Cysylltu â ni

EU

Masnachu mewn pobl 2010 2014-: Dileu fasnach gaethweision

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

photo_verybig_164171Yn ystod y blynyddoedd 2010-2012, cofrestrodd aelod-wladwriaethau 30,146 o ddioddefwyr masnachu mewn pobl. Y tu ôl i'r nifer hwn mae trasiedïau dynol, gobeithion wedi torri a dinistrio cynlluniau ar gyfer bywyd gwell. Yn ystod yr un cyfnod, adroddwyd am 8,551 o erlyniadau yn erbyn masnachwyr masnach ledled yr UE. Roedd 80% o ddioddefwyr masnachu mewn pobl yn fenywod, a chofrestrwyd mwy na 1,000 o ddioddefwyr plant fel rhai a fasnachwyd ar gyfer camfanteisio rhywiol. Mae'r data hwn yn rhan o adroddiad ystadegol ar ddioddefwyr a chyflawnwyr masnachu mewn pobl a ryddhawyd heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae adroddiad hefyd yn dangos bod llawer o fesurau pendant yn erbyn y tramgwydd difrifol hwn ar hawliau dynol wedi'u cymryd yn ystod 2010-2014, megis gwell cydweithredu â chymdeithas sifil, a chanllawiau a gyhoeddwyd i awdurdodau ffiniau a rhanddeiliaid eraill ar sut i adnabod dioddefwyr yn well.

I nodi'r 8th Diwrnod gwrth-fasnachu mewn UE ar 18 Hydref 2014, tHeddiw mae'r Comisiwn yn ystyried yr holl ymdrechion cydgysylltiedig a wnaed yn ystod mandad y Comisiwn Ewropeaidd 2010-2014 tuag at y nod o ddileu masnachu mewn pobl. Gyda mabwysiadu'r UE Cyfarwyddeb Gwrth-fasnachu pobl yn 2011, mae llysoedd ledled Ewrop bellach yn barnu bod troseddau sy’n ymwneud â masnachu mewn pobl yr un mor ddifrifol, gyda dedfrydau carchar cyffredin, ac mae’n ofynnol i wledydd yr UE ddarparu cefnogaeth briodol i ddioddefwyr. Hefyd, yn Strategaeth 2012-2016 yr UE ar Fasnachu mewn Pobl, mae'r UE wedi nodi 40 o fesurau pendant ac ymarferol yn erbyn masnachu mewn bodau dynol, gan roi amddiffyniad a hawliau'r dioddefwyr ar y blaen.

Heddiw mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno tymor canol adrodd o strategaeth yr UE 2012-2016, yng nghwmni'r adroddiad ystadegol ar ddioddefwyr a masnachwyr am y blynyddoedd 2010-2012. Mae'r Comisiwn hefyd yn adrodd ar ddefnydd y Gyfarwyddeb ar drwyddedau preswylio i ddioddefwyr masnachu mewn pobl nad ydynt yn rhan o'r UE.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström: "Pan ddechreuais fy swydd fel Comisiynydd â gofal dros Faterion Cartref bron i bum mlynedd yn ôl, un o fy mhrif flaenoriaethau oedd gweithio tuag at ddileu masnachu mewn pobl. Yn ôl wedyn, nid oedd dileu masnachu mewn pobl yn uchel ar yr agenda wleidyddol ac roedd a agwedd lac tuag at y drosedd mewn llawer o wledydd. Heddiw, gallwn fod yn falch o'r hyn a gyflawnwyd i atal y fasnach gaethweision hon yn ein hamser. Rydym wedi symud o eiriau i weithredu go iawn. Rhaid inni barhau â'n gwaith yn ddiflino, yn Ewrop a thu hwnt i'n ffiniau. Mae arnom ni ddyled i'r menywod, dynion, merched a bechgyn sydd, fel rydyn ni'n siarad, yn cael eu cadw yn erbyn eu hewyllys ac yn cael eu hecsbloetio mewn amodau gwarthus. Mae pob dioddefwr masnachu mewn pobl yn ddioddefwr gormod. "

Strategaeth 2012-2016 yr UE: Gweithio tuag at ddileu masnachu mewn pobl

Mae cyflawni gweithredoedd pendant Strategaeth yr UE 2012-2016 ar fasnachu mewn pobl wedi hen ddechrau. Mae llawer iawn o waith wedi'i wneud ar lefel yr UE i fynd at wraidd y broblem, gyda mentrau'n anelu at:

hysbyseb
 • Adnabod dioddefwyr yn well: canllawiau a roddwyd i awdurdodau a rhanddeiliaid eraill ar adnabod dioddefwyr masnachu mewn pobl, yn enwedig ar gyfer gwarchodwyr ffiniau a gwasanaethau consylaidd.

 • Ymgysylltu a chydweithredu'n agos â chymdeithas sifil: creu Llwyfan Cymdeithas Sifil yr UE yn erbyn masnachu mewn pobl a'r e-Blatfform ar gyfer cannoedd o sefydliadau cymdeithas sifil sy'n gweithio ar fasnachu mewn pobl.

 • Cynyddu gwybodaeth am y ffenomen: lansio astudiaethau ar gyfraith achosion ar ecsbloetio llafur, gwerthuso mentrau atal ac ar blant fel grŵp risg uchel.

 • Hysbysu dioddefwyr o'u hawliau yn well: canllawiau a roddir i bob aelod-wladwriaeth ar hawliau'r UE i ddioddefwyr masnachu mewn pobl.

 • Cynorthwyo ac amddiffyn plant yn well fel plant sy'n arbennig o agored i niwed: Llawlyfr i awdurdodau a rhanddeiliaid eraill - 'Gwarcheidiaeth i blant sy'n cael eu hamddifadu o ofal rhieni'.

 • Gwneud defnydd llawn o Asiantaethau'r UE sy'n gweithio ar bwnc masnachu mewn pobl.

 • Cryfhau cydweithredu â gwledydd y tu allan i'r UE: gweithredu 2009 Papur sy'n Canolbwyntio ar Weithredu ar gryfhau dimensiwn allanol yr UE o fasnachu mewn pobl.

Casglu data: rhai canfyddiadau allweddol

Heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi'r ail bapur gwaith ar lefel yr UE ar ystadegau ar fasnachu mewn pobl, gan gwmpasu'r blynyddoedd 2010, 2011 a 2012. Dyma'r unig gasgliad data ystadegol sy'n bodoli ar lefel yr UE ar fasnachu mewn pobl. Cyflawnwyd annog calonogi o ran argaeledd data, ond mae'r papur gwaith hefyd yn tynnu sylw at yr angen am welliant pellach. Nid yw'r papur gwaith yn mesur maint llawn masnachu mewn pobl, mae'n darparu data yn unig ar y dioddefwyr a'r masnachwyr masnach sydd wedi dod i gysylltiad ag awdurdodau ac actorion ar lefel genedlaethol.

Dioddefwyr

 1. Cofrestrwyd 30,146 o ddioddefwyr yn y 28 aelod-wladwriaeth dros y tair blynedd 2010-2012. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn dod yn well am adnabod a chysylltu â dioddefwyr masnachu pobl.

 2. Roedd 80% o'r dioddefwyr cofrestredig yn fenywod.

 3. Roedd 16% o'r dioddefwyr cofrestredig yn blant.

 4. Cofrestrwyd dros 1 000 o ddioddefwyr plant fel rhai a fasnachwyd ar gyfer camfanteisio rhywiol.

 5. Masnachwyd 69% o ddioddefwyr cofrestredig ar gyfer camfanteisio rhywiol.

 6. Roedd 95% o ddioddefwyr cofrestredig camfanteisio rhywiol yn fenywod.

 7. Dynion oedd 71% o ddioddefwyr cofrestredig camfanteisio llafur.

 8. Roedd 65% o ddioddefwyr cofrestredig yn ddinasyddion yr UE.

Masnachwyr

 1. Adroddwyd am 8,551 o erlyniadau am fasnachu mewn pobl gan aelod-wladwriaethau dros y tair blynedd 2010-2012.

 2. Dynion oedd dros 70% o'r masnachwyr. Mae hyn yn wir am bobl sydd dan amheuaeth, erlyniadau a masnachwyr euog.

 3. Adroddwyd ar 3 o euogfarnau am fasnachu mewn pobl gan Aelod-wladwriaethau dros y tair blynedd.

Amddiffyn dioddefwyr: Cyhoeddi trwyddedau preswylio i amddiffyn dioddefwyr y tu allan i'r UE wrth alluogi eu cydweithrediad â'r awdurdodau

Mewn Cyfathrebiad ar wahân a gyhoeddwyd heddiw, mae'r Comisiwn yn adrodd ar gymhwyso Cyfarwyddeb 2004 / 81 / EC sy'n rheoleiddio rhoi trwydded breswylio i ddioddefwyr masnachu mewn pobl nad ydynt yn rhan o'r UE sy'n cydweithredu â'r awdurdodau ar gyfer ymchwilio ac erlyn masnachwyr masnach.

Mae'r ffigurau sydd ar gael yn dangos bod y posibilrwydd o roi trwyddedau preswylio dros dro i ddioddefwyr y tu allan i'r UE yn cael ei dan-ddefnyddio ar hyn o bryd. Er enghraifft, yn 2012 dim ond 1 124 o drwyddedau preswylio cyntaf a roddwyd yn yr UE i ddioddefwyr a gydweithiodd gyda'r awdurdodau, ond am yr un flwyddyn honno cofrestrodd 23 aelod-wladwriaeth 2,171 o ddinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE fel dioddefwyr masnachu mewn pobl.

Bydd y Comisiwn yn parhau i ymgysylltu ag aelod-wladwriaethau i sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn cael ei gweithredu'n llawn ac yn gywir ac i hwyluso cyfnewid arferion da, megis asesiadau risg unigol ar gyfer yr holl ddioddefwyr cyn ac yn ystod eu cydweithrediad.

Mwy o wybodaeth

Ystadegol llawn adrodd ar fasnachu mewn pobl 2010-2012
Canol tymor adrodd ar Strategaeth yr UE 2012-2016 ar fasnachu mewn pobl
Cyfathrebu ar gymhwyso Cyfarwyddeb 2004/81 / EC ar drwyddedau preswylio i ddioddefwyr masnachu mewn pobl nad ydynt yn rhan o'r UE.
Infographics
Cecilia Malmström's wefan
Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter
Gwefan Gwrth-Fasnachu UE
DG Materion Cartref wefan
Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd