Cysylltu â ni

Denis Macshane

A all arweinyddiaeth newydd Ewrop roi'r gorau i symud tuag at '4edd Weriniaeth yr UE'?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Baneri EwropeaiddBarn gan Denis MacShane 

Mae tair llinell amser i hanes integreiddio-adeiladu Ewropeaidd. Parhaodd yr Ewrop uni-bolyn gyntaf - yr hyn y mae Jean Claude Piris yn ei alw'n 'Unity EU' tan 1994. Roedd yn seiliedig ar gomisiwn cryf a arweiniwyd nid gan gyn-brif weinidogion sydd wedi'u draenio'n gyffredinol ar ôl arweinyddiaeth genedlaethol ond dynion cryf â phrofiad gwleidyddol - Walter Hallstein , Roy Jenkin a Jacques Delors. Ni ddylid byth anghofio bod yr olaf yn cael ei ethol i unrhyw swyddfa.

Mae'r ail Ewrop neu aml-bolyn wedi datblygu dros yr 20 mlynedd diwethaf ers i fudiad Ehangu Maastricht-EMU gymryd rheolaeth dros Ewrop. Newidiodd Undod Ewrop yn grwp o wahanol wledydd yn gwneud gwahanol bethau ar gyflymder gwahanol gyda bylchau optio allan ac incwm ehangach nag sy'n bodoli rhwng taleithiau tlotaf a chyfoethocaf UDA. Yn anad dim, roedd y rhaniad rhwng Ardal yr Ewro ac Ewrop heblaw Ewrop.

hysbyseb

Y trydydd UE neu ddim polyn yw'r hyn sydd gennym heddiw ar ôl etholiad Senedd Ewrop a pylu arddull Barroso o wneud busnes yr UE. Nid oes canolfan bŵer, dim arweinyddiaeth graidd, dim cytundeb ar bwy sydd â gofal am y trên ratlo. Mae arlywydd newydd y Comisiwn yn cyd-fynd â Senedd Ewrop dros Gomisiynydd o Slofenia. Mae llywodraeth Ffrainc yn herio'r Comisiwn Ewropeaidd yn agored dros ei chyllideb. Mae gan Brydain obsesiwn a yw'n aros yn yr UE neu'n gadael.

Mewn cymaint o barch mae'r arweinyddiaeth newydd yn Ewrop yn parhau i fod yr hen arweinyddiaeth yn Ewrop sy'n parhau i gael ei harwain neu heb ei harwain gan ei llywodraethau cenedlaethol a'u harweinwyr. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Mario Draghi, pennaeth Banc Canolog Ewrop, wedi chwarae rhan fwy yn Ewrop na José Manuel Barroso. Yn wahanol i'r holl brif arweinwyr eraill, nid yw wedi cael ei newid a bydd gwylio ac aros i'r ECB symud yn parhau i fod yn bwysig wrth i ni geisio darganfod beth sy'n mynd i ddigwydd.

Y doethineb confensiynol yw mai Angela Merkel yw'r unig arweinydd yn yr UE sy'n cyfrif. Fel doethinebau confensiynol eraill mae angen ailfeddwl. Y llyfr newydd, Die Deutschland Illusion gan Michael Fratzcher, mae pennaeth Sefydliad Economaidd yr Almaen ar gyfer Ymchwil Economaidd yn Berlin yn gwneud y pwynt bod yr Almaen, ers cyflwyno'r Ewro, wedi cael twf isel o'i chymharu ag economïau mawr eraill, bod y cyflog yn yr Almaen yn is nag yn 2000, a bod yr Almaen bron yn Americanaidd yn ei seilwaith sy'n heneiddio ac heb ei adnewyddu. Mae cwmnïau ynni Almaeneg mewn llanast ac er bod rhuthr yr Almaen am ynni adnewyddadwy trwy felinau gwynt - proffidiol mewn gwlad anfodlon - yn ennill clod gan y gymuned Werdd mae wedi dod ar gost cymorthdaliadau ystumio prisiau difrifol sy'n costio annwyl a bygwth defnyddiwr yr Almaen. dad-ddiwydiannu'r economi weithgynhyrchu ddifrifol ddiwethaf yn Ewrop.

hysbyseb

Mae'r Almaen wedi gweld twf negyddol yn y ddau chwarter diwethaf - fel arfer y diffiniad o ddirwasgiad - ac roedd cynhyrchiant ceir i lawr 25 y cant o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd. Mae effaith sancsiynau Rwsiaidd yn brathu allforwyr o’r Almaen yn galed. Mae twf byd-eang yn arafu sydd eto'n torri'r galw am allforion diwydiannol yr Almaen.

Felly y syniad bod newydd Wirtschaftswunder Yr Almaen yw'r unig chwaraewr sy'n llai ac yn llai deilwng. Y cwestiwn arall heb ei drafod yw arweinyddiaeth yr Almaen ei hun. Y flwyddyn nesaf bydd Mrs Merkel yn dathlu 10 mlynedd fel Canghellor. Os oes un rheol haearn yn hanes gwleidyddol yr UE, ar ôl deng mlynedd fel arweinydd cenedlaethol trech, mae popeth yn dechrau stopio mynd yn iawn ac yn dechrau mynd yn anghywir. Edrychwch ar Margaret Thatcher - deng mlynedd gogoneddus tan 1989 ac yna mae'n dechrau cwympo. Edrychwch ar General de Gaulle, yn gwbl ddominyddol rhwng Ebrill 1958 ac Ebrill 1968 ac yna allan llai na blwyddyn yn ddiweddarach. Ditto Francois Mitterrand neu Felipe Gonzalez. Yn anad dim edrychwch ar Helmut Kohl, yr arweinydd Ewropeaidd amlycaf 20 mlynedd yn ôl ond yna o unman cododd problemau, cyhuddiad, gwrthryfeloedd - nid y lleiaf gan Angel Merkel ifanc - fel pe bai o unman a'i flynyddoedd olaf yn drallod a ddaeth i ben gan fuddugoliaeth Gerhard Schroeder.

Mae Mrs Merkel yn caru ei Wagner ac yn mynd i Bayreuth bob haf. Mae hi'n gwybod Goetterdaemmerung yn well na'r mwyafrif a chyn bo hir bydd yn rhaid iddi benderfynu a yw hi eisiau dioddef cyfnos sy'n lleihau neu fynd allan pan fydd hi'n dal i gael ei hedmygu a'i dymuno fel arweinydd yr Almaen.

Felly wrth edrych allan dros y cyfnod o bum mlynedd nesaf, byddai'n ddoeth diystyru arweinyddiaeth Merkel ac yn wir yr Almaen oherwydd os oes rheol haearn arall o arweinyddiaeth wleidyddol Ewropeaidd, ar ôl arweinydd trech cryf iawn mae yna gyfnod o wannach, llai cyson fel arfer. arweinyddiaeth.

Mewn man arall, mae arweinwyr cenedlaethol Ewrop yn ei chael hi'n anodd clywed eu hunain. Ar y cyfan maent yn llywyddu economïau twf isel neu ddim o gwbl ac maent yn ansicr wrth drin cynnydd symudiadau gwleidyddol hunaniaeth boblogaidd. Ni allant ddod o hyd i ymateb unedig i faterion fel anecsiad Rwsiaidd y Crimea ac ansefydlogi Putin o'r Wcráin a'i wleidyddiaeth neo-Findlandisation yn rhanbarth y Baltig. Nid oes gan arweinwyr cenedlaethol lawer i'w ddweud ar y trais Islamaidd sy'n ansefydlogi'r gwledydd ar littorals de a dwyreiniol Môr y Canoldir. Yn wir maen nhw wedi helpu i'w greu gyda goresgyniad Irac, neu Libya neu gefnogaeth i jihadis yn Syria. Nid ydynt yn gwybod sut i drin dyfodiad torfol ffoaduriaid economaidd a gwleidyddol yn tyrru i gychod anniogel neu gael eu masnachu dros y tir i geisio cyrraedd aelod-wladwriaeth o'r UE fel Gwlad Groeg, Sbaen, yr Eidal neu Malta.

Nid oes arweinydd cenedlaethol yn Ewrop y gellir dweud ei fod mewn sefyllfa gref. Mae Prif Weinidog Prydain yn sicr yn llywyddu dros yr economi sy'n perfformio orau yn yr UE. Ac eto mae'n cael ei syfrdanu gan anawsterau gwleidyddol cenedlaethol gyda phlaid yn ansicr ynghylch ei dyfodol ac yn edrych yn nerfus wrth i UKIP sugno pleidleisiau'r Torïaid. Nid yw’r Ceidwadwyr wedi ennill etholiad er 1992 ac mae’r arolygon barn yn y DU yn dangos arweiniad cyson iawn i Lafur er gwaethaf sgôr isel yr arweinydd Llafur Ed Miliband.

Gellir crynhoi'r cynnig Llafur yn syml fel WANC - Nid ydym yn Geidwadwyr. Nid yw Llafur yn cynnig arweinyddiaeth newydd bwerus ond gan ddibynnu ar yr hen egwyddor bod llywodraethau'n colli etholiadau, nid yw'r gwrthwynebiadau yn eu hennill. Fe weithiodd i Lafur ym 1974, etholiad nad oedd yr arweinydd ar y pryd, Harold Wilson, byth yn disgwyl ei ennill ac efallai y bydd yn gweithio i Lafur yn 2015.

Mae arweinwyr cryf ar gael gan Matteo Renzi yn yr Eidal a Manuel Valls yn Ffrainc. Daeth i Lundain a dywedodd mai creu cyfoeth oedd ei brif flaenoriaeth. Cyhoeddodd y byddai'r dreth flaenllaw o 75 y cant ar incwm dros € 1 miliwn yn cael ei diddymu ym mis Ionawr 2015. Ychwanegodd y byddai siopau Paris yn agor ar ddydd Sul, a gostyngwyd gwariant cyhoeddus a threthi. ''J'aime l'enterprise ' cyhoeddodd a darparodd gyfieithiad hyd yn oed - 'Rwy'n pro-fusnes' rhag ofn i'r dehonglwyr ei gael yn anghywir. Hon oedd yr araith fwyaf sosialaidd a glywyd gan brif weinidog chwith ers dyddiau Tony Blair. Mae Renzi wedi perswadio Senedd yr Eidal i gytuno ar ddiwygio'r farchnad lafur ac mae'n hunanhyderus iawn.

Fodd bynnag, mae gan Renzi a Valls broblem fawr sef eu bod yn llywyddu economïau gwan sydd ag anawsterau dyled a diffyg mawr. Maen nhw'n aros galwwyr yn Ewrop. Maent yn cael anawsterau gwirioneddol wrth gyflawni unrhyw ddiwygiadau. Bu'n rhaid i Valls ddioddef streic 2 wythnos gan beilotiaid Air France i rwystro creu cwmni hedfan cost isel i gystadlu yn erbyn Easyjet neu Ryanair a dylai cau autoroutes yr wythnos nesaf dros lorïau eco-dreth gymedrol dalu i wneud iawn am y difrod eu mae allyriadau tanwydd yn ei wneud i'r amgylchedd. Dywedodd Valls wrth ei gynulleidfa yn Llundain y byddai siopau ym Mharis yn agor yn fuan ddydd Sul fel na fydd twristiaid yn hopian ar yr Eurostar i Lundain oherwydd Paris ar a Dydd Sul yn ddinas farw. Ond dywedodd Maer Paris, Annie Hildago, sydd hefyd yn sosialydd o benrhyn Iberia fel Valls, y byddai'n fusnes fel arfer ar ddydd Sul ym Mharis, hynny yw byddai'r siopau'n aros ar gau.

Sgoriodd Renzi fuddugoliaeth fawr yn etholiad Senedd Ewrop ond fel Valls nid yw eto wedi ennill etholiad cenedlaethol ac felly mae ganddo fandad seneddol llawn ar gyfer ei bolisïau diwygio. Mewn llawer o wledydd mae clymblaid ansefydlog a llu o bleidiau yn golygu ei bod yn anodd gwahaniaethu arweinyddiaeth genedlaethol gref.

Yn Sweden, er enghraifft, mae pŵer wedi symud o'r canol-dde i lywodraeth gymdeithasol dan arweiniad democrataidd o dan gyn-weithiwr metel ac arweinydd undeb llafur, Stefan Loefven. Ond fe sgoriodd ei blaid ychydig dros 30 y cant yn yr etholiad y mis diwethaf a bydd yn ei chael hi'n her llywodraethu pan na phleidleisiodd 70 y cant o'r bobl drosto. Yn dal i fod, mae Mr Loefven, wedi enwi ASE 69 oed, Kristina Persson, fel Gweinidog y Dyfodol felly efallai y gall democratiaeth gymdeithasol ddechrau stopio byw yn y gorffennol.

Mae yna rywbeth o 4th Gweriniaeth Ffrainc yn y cyflwr presennol o arweinwyr cenedlaethol yn yr Undeb Ewropeaidd heddiw. Mae llu o bleidiau, gweinyddiaethau anhapus, etholiadau rhanbarthol a chenedlaethol diangen sy'n newid yr enwau ar y drysau gweinidogol ond nad ydyn nhw wir yn newid llawer am sut mae'r wlad yn cael ei rhedeg. Mae Bwlgaria newydd bleidleisio dros y sosialwyr ac wedi pleidleisio i fyny'r blaid Geerb dde-ganol ond nid oes unrhyw un sy'n gwylio Bwlgaria yn disgwyl llawer o newid yn y ffordd anhapus a llygredig iawn a chleientaidd y mae'r wlad yn cael ei rhedeg.

Nid oes Ewropeaidd de Gaulle yn barod i drawsnewid y 4th arddull gweriniaeth gwleidyddiaeth Ewropeaidd yn rhywbeth mwy unedig, awdurdodol a chryf.

Felly mae'r haen gyntaf o arweinyddiaeth yn yr UE yn parhau i fod yn arweinwyr cenedlaethol

Yr hyn sydd wedi digwydd hefyd yw bod arweinwyr cenedlaethol yn gwyro i mewn i arweinwyr yr UE. Yn y gorffennol roedd Comisiynwyr Ewropeaidd yn weinidogion cenedlaethol pwerus fel Jacques Delors neu Roy Jenkins. Nawr mae swydd y Comisiynydd fel swydd ymddeol ar gyfer cyn arweinwyr cenedlaethol sydd am barhau i dderbyn cyflog a mwynhau'r swyddi eraill.

Mae yna sgandal hyd yn oed dros Alenka Bratusek, a gafodd yrfa wleidyddol fer gyda chyfnod byr fel prif weinidog Slofenia ac a enwebodd ei hun yn Gomisiynydd Ewropeaidd pan oedd yn amlwg nad oedd ganddi ddyfodol yng ngwleidyddiaeth genedlaethol.

Mae cyn-brif weinidog y Ffindir y mae ei heconomi wedi tancio yn ystod blynyddoedd ail-law bellach yn Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Twf a Swyddi.

Mae cyn-Brif Weinidog eraill o Estonia a Latfia ac wrth gwrs Jean-Claude Juncker ei hun bellach yn uwch Gomisiynwyr Ewropeaidd. Mae'n dal i gael ei weld a fydd eu profiad cenedlaethol yn trosi'n waith gwell gan y Comisiwn.

Mae'n ymddangos bod Mr Juncker yn lleihau uchelgeisiau'r Comisiwn i wneud ei dymor 5 mlynedd yn un o gydgrynhoi. Ni fydd unrhyw ehangu i gymryd aelod-wladwriaethau newydd, sef y grymoedd gyrru sydd wedi rhoi un o'i brif raison d'etre i'r UE yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hefyd yn gofyn bod deddfwriaeth ar gyfarwyddebau a adawyd ar y gweill gan Gomisiwn Barroso bellach yn cael ei gollwng ar y sail nad yw gweinyddiaeth newydd yn etifeddu’r cynigion ar gyfreithiau a wnaed gan ei rhagflaenydd. Yn hyn mae'n mabwysiadu llinell Dirprwy lywydd newydd de facto y Comisiwn, Frans Timmermans, sy'n dadlau y dylai'r UE wneud cymaint ag sy'n angenrheidiol ac y dylai'r aelod-wladwriaethau wneud cymaint ag sy'n bosibl. Efallai y bydd hynny trwy gerddoriaeth i glustiau Euosceptics Lloegr yn Llundain ond yn ei wrandawiad cadarnhau dywedodd Timmermans na ddylai llai a gwell rheoliadau yn Ewrop ddechrau gyda Ewrop gymdeithasol heriol.

Cyn hir, bydd Comisiwn 2014-2019 yn wynebu problem ddifrifol cyn rhy hir oherwydd ei anghydbwysedd yn amlwg i'r dde. Mae 20 o'r 28 Comisiynydd yn gadarn ar y dde i'r canol neu'n rhyddfrydwyr economaidd.

Wrth gwrs mae hawl ddemocrataidd Gristnogol gorllewin Ewrop yn wahanol i'r hawl Eingl-Sacsonaidd neu Ddwyrain Ewrop. Marianne Thyssen, er enghraifft, yw'r Democratiaid Cristnogol Fflandrysaidd sydd newydd gael ei gwneud yn Gomisiynydd polisi cymdeithasol a chyflogaeth. Yn ei gwrandawiad cadarnhau mynegodd gefnogaeth i Ewrop Gymdeithasol a dywedodd y dylid cynnwys dangosyddion cymdeithasol ym mhob meddylfryd polisi economaidd y Comisiwn - galw allweddol gan yr ETUC. Gadawodd cynrychiolwyr ffederasiwn cyflogwyr ei gwrandawiad cadarnhau yn siomedig bod ei hiaith na ellir yn sicr wedi cael ei chroesawu yn Llundain lle mae rhoi Ewrop gymdeithasol ddim cymaint ar y llosgwr cefn, neu hyd yn oed rhewi dwfn ond yn y sbwriel yn gallu bod yn qua non i arweinwyr Ceidwadol a busnes i gefnogi aelodaeth barhaus o'r UE.

Mae Mr Timmermans yn un o'r 8 Comisiynydd newydd sydd ar y chwith canol. Dau yn unig sy'n Gomisiynwyr pwysig pwysau trwm - Timmermans a Pierre Moscovici ar y chwith ac mae'r ddau ohonyn nhw'n ddiwygwyr. Mae Frederica Mogherini Plaid Ddemocrataidd yr Eidal hefyd yn Is-lywydd y Comisiwn ac yn enwol yn rhan o'r cawcws chwith-ganol.

Yn 2009, ar ôl Cytundeb Lisbon, dewisodd y Sosialwyr gymryd slot supremo yr Uchel Gynrychiolydd neu bolisi tramor yn hytrach nag arlywyddiaeth y Cyngor. Y ddadl oedd ei bod yn well cael swydd Comisiynydd uchaf a allai helpu i siarad dros swyddi chwith chwith y Blaid Sosialwyr Ewropeaidd ar y Comisiwn. Ychydig fisoedd cyn iddi godi i fod yn Weinidog Tramor yr Eidal ac yna'n Uchel Gynrychiolydd, Mogherini oedd swyddog materion rhyngwladol Plaid Ddemocrataidd yr Eidal ar y chwith ac o'r herwydd mynychodd gyfarfodydd PES. Felly bydd hi'n ymwybodol o awydd y PES i fod â phresenoldeb yn nhrafodaeth a phenderfyniadau polisi'r Comisiwn

Ac eto yn 2009, roedd cred PES y byddai dal swydd yr Uchel Gynrychiolydd yn arwain at lais canol-chwith cryf ar lefel uchaf y Comisiwn yn ddyfarniad hollol anghywir. Bu’n rhaid i Cathy Ashton a ddaliodd y swydd wneud gwaith dau berson - Comisiynydd Cysylltiadau Allanol yr UE ac Uchel Gynrychiolydd y Cyngor (Chris Patten a Xavier Solana oedd deiliaid gorau’r ddwy swydd). Ychydig o amser oedd ganddi i hyd yn oed fynychu cyfarfodydd y Comisiwn i drafod polisi mewnol yr UE.

Mae Signora Mogherini yn symud ei phrif swyddfa a thîm cabinet ar draws y ffordd o adeilad y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd i'r Berlaymont, y bloc swyddfa ym Mrwsel sy'n gartref i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hi wedi dweud ei bod am fod yn fwy ymarferol mewn gwaith comisiwn cyffredinol. Ac eto, os yw hi'n mynychu'r cyfarfodydd lled-ochrol ac aml-ochrol lled-orfodol y mae'r UE wedi ymrwymo iddynt mewn materion polisi tramor ar lefel gweinidog tramor, mae'n anodd gweld sut y bydd hi'n cael amser i gymryd rhan ar ran y ganolfan. ar ôl mewn unrhyw ddadleuon neu benderfyniadau ynghylch polisi'r UE ar dwf, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi.

Mae hi wedi gwneud pwynt o siarad â'r arbenigwyr materion tramor yn ysgrifenyddiaeth y Cyngor Ewropeaidd. Ac eto, yr holl syniad o greu'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) oedd cael canolfan llunio polisi tramor ar lefel yr Undeb Ewropeaidd, cynrychiolaeth ddiplomyddol a chydlynu. Efallai y bydd y symudiad symbolaidd i adeilad Berlaymont yn rhoi’r argraff mai dim ond Comisiynydd arall yw’r Uchel Gynrychiolydd, sy’n rhan o dîm Llywydd y Comisiwn, ac nid yw’r EEAS bellach yn sefydliad UE ar wahân ar wahân sy’n ceisio siapio llais a phresenoldeb polisi tramor Ewropeaidd.

Mae gan Mogherini ddwy ferch o dan ddeg oed ac mae'n symud ei theulu i Frwsel. Mae'r llwyth teithio pur ar unrhyw weinidog tramor, cenedlaethol neu Ewropeaidd, yn anodd i fywyd teuluol. Er mwyn cyflawni rôl Cynrychiolydd Uchel cynrychiolaeth a thrafodaeth fyd-eang ym mhob cornel o'r byd ac ar yr un pryd gymryd rhan lawn ym mholisi'r UE, bydd angen ansawdd a meintiau gwaith sy'n hynod feichus. Os yw'r UE eisiau cyflawni ei uchelgeisiau fel chwaraewr byd-eang mae'n rhaid i'w Uchel Gynrychiolydd ar gyfer materion tramor fod yn bresennol ar lwyfan y byd heb batrolio coridorau Brwsel. Ni all Brwsel anfon swyddogion dirprwyol i eistedd wrth fyrddau cynadledda gyda gweinidogion tramor eraill. Mae gan y Ffrancwyr fynegiant Les yn absennol rhag camweddau toujours. Os nad yw Uchel Gynrychiolydd newydd Ewrop yn bresennol yna bydd yr UE yn cael ei leihau o ran ei statws a'i ddylanwad.

Hyd yn oed os gall leihau ei gwaith teithio a chynrychiolaeth i ffurfio cynghrair â chyd-gomisiynwyr chwith-canol fel Frans Timmermans a Pierre Moscovic, nid yw'r comisiwn wedi'i seilio'n helaeth ar Gomisiynwyr EPP yn adlewyrchu cydbwysedd pŵer yn y Senedd. Yno, dim ond 221 o'r 750 ASE sydd gan yr EPP ond mae gan yr hawl 75 y cant o'r Comisiynwyr.

Nid yw'r Comisiwn yn adlewyrchu cyfansoddiad y Senedd yn hytrach na'r tueddiadau ehangach o bleidleisio mewn aelod-wladwriaethau. Mae'r Rhyddfrydwyr, y Gwyrddion a grŵp ECR y Blaid Geidwadol wedi'u tangynrychioli o ddifrif. Gwelwyd hyn yn y gwrandawiad cadarnhau lle daeth ASE Gwyrdd Gwlad Belg, Phillippe Lamberts, nad oedd yn hysbys o'r blaen, i'r amlwg fel ffigwr proffil uchel gan ei fod yn barod i ymosod yn egnïol ar Gomisiynwyr Juncker.

Mae yna hefyd grwpiau pwysig o ASEau poblogaidd, hunaniaeth. Mae Nigel Farage wedi llwyddo i ffurfio grŵp bach wedi'i grwpio o amgylch ASEau UKIP. Ond mae yna nifer sylweddol o ASEau o bleidiau poblogaidd y dde a’r chwith a wrthwynebai werthoedd marchnad ryddfrydol craidd a ffiniau agored yr UE a fydd yn ganonau rhydd o ran arweinyddiaeth yr UE dros y 5 mlynedd nesaf.

Mae gan yr EPP Arlywydd y Cyngor yn Donald Tusk yng Ngwlad Pwyl ac ar ddiwedd 2016, mae Antonio Tajani, cyn-lefarydd y wasg Silvio Berlusconi ac uwch ASE EPP yn debygol o olynu Martin Schulz fel Llywydd Senedd Ewrop. Felly gyda thri llywydd - y Comisiwn, y Cyngor a'r Senedd (ac o bosib pedwerydd os bydd technocrat hawlfraint Sbaenaidd yn cymryd yr awenau fel llywydd yr Ewro-grŵp) - bydd yr EPP yn gwneud yr UE yn sioe un blaid.

Os ydyn nhw'n methu â chyflawni yna disgwyliwch dwf pellach mewn gwleidyddiaeth gwrth-system boblogaidd p'un ai o'r chwith fel Syriza yng Ngwlad Groeg neu Podemos yn Sbaen neu Ukip ym Mhrydain a le Front National yn Ffrainc.

Bu llawer o sôn am fachu pŵer gan y Senedd. Mae hyn yn gorliwio. Yr hyn a elwir Spitzenkandidat system wedi'i thrafod ers cryn amser. Roedd yn ganvassedahead o ddewis llywydd y Comisiwn yn 2009 ond methodd ar ôl i’r holl brif lywodraethau chwith ar y pryd - y DU, Sbaen a Phortiwgal benderfynu cefnogi Barroso am ail dymor. Mae Jean Claude Juncker yn llywydd y Comisiwn oherwydd nad oedd gan y dewis arall, Michel Barnier o Ffrainc o Blaid UMP gefnogaeth ei lywodraeth genedlaethol ei hun - o dan reolaeth sosialaidd ers 2012.

Os rhywbeth, efallai y bydd achos dros ddadlau bod llwyddiant cymharol yr EPP dros yr ymgeiswyr PES yn union oherwydd bod y PES wedi gwneud gormod o ymgyrch bersonoliaeth ynghlwm wrth gymeriad galluog ond nid bob amser yn annwyl gan Ddemocrat Cymdeithasol yr Almaen Martin Schultz fel y Llywydd Ewrop yn y dyfodol. Roedd yn nodedig yn yr Almaen bod yr holl bosteri chwith-canol yn cario llun o Schultz ac roedd yr holl luniau canol-dde o Merkel y gwnaeth ei dîm EPP ennill yn golygus. Nid yw i wneud sylw ar rinweddau Mr Schultz i wneud y pwynt nad oes demos Ewropeaidd eto ac nid oedd pleidleiswyr Ewropeaidd yn yr etholiad yn barod i bleidleisio dros un arweinydd UE eto.

Gostyngodd y cyfranogiad ychydig o'i gymharu â 2009 gan gadarnhau tueddiadau ar i lawr cyson brwdfrydedd pleidleiswyr dros yr EP ers yr etholiadau uniongyrchol cyntaf ym 1979. Mae sôn am fachu pŵer gan y Senedd pan na wnaeth 6 o bob 10 pleidleisiwr hyd yn oed y ddau i bleidleisio dros ASEau peidio â gwneud synnwyr. Cafodd ASEau sylw wrth iddynt grilio darpar gomisiynwyr a gwneud bywyd yn ddiflas i rai ohonynt. Ond fe haerodd Old Europe ei hun wrth i’r canol-dde gefnogi’r sosialydd Ffrengig, Pierre Moscovici, ar gyfer swydd Comisiynydd Economeg, er gwaethaf llawer yn dadlau, o ystyried cyflwr economi Ffrainc, mai ef oedd y dyn olaf ar gyfer y swydd ac yn gyfnewid y ganolfan- ni wnaeth chwith wneud bywyd yn rhy anodd i geidwadwr Lloegr, Jonathan Hill, oruchwylio rheoleiddio ariannol yr UE er nad yw'r DU yn Ardal yr Ewro.

Nid yw Senedd Ewrop yn mynd i bleidleisio dros y Comisiwn cyfan - yr unig bwer sydd ganddi. Nid yw'n cadarnhau nac yn gwrthod Comisiynwyr unigol ac mae Mr Juncker wedi nodi'n glir nad yw'n mynd i ganiatáu i'w Gomisiwn fod yn ddarostyngedig i'r EP. Gallai Senedd Ewrop wasgu'r botwm niwclear a diswyddo'r Comisiwn cyfan ond am bris plymio'r UE i argyfwng lle mae'n annhebygol y bydd llywodraeth genedlaethol yn ochri ag ASEau sydd wedi'u hethol â mandad mor gul.

Er mwyn sicrhau y dylai'r Comisiynwyr fod yn atebol, yn barchus ac mewn deialog ag ASEau ond mae'r Comisiwn yn cadw hawliau a phwerau allweddol nad ydynt wedi'u newid gan yr etholiad. Amser a ddengys a fydd dewis y Comisiwn newydd a bennir i raddau helaeth gan bwy y mae arweinwyr gwleidyddol cenedlaethol yn ei enwebu a dyraniad portffolios mewn 'clystyrau' yn arwain at Gomisiwn mwy cydlynol deinamig. O dan Gytuniadau'r UE mae pob Comisiynydd yn ymreolaethol. Mae Juncker wedi hyrwyddo Is-lywyddion o wladwriaethau llai ond nid oes ganddynt bwer nac awdurdodaeth gyfreithiol dros y Comisiynwyr o'r Almaen, Ffrainc na Phrydeiniwr a bydd llawer yn dibynnu ar gytgord mewnol y Comisiwn ac ymdeimlad cyfunol o waith tîm.

Felly i raddau helaeth bydd yn fusnes fel arfer. Mae blynyddoedd Barroso wedi dod i ben. Ac eto er gwaethaf ymdrechion gorau Brwselolegwyr i weld trosglwyddiad pŵer i Senedd Ewrop neu Gomisiwn newydd dramatig yn barod i dynnu allan ac adfer twf a hyder i'r UE, nid oes unrhyw synnwyr nad oedd yr un ffynhonnell yn Ewrop dim polyn. o awdurdod ac arweinyddiaeth y mae UE newydd yn dod i fodolaeth.

I raddau helaeth ni all fod yn fusnes fel arfer nes bod mater Brexit wedi'i ddatrys. Os bydd y Prif Weinidog David Cameron yn ennill ail dymor o bŵer ar ôl etholiadau Mai 2015 ym Mhrydain yna bydd yn cynnal ei refferendwm Mewn-Allan yn 2017. Er gwaethaf gair cynnes gan Juncker yn ogystal â dywediadau mynych o Berlin a Paris bod pawb eisiau i Brydain aros yn yr UE, nid oes unrhyw un wedi amlinellu sut y gellir cwrdd â hyd yn oed y gofynion lleiaf posibl o Eurosceptig Prydain. Dywedodd Prif Weinidog Ffrainc, Valls, yn Llundain nad oedd unrhyw gwestiwn y byddai Cytundeb newydd yn cael ei drafod mewn pryd ar gyfer plebiscite Brexit 2017 Cameron. Mae 2017 yn flwyddyn yr etholiad yn Ffrainc a'r Almaen ac ni all gwleidyddion yn y ddwy wlad pa mor awyddus bynnag ydyn nhw am gadw'r DU yn yr UE wneud y math o gonsesiynau mawr ar symud yn rhydd pobl, Ewrop gymdeithasol, dychwelyd pwerau, a newid iaith cytuniad symbolaidd. am undeb agosach fyth y mae'r rhan fwyaf o Geidwadwyr yn ei ystyried yn angenrheidiol i gefnogi pleidlais ie yn refferendwm 2017.

Nid oes gan arweinyddiaeth newydd-hen yr UE p'un ai yn sefydliadau'r UE neu mewn priflythrennau cenedlaethol unrhyw ateb i gwestiwn Brexit. Efallai y bydd Brexit yn cael yr effaith sioc o hyrwyddo ynni ac arweinyddiaeth newydd yn yr hyn a fyddai’n aros o’r UE. Fel arall, byddai Brexit yn cryfhau'r grymoedd allgyrchol y gellir eu teimlo ym mhobman yn Ewrop. Mae Mr Juncker wedi israddio statws y Comisiynydd Ehangu. Felly ni fydd yr UE yn mynd yn fwy ar ei oriawr. A allai fynd yn llai.

Denis MacShane yw cyn-weinidog Ewrop Prydain. Cyhoeddir ei lyfr ar 'Brexit' ym mis Ionawr 2015.

Brexit

#Corbyn - pa weledigaeth o Ewrop?

cyhoeddwyd

on

Oherwydd twistiau a throi'r gwleidyddiaeth hollol ddryslyd Brexit, y posibilrwydd - ac, i rywfaint, mae'r sbectrwm - o lywodraeth y DU dan arweiniad Jeremy Corbyn, wedi symud yn bendant i feysydd y posibilrwydd, yn ysgrifennu Denis MacShane.

Fodd bynnag, nid yw'r Ewropeaidd chwith yn gwybod yn iawn beth i'w wneud o arweinydd Llafur Prydain. Yn sicr, mae ei araith Bernie Sanders yn denu rhwymder, toriadau yn y tir cyhoeddus a chwythu Trump yn mynd i lawr yn dda. Ond beth am ei farn ef - a gweledigaeth ar gyfer - Ewrop?

Mewn oed a farciwyd gan arddangosiad deuol o fodel cyfunistaidd-cyfalafol cyfunol Tsieina a'r genedligrwydd America-gyntaf a gwarchodiaeth rabid Trump, mae hynny'n sicr yn gwestiwn allweddol i bleidleiswyr ar y chwith. Eu gobaith yw y gall Ewrop rywsut weithio fel bwlch i gynnal safonau polisi cymdeithasol priodol.

hysbyseb

Corbyn yn Lisbon

Yn y gynhadledd ddiweddar yn Lisbon y Blaid Sosialaidd Ewropeaidd i eneinio Frans Timmermans fel ymgeisydd y chwith i fod yn llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd, roedd croeso i ddiddordeb Corbyn felly ddisgwyl.

Pa neges fyddai Corbyn yn ei gyflwyno? A fyddai o'n olaf yn symud y tu hwnt i'w anwedd difreintiedig yn unig i gefnogi Ewrop integredig, unedig?

hysbyseb

Roedd y disgwyliadau yn eithaf uchel. Wedi'r cyfan, mae Corbyn ei hun yn datgan yn rheolaidd, unwaith y bydd ef yn Brif Weinidog Prydain, y gall drafod negod gwell gydag Ewrop. Er mwyn cyflawni hynny, mae'n bendant y mae angen iddo gael cydberthynas dda â'r partïon chwith-ganolfan sy'n cyd-fynd â Llafur yn yr UE.

Cyflawnodd Corbyn ei araith stumwd Brexit yn Lisbon oddi ar ddau teleprompters i sicrhau bod pob gair yn cael ei fesur. Gwelodd ei staff yn nerfus i wneud yn siŵr nad oedd yn dweud dim a fyddai'n awgrymu ei fod yn cymryd unrhyw gamau newydd ym mhrosiect Brexit gwenwynig Prydain.

Ailadroddodd ei mantra na ellid herio penderfyniad Brexit Mehefin 2016. Ailadroddodd ei alwad am Theresa May i symud o'r neilltu a gadael i'r Llafur drafod cytundeb gwell, tecach Brexit.

Ond mae gweledigaeth Corbyn yn dal i gael ei gwreiddio o ran gwrthod gwerthoedd ac egwyddorion craidd yr UE, yn arbennig y pedwar rhyddid symudol anhygoel - o gyfalaf, nwyddau, gwasanaethau a llafur.

Aeth Corbyn hyd yn oed i ymosod ar yr UE fel cyfrifoldeb dros Brexit, gan ddweud "Mae cefnogaeth yr UE ar gyfer llymder a pholisïau neoliberal wedi methu â chreu caledi difrifol i bobl sy'n gweithio ledled Ewrop."

Ac fe ddywedodd ei fod yn euog o fod yr UE wedi "niweidio hygrededd pleidiau democrataidd cymdeithasol Ewrop a chwarae rhan arwyddocaol yn y bleidlais ar gyfer Brexit."

Ewrop yn diflannu

Mae'r farn hon yn dwyn y mwyafrif o arweinwyr Ewrop, gan gynnwys y rhai ar y chwith. Iddyn nhw, mae'r bleidlais Brexit yn ganlyniad i ymgyrch xenoffobaidd ar yr ochr dde dde 15-blwyddyn. Fe'i harweiniwyd gan gyfryngau Toriaid, UKIP, Rupert Murdoch, Europhobe uwch fel Daily Telegraph a'r Daily Mail, yn ogystal â demagoleg gwrth-fewnfudwyr cil-hiliol.

Neilltuodd Corbyn allwedd yn bennaf oherwydd ei fod wedi rhoi ei araith ym Mhortiwgal y mae ei blaid yn cael ei redeg gan y Blaid Sosialaidd Portiwgaleg. Roedd Portiwgal hefyd yn un o'r gwledydd mwyaf difrifol gan y ddamwain.

Ond yn hytrach na mabwysiadu'r rhethreg fflaiddiol gwrth-UE o Yanis Varoufakis yng Ngwlad Groeg, roedd y Portiwgaleg ar ôl yn gweithio o ddifrif ac yn broffesiynol gyda swyddogion yr UE i gael economi y wlad yn ôl ar ei draed. Mae diweithdra yn gostwng i 6% a thwf yn y gyfradd gyflymaf mewn blynyddoedd 17.

Mae croesi'r UE ar gyfer Corbyn mor rhyfeddol oherwydd ei fod yn swnio cymaint â beirniadaethau hawlfraint Ewrop. Ychydig o syndod nad oedd ei araith yn cynnwys beirniadaeth o boblogrwydd cywir a gwleidyddiaeth hunaniaeth.

Nid oedd unrhyw feirniadaeth hefyd i Boris Johnson, Steve Bannon, Marine le Pen, Matteo Salvini, neu unrhyw un o'r gwleidyddiaeth galed newydd newydd fel yr AfD yn yr Almaen neu VOX yn Sbaen a gafodd hwb enfawr gan Brexit.

Yn lle hynny, dywedodd Corbyn: "Os bydd y sefydliad gwleidyddol Ewropeaidd yn parhau â busnes fel arfer, bydd y populists ffug o'r pell dde yn llenwi'r gwactod. Rhaid i sosialaethau Ewropeaidd ymladd am fath wahanol o Ewrop. "

Ewrop yw'r broblem

Roedd hwn yn adlewyrchiad datguddio o gred yr arweinydd Llafur, y mae wedi'i gynnal ers yr 1970s, mai Ewrop oedd y broblem, nid yr ateb. Nid oes syndod bod Corbyn wedi pleidleisio yn erbyn pob Cytundeb UE ers iddo gael ei ethol yn AS yn ôl yn 1983.

Roedd Corbyn hefyd yn gwbl fam ar y ffaith bod Brexit yn a prif bolisi tramor yn ennill ar gyfer Llywydd Trump sy'n galw'r UE yn "wrthwynebiad" ac ar gyfer yr Arlywydd Putin, y mae ei nod polisi tramor ar-lein yw gweld Ewrop yn dychwelyd i wladwriaeth ddileu anghyfannedd yn nodi y gall Rwsia ddelio ag un wrth un.

Hefyd, nid oedd gan Corbyn unrhyw ganmoliaeth am gyfraniad llawer o edmygu Aelodau Prydeinig Senedd Ewrop.

Mae diflaniad ASEau Llafur 20 o Senedd Ewrop yn ergyd sylweddol i Blaid Sosialaidd Ewrop ac unrhyw obaith y gall y grŵp Sosialaidd a Democratiaid gael ei atgyfnerthu yn Senedd Ewrop.

Yn bell iawn, mae'r dyddiau pan, 17 o flynyddoedd yn ôl, etholwyd Robin Cook, Ysgrifennydd Tramor blaengar ac arloesol Llafur, yn llywydd Plaid Sosialwyr Ewropeaidd. Ond mae'r dyddiau pan oedd Llafur yn chwaraewr difrifol ar y chwith Ewropeaidd yn ymddangos yn gof bell

Parhau Darllen

Brexit

#Brexit - Sut bydd busnes yn ymdopi?

cyhoeddwyd

on

Ar yr olwg gyntaf roedd yn edrych yn gryf, yn glir datganiad gan feirniadu Brexit. Dywedodd pum prif ffederasiwn busnes a busnes y DU eu bod yn "gwylio mewn arswyd gan fod gwleidyddion wedi canolbwyntio ar anghydfodau ffactorau yn hytrach na chamau ymarferol y mae angen i fusnes symud ymlaen",  yn ysgrifennu Dennis MacShane.

Rhyngddynt, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Siambrau Masnach Prydain, Ffederasiwn Busnesau Bach, cymdeithas y gwneuthurwyr EEF a'r Sefydliad Cyfarwyddwyr sy'n cynrychioli'r mwyafrif helaeth o fusnesau sy'n gweithredu yn y DU. Mae hynny'n cynnwys y rhan fwyaf o gwmnïau buddsoddi uniongyrchol tramor a agorodd siop yma ar yr addewid difrifol gan Margaret Thatcher, a'i holl olynwyr hyd at y prif weinidog presennol, y byddai'r DU yn sicrhau mynediad llawn i farchnad sengl yr UE o 450 miliwn o ddefnyddwyr.

Mae bod y sefydliadau hyn wedi cyfuno i gyhoeddi galwad dramatig mor sylweddol. Nid yw "Gwylio gydag arswyd" yn iaith yr ydym wedi'i glywed gan fusnes o'r blaen.

hysbyseb

Ond beth yn union ydyn nhw'n "gwylio gydag arswyd"? A yw'n deillio o Fai, gyda'i ddatganiad gwleidyddol yn cynnwys datganiadau gwrthddweud ddiddiwedd sy'n gofyn am drafodaethau blynyddoedd o amser, twyllodrus gydag aelod-wladwriaethau 27 yr UE cyn i'r DU gael y syniad lleiaf o beth yw ei berthynas fasnachu yn y dyfodol gydag Ewrop?

Ai golwg y blaid Dorïaidd sy'n cynnal etholiad arweinyddiaeth i orffwys y prif weinidog ar adeg o argyfwng cenedlaethol?

A yw'n arswyd yn absenoldeb llwyr arweinyddiaeth a pholisi gan y Blaid Lafur?

hysbyseb

A beth yn union yw'r dewis busnes? Roedd llawer o gwmnïau mawr, yn ogystal â'r CBI, yn gefnogol iawn i fargen y llywodraeth. Ymddengys nad oes ganddynt gynghorwyr gwleidyddol i ddweud wrthynt nad oedd byth yn mynd trwy'r Cyffredin y mis hwn, ac mae'n annhebygol y mis nesaf naill ai.

Yn y CBI, dywedodd arbenigwyr masnach wrth eu uwch reolwyr nad oedd cytundeb y llywodraeth yn anymarferol o ran mynediad masnachol, fel yn wir y mae.

Ond gan arweinwyr busnes natur yn parhau i'r dde. Ers mis Gorffennaf 2016, maent wedi bod yn amharod i ddweud unrhyw beth a oedd yn beirniadu sut y mae gweinidogion Tory yn trin Brexit.

Mae problemau BCC hyd yn oed yn fwy llym. Mae eu haelodaeth wedi ei leoli mewn trefi Saesneg a dinasoedd llai lle mae'r teimlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi cael ei ddylanwadu'n drwm gan y propaganda gwrth-UE yr The Daily Telegraph, Dydd Sul ac tan yn ddiweddar y Daily Mail.

A all hyn omerta newid? Yn sicr roedd arweinyddiaeth yn cael ei gynnig gan ffigurau busnes, gan gynnwys sawl cyn Brif Swyddog Gweithredol, a gyhoeddwyd ddoe datganiad gan alw ar y prif weinidog i "gymryd ei fargen i bobl Prydain".

Mewn cyferbyniad, mae'r datganiad CBI / BCC / EEF / FSB / IOD yn fyw mewn iaith ond yn wan mewn dewisiadau eraill.

Parhau Darllen

Brexit

#Brexit - Dim hyd yn oed diwedd y dechrau

cyhoeddwyd

on

Nawr bod rheol gyntaf gwleidyddiaeth yn cychwyn. Dechreuwch gyfrif. Nid nifer y geiriau yn y dudalen 585 Cytundeb Tynnu'n ôl neu ddatganiad gwleidyddol tudalen 7 ond nifer yr ASau a fydd yn pleidleisio Yay neu Nay, yn ysgrifennu Denis MacShane, cyn weinidog Ewrop yn y DU (yn y llun).

Eisoes mae Llundain a Brwsel yn gwrthddweud ei gilydd. Dywed Michel Barnier y gall dinasyddion yr UE fyw, gweithio, ymddeol yn y DU ac i'r gwrthwyneb ar gyfer alltudion Prydeinig ar y cyfandir tra yn Llundain mae amddiffynwyr y fargen yn dweud ei fod yn golygu diwedd rhyddid symud.

Ar gyfer yr UE-27 mae pedwar rhyddid symudiad cyfalaf, nwyddau, gwasanaethau a phobl yn anwahanadwy. Os yw busnes Prydain a gwleidyddion yn mynnu y gallant ddechrau gwahaniaethu yn erbyn dinasyddion yr UE trwy osod gwaith a phreswylio, bydd hawliadau Mrs May y bydd mynediad llawn i gwmnïau ym Mhrydain i werthu i Ewrop yn ffrwydro.

hysbyseb

Mae'r un gwrthddywediadau mewnol yn golygu blynyddoedd a blynyddoedd o negodi, os bydd yr uchelgeisiau a restrir am y berthynas rhwng y DU a'r UE yn mynd i gael eu rhoi mewn cytundeb rhyngwladol, yna Breuddwydrwydd o sgyrsiau, rhesi, gwrthryfelwyr gwleidyddol yn y DU, a gofynion cynhyrchwyr ac allforio bydd lobïau yng ngwledydd yr UE-27 yn creu penawdau ymhell i mewn i'r 2020.

Ond a all Mrs May ennill cefnogaeth gan y Cyffredin? Mae un gweinidog wedi ymddiswyddo gan ddweud na all dderbyn y cytundeb oherwydd ei fod yn caniatáu ar gyfer trefniadau gwahanol yng Ngogledd Iwerddon. Y paradocs yw bod yr adran wleidyddol brotestannaidd o blaid y Blaid Undyddiaid Democrataidd yn gwrthod derbyn cyfreithiau'r DU ar hawliau hoyw a menywod.

Mae'r DUP yn homoffobe a gwrth-fenywod yn ogystal â Europhobe felly bydd yn rhaid i Mrs May fyw heb eu pleidleisiau 10.

hysbyseb

Faint o'i ASau Torïaidd 315 fydd yn dychwelyd y cytundeb? Mae yna gynghrair yn erbyn natur rhwng Ymadawyr angerddol a Gweddilliaid brwd. Bydd yr Ymadawyr cryf fel Boris Johnson yn pleidleisio yn erbyn y cytundeb ac yn mynnu damwain No Deal o'r UE yw'r cwrs gorau.

Mae Dominic Raab, gweinidog cabinet gwrth-Ewropeaidd arall, hefyd wedi ymddiswyddo. Mae wedi bod yn weinidog Brexit ers mis Gorffennaf ond wedi ei leoli yn y Downing Street a roddodd y trafodaethau i uwch-swyddog, Ollie Robbins, a oedd yn trin Raab yn ddifater ar ddirmyg.

Os yw'r gynghrair yn erbyn y fargen yn cryfhau mae'n golygu dinistrio Mrs May i ethol Prif Weinidog newydd gyda Johnson wrth gwrs yn rheng flaen PMs newydd wannabe.

Ar ochr arall y rhaniad mae gweddillion sydd hefyd eisiau trechu cytundeb Mai-Barnier er mwyn ysgogi argyfwng gwleidyddol gwych na ellir ond ei ddatrys trwy refferendwm newydd. Tony Blair yw'r esboniwr amlycaf o hyn politic du pire - yr hen linell Trotskyist o'r gwaethaf yw'r gorau - yr unig ffordd i ysgogi newid gwleidyddol sylfaenol yw dangos bod gwleidyddiaeth arferol yn anymarferol.

I gefnogwyr refferendwm newydd, dim ond trechu anferthol y cytundeb a all agor y ffordd i ail-bleidleisio canlyniad Brexit 2016. Enillodd eu llinell gymorth gan y newyddiadurwr gwleidyddol o'r Swistir, Andres Allemand, a esboniodd mewn papur newydd yn y DU, The Independent, sut yn y Swistir roedd hi'n arferol i bleidleisio fwy nag unwaith ar fater anodd.

Mae safbwynt swyddogol y Blaid Lafur o dan ei arweinydd, Jeremy Corbyn, a wnaeth ei feddwl yn yr 1970au bod Ewrop yn llain gyfalafol nad oedd yn berthnasol i'w uchelgeisiau sosialaidd, hefyd yn gwrthwynebu'r fargen. Mae'n gobeithio, os caiff ei drechu, y bydd etholiad cyffredinol yn dilyn wedyn a Llafur yn dod i rym. Ond dim ond ASau 257 sydd ganddo, ac nid yw'r rhan fwyaf o'r ASau 393 eraill yn pleidleisio ar gyfer Diolchgarwch. Ychydig o ASau, Torïaid a Llafur, sy'n rhoi clod i'r syniad o etholiad newydd.

Yn y canol mae cannoedd o ASau nad ydynt yn gwneud penawdau, peidiwch â chael eu dyfynnu na'u cyfweld ac yn cael eu rhwygo rhwng teyrngarwch plaid, cefnogaeth neu gasineb at eu penaethiaid, pwysau lleol gan weithredwyr plaid, pryderon am swyddi a'r dyfodol economaidd.

Nid oes unrhyw un yn gwybod eto sut y byddant yn pleidleisio. Mae sylw gwleidyddiaeth Llundain yn y wleidyddiaeth yn seiliedig ar efallai 15-20 AS ym mhob plaid ar y gorau. A fydd gwrth-Ewropeaid y Torïaid yn cymryd yr awenau oddi wrth y mwyaf deallusol o Europhobes y Torïaid, Michael Gove, sydd yn y cabinet. Mewn cyfarfod cabinet 5 awr stormus dywedodd Gove y dylent dderbyn y fargen gan mai mynd allan o’r UE yw’r flaenoriaeth. Unwaith nad yw bellach yn aelod o Gytundeb yr UE, gall Prydain wneud yr hyn y mae'n ei hoffi. Daw Albion Perfidious yn ôl yn fyw.

Dywedodd un uwch-Dorïwr Brexiter, aelod o'r Grŵp Ymchwil Ewropeaidd o ASau gwrth-UE dan arweiniad Jacob Rees Mogg, wrthyf na fyddai ef na llawer o'i gydweithwyr yn ysgogi argyfwng ym mis Rhagfyr drwy bleidleisio i lawr y fargen. “Byddwn yn derbyn y fargen ac yn fuan wedi i ni gael gwared ar Theresa May ac ethol arweinydd a phrif weinidog newydd a fydd yn cwblhau Brexit llawn.”

Ar yr ochr Lafur, dywed y chwipiaid yn breifat nad ydyn nhw'n gwybod ble mae'r holl ASau Llafur. Bydd y mwyafrif yn gweld y bleidlais fel cyfle i drechu Mrs May. Mae rhai wedi galw am refferendwm newydd ond dim ond 9 Aelod Seneddol Torïaidd sydd wedi cofrestru ar gyfer pleidlais newydd felly nid yw’n glir y gellir dod o hyd i fwyafrif yn Nhŷ'r Cyffredin ar gyfer refferendwm newydd.

Fodd bynnag, mae rhai ASau Llafur wedi dweud na allant bleidleisio dros unrhyw beth sy'n dinistrio swyddi ac mae gwrthdrawiad No Deal yn gwarantu argyfwng economaidd mawr gyda llawer o gwmnïau tramor fel yr holl gwmnïau ceir Japaneaidd yn dweud y bydd yn rhaid iddynt adleoli i'r cyfandir.

Gall chwipiaid Torïaidd geisio llwgrwobrwyo un neu ddau AS Llafur oedrannus sy'n bwriadu ymddeol yn yr etholiad nesaf drwy gynnig sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi gyda'i lwfans dyddiol o £ 300 am weddill eu bywydau.

Ond ni all neb ddweud gyda gonestrwydd beth fydd y bleidlais seneddol derfynol. Peidiwch byth â gwleidyddiaeth Prydain wedi ei polareiddio gymaint. Nid yw ansawdd arweinyddiaeth wleidyddol ym Mhrydain wedi bod mor wan erioed. Mae'r saga Brexit ymhell o fod drosodd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd