Colombia a Periw bodloni meini prawf ar gyfer mynediad fisa di-i ardal Schengen

| Hydref 29, 2014 | 0 Sylwadau

SchengenHeddiw (29 Hydref) mabwysiadodd y Comisiwn ddau adroddiad i'r casgliad bod Colombia a Periw bodloni'r meini prawf perthnasol, gyda'r bwriad o drafod cytundebau fisa ildiad rhwng pob un o'r gwledydd hyn a'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae'r gwelliannau sylweddol gyflawni drwy Colombia a Periw mewn llawer o ardaloedd yn y blynyddoedd diwethaf yn golygu nad yw bellach yn ei gyfiawnhau cynnal rhwymedigaeth fisa ar ddinasyddion o'r gwledydd hyn sy'n ymweld â'r ardal Schengen ar gyfer arosiadau byr. Drwy ddiddymu'r rhwymedigaeth fisa byddwn yn meithrin cysylltiadau symudedd a phobl-i-bobl - rhywbeth sydd yn sylfaenol i reinforce y datblygiad cymdeithasol ac economaidd a chyd-ddealltwriaeth rhwng yr UE a gwledydd eraill," Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström.

Ar ôl asesu'r meini prawf perthnasol, gan gynnwys ymhlith y risgiau eraill diogelwch a risgiau o fewnfudo afreolaidd, manteision economaidd ar gyfer yr ystyriaethau UE a hawliau dynol, mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod yr amodau angenrheidiol yn cael eu bodloni ar gyfer dechrau'r trafodaethau fisa hepgoriad rhwng yr UE a'r Colombia a Peru.

Y prif gasgliadau o'r adroddiadau ar y canlynol: ymddiried mewn ymgeiswyr fisa y ddwy wlad ar gynnydd, gyda chyfraddau gwrthod fisa isel; mudo afreolaidd yw ar lefelau cymharol isel; diogelwch dogfennau teithio yn ddigonol; bygythiadau diogelwch wedi cilio; Nid yw grwpiau troseddau cyfundrefnol yn cael eu hasesu ar hyn o bryd fel bygythiad sylweddol i'r UE (ac eithrio masnachu cyffuriau); cyfleoedd economaidd, gan gynnwys masnach chwyddo a llifau twristaidd, yn ehangu ochr yn ochr â thwf sylweddol o'r economïau Colombia a Periw; hawliau dynol a rhyddid sylfaenol yn awr yn llawer gwell eu diogelu a'u parchu yn y gwledydd hyn nag yn y gorffennol; Bydd fisa dwyochredd yn cael ei sicrhau gan fod y gwledydd hyn eisoes wedi'u heithrio holl ddinasyddion yr UE rhag y rhwymedigaeth fisa; a bydd y drefn fisa di-cryfhau'r berthynas rhwng yr UE a'r ddwy wlad ymhellach, yn enwedig gan fod y cais (dros dro) o cytundebau masnach rydd yn 2013.

Nid yw'r asesiadau cadarnhaol cyffredinol yn anwybyddu bod yn bodoli risgiau penodol, gan gynnwys cynnydd posibl yn y defnydd o negeswyr cyffuriau ac mewn pobl sy'n cael eu masnachu yn ogystal ag yn y nifer o Colombians a Periw sy'n mynd i mewn i'r UE yn gyfreithiol ac a fyddai'n aros yn rhy hir, a thrwy hynny ddod ymfudwyr afreolaidd. These risgiau yn cael eu hystyried er hynny i fod yn hylaw, yn arbennig drwy weithredu cywir o wiriadau ffin, gyda dull hatgyfnerthu os oes angen, yn y meysydd awyr a ddefnyddir fwyaf Colombians a Periw cyrraedd ffiniau allanol yr ardal Schengen yn.

Y camau nesaf

Unwaith y bydd yr adroddiadau wedi cael eu trafod yn y pwyllgorau a grwpiau priodol o Senedd Ewrop a'r Cyngor, bydd y Comisiwn geisio caniatâd gan y Cyngor i drafod arhosiad byr cytundebau fisa hepgor gyda phob un o'r ddwy wlad. Os mae'r Cyngor yn rhoi awdurdodiad o'r fath, gallai trafodaethau yn dechrau yn y tri mis cyntaf o 2015. Dim ond ar ôl y cytundebau yn dod i rym, bydd yn rhydd fisa-ar gyfer dinasyddion gwledydd hyn yn cael eu gwireddu. Gallai hyn ddigwydd, ar y cynharaf iawn, yn yr ail hanner y 2015.

Cefndir

Senedd Ewrop a Rheoliad y Cyngor Rhif 509 / 20141 Diwygiwyd Rheoliad y Cyngor Rhif 539 / 20012 ac yn benodol rhaid ei atodiadau sy'n cynnwys rhestrau o wledydd y mae eu dinasyddion feddu ar fisâu wrth groesi'r ffiniau allanol a'r rhai y mae eu dinasyddion yn cael eu heithrio rhag y gofyniad hwnnw. gwledydd 19 eu trosglwyddo o Atodiad I (fisa rhwymedigaeth) at Atodiad II (esemptiad fisa): Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Ynysoedd Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent a'r Grenadines, Samoa, Ynysoedd Solomon, Timor-Leste, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Vanuatu. Ar gyfer gwladolion gwledydd 19 hyn, bydd yr eithriad rhag y gofyniad fisa ond yn gymwys o ddyddiad y cofnod i rym o gytundeb ar yr eithriad fisa i ddod i ben erbyn bob un o'r gwledydd hyn gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Am Periw a Colombia, roedd angen cam ychwanegol cyn trafodaethau agor ar gytundebau hepgor fisa dwyochrog: Asesiad y Comisiwn y ddwy wlad o ran y meini prawf a nodir yn Erthygl 1 (1) o Reoliad 509 / 2014: "mewnfudo anghyfreithlon, polisi cyhoeddus a diogelwch, budd economaidd, yn enwedig o ran twristiaeth a masnach dramor, a pherthynas yr Undeb allanol gyda'r trydydd gwledydd perthnasol, gan gynnwys yn arbennig, ystyriaethau hawliau dynol a'r rhyddfreintiau sylfaenol, yn ogystal â goblygiadau cydlyniad rhanbarthol a dwyochredd".

Mae'r ddau adroddiad a fabwysiadwyd heddiw yng nghwmni dogfennau gwaith staff y Comisiwn yn cyflwyno data manwl sy'n sail eu casgliadau ac yn cynnwys gwybodaeth am y ffynonellau data a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i gynhyrchu'r asesiad. O ystyried y gwaith o baratoi'r asesiad, gofynnodd y Comisiwn a derbyniwyd cyfraniadau gan dair asiantaeth UE: EASO, Europol a Frontex. Ar ben hynny, gwybodaeth ychwanegol a gafwyd gan y Dirprwyaethau UE yn Bogotá a Lima, yn ogystal â gan yr awdurdodau Colombia a Periw.

Mwy o wybodaeth

adroddiad ar Colombia
adroddiad ar Peru
Cecilia Malmström yn gwefan
Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter
DG Materion Cartref gwefan
Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

gwledydd ardal Schengen

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Schengen, ardal Schengen