Cysylltu â ni

EU

Penodi comisiynydd Slofenia yn rhemp â phroblemau cyfreithiol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

violeta_bulcBarn gan Peter Ekcij

Rwyf wedi bod yn dilyn Gohebydd UEerthyglau ynglŷn â'r broses o benodi comisiynydd Slofenia. Ar ôl cael profiad gwael y tro cyntaf gyda’r cyn-brif weinidog Alenka Bratušek, ni fyddwn wir eisiau i’r sefyllfa hon ddigwydd eto gyda’r ymgeisydd nesaf, Violeta Bulc (Yn y llun), ond yn anffodus, fel y gwelwyd, ymddengys nad ydym ni (Slofenia) wedi dysgu unrhyw beth hyd yn hyn.

Pam ydw i'n dweud hynny?

hysbyseb

Gan eich bod wedi bod yn dilyn sut y gwnaeth llywodraeth Slofenia gynnal gweithdrefn ddethol (sesiwn ohebiaeth) a sut y gwnaeth y pleidleisio droi allan, dyfalu eisoes fod y cychwyn yr un fath fwy neu lai ag yn achos Bratušek. Mae'r ddwy blaid glymblaid yn gwrthwynebu, mae'r wrthblaid yn gwrthwynebu'n llwyr. Yn ogystal, mae'r prif weinidog wedi enwebu unigolyn heb unrhyw brofiad gwleidyddol yn y bôn ar gyfer un o'r swyddi pwysicaf yn yr UE. Mae hyn eisoes yn hysbys.

Ond ble mae'r broblem?

Y brif broblem yw cyfreithlondeb y broses ac ni fyddwn am i lysoedd Slofenia benderfynu ar hynny ar ôl penodi comisiynydd Slofenia. Yn y gynhadledd i’r wasg a gynhaliwyd ar ôl sesiwn ohebiaeth y llywodraeth, sicrhaodd y Prif Weinidog Miro Cerar fod POB aelod o lywodraeth wedi pleidleisio ar y mater hwn (disgwyliwch i Bulc sydd wedi eithrio ei hun o’r broses bleidleisio oherwydd gwrthdaro buddiannau). Byddai hyn yn golygu bod 16 o weinidogion wedi cyflwyno eu pleidlais. Ond, fel y digwyddodd, nid oedd hyn yn wir.

hysbyseb

- Saith mae gweinidogion pleidiau'r glymblaid wedi pleidleisio YN ERBYN cynnig Cerar;
- chwech
pleidleisiodd gweinidogion YN FAVOR o gynnig Cerar, a;
- tri
gweinidogion (cyllid, materion mewnol a chyfiawnder) OEDD YN PLEIDLEISIO.

Bryd hynny, roedden nhw dramor - roedd y gweinidog cyllid yn Washington DC, roedd y gweinidog materion mewnol a gweinidog cyfiawnder yn Lwcsembwrg. NID oedd y tri gweinidog yn ffurfiol YN CASTIO eu pleidlais trwy'r system bleidleisio a fwriadwyd ar gyfer sesiynau gohebiaeth y Llywodraeth.

Gwaelodlin y bleidlais hon yw bod saith gweinidog wedi pleidleisio yn eu herbyn a chwech wedi pleidleisio o blaid, sy'n golygu na ddarparwyd y mwyafrif.

Ond dywedodd y prif weinidog fod naw gweinidog wedi pleidleisio o blaid? Beth ddigwyddodd?

Yn ôl rheolau gweithdrefn y llywodraeth, mae pob pleidlais na chafodd ei castio, yn cael ei hystyried fel pleidleisiau o blaid. Ond mae'r broblem yn llywodraeth Deddf Gweriniaeth Slofenia, sy'n weithred uwchraddol. Mae Erthygl 16 yn nodi'n glir ac rwy'n dyfynnu:

Erthygl 16

Bydd y Llywodraeth yn gweithio ac yn gwneud penderfyniadau yn ei sesiynau.

Bydd gan y Llywodraeth gworwm os bydd mwyafrif o'i haelodau yn bresennol yn y sesiwn, a bydd yn pasio penderfyniadau a phenderfyniadau eraill trwy bleidlais fwyafrif o'i holl aelodau. Os oes gan y Llywodraeth eilrif o aelodau, bydd ganddi gworwm os yw hanner yr aelodau'n bresennol, ar yr amod bod y Prif Weinidog hefyd yn bresennol, a bydd penderfyniad yn cael ei basio os bydd hanner aelodau'r Llywodraeth yn pleidleisio dros y penderfyniad ar yr amod bod y Prif Weinidog hefyd yn pleidleisio o'i blaid.

Ar gyfer mathau penodol o faterion, gall Rheolau Gweithdrefn y Llywodraeth ragnodi dull gwaith a gwneud penderfyniadau'r Llywodraeth a gwahanol fathau o gworymau, neu weithdrefn ail-archwilio neu wneud penderfyniadau ynghylch penderfyniad a fabwysiadwyd eisoes pe digwyddai nad yw'r Prif Weinidog na gweinidog unigol wedi cytuno â'r penderfyniad hwnnw.

Gallwch ddod o hyd i ddogfennau yn nogfennau'r llywodraeth gwefan yma. 

Mae Rajko Pirnat, un o brif arbenigwyr cyfreithiol Slofenia ac athro yng Nghyfadran y Gyfraith yn cytuno na ellir ystyried pleidleisiau na chyflwynwyd fel pleidleisiau o blaid, yn ôl y gyfraith. I gael cadarnhad, gallwch gysylltu ag ef yn uniongyrchol yn [e-bost wedi'i warchod].

Casgliad

Nid yn unig y gwnaeth Miro Cerar gamarwain (neu ddweud celwydd) cyhoedd Slofenia gan nodi hynny Pleidleisiodd 9 gweinidog o blaid, ond roedd ei benderfyniad i gynnig Bulc i Juncker hefyd yn erbyn llywodraeth Deddf Gweriniaeth Slofenia. Roedd system y Llywodraeth yn dangos yn glir na wnaeth tri gweinidog fwrw eu pleidlais sy’n golygu bod mwyafrif mewn gwirionedd wedi pleidleisio yn erbyn cynnig Cerar i enwebu Bulc yn gomisiynydd. Mae'r holl ffeithiau a datganiadau hyn yn gwbl wiriadwy gan gysylltu â llywodraeth Slofenia, arbenigwyr cyfreithiol Slofenia neu newyddiadurwyr o Slofenia sy'n ymdrin yn agos â'r pwnc.

Nid oes unrhyw un eisiau unrhyw broblemau, yn enwedig nid problemau cyfreithiol, ar ddechrau gwaith y Comisiwn. Ond oherwydd yr afreoleidd-dra hyn a'r gwrthdaro â deddfwriaeth Slofenia yn y broses o enwebu Bulc, dyma'n union a allai ddigwydd pan fydd yn rhaid i'r Llys Gweinyddol a'r Superior Court benderfynu ar y mater. Gallai hyn rwystro coflen y Comisiwn yn llwyr, ynghylch pwy fydd yn cael ei benodi'n gomisiynydd Slofenia. Nid wyf yn siŵr a yw Juncker neu gomisiynwyr eraill hyd yn oed yn ymwybodol o hyn. Rwy'n teimlo bod hwn yn fater mor bwysig a all ddylanwadu ar eu gwaith pellach.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd