol gan yr ESF.

Dylai Aelod-wladwriaethau hefyd fod yn defnyddio eu harian eu hunain. Yn ei Arolwg Twf Blynyddol 2013 a 2014, pwysleisiodd y Comisiwn, yng nghyd-destun cydgrynhoi cyllidol sy'n gyfeillgar i dwf, Dylai Aelod-wladwriaethau dalu sylw arbennig i gynnal neu atgyfnerthu gwariant sy'n ymroddedig i gwmpas ac effeithiolrwydd gwasanaethau cyflogaeth, polisïau gweithredol y farchnad lafur a chynlluniau Gwarant Ieuenctid.

Mae'r holl Aelod-wladwriaethau eisoes yn rhoi diwygiadau a mesurau ar waith i weithredu'r Warant Ieuenctid ar sail y cynlluniau gweithredu a gyflwynwyd i'r Comisiwn. Efallai y byddant yn ystyried defnyddio cyllid pontydd fel y cynigiwyd gan y Banc Buddsoddi Ewrop yn ei fenter ieuenctid ddiweddar.

Mae'r Comisiwn yn gweithio'n barhaus gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyflymu'r broses ac mae wedi darparu cefnogaeth helaeth i weithredu'r Warant Ieuenctid. Daeth seminar a drefnwyd gan y Comisiwn ym Mrwsel ar 11th Gorffennaf (Gweler IP / 14 / 784) yn gyfle arall i helpu Aelod-wladwriaethau i gyflymu a gwella gweithrediad y mesurau a gefnogir gan y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid, fel yr oedd y 9th Cyfarfod mis Medi ym Mrwsel i adolygu 18 prosiect peilot Gwarant Ieuenctid (Gweler IP / 14 / 981).

Sut i wella prentisiaethau a hyfforddeiaethau

Mae systemau addysg a hyfforddiant galwedigaethol effeithiol, yn enwedig y rhai sy'n cynnwys cydran ddysgu gref yn y gwaith, yn hwyluso trosglwyddo pobl ifanc o addysg i waith.

I ategu'r Warant Ieuenctid, mae'r Comisiwn wedi lansio dwy fenter benodol i helpu pobl ifanc yn y cyfnod pontio hwn:

 1. Ar sail cynnig gan y Comisiwn, mabwysiadodd Cyngor y Gweinidogion ym mis Mawrth 2014 a Fframwaith Ansawdd ar gyfer Hyfforddeiaethau i alluogi hyfforddeion i gael profiad gwaith o ansawdd uchel o dan amodau diogel a theg, a chynyddu eu siawns o ddod o hyd i swydd o ansawdd da (gweler IP / 14 / 236).

 2. Wedi'i lansio ym mis Gorffennaf 2013, mae'r Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Prentisiaethau yn dwyn ynghyd awdurdodau cyhoeddus, busnesau, partneriaid cymdeithasol, darparwyr addysg a hyfforddiant galwedigaethol, cynrychiolwyr ieuenctid, ac actorion allweddol eraill er mwyn gwella ansawdd a chyflenwad prentisiaethau ledled yr UE a newid setiau meddwl tuag at ddysgu tebyg i brentisiaeth (gweler. IP / 13 / 634).

gwybodaeth bellach

Gweler hefyd:

1 :

Cronfa Ariannol Ryngwladol, 'Diweithdra Ieuenctid yn Ewrop: Deddf Okun a Thu Hwnt' yn Adroddiad Gwlad IMF Rhif 14/199, 'Polisïau Ardal Ewro 2014 Ymgynghoriad Erthygl IV, Materion Dethol', Gorffennaf 2014.

Economi

Lleihau diweithdra: Esboniwyd polisïau'r UE

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i ddiweithdra yn yr UE gynyddu’n raddol ers 2013, arweiniodd pandemig COVID-19 at gynnydd yn 2020. Darganfyddwch sut mae’r UE yn gweithio i leihau diweithdra ac ymladd tlodi.

Er bod amodau marchnad lafur yr UE a hawliau gweithwyr wedi gwella’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r frwydr yn erbyn diweithdra a chanlyniadau’r Argyfwng COVID parhau i fod yn heriau i'r Undeb Ewropeaidd trwy weithio tuag at swyddi o safon ac a Ewrop sy'n gynhwysol yn gymdeithasol.

Cael gwybod mwy am sut mae'r UE yn amddiffyn swyddi a gweithwyr y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Gwnaed ymdrechion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys helpu pobl ifanc i ddod i mewn i'r farchnad lafur, brwydro yn erbyn diweithdra tymor hir, uwchraddio sgiliau, a hwyluso symudedd gweithwyr yn yr UE.

cyfradd diweithdra UE

Ym mis Ebrill 2021, y cyfradd ddiweithdra ym mharth yr ewro oedd 8%, i lawr o 8.1% ym mis Mawrth 2021 ac i fyny o 7.3% ym mis Ebrill 2020.

hysbyseb

Cymwyseddau UE yn erbyn aelod-wladwriaethau

Mae gwledydd yr UE yn dal i fod yn bennaf gyfrifol am bolisïau cyflogaeth a chymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r UE yn ategu ac yn cydlynu gweithredoedd yr aelod-wladwriaethau ac yn hyrwyddo rhannu arferion gorau.

Yn ôl erthygl naw o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, dylai'r UE ystyried yr amcan o lefel uchel o gyflogaeth wrth ddiffinio a gweithredu ei holl bolisïau a gweithgareddau.

hysbyseb

Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd 

Yn 1997 sefydlodd gwledydd yr UE set o amcanion a thargedau cyffredin ar gyfer polisi cyflogaeth i frwydro yn erbyn diweithdra a chreu mwy a gwell swyddi yn yr UE. Gelwir y polisi hwn hefyd yn Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd (EES).

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn monitro ac yn gweithredu'r strategaeth drwy'r Semester Ewropeaidd, cylch blynyddol o gydlynu polisïau economaidd a chyflogaeth ar lefel yr UE.

Caiff y sefyllfa gymdeithasol a chyflogaeth yn Ewrop ei gwerthuso yng nghyd-destun Semester yr UE ac mae'n seiliedig ar y Canllawiau Cyflogaeth, blaenoriaethau a thargedau cyffredin ar gyfer polisïau cyflogaeth cenedlaethol. Er mwyn helpu gwledydd yr UE i symud ymlaen, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhellion sy'n benodol i wlad, yn seiliedig ar eu cynnydd tuag at bob nod.

Sut mae'n cael ei ariannu

Daeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yw prif offeryn Ewrop i sicrhau cyfleoedd gwaith tecach i bawb sy'n byw yn yr UE: gweithwyr, pobl ifanc a phawb sy'n chwilio am swydd.

Cynigiodd Senedd Ewrop gynyddu cyllid yn cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027. Mae fersiwn newydd y gronfa, a elwir yn Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (ESF +), gyda chyllideb o € 88 biliwn, yn canolbwyntio ar addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes, ynghyd â mynediad cyfartal i gyflogaeth o safon, cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi.

Nod y Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) yw helpu i foderneiddio polisïau cyflogaeth a chymdeithasol, gwella mynediad i gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol neu bobl agored i niwed sy'n dymuno sefydlu micro-gwmni ac i hyrwyddo symudedd llafur drwy'r Rhwydwaith EURES. Mae'r Rhwydwaith Swyddi Ewropeaidd yn hwyluso symudedd trwy ddarparu gwybodaeth i gyflogwyr a cheiswyr gwaith ac mae hefyd yn cynnwys cronfa ddata o swyddi gwag a chymwysiadau ledled Ewrop.

Daeth Cronfa Addasiad Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) yn cefnogi gweithwyr sy'n colli eu swyddi oherwydd globaleiddio, gan y gall cwmnïau gau neu symud eu cynhyrchiad i wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, neu'r argyfwng economaidd ac ariannol, wrth ddod o hyd i waith newydd neu sefydlu eu busnesau eu hunain.

Daeth Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn cefnogi mentrau'r wladwriaeth i ddarparu bwyd, cymorth sylfaenol a gweithgareddau cynhwysiant cymdeithasol i'r rhai mwyaf difreintiedig.

Mae'r fersiwn wedi'i diweddaru o Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy yn uno nifer o gronfeydd a rhaglenni sy'n bodoli eisoes (yr ESF, yr EaSI, y FEAD, y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid), gan gyfuno eu hadnoddau a darparu cefnogaeth fwy integredig a thargededig i ddinasyddion.

Ymladd diweithdra ymysg pobl ifanc

Ymhlith mesurau'r UE i gombat diweithdra ymhlith pobl ifanc yw'r Gwarant Ieuenctid, ymrwymiad gan aelod-wladwriaethau i sicrhau bod yr holl bobl ifanc o dan 30 oed yn derbyn cynnig cyflogaeth o ansawdd da, addysg barhaus, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis i ddod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Cefnogir gweithredu'r Warant Ieuenctid gan fuddsoddiad yr UE, trwy'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

Daeth Corfflu Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i bobl ifanc wirfoddoli a gweithio mewn prosiectau sy'n gysylltiedig â chydlyniad ledled Ewrop. Y Eich llwyfan swyddi EURES cyntaf yn helpu pobl ifanc 18 i 35, ac sydd â diddordeb mewn ennill profiad proffesiynol dramor, dod o hyd i leoliad gwaith, hyfforddeiaeth neu brentisiaeth.

Sgiliau cywir, swydd gywir

Drwy hyrwyddo a gwella caffael sgiliau, gwneud cymwysterau'n fwy cymaradwy a darparu gwybodaeth am y galw am sgiliau a swyddi, mae'r UE yn cefnogi pobl i ddod o hyd i swyddi o ansawdd da a gwneud dewisiadau gyrfa gwell.

Daeth Sgiliau Newydd Agenda ar gyfer Ewrop, sy'n cael ei lansio yn 2016, yn cynnwys mesurau 10 i sicrhau bod yr hyfforddiant a'r cymorth cywir ar gael i bobl ac i adolygu nifer o offer presennol, fel fformat Europass ar ffurf CV Ewropeaidd).

Her diweithdra hirdymor

Mae diweithdra hirdymor, pan fydd pobl yn ddi-waith am fwy na mis 12, yn un o achosion tlodi parhaus. Mae'n parhau uchel iawn mewn rhai o wledydd yr UE ac yn dal i gyfrif am bron i 50% o gyfanswm y diweithdra.

Er mwyn integreiddio'n well y di-waith hirdymor yn y farchnad lafur, mabwysiadodd gwledydd yr UE argymhellion: maent yn annog cofrestru di-waith tymor hir gyda gwasanaeth cyflogaeth, asesiad manwl unigol i nodi eu hanghenion, yn ogystal â chynllun wedi'i deilwra i ddod â nhw'n ôl i'r gwaith (cytundeb integreiddio swydd). Byddai ar gael i unrhyw un sy'n ddi-waith am 18 mis neu fwy.

Mae absenoldeb hirdymor o'r gwaith yn aml yn arwain at ddiweithdra ac at weithwyr sy'n gadael y farchnad lafur yn barhaol. Cadw ac ailintegreiddio gweithwyr i'r gweithle sy'n dioddef o anafiadau neu broblemau iechyd cronig, yn 2018, a luniodd Senedd Ewrop set o mesurau i aelod-wladwriaethau weithio arnynt, fel gwneud gweithleoedd yn fwy addasadwy trwy raglenni datblygu sgiliau, sicrhau amodau gweithio hyblyg a darparu cefnogaeth i weithwyr (gan gynnwys hyfforddiant, mynediad at seicolegydd neu therapydd).

Hyrwyddo symudedd gweithwyr

Gall ei gwneud yn haws i bobl weithio mewn gwlad arall helpu i fynd i'r afael â diweithdra. Mae gan yr UE set o reolau cyffredin i ddiogelu pobl hawliau cymdeithasol yn ymwneud â diweithdra, salwch, mamolaeth / tadolaeth, budd-daliadau teulu ac ati wrth symud o fewn Ewrop. Rheolau ar y postio o weithwyr sefydlu egwyddor yr un cyflog am yr un gwaith yn yr un gweithle.

Cael gwybod mwy am beth mae'r UE yn ei wneud ynghylch effaith globaleiddio ar gyflogaeth.

Darganfyddwch fwy am bolisïau cymdeithasol yr UE

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Economi

Mae prinder llafur yn Hwngari yn arwain y llywodraeth i chwilio am weithwyr dramor

cyhoeddwyd

on

Mae'r llywodraeth sydd fel arfer yn amharod i fewnfudwyr yn Budapest yn chwilio am dramorwyr i helpu gyda phrinder y llafurlu, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Dywedodd gweinidog tramor Hwngari y bydd cwmnïau’n cael recriwtio gweithlu medrus o wledydd y tu allan i’r UE. Cefnogodd Peter Szijjarto, y gweinidog tramor, y symudiad trwy ddweud y bydd hyn yn helpu gyda tharged twf 5.5% Hwngari a osodwyd ar gyfer eleni.

Er enghraifft, un sector sy'n cael ei daro gan brinder llafur yw'r diwydiant lletygarwch yn Hwngari sydd wedi lleisio pryderon cryf yn ddiweddar am ddiffyg cogyddion a staff glanhau. Dywedodd Tamás Flesch, pennaeth Cymdeithas Gwesty a Bwyty Hwngari yn ystod cyfweliad bod perchnogion gwestai yn Budapest yn mynd i drafferth fawr i sicrhau'r gweithlu mawr ei angen, gan gynnig esiampl rheolwr gwestai angen glanhau ystafelloedd eu hunain.

hysbyseb

Mae llawer o wledydd eraill yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi bod yn cael trafferth gyda phrinder gweithlu yng nghanol adferiad economaidd cyflymach na'r disgwyl yn dilyn y cyfyngiadau pandemig.

Mae'r llywodraeth yn Budapest wedi bod yn amharod hyd yn hyn i agor ei drysau i dramorwyr yng nghanol polisïau gwrth-fewnfudwyr y Prif Weinidog Viktor Orban sydd wedi sbarduno gwrthdaro mynych â'r Undeb Ewropeaidd.

Sector arall lle mae prinder llafur Hwngari yn gwneud i'w phresenoldeb deimlo yw amaethyddiaeth. Mae ffermwyr Hwngari yn brwydro i ddod o hyd i ddigon o weithwyr i gynaeafu eu ffrwythau a'u llysiau, gyda gwerth mwy na 190 miliwn ewro o nwyddau yn cael eu dinistrio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

hysbyseb

Cred arbenigwyr mai'r ffordd orau o ddenu pobl i weithio ar ffermydd yw cynyddu cyflogau. Maent yn credu y bydd angen o leiaf ddegawd ar y diwydiant i wella ar ôl colli swyddi ac ailgyfeirio ei hun i ffordd newydd o wneud busnes.

Ac mae'n debyg mai'r sector mwyaf syndod y mae prinder gweithlu yn Hwngari yn effeithio arno yw manwerthu ar-lein. Mae'r argyfwng llafur yn cyfyngu ar e-fasnach, gyda llawer o siopau ar-lein yn cael eu gorfodi i atal hysbysebu ar-lein oherwydd na allant ymdopi â galw uwch. Mae Kristof Gal, sylfaenydd Klikkmarketing, cwmni marchnata ar-lein wedi'i leoli yn Budapest, yn amcangyfrif y gallai'r broblem hon effeithio ar rhwng 30 a 40% o siopau ar-lein.

Dywedodd Szijjarto fod deddfwriaeth newydd, gan gynnwys ar weithwyr dros dro, yn anelu at "helpu i ailgychwyn yr economi yn gyflym, i fod y cyflymaf i ailgychwyn yn Ewrop".

Gan fod economi Hwngari yn gwneud yn well na’r disgwyl yn chwarter cyntaf eleni er gwaethaf mesurau cloi coronafirws, cyhoeddodd y llywodraeth yn Budapest fesurau eraill gan gynnwys lleddfu beichiau biwrocrataidd ar fentrau bach a chanolig yn ogystal â benthyciadau rhad i helpu cwmnïau Hwngari i ehangu dramor. neu fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd.

Mae’r llywodraeth yn Budapest wedi cael ei beirniadu dro ar ôl tro gan yr UE am ei safiad ynglŷn ag ymfudwyr, ymosodiadau ar ryddid y wasg ac yn erbyn y gymuned LGBT. Yn flaenorol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop wedi lansio gweithred "rheol cyfraith" yn erbyn Hwngari ynghylch rhyddid sifil. Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd symud ymlaen gyda chamau cyfreithiol, a hyd yn oed wrthod mynediad i Hwngari i gynllun adfer pandemig Covid-750 € 19bn, os nad yw llywodraeth Orban yn gwrthdroi cwrs.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Dim ond 5% o gyfanswm y ceisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir a gyflwynwyd yn y chwarter cyntaf a ddaeth gan ddinasyddion yr UE, dengys data

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Swyddfa Gartref y DU yn rhoi syniad o sut y bydd system fewnfudo newydd Prydain ar ôl Brexit yn effeithio ar nifer o ddinasyddion yr UE sy'n dod i'r DU i weithio. Rhwng Ionawr 1 a Mawrth 31 eleni gwnaeth dinasyddion yr UE 1,075 o geisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir, gan gynnwys y fisa iechyd a gofal, sef 5% yn unig o gyfanswm yr 20,738 o geisiadau am y fisâu hyn.

Dywedodd yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud pa effaith y bydd y system fewnfudo ar ôl Brexit yn ei chael ar niferoedd a nodweddion pobl sy'n dod i fyw neu weithio yn y DU. Hyd yn hyn, mae ceisiadau gan ddinasyddion yr UE o dan y system newydd wedi bod yn isel iawn ac yn cynrychioli ychydig y cant yn unig o gyfanswm y galw am fisas y DU. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddarpar ymgeiswyr neu eu cyflogwyr ddod yn gyfarwydd â'r system newydd a'i gofynion. "

Mae'r data hefyd yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd mudol sy'n dod i weithio yn y DU wedi codi i'r lefelau uchaf erioed. Defnyddiwyd 11,171 o dystysgrifau nawdd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod chwarter cyntaf eleni. Mae pob tystysgrif yn cyfateb i weithiwr mudol. Ar ddechrau 2018, roedd 3,370. Roedd bron i 40 y cant o'r holl geisiadau fisa gwaith medrus ar gyfer pobl yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn mae mwy o ddeiliaid fisa gofal iechyd mudol yn y DU nag ar unrhyw adeg ers i'r cofnodion ddechrau yn 2010. Er bod nifer y trwyddedau noddwr ar gyfer fisâu gofal iechyd wedi gostwng i 280 yn ystod y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, mae wedi parhau i godi ers hynny, patrwm sydd ni effeithiwyd arno gan y trydydd cloi i lawr y gaeaf hwn.

hysbyseb

I'r gwrthwyneb, mae'r sectorau TG, addysg, cyllid, yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol i gyd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr a gyflogwyd hyd yma eleni, er gwaethaf ralio yn ystod ail hanner 2020. Mae nifer y gweithwyr TG mudol yn dal i fodoli. yn sylweddol is na lefelau cyn-Covid. Yn chwarter cyntaf 2020 cyhoeddwyd 8,066 o fisâu gwaith medrus yn y sector TG, ar hyn o bryd mae 3,720. Mae nifer y gweithwyr proffesiynol mudol a gweithwyr gwyddonol a thechnegol hefyd wedi gostwng ychydig yn is na'r lefelau cyn-Covid.

Dywedodd yr arbenigwr fisa Yash Dubal, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr AY & J: “Mae'r data'n dangos bod y pandemig yn dal i effeithio ar symudiad pobl sy'n dod i'r DU i weithio ond mae'n rhoi arwydd y bydd y galw am fisas gwaith medrus i weithwyr y tu allan i'r UE parhau i dyfu ar ôl i deithio gael ei normaleiddio. Mae diddordeb arbennig mewn swyddi TG Prydain gan weithwyr yn India nawr ac rydym yn disgwyl gweld y patrwm hwn yn parhau. ”

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi ymrwymiad i alluogi symudiad cyfreithlon pobl a nwyddau i gefnogi ffyniant economaidd, wrth fynd i'r afael â mudo anghyfreithlon. Fel rhan o'i Chynllun Cyflawni Canlyniadau ar gyfer eleni mae'r adran hefyd yn addo 'bachu cyfleoedd gadael yr UE, trwy greu ffin fwyaf effeithiol y byd i gynyddu ffyniant y DU a gwella diogelwch', wrth gydnabod y gall incwm y mae'n ei gasglu o ffioedd fisa ostwng oherwydd llai o alw.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ailadrodd cynllun y Llywodraeth i ddenu'r "mwyaf disglair a gorau i'r DU".

Dywedodd Dubal: “Er nad yw’r ffigurau sy’n ymwneud â fisâu ar gyfer gweithwyr TG a’r rheini yn y sectorau gwyddonol a thechnegol yn arddel yr ymrwymiad hwn, mae’n ddyddiau cynnar o hyd i’r system fewnfudo newydd ac mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ar deithio rhyngwladol. O'n profiad yn helpu i hwyluso fisas gwaith i ymfudwyr, mae galw cynyddol a fydd yn cael ei wireddu dros y 18 mis nesaf. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd