Cysylltu â ni

EU

Mae ASEau yn amddiffyn Gwobr Sakharov dan dân 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cms-image-000004984Mae ASEau wedi neidio i amddiffyn Gwobr Sakharov dan-dân Senedd Ewrop, a ddyfernir yn flynyddol am hawliau dynol.

Mae’r wobr eleni wedi cael ei beirniadu’n hallt yn dilyn i’r grŵp GUE dynnu ei ymgeisydd yn ôl, ar ôl iddo ddod i’r amlwg ei fod wedi gwneud sylwadau hiliol.

Dilynodd dadleuon pellach ynghylch rhestr fer yr actifydd hawliau dynol Leyla Yunus sy'n wynebu cyhuddiadau twyll difrifol yn ei Azerbaijan enedigol.

hysbyseb

Cafodd ei henwebiad ei frandio'n "amhriodol" gan un uwch ASE.

Ond, cyn i arweinwyr grwpiau gwleidyddol y Senedd gyhoeddi enillydd eleni heddiw (XWUMX Hydref), Elmar Brok, ASE o’r Almaen a amddiffynodd y Wobr: “Yn draddodiadol mae ASEau yn cymryd rhan fawr yn y broses enwebu ac eisiau dewis yr ymgeiswyr gorau posibl bob blwyddyn.

"Mae un gwahaniaeth hanfodol rhwng Gwobr Heddwch Nobel a Gwobr Sakharov - corff gwleidyddol a etholwyd yn ddemocrataidd yw Senedd Ewrop, sy'n cynrychioli dinasyddion Ewrop ac yn yr ystyr hwn dyfernir Gwobr Sakharov ar ran holl ddinasyddion Ewrop."

hysbyseb

Ychwanegodd y dirprwy dde-dde: "O ystyried bod ASEau o wahanol wledydd a gwahanol grwpiau gwleidyddol yn rhan o'r broses ddethol, nid oes angen iddynt gefnogi'r un ymgeisydd o reidrwydd. Felly, nid yw dewis Sakharov yn llanast. Democratiaeth yw hon. Ac eto, nid wyf yn deall pam y byddai rhai yn siarad am 'lanast'.

"Rydyn ni yn y Senedd wedi datblygu proses glir iawn ar sut i bleidleisio dros yr ymgeiswyr am bris Sakharov. A pheidiwch ag anghofio: mae pwyllgor perthnasol y Senedd yn cynnwys 100 aelod tra bod pwyllgor Gwobr Heddwch Nobel yn cynnwys pump yn unig mae hyn yn gwneud y broses benderfynu yn haws wrth gwrs.

"O ran yr enwebiad ar gyfer Yunus, hoffwn dynnu sylw y bydd llawer o weithredwyr hawliau dynol a chyrff anllywodraethol yn Azerbaijan yn wynebu cyhuddiadau. Byddwn yn llawer mwy gofalus ac ni fyddwn yn ailadrodd cyhuddiadau yn awtomatig tuag at ffigurau amlwg yr wrthblaid ddemocrataidd."

Tynnodd Brok sylw at hynny 18 Medi Mabwysiadodd y Senedd benderfyniad brys yn nodi’n glir “ers diwedd mis Gorffennaf mae’r llywodraeth wedi targedu rhai o amddiffynwyr hawliau dynol amlycaf y wlad, gan eu carcharu ar gyhuddiadau sy’n ymddangos yn wleidyddol eu cymhelliant, gan gyfeirio’n benodol at achosion Leyla Yunus, cyfarwyddwr adnabyddus y Sefydliad Heddwch a Democratiaeth ".

Dywedodd Brok: "Fe wnaethon ni gondemnio yn y termau cryfaf posib ei chadw a'i mynnu ar unwaith.

"Cymerwyd y penderfyniad ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Sakharov fel arfer mewn cyfarfod ar y cyd rhwng Pwyllgorau AFET a DEVE mewn pleidlais gudd. Nid yw'r ffaith na wnaeth ymgeiswyr eraill ymuno â'r rhestr fer yn lleihau eu hachos mewn unrhyw ffordd amddiffynwyr hawliau dynol.

"A bydd y Senedd yn parhau i roi ei chefnogaeth iddyn nhw a / neu achosion eraill trwy benderfyniadau brys."

Daeth sylw pellach gan ASE Gwyrddion y DU Molly Scott Cato, a ddywedodd, "Rwyf wedi cefnogi ymgeisyddiaeth Yunus ar gyfer Gwobr Sakharov eleni gan ei bod yn ymddangos i mi fel yr ymgeisydd gorau, gan ei bod yn ymgyrchydd dilys dros ddemocratiaeth a hawliau dynol sy'n cael ei gormesu gan ei chyflwr ei hun.

"Nid yw'r un o'r ymgeiswyr eraill yn cwrdd â'r meini prawf hyn ac felly nid ydyn nhw'n addas ar gyfer gwobr a enwir er anrhydedd i Sakharov, yn fy marn i. Mae'n frawychus hefyd nad yw troseddau hawliau dynol ar ffin Ewrop yn cael eu trin â difrifoldeb digonol oherwydd mae gan y wlad dan sylw gronfeydd wrth gefn nwy enfawr. "

Mewn man arall, dywedodd ASE Sosialaidd Prydain, Richard Howitt: "Rwy'n falch bod yr enwebeion yn cynnwys amddiffynwyr hawliau dynol fel Leyla Yunus a Dr Denis Mukwege eleni. Natur eu rôl yn y gymdeithas y maent yn ennyn dadl."

A llefarwyr materion tramor y Gwyrddion / EFA Barbara Lochbihler a Meszerics Tamas Dywedodd: "Mae cynnwys Leyla Yunus ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Sakharov eleni yn gydnabyddiaeth swyddogol gan Senedd Ewrop o’i brwydr ragorol dros hawliau dynol yn ei gwlad. Enwebodd y grŵp Gwyrddion / EFA Leyla Yunus ar gyfer gwobr rhyddid meddwl yr UE oherwydd credwn ei bod yn symbol o'r hyn y mae'r wobr yn bwriadu ei gydnabod.

"Cafodd Leyla Yunus ei harestio ym mis Gorffennaf, ochr yn ochr â’i gŵr Arif Yunus, ar gyhuddiadau gwarthus, â chymhelliant gwleidyddol. Mae’r bleidlais hon, a ddaw ychydig wythnosau ar ôl penderfyniad cryf gan Senedd Ewrop yn condemnio’r gwrthdaro creulon yn erbyn cymdeithas sifil gan drefn ormesol Aserbaijan. mae Senedd Ewrop yn anfon neges glir o gefnogaeth i Leyla Yunus a phob gweithredwr hawliau dynol arall yn y wlad. Galwn am ryddhau Leyla Yunus ar unwaith a phob carcharor gwleidyddol yn Azerbaijan.

"Ni all sefydliadau ac aelod-wladwriaethau'r UE roi ystyriaethau ynni o flaen gwerthoedd yn eu hymgysylltiad ag Azerbaijan, yn enwedig wrth drafod Cytundeb Moderneiddio Strategol."

Mae Gwobr Sakharov yn wobr a roddir yn flynyddol gan Senedd Ewrop ar unigolion sy'n brwydro yn erbyn ffanatigiaeth, anoddefgarwch neu ormes. Gall grwpiau gwleidyddol Senedd Ewrop wneud un enwebiad ar gyfer y wobr. Pleidleisiodd pwyllgorau materion tramor, datblygu a hawliau dynol y Senedd heddiw i ddewis rhestr fer o 3 o’r ymgeiswyr a enwebwyd. Cynhadledd llywyddion y Senedd fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ym mis Hydref. Mwy o fanylion.

Gall y penderfyniad fod gael yma.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd