Cysylltu â ni

EU

Senedd Ewrop yn ethol Comisiwn Ewropeaidd newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141022PHT75888_originalCymeradwyodd ASEau goleg newydd 27 Comisiynydd, fel y’i cyflwynwyd gan ei Arlywydd-ethol Jean-Claude Juncker ar Dydd Mercher bore (22 Hydref), gyda 423 o bleidleisiau o blaid, 209 yn erbyn a 67 yn ymatal. Bellach mae angen i'r Comisiwn newydd gael ei benodi'n ffurfiol gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth yr UE i'w alluogi i ymgymryd â dyletswydd 1 Tachwedd am dymor o bum mlynedd.

Er mwyn cymharu, pleidleisiwyd Comisiwn Barroso cyntaf i'w swydd ym mis Tachwedd 2004 gan 449 pleidlais i 149, gydag 82 yn ymatal. Etholwyd ail Gomisiwn Barroso ar 9 Chwefror 2010 gan 488 pleidlais i 137, gyda 72 yn ymatal.

Yn ei ddatganiad agoriadol ar Dydd Mercher bore, amlinellodd Llywydd-etholiadol y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker nifer o newidiadau i bortffolios yn unol â chais pwyllgorau ar ôl gwrandawiadau Comisiynwyr-ddynodedig.

hysbyseb

“Mae gen i gontract gyda’r Senedd a byddaf yn ei barchu.”

O ystyried ei gyfansoddiad, dywedodd Juncker: “Bydd Comisiwn y dyfodol yn wleidyddol iawn.” Amddiffynnodd ei bensaernïaeth newydd, gydag is-lywyddion i “gydlynu, llunio a threfnu syniadau”. Pwysleisiodd ei fod wedi gorfod “ymladd” i gael digon o ferched ar fwrdd ei goleg ond cyfaddefodd fod “naw merch allan o 28 Comisiynydd yn dal i fod yn bathetig”.

Gan ystyried beirniadaeth a fynegwyd gan ASEau fel rhan o'r gwrandawiadau, dywedodd Juncker ei fod wedi penderfynu rhoi'r fferyllol yn ôl i'r Comisiynydd Iechyd Vytenis Andriukaitis, ar y cyd ag Elżbieta Bienkowska, a fyddai hefyd yn gyfrifol am bolisi gofod, dinasyddiaeth i Dimitris Avramapoulos a chwaraeon i Navracsics Tibor. Dywedodd na allai gytuno i’r cynnig i ddileu’r gair “trafodaethau” yn nheitl y portffolio ehangu gan y byddai hyn yn golygu diarddel gwledydd ymgeisydd yr UE.

hysbyseb

O ran y cymal Setliad Anghydfod Buddsoddwr-Wladwriaeth arfaethedig yn y trafodaethau TTIP, dywedodd Juncker na fyddai’n caniatáu i awdurdodaeth llysoedd yr UE gael ei gyfyngu gan gymal o’r fath. Pwysleisiodd hefyd y byddai’n cadw at ei gynnig pecyn buddsoddi € 300 biliwn, a fydd yn cael ei gyflwyno “cyn y Nadolig”.

“Ni fydd rheolau (y cytundeb sefydlogrwydd) yn cael eu newid,” meddai Juncker, gan danlinellu “y cânt eu gweithredu gyda’r graddau o hyblygrwydd” y mae’r cytuniadau yn eu caniatáu.

Dywedodd Manfred Weber (EPP, DE) fod dinasyddion wedi bod yn ganolog yn y broses yn arwain at ethol y Comisiwn nesaf. "Mae democratiaeth Ewropeaidd wedi cymryd camau breision ymlaen." Mae ei grŵp yn gwerthfawrogi profiad Juncker a'i ddull gwleidyddol. "Nawr rydw i eisiau dechrau gweithio ar sefydlogrwydd, twf, Ewrop ar faterion ymfudo, gan ddangos parch at y lefel cymhwysedd genedlaethol a throi ein llygaid eto y tu hwnt i ffiniau Ewrop," meddai.

Dywedodd Gianni Pittella (S&D, IT): “Heddiw nid poblogrwydd yw gelyn gwaethaf Ewrop, ond diffyg dewrder ein harweinwyr Ewropeaidd. Byddwn ni yn y S&D yn eich annog chi a ni fydd ysbryd beirniadol y mwyafrif. ” Rhybuddiodd Pittella y bydd hygrededd y Comisiwn yn y fantol ar y cynllun buddsoddi € 300bn a siaradodd yn erbyn “ras i’r gwaelod” rhwng gweithwyr Ewropeaidd. Addawodd i adolygu'r gyfarwyddeb postio gweithwyr ac adfywio'r gyfarwyddeb absenoldeb mamolaeth.

Dywedodd Syed Kamall (ECR, UK): “Rydym yn croesawu’r ffaith nad yw’r strwythur yn edrych fel pe bai’n daer yn ceisio 27 lle i 27 o bobl,“ gan ganmol Juncker am fod wedi llunio strwythur integredig sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ”. Croesawodd hefyd gynigion i dorri biwrocratiaeth, a chanolbwyntio ar y farchnad ddigidol, diogelwch ynni a'r egwyddor sybsidiaredd. “Rydyn ni’n siomedig na wnaethoch chi gefnogi cais y Senedd i gael comisiynydd rheolaeth gyllidebol,” meddai Kamall, gan feirniadu penodiad Moscovici. “Byddwn yn ymatal. ac yn eich wynebu â heriau'r dyfodol, ”ychwanegodd.

Rhoddodd Guy Verhofstadt (ALDE, BE) "ie clir" i'r Comisiwn newydd, gan obeithio y byddai'n gweithredu'n wahanol i'r un blaenorol. "Rydyn ni'n disgwyl i Gomisiwn ag uchelgais a gweledigaeth, ein harwain allan o'r argyfwng, ac nid ysgrifenyddiaeth y Cyngor," meddai. Mynnodd yr angen am "strategaeth gredadwy ar fuddsoddi a thwf" a gofynnodd i Juncker ymyrryd ar unwaith pe bai cau yn digwydd lle mae Comisiynwyr yn rhannu portffolios, fel Dombrovskis a Moscovici. Dywedodd Verhofstadt ei fod yn cefnogi llythyr a ysgrifennwyd gan artistiaid mawr o Ewrop yn beirniadu priodoli'r portffolio diwylliant i'r Comisiynydd Navracsics.

Dywedodd Neoklis Sylikiotis (GUE / NGL, EL) fod y coleg arfaethedig yn dangos y bydd y Comisiwn newydd yn cefnogi polisïau neo-ryddfrydol sy'n arwain at golli swyddi, cyni llym a mygu busnesau bach a chanolig (BBaChau). Mae’r Comisiwn newydd hwn yn “ffrwyth cytundeb rhwng y grwpiau S&D, ALDE ac EPP, sy’n hedfan yn wyneb gwneud penderfyniadau yn yr UE”, meddai. “Rydyn ni eisiau gweld newid go iawn ym mholisi’r UE er mwyn ein cael ni allan o’r argyfwng a chreu swyddi yn lle parhau â chyni,” daeth i’r casgliad.

Dywedodd Rebecca Harms (Gwyrddion / EFA, DE): “Bydd fy ngrŵp yn dweud 'Na' wrth Gomisiwn Juncker. Mae'r penderfyniad y dylai Navracsics gymryd ei bortffolio ynddo'i hun yn sail i ddweud na. ” Beirniadodd hefyd agwedd tîm Juncker tuag at bolisi hinsawdd a diffyg ffocws datblygu cynaliadwy, yn ogystal â’i “ddull anghyfrifol” o ymdrin â pholisi ffoaduriaid.

Dywedodd Nigel Farage (EFDD, y DU): "Byddwn yn pleidleisio yn erbyn y math gwrth-ddemocrataidd hwn o lywodraeth. Hwn fydd y Comisiwn Ewropeaidd olaf sy'n llywodraethu Prydain Fawr, oherwydd ar ddiwedd y pum mlynedd, byddwn allan o'r fan hon. "

Dywedodd Harald Vilimsky (NI, AT): “Yn union fel na wnaethon ni alaru ymadawiad Barroso, nid ydym yn arbennig o hapus gyda Juncker yn cael ei dyngu yn y naill na'r llall. Nid oedd Mr Barroso na Mr Juncker yn ymgeiswyr y bobl. Maen nhw'n cynrychioli'r technocratiaeth, y nomenklatura. Byddwn yn pleidleisio yn eich erbyn a thrwy wneud hynny, yn pleidleisio o blaid teulu pobloedd Ewropeaidd. ”

Araith gan Jean-Claude Juncker

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd