Colombia a Periw bodloni meini prawf ar gyfer mynediad fisa di-i ardal Schengen

| Hydref 29, 2014 | 0 Sylwadau

SchengenHeddiw (29 Hydref) mabwysiadodd y Comisiwn ddau adroddiad yn dod i'r casgliad bod Colombia a Peru yn bodloni'r meini prawf perthnasol, gyda'r bwriad o drafod cytundebau hepgor fisa rhwng pob un o'r gwledydd hyn a'r UE.

“Mae'r gwelliannau sylweddol a gyflawnwyd gan Colombia a Peru mewn sawl ardal yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn golygu nad oes modd cyfiawnhau hynny mwyach ar ddinasyddion y gwledydd hyn sy'n ymweld ag ardal Schengen am gyfnodau byr. Drwy ddileu'r rhwymedigaeth fisa byddwn yn meithrin cysylltiadau symudedd a phobl-i-bobl - rhywbeth sy'n sylfaenol i reiGorfodi'r datblygiad cymdeithasol ac economaidd a chyd-ddealltwriaeth rhwng yr UE a gwledydd eraill," Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström.

Ar ôl asesu'r meini prawf perthnasol, gan gynnwys, ymhlith eraill, risgiau diogelwch a risgiau mewnfudo afreolaidd, buddion economaidd i'r UE ac ystyriaethau hawliau dynol, mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod yr amodau angenrheidiol yn cael eu bodloni ar gyfer dechrau trafodaethau hepgor fisa rhwng yr UE a Cholombia a Periw.

Prif gasgliadau'r adroddiadau yw'r canlynol: mae ymddiriedaeth mewn ymgeiswyr fisa yn y ddwy wlad ar gynnydd, gyda chyfraddau gwrthod fisa isel; mae mudo afreolaidd ar lefelau cymharol isel; mae diogelwch dogfennau teithio yn ddigonol; mae bygythiadau diogelwch wedi gostwng; nid yw grwpiau troseddau cyfundrefnol yn cael eu hasesu ar hyn o bryd fel bygythiad sylweddol i'r UE (ac eithrio masnachu cyffuriau); mae cyfleoedd economaidd, gan gynnwys masnach estynedig a llifau teithiol, yn ehangu ochr yn ochr â thwf sylweddol yn economïau Colombia a Pheriw; mae hawliau dynol a rhyddid sylfaenol bellach yn cael eu diogelu a'u parchu'n well yn y gwledydd hyn nag yn y gorffennol; sicrheir dwyochredd fisa gan fod y gwledydd hyn eisoes wedi eithrio pob un o ddinasyddion yr UE o'r rhwymedigaeth fisa; a bydd y gyfundrefn heb fisa yn cryfhau'r berthynas rhwng yr UE a'r ddwy wlad ymhellach, yn enwedig gan fod cytundebau masnach rydd yn cael eu cymhwyso (dros dro) yn 2013.

Nid yw'r asesiadau cadarnhaol cyffredinol yn anwybyddu bod rhai risgiau penodol yn bodoli, gan gynnwys cynnydd posibl yn y defnydd o negeswyr cyffuriau ac mewn pobl fasnachol yn ogystal â nifer y Colombiaid a Pheriwiaid sy'n dod i mewn i'r UE yn gyfreithlon a phwy fyddai'n gor-aros, gan ddod yn fudwyr afreolaidd. Thesfodd bynnag, ystyrir bod risgiau yn hydrin, yn enwedig trwy weithredu gwiriadau ffin yn gywir, gyda dulliau wedi'u hatgyfnerthu os oes angen, yn y meysydd awyr y mae'r rhan fwyaf o'r Colombiaid a'r Periwviaid yn cyrraedd ffiniau allanol ardal Schengen drwyddynt.

Y camau nesaf

Unwaith y bydd yr adroddiadau wedi'u trafod yn y pwyllgorau a'r grwpiau priodol o Senedd Ewrop a'r Cyngor, bydd y Comisiwn yn gwneud hynny gofyn am awdurdod gan y Cyngor i negodi cytundebau ildio am fisa arhosiad byr gyda phob un o'r dwy wlad. Os mae'r Cyngor yn rhoi caniatâd o'r fath, gallai trafodaethau ddechrau yn nhymor cyntaf 2015. Dim ond ar ôl i'r cytundebau ddod i rym y bydd dinasyddion y gwledydd hyn yn dod yn realiti. Gallai hyn ddigwydd, ar y cynharaf, yn ail hanner 2015.

Cefndir

Rheoliad Senedd Ewrop a'r Cyngor 509 / 20141 Diwygiwyd Rheoliad y Cyngor Rhif 539 / 20012 ac yn arbennig ei atodiadau sy'n cynnwys y rhestrau o wledydd y mae'n rhaid i wladolion fod yn berchen arnynt fisâu wrth groesi'r ffiniau allanol a'r rhai y mae eu dinasyddion wedi'u heithrio o'r gofyniad hwnnw. Trosglwyddwyd gwledydd 19 o Atodiad I (rhwymedigaeth fisa) i Atodiad II (eithriad fisa): Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Ynysoedd Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent a'r Grenadines, Samoa, Ynysoedd Solomon, Timor Leste, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, yr Emiraethau Arabaidd Unedig a Vanuatu. Ar gyfer gwladolion y gwledydd 19 hyn, bydd yr eithriad o'r gofyniad fisa yn gymwys o ddyddiad dod i rym cytundeb ar eithriad fisa i'w gwblhau gan bob un o'r gwledydd hyn gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Ar gyfer Periw a Cholombia, roedd angen cam ychwanegol cyn agor trafodaethau ar gytundebau ildio fisa dwyochrog: asesiad gan y Comisiwn o'r ddwy wlad o ran y meini prawf a nodwyd yn Erthygl 1 (1) o Reoliad 509 / 2014: "mewnfudo anghyfreithlon, polisi cyhoeddus a diogelwch, budd economaidd, yn enwedig o ran twristiaeth a masnach dramor, a pherthynas yr Undeb allanol gyda'r trydydd gwledydd perthnasol, gan gynnwys yn arbennig, ystyriaethau hawliau dynol a'r rhyddfreintiau sylfaenol, yn ogystal â goblygiadau cydlyniad rhanbarthol a dwyochredd".

Ynghyd â'r ddau adroddiad a fabwysiadwyd heddiw mae dogfennau gwaith staff y Comisiwn sy'n cyflwyno data manwl sy'n sail i'w casgliadau ac sy'n cynnwys gwybodaeth am y ffynonellau data a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i gynhyrchu'r asesiad. O ystyried paratoi'r asesiad, gofynnodd y Comisiwn am gyfraniadau gan dair asiantaeth yr UE: EASO, Europol a Frontex, a gofynnodd iddynt am hynny. Ymhellach, cafwyd gwybodaeth ychwanegol gan Ddirprwyaethau'r UE yn Bogotá a Lima, yn ogystal ag oddi wrth awdurdodau Colombia a Periw.

Mwy o wybodaeth

adroddiad ar Colombia
adroddiad ar Periw
Cecilia Malmström yn Gwefan
Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter
DG Materion Cartref Gwefan
Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

Gwledydd ardal Schengen

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Schengen, ardal Schengen

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *