Cysylltu â ni

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

OCEANA rhybuddion bod yr UE yn troi llygad dall i'r gorbysgota pysgodyn cleddyf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cleddyf_natureswallpaperMae OCEANA, y sefydliad cadwraeth morol rhyngwladol, wedi seinio’r larwm heddiw ar amharodrwydd yr Undeb Ewropeaidd i gymryd mesurau ar gyfer adfer pysgod cleddyf Môr y Canoldir. Yn ôl asesiad a gynhaliwyd gan wyddonwyr yn gynharach eleni, mae’r stoc yn cael ei orbysgota; mae wedi dirywio'n sydyn ers yr 1980au, gan ostwng i lefelau sydd ar hyn o bryd 70% yn is na'r hyn a ystyrir yn gynaliadwy.

Dywedodd Maria Jose Cornax, Rheolwr Ymgyrch Pysgodfeydd Oceana Europe: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn anwybyddu'r rhwymedigaeth i reoli stociau ar lefelau cynaliadwy erbyn 2015, neu erbyn 2020 fan bellaf. Trwy beidio â mabwysiadu mesurau nawr, byddai’r UE yn dyblygu’r un camgymeriad costus a ddaeth â thiwna glas ar fin cwympo yn y gorffennol. ”

Ar hyn o bryd, mae'r UE yn negodi ei safbwynt ar gyfer cyfarfod sydd ar ddod o'r Comisiwn Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth Tiwnas yr Iwerydd (ICCAT), lle bydd dyfodol rhywogaethau ymfudol iawn fel tiwna glas, pysgod cleddyf a siarcod yn cael eu penderfynu. Er bod yr UE wedi bod yn eiriolwr dros ragofal wrth drafod cwotâu tiwna glas yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi methu â chymryd cam ymlaen ar hyd yn oed y mesurau rheoli mwyaf elfennol ar gyfer pysgod cleddyf Môr y Canoldir. Ar hyn o bryd mae'r rhywogaeth yn cael ei gorbysgota gan fflyd orlawn o fwy na 12,000 o gychod, y mae 90% ohonynt â baner yr UE a 60% yn Eidalwyr. Mae'r ychydig fesurau rheoli a roddwyd ar waith hyd yma yn annigonol i ganiatáu i'r stoc adfer, yn enwedig o gofio bod 75% o'r dalfeydd yn cynnwys pysgod cleddyf ifanc na fydd byth yn cael cyfle i atgynhyrchu.

hysbyseb

Dywedodd y Gwyddonydd Morol gydag Oceana yn Ewrop, Dr. Ilaria Vielmini: “Mae'r stoc yn parhau i gael ei chamreoli er gwaethaf degawd o orbysgota. Mae gan yr Eidal, fel y genedl sy'n dominyddu'r bysgodfa ac sy'n dal Llywyddiaeth yr UE, rwymedigaeth benodol i arwain adferiad rhywogaeth mor bwysig. ”

Mae Oceana yn galw am fabwysiadu cynllun rheoli pysgod cleddyf Môr y Canoldir a fydd yn adfer y stoc i lefelau cynaliadwy gan gynnwys gosod terfyn dal. Mae eleni yn ffenestr hanfodol o gyfle i weithredu ar bysgod cleddyf Môr y Canoldir, oherwydd mae ICCAT fel rheol yn cyflwyno mesurau rheoli newydd yn seiliedig ar ganlyniadau ei asesiadau stoc, ac ni fydd yn adolygu pysgod cleddyf Môr y Canoldir eto tan 2017.

Bydd cyfarfod ICCAT sydd ar ddod yn cael ei gynnal 10-17 Tachwedd yn Genoa, yr Eidal. Bydd Oceana yn mynychu’r cyfarfod fel arsylwr, ac yn galw am reoli rhagofal tiwna glas yr Iwerydd a Môr y Canoldir, pysgod cleddyf Môr y Canoldir, a siarcod.

hysbyseb

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Rheolau pysgota: teledu cylch cyfyng gorfodol ar gyfer rhai cychod i wrthweithio toriadau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi ar y system Rheoli Pysgodfeydd newydd, a fydd yn diwygio'r rheolau sydd wedi llywodraethu gweithgareddau pysgota'r UE er 2010. sesiwn lawn  PECH

Erbyn 401 pleidlais o blaid, 247 yn erbyn a 47 yn ymatal, cytunodd ASEau i ddefnyddio technolegau newydd i orfodi rheolau pysgota yn well a gwella diogelwch a thryloywder. Maen nhw hefyd yn mynnu bod yn rhaid i ddefnyddwyr wybod pryd, ble a sut mae'r cynhyrchion maen nhw'n eu prynu yn cael eu dal.

Dylai'r defnydd o gamerâu ar fwrdd (CCTV) i gynnal gwiriadau ar rwymedigaethau glanio fod yn orfodol ar gyfer “canran leiaf” o longau sy'n hwy na 12 metr ac y nodwyd eu bod yn “peri risg difrifol o ddiffyg cydymffurfio”. Bydd yr offer hefyd yn cael ei osod fel cosb atodol ar gyfer pob cwch sy'n cyflawni dau doriad difrifol neu fwy. Dylid cynnig cymhellion i gychod sy'n barod i fabwysiadu teledu cylch cyfyng yn wirfoddol fel dyraniad cwotâu ychwanegol neu gael gwared ar eu pwyntiau torri.

hysbyseb

Mae ASEau yn cefnogi’r cynnig i gysoni sancsiynau a mynnu bod “Cofrestr o droseddau’r Undeb Ewropeaidd” yn cael ei sefydlu i ganoli gwybodaeth gan yr holl aelod-wladwriaethau. Maen nhw hefyd yn galw am “system briodol o sancsiynau” am droseddau a gyflawnir gan bysgotwyr hamdden.

Lleihau gwastraff, cynyddu diogelwch a thryloywder

Yn unol ag UE Strategaeth Fferm-i-Fforc, Mae'r Senedd yn mynnu bod yn rhaid olrhain tarddiad cynhyrchion pysgodfa a dyframaeth trwy'r gadwyn fwyd gyfan, gan gynnwys cynhyrchion wedi'u prosesu a'u mewnforio. Dylai data ar y rhywogaeth o bysgod, y lleoliad, y dyddiad a'r amser y cafodd ei ddal, a'r math o gêr a ddefnyddiwyd fod ar gael.

hysbyseb

lara AGUILERA (S&D, ES), rapporteur, meddai: “Fe wnaethon ni gymryd camau pwysig tuag at gael rheolau cyffredin. Rhaid i arolygiadau ar bysgodfeydd yn Sbaen beidio â bod yn wahanol i'r rhai yn Nenmarc, Gwlad Pwyl neu'r Eidal. Rhaid eu cysoni ac yn fwy effeithlon, heb arwain at fwy o fiwrocratiaeth i'r sector. ”

Mewn ymdrech i leihau sbwriel morol, mae ASEau yn cytuno y dylai fod yn ofynnol i bob llong hysbysu awdurdodau cenedlaethol pan fyddant yn colli offer pysgota ac i gario'r offer angenrheidiol ymlaen i'w adfer.

Dylai fod gan bob cwch ddyfais geolocation hefyd sy'n caniatáu iddynt gael eu lleoli a'u hadnabod yn awtomatig, mesur y bernir ei fod yn angenrheidiol i wella diogelwch ar y môr, yn ôl y testun mabwysiedig.

Mae'r Senedd hefyd yn cynnig cynyddu maint y gwall a dderbynnir ar bwysau rhai rhywogaethau a amcangyfrifir gan bysgotwyr ar fwrdd y llong (ymyl goddefgarwch).

Camau Nesaf

Gyda'r bleidlais heddiw, mae'r Senedd bellach yn barod i ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor. Yn ôl y cynnig cyfredol, byddai gan weithredwyr bedair blynedd ar ôl i'r rheolau ddod i rym i arfogi llongau â'r technolegau newydd sy'n ofynnol.

Cefndir

Ar 5 Chwefror, mabwysiadodd y Pwyllgor Pysgodfeydd ei safbwynt ynglŷn â'r UE System Rheoli Pysgodfeydd. Mae'r cynnig yn diweddaru pum rheol bresennol ac yn cysoni systemau rheoli ac arolygu, yn ogystal â sancsiynau, ar draws gwledydd yr UE.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sicrhaodd Prydain fargen dda ar bysgod, meddai uwch aelod o’r tîm trafod

cyhoeddwyd

on

By

Mae cytundeb masnach rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn gytundeb da i’r diwydiant pysgodfeydd, gan ganiatáu iddo ailadeiladu ei hun yn ystod cyfnod pontio pum mlynedd a hanner, meddai uwch aelod o dîm negodi’r DU ddydd Mawrth (29 Rhagfyr) , ysgrifennu Elizabeth Piper a Paul Sandle.

Mae grwpiau pysgodfeydd wedi beirniadu’r fargen, gan ddweud bod y diwydiant wedi cael ei aberthu yn y trafodaethau masnach ar ôl Brexit.

“Mae'r cytundeb sydd gennym yn cydnabod sofraniaeth y DU dros ein dyfroedd pysgota, mae'n dweud hynny ymlaen llaw,” meddai uwch aelod o'r tîm trafod.

“Rydyn ni’n credu bod hon yn fargen dda. Mae hyn yn galluogi'r diwydiant pysgota i ailadeiladu ei hun yn ystod y cyfnod pontio, rydym yn buddsoddi £ 100 miliwn mewn rhaglenni i helpu i foderneiddio'r diwydiant prosesu pysgod dros y cyfnod hwn, ”meddai.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

AMAETHYDDIAETH: Gweinidogion yn penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 yng Ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd ac ar gyfer stociau môr dwfn

cyhoeddwyd

on

Ar 17 Rhagfyr, cytunodd y Cyngor ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer y stociau pysgod a reolir gan yr UE yng Ngogledd-Ddwyrain yr Iwerydd, yn seiliedig ar gynnig a wnaed gan y Comisiwn. O ran stociau a fydd yn cael eu rhannu gyda'r DU, penderfynodd y Cyngor hefyd fel mesur trosglwyddo i rolio'n gyfrannol dros gyfanswm y dalfeydd caniataol 2020 (TACs), gydag ychydig eithriadau cyfyngedig, fel y cynigiwyd gan y Comisiwn. Bydd hyn yn sicrhau cyfleoedd pysgota o dan yr amgylchiadau eithriadol o amgylch y trafodaethau sy'n parhau i barhau ar y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r mesurau hyn yn ategu'r Cynnig wrth gefn y Comisiwn o'r wythnos diwethaf, sy'n darparu ar gyfer y posibilrwydd o fynediad pysgota cilyddol gan longau'r UE a'r DU i ddyfroedd ei gilydd, os a phan gytunwyd rhwng yr UE a'r DU, a bod yr holl amodau ar gyfer parhad gweithrediadau pysgota'r UE wedi'u bodloni.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rwy’n falch iawn ein bod ni, ar gyfer y stociau y mae’r UE yn eu rheoli ar ei ben ei hun, wedi dod ag wyth o ddaliadau cyfanswm a ganiateir yn unol â’r lefelau sy’n gwarantu’r cynnyrch cynaliadwy mwyaf o’r stociau hynny. Mae gweinidogion yr UE wedi dilyn fy nghynigion ar y dull rhagofalus ar gyfer naw cwotwm dal pysgod. Mae hwn yn gam i'r cyfeiriad cywir. Roedd cynnig y Comisiwn yn uchelgeisiol iawn ac rwy'n croesawu canlyniad da cyffredinol heddiw. Rydym hefyd wedi llwyddo i ymateb i'r ansicrwydd ynghylch Brexit, a sicrhau pysgota parhaus i holl bysgotwyr a menywod yr UE. Gall cychod fynd i’r môr ar 1 Ionawr 2021 a gellir sicrhau’r sector pysgota bod eu busnes yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth i’r UE. ”

Mae'r Cyngor hefyd wedi penderfynu ar derfynau dal cynaliadwy ar gyfer morfor deheuol (Bae Biscay) yn unol â'r cynnyrch cynaliadwy mwyaf (MSY). Mae'r Cyngor wedi parhau i amddiffyn y siarcod môr dwfn bregus trwy wahardd pysgota'r rhywogaeth hon. Yn unol â chynnig y Comisiwn, mae'r Cyngor wedi cytuno i osod is-ddaliad cyfyngedig iawn ar gyfer penfras yn Kattegat (123 tunnell), a grenadier roundnose yn Skagerrak a Kattegat (5 tunnell), a TAC gwyddonol ar gyfer neffropau ym Mae deheuol Biscay ( 2.4 tunnell). Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Yn seiliedig ar y gynnig Comisiwn, Cytunodd gweinidogion yr UE ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Dywedodd Sinkevičius: “Yn unol â’n hymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn Natganiadau MedFish4Ever a Sofia, gwnaethom weithredu mesurau uchelgeisiol yng nghyfraith yr UE a gymerwyd yng nghyd-destun Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM). Ar gynllun aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir, rwy’n gresynu nad oedd gweinidogion yn barod i gytuno ar ostyngiadau ymdrech uwch, a fyddai wedi caniatáu inni adfer y stociau pysgod i lefelau cynaliadwy yn gyflymach ac i sicrhau hyfywedd cymdeithasol ac economaidd hirdymor y pysgotwyr a menywod yn gweithredu yn y rhanbarth. Rwy'n croesawu, fodd bynnag, y bydd mesurau cenedlaethol ychwanegol i ddiogelu'r stociau yn cyd-fynd â'r gostyngiad ymdrech. "

Ar gyfer Môr y Canoldir, mae'r rheoliad y cytunwyd arno gan weinidogion yn parhau i weithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn yr UE ar gyfer stociau glan môr ym Môr y Canoldir y Gorllewin, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, trwy leihau'r ymdrech bysgota 7.5%. Mae'r Rheoliad hefyd yn cyflwyno mesurau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir yn 2018 a 2019, yn benodol mesurau ar gyfer llyswennod, cwrel coch, dolffiniaid, rhywogaethau pelagig bach a stociau glan môr yn y stociau berdys Adriatig a dŵr dwfn ym Môr ïonig, Levant Môr a Culfor Sisili. Ar gyfer y Môr Du, mae'r cwotâu ar gyfer twrban a sbrat yn cael eu cynnal ar lefel 2020. Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd