Cysylltu â ni

EU

Sylwadau i gloi a lluniau fideo o'r Fforwm Rhodes 12th

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yakunin1
 
 

 

Mae llywyddiaeth Deialog Gwareiddiadau Fforwm Cyhoeddus y Byd yn poeni'n fawr am y dirywiad diweddar mewn materion byd-eang ac am dueddiadau strwythurol sy'n peryglu dynoliaeth a natur. Pryder mwy fyth yw'r ymateb digynsail ac hollol anghyfrifol i'r datblygiad hwn gan yr oligarchiaeth ariannol fyd-eang, sy'n ymddangos fel unig fuddiolwr yr argyfwng a'r ymosodiad presennol.

Mae Deialog Gwareiddiad Llywyddiaeth Fforwm Cyhoeddus y Byd yn gwrthwynebu'n gryf yr ymddygiad ymosodol yn erbyn cenhedloedd a phobloedd sofran, lladd torfol sifiliaid diniwed, sancsiynau diwahân yn erbyn dinasyddion gwledydd eraill, ataliad deallusol a moesol ffurfiau naturiol o ymddygiad dynol, gwyliadwriaeth dorfol. rhaglenni yn ogystal â dinistrio ecoleg gymdeithasol dynoliaeth yn gyfan gwbl, sydd wedi'i dyrchafu i'r norm newydd.

hysbyseb

Yn ein barn ni:

- yr argyfwng systemig sy'n profi bod hyd yn oed gwerth dadansoddol y patrwm globaleiddio neo-ryddfrydol wedi disbyddu ei hun, heb sôn am ei bwer rhagfynegol. Mae cynnydd anghydraddoldeb uwchlaw unrhyw derfynau rhesymol mewn cymaint o wledydd datblygedig a datblygol yn enghraifft gymhellol o'i annigonolrwydd;

- y cynnydd eithafol yng nghwmpas a dwyster anghyfiawnder yn y byd, sy'n arbennig o amlwg ar gyfandiroedd mor amrywiol ag Ewrop ac Affrica;

hysbyseb

- mae'r gwrthddywediadau ar gyfandir Ewrasia yn parhau i fod heb eu datrys yn yr argyfwng byd-eang presennol. Maent wedi cyfrannu'n sylweddol at ddigwyddiadau dramatig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn fwyaf trasig yn yr Wcrain lle mae'r effeithiau aflonyddgar ar gyfer Ewrop ehangach a'r byd yn fwyaf amlwg;

- mae'r oligarchiaeth ariannol fyd-eang yn ceisio sefydlu dosbarth trawswladol newydd i sicrhau ei dominiad geo-economaidd a geo-wleidyddol ei hun o fewn fframwaith Gorchymyn Byd Newydd, sy'n cael ei bortreadu fel rhywbeth angenrheidiol, normadol ac anochel.

Yn wyneb y sefyllfa hon, nid yw Llywyddiaeth Fforwm Cyhoeddus y Byd “Dialogue of Civilizations” yn gweld unrhyw ddewis arall heblaw defnyddio ei holl bwerau ac adnoddau yn fwy rhagweithiol er mwyn cefnogi ymdrechion y cyhoedd yn erbyn bygythiad gwrthdaro byd-eang neu hyd yn oed ryfel ac i gweithio allan fodelau economaidd-gymdeithasol cynaliadwy newydd. Bydd y modelau hyn, sy'n rhoi buddiannau dynoliaeth yn ganolog, yn llywio'r damcaniaethau a'r arferion sy'n dod i'r amlwg gyda'r nod o drawsnewid y byd.

Credwn mai "deialog gwareiddiadau", wedi'i seilio ar sail gysyniadol drwyadl, yw'r unig ffordd i gyflawni'r nod a osodwyd gennym 15 mlynedd yn ôl, sef ein galluogi i asesu'r risgiau a'r bygythiadau i wareiddiad dynol a thrwy hynny sefydlu byd trefn a fydd yn sicrhau goroesiad cymdeithas, dynolryw a chenedlaethau'r dyfodol.

Fel Sefydliad Anllywodraethol rhyngwladol, byddwn yn sefydlu sawl rhaglen a menter WPF, ac yn annog cyfranogiad ymarferol a chyfrifol aelodau Fforwm Rhodes a'r Teulu Deialog yn y gweithgareddau canlynol.

1. Dylai'r prosiect ar yr Ysgolion Deialog Rhyngddiwylliannol a ddatblygwyd gan y WPF ddod yn realiti gweladwy i fwy o wledydd a chenhedloedd. Bydd y WPF yn cefnogi ei ehangu yn ddaearyddol ac yn genhedlaeth, ac mae'n ceisio cymhwyso egwyddorion a safonau'r prosiect i'r systemau addysgol presennol.

2. Bydd y WPF - gan rannu'r farn bod cyfrifoldeb oedolion yn bodoli mewn unrhyw system gymdeithasol wâr - yn gweithio allan ei bolisi tuag at yr ieuenctid er mwyn sicrhau eu hawl i fynediad i addysg ac arferion gorau “deialog gwareiddiadau”. Bydd y rhaglen bresennol o gyrsiau digidol o ddeialog gwareiddiadau a weithredwyd am dair blynedd yn olynol yn cael cefnogaeth sylweddol gan y WPF er mwyn meithrin cydweithrediad â phrifysgolion blaenllaw.

3. Bydd y WPF yn ceisio trosi'r cysyniad o “ddeialog gwareiddiadau” yn bolisïau cyhoeddus credadwy trwy sefydlu melin drafod Deialog Gwareiddiadau WPF pwrpasol, a allai hefyd fod yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer theori deialog. Ei brif dasg fydd sicrhau yn ddeallusol nad yw deialog gwareiddiadau yn cael ei herwgipio gan rymoedd ystrywgar.

4. Bydd y WPF yn cefnogi'r holl ymdrechion cyfrifol i wrthwynebu torri ecoleg gymdeithasol dynoliaeth yn ogystal ag amddiffyn arferion traddodiadol a ffyrdd o fyw.

Mae croeso i chi hefyd gwyliwch luniau fideo o Gyfarfodydd Llawn y Fforwm:

CYFARFOD PLENARY AGORED
“Atal Rhyfel Byd Er Undod Byd-eang: 100 mlynedd yn ddiweddarach”

“Diwylliant Nonviolence: Tolstoy, Gandhi ac Etifeddiaeth JC Kapur. Rôl Ysbrydolrwydd wrth Greu Moderniaeth Newydd ”

Cymedrolwr:
Yr Athro Fred R. Dallmayr (UDA) Cyd-gadeirydd, WPF "Dialogue of Civilizations" ac Athro Packey J. Dee, Adrannau Athroniaeth a Gwyddor Gwleidyddol ym Mhrifysgol Notre Dame

“Gorchymyn y Byd a Gwleidyddiaeth Newid Cyfundrefn”

Cymedrolwr:
Yr Athro Dr. Hans Köchler (Awstria) Athro Prifysgol Innsbruck, Llywydd y Sefydliad Cynnydd Rhyngwladol “Heddwch a Diogelwch yn Ewrop ac Asia yng Nghyd-destun Pwer yr UD”

“Heddwch a Diogelwch yn Ewrop ac Asia yng Nghyd-destun Pwer yr Unol Daleithiau”

Cymedrolwr:
Chandra Muzaffar (Malaysia) Llywydd, Mudiad Rhyngwladol ar gyfer Byd Cyfiawn

“100 mlynedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd Sesiwn Cof ar y Cyd: Sut i Osgoi Gwrthdaro Posibl yn y Dyfodol”

Cymedrolwr:
Yr Athro Fred R. Dallmayr (UDA) Cyd-gadeirydd, WPF "Dialogue of Civilizations" ac Athro Packey J. Dee, Adrannau Athroniaeth a Gwyddor Gwleidyddol ym Mhrifysgol Notre Dame

Cymedrolwr:
Julia Kinash (Gweriniaeth Tsiec) Llywydd y Mudiad Rhyngwladol "Amser Ieuenctid", Cylchgrawn Amser Ieuenctid Prif Olygydd

CYFARFOD PLENARY CAU

Cymedrolwr:
Walter Schwimmer (Awstria) Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Ewrop, Cyd-gadeirydd "Deialog Gwareiddiadau" WPF, Cadeirydd y Pwyllgor Cydlynu Rhyngwladol, WPF "DoC"

 

 

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd