Cysylltu â ni

EU

'Methu talu, ni fydd yn talu'? Pam mae'r UE yn werth da i iechyd ein dinasyddion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

health_budgetGan Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol, Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli

Gyda phob gweinyddiaeth newydd gan yr UE daw ailasesiad rheolaidd y cyllidebau - a'r arian a delir i'r Undeb gan bob aelod-wladwriaeth sy'n cyfrannu.

Ac er y bydd y pleidiau Ewrosgeptig - yn enwedig yn y gwledydd mwy - bob amser yn dileu'r un llinellau â bod gormod o arian yn cael ei wario ar weinyddiaeth a biwrocratiaeth tra nad oes llawer yn mynd tuag at ychwanegu gwerth mewn gwirionedd, nid yw hyn yn hollol wir.

hysbyseb

Er ei bod yn ffaith y gofynnir i'r DU a'r Iseldiroedd gyfrannu mwy y tro hwn (yn y lle cyntaf oherwydd gwelliant economaidd), mae dadleuon nad yw'r dinesydd yn ennill dim o economi UE o fwy na $ 16 triliwn yn amlwg yn nonsens .

Ac mae dadl hyd yn oed bod angen mwy arnom, nid llai o 'Ewrop', yn sicr ym maes iechyd.

Un o ddaliadau allweddol yr UE yw gwella bywydau ei 500 miliwn o ddinasyddion erbyn hyn ac mae biliynau o ewro yn cael eu tywallt yn flynyddol i, er enghraifft, ymchwil i iachâd ar gyfer salwch.

hysbyseb

Ar yr un pryd, mae llawer o gyfreithiau UE sydd â llawer o fai arnynt wedi rhoi mwy a mwy o hawliau i ddinasyddion gael mynediad gwell at driniaeth.

Ar bynciau ymchwil ac arloesi, bydd cyllid yr UE nid yn unig yn gwella ansawdd bywyd Ewropeaid ond hefyd yn gwella cystadleurwydd byd-eang yr UE.

Mae gan Horizon 2020 gyllideb o bron 80 biliwn - ac mae hynny oddeutu 30% yn fwy nag yn y fframwaith cyfredol mewn termau real. O dan y cynllun hwn, a chyda'r gyllideb hon, yr Undeb Ewropeaidd yn gywir- ym marn Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - mae'n dadlau y bydd ymchwilwyr a busnesau yn elwa o gefnogaeth gynyddol a symlach yr UE.

Aiff yr UE ymlaen i ddadlau y bydd Horizon 2020 yn cefnogi arloesedd trwy fuddsoddi mewn technolegau allweddol, mwy o fynediad at gyfalaf a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig, ynghyd â helpu i ymdopi â heriau sylweddol poblogaeth sy'n heneiddio, wrth helpu i bontio'r bwlch rhwng ymchwil. a'r farchnad.

Dadleuon cadarn yw'r rhain, yn seiliedig ar ffeithiau a ffigurau go iawn, nid ar y math o gymhelliant gwleidyddol sy'n tanio rhethreg ddyfal gan rai fel Nigel Farage o UKIP.

Ac efallai yn bwysicaf oll o ran ymchwil yw'r ffaith y gall gwaith o'r fath wella'n sylweddol - ac arbed yn aml - bywydau corff cynyddol o ddinasyddion a fydd angen triniaeth ar bob un, ar ryw adeg.

Enghraifft wych o arian yr UE sy'n cael ei wario'n dda fel budd i ddinasyddion pob Aelod-wladwriaeth yw'r Fenter Meddyginiaethau Arloesol (IMI) sy'n dechrau ar ei gyfnod IMI2 ac sydd wedi bod yn gweithio i wella iechyd trwy gyflymu datblygiad arloesol a mynediad cleifion ato, arloesol meddyginiaethau.

Mewn ffordd debyg i feddygaeth wedi'i phersonoli mae'n annog ac yn hwyluso cydweithredu rhwng chwaraewyr allweddol sy'n ymwneud â gofal iechyd, yn yr achos hwn yn arbennig ymchwil, gan gynnwys prifysgolion, y diwydiannau fferyllol a diwydiannau eraill, busnesau bach a chanolig, sefydliadau cleifion, a rheolyddion meddyginiaethau.

Mae'n bartneriaeth rhwng yr UE a'r diwydiant pharma, a gynrychiolir gan EFPIA ac mae ganddo gyllideb € 3.3bn ar gyfer 2014-2024. Daw ychydig dros hanner hyn o Horizon 2020 gyda'r cydbwysedd gan gwmnïau EFPIA, gan wneud IMI yn bartneriaeth gyhoeddus-preifat fwyaf y byd yn y gwyddorau bywyd.

Bellach mae gan IMI, a lansiwyd yn 2008, bron i 50 o brosiectau parhaus, gyda mwy ar y ffordd.

Yn y bôn, mae'r UE yn sefydliad y gall ei aelodau elwa yn y tymor hir yn unig o weithio a chydweithio. Dyma pam yr hoffai EAPM weld llawer mwy cydweithredu i wella systemau iechyd ar lefel yr UE, yn hytrach na chlywed rhai gwleidyddion mewn rhai aelod-wladwriaethau yn dadlau dros 'lai Ewrop'.

Mae'n amlwg na all yr un genedl fynd i'r afael â'i phroblemau iechyd ei hun yn unig yn wyneb demograffeg sy'n newid yn gyflym.

Mae mwy o gydweithredu yn golygu rhannu mwy o adnoddau, a fydd yn caniatáu ar gyfer gwella systemau gofal iechyd - yn enwedig mewn aelod-wladwriaethau llai ac yn rhanbarthau rhai mwy.

Mae'r UE yn ymfalchïo mewn ymdrechu i sicrhau cydraddoldeb ac, fel y soniwyd, gwella bywydau ei holl ddinasyddion. Mae ymchwil a ariennir yn ddigonol i feddyginiaethau a thriniaethau arloesol yn un ffordd o sicrhau iachach; poblogaeth byw hirach o 500 miliwn mewn 28 aelod-wladwriaeth.

Ac os oes gan un genedl boblogaeth fwy, pam na ddylai elwa'n fawr o hyd - gan gynnwys yr arbedion cost anochel mewn ysbytai - o gael y gofal gorau y gellir ei gyflawni i'w phobl, hyd yn oed os yw hyn yn golygu cyfraniad ychydig yn uwch mewn termau cymharol nag a wnaeth yn ystod y cyllideb ddiwethaf yr UE?

Yn y diwedd, mae siarad yn rhad, Mr Farage. Ac er bod aelodaeth o'r UE yn costio cryn dipyn yn fwy na'r sgwrs rad honno, nid yw'n anodd gweld lle mae'r gwir werth wrth gymharu un â'r llall.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd