Cysylltu â ni

Brasil

UE yn gofyn panel WTO ar drethi gwahaniaethol Brasil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

photoGofynnodd yr Undeb Ewropeaidd heddiw (31 Hydref) i Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yng Ngenefa ddyfarnu ar anghydfod ynghylch rhai trethi gwahaniaethol ym Mrasil. Ym marn yr UE, mae mesurau treth Brasil yn rhoi mantais annheg i gynhyrchwyr domestig ac yn mynd yn groes i reolau Sefydliad Masnach y Byd. Trwy fynd â'r achos i'r WTO, nod yr UE yw ailsefydlu chwarae teg rhwng busnesau a chynhyrchion Brasil ac Ewropeaidd.

Mae Brasil yn cymhwyso trethi mewnol uchel mewn sawl sector, megis automobiles, technolegau gwybodaeth, a pheiriannau a ddefnyddir gan ddiwydiant a gweithwyr proffesiynol. Fodd bynnag, gall cynhyrchion Brasil, yn wahanol i rai a fewnforiwyd, elwa o eithriadau neu ostyngiadau dethol. O ganlyniad, mae nwyddau a weithgynhyrchir yn yr UE ac a werthir ym Mrasil yn wynebu trethi uwch na chynhyrchion Brasil. Er enghraifft, gall y dreth ar gerbydau a fewnforir fod yn fwy na'r dreth a gesglir ar geir a wnaed ym Mrasil 30% o werth car. O'i gyfuno â thollau tollau a godir ar y ffin a thaliadau eraill, gall hyn fod yn dreth waharddol o 80% ar y gwerth mewnforio mewn rhai achosion.

Yn ogystal, mae Brasil yn cyfyngu masnach trwy ei gwneud yn ofynnol i wneuthurwyr Brasil ddefnyddio cydrannau domestig fel amod i elwa o fanteision treth. Mae hyn yn hyrwyddo amnewid mewnforion trwy ysgogi cynhyrchwyr tramor i adleoli i Frasil ac i gyfyngu ar ffynonellau tramor. Mae hyn yn brifo allforwyr yr UE o gynhyrchion gorffenedig a'u cydrannau.

hysbyseb

Ar ben hynny, mae'r mesurau treth a herir yn taro gweithgynhyrchwyr Brasil anghystadleuol o gystadleuaeth ryngwladol ac yn cyfyngu ar y dewis o gynhyrchion o ansawdd fforddiadwy sydd ar gael i ddefnyddwyr Brasil. Er enghraifft, mae ffôn clyfar yn costio 50% yn fwy ym Mrasil nag yn yr UE neu yn y rhan fwyaf o wledydd eraill, er bod gweithgynhyrchwyr nwyddau TG ym Mrasil yn mwynhau seibiannau treth yn amrywio o 80% i eithriad llawn.

Ar gais yr UE, cynhaliodd awdurdodau’r UE a Brasil ymgynghoriadau yn gynharach eleni i geisio datrys yr anghydfod ond yn ofer. I'r gwrthwyneb, cymerodd Brasil gamau pellach i ymestyn ac ymestyn rhai o'i chyfundrefnau trethiant gwahaniaethol. Yn ddiweddar, estynnwyd mesurau rhyddhad treth sylweddol ar gyfer nwyddau a pheiriannau TG Brasil tan 2029, tra bod mewnforion yn parhau i gael eu trethu'n llawn.

Felly, mae'r UE bellach yn gofyn i'r WTO sefydlu panel o arbenigwyr i ddyfarnu ar y mater, er mwyn sicrhau datrysiad teg, parhaol a boddhaol. Y nod yw dileu achosion gwahaniaethu a chymhellion treth anghyfreithlon, heb gwestiynu polisi treth Brasil fel y cyfryw na'i pholisïau datblygu. Mae'r UE yn parhau i fod yn agored i ymgysylltiad adeiladol ag awdurdodau Brasil ar y materion a godwyd yng nghais y panel. Yn ogystal, er mwyn caniatáu ar gyfer trafodaethau pellach ar fater penodol triniaeth ar gyfer nwyddau a gynhyrchir ym Manaus a pharthau masnach rydd eraill, mae'r UE wedi eu heithrio o gwmpas y camau cyfreithiol.

hysbyseb

Cefndir

Mae Brasil yn bartner masnach pwysig i'r UE. Ers canol 2012, mae'r UE wedi mwynhau gwarged masnach gyda Brasil, y gellir ei gysylltu â'r gostyngiad ym mhrisiau'r byd ar gyfer allforion nwyddau Brasil. Cyrhaeddodd allforion yr UE i Brasil eu hanterth yn 2013 ond yn ddiweddar maent wedi dirywio oherwydd yr arafu economaidd ym Mrasil, gwanhau'r gwir, a chynnydd cynyddol ym Mrasil i bolisïau masnach cyfyngol. Gostyngodd gwerth allforion o € 10.6 biliwn yn ail chwarter 2013 i € 9.8 biliwn yn yr un chwarter o 2014. Cyfarpar, peiriannau a chyfarpar trafnidiaeth yw'r rhan fwyaf o allforion yr UE i Brasil. Fodd bynnag, mae'r trethi gwahaniaethol a'r rhwystrau eraill yn tanseilio rhagolygon masnach.

Bydd cais yr UE i sefydlu panel Sefydliad Masnach y Byd yn cael ei drafod yng nghyfarfod Corff Setliad Anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd (DSB) ar 18 Tachwedd. Os nad yw Brasil yn cytuno i sefydlu panel yn y cyfarfod hwnnw, caiff yr UE gyflwyno ail gais yn y cyfarfod DSB canlynol na all Brasil, yn ôl rheolau'r WTO, ei rwystro. Ar unrhyw gam o'r gweithdrefnau setlo anghydfodau, gall y partïon benderfynu datrys eu gwahaniaethau trwy ddatrysiad sy'n foddhaol i'r ddwy ochr.

Mae'r cais i sefydlu panel Sefydliad Masnach y Byd heb ragfarnu ymrwymiad yr UE i drafod Cytundeb Cymdeithas â Mercosur, gan gynnwys Brasil.

Mwy o wybodaeth

setliad anghydfod WTO yn gryno
cysylltiadau UE-Brasil

Brasil

Ffrainc i orfodi cwarantîn 10 diwrnod i deithwyr sy'n dod o Frasil

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Ffrainc yn archebu cwarantîn llym 10 diwrnod ar gyfer yr holl deithwyr sy’n dod o Frasil gan ddechrau 24 Ebrill, meddai swyddfa’r prif weinidog ddydd Sadwrn (17 Ebrill), mewn ymgais i atal amrywiad amrywiad coronafirws a ddarganfuwyd gyntaf yn sir De America.

Penderfynodd Ffrainc yr wythnos hon i atal pob hediad i ac o Brasil. Fe fydd y mesur yn cael ei ymestyn tan Ebrill 23, meddai swyddfa’r prif weinidog yn yr un datganiad. Darllen mwy

Gan ddechrau Ebrill 24, dim ond pobl sy'n byw yn Ffrainc neu'n dal pasbort Ffrengig neu'r Undeb Ewropeaidd fydd yn cael hedfan i'r wlad.

hysbyseb

Fe fydd y llywodraeth yn gosod cwarantîn 10 diwrnod ar bob teithiwr ar ôl cyrraedd, meddai swyddfa’r prif weinidog, a bydd awdurdodau’n gwneud gwiriadau cyn ac ar ôl yr hediad bod y teithwyr wedi gwneud y trefniadau priodol i ynysu eu hunain.

Bydd yr heddlu hefyd yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod y cwarantîn yn cael ei barchu, meddai. Cyn mynd ar yr awyren, bydd yn ofynnol i deithwyr awdurdodedig gyflwyno prawf adwaith cadwyn polymeras negyddol (PCR) sy'n llai na 36 awr oed.

Bydd yr un mesurau hefyd yn cael eu rhoi ar waith yn raddol erbyn Ebrill 24 ar gyfer pobl sy'n dychwelyd o'r Ariannin, Chile a De Affrica, lle canfuwyd presenoldeb amrywiadau coronafirws eraill, meddai swyddfa'r prif weinidog.

hysbyseb

Bydd cwarantîn 10 diwrnod hefyd yn cael ei orfodi ar deithwyr sy'n dod o'r Guiana Ffrengig, adran dramor yn Ffrainc ar arfordir gogledd-ddwyrain De America.

Parhau Darllen

Brasil

Mae Ffrainc yn atal pob hediad i ac o Brasil oherwydd amrywiad COVID

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Ffrainc yn atal pob hediad i ac o Brasil mewn ymgais i atal yr amrywiad coronafirws rhag cael ei ledaenu yno gyntaf, meddai Prif Weinidog Ffrainc, Jean Castex, yn y senedd, yn ysgrifennu Geert De Clercq.

“Rydyn ni’n nodi bod y sefyllfa’n gwaethygu ac rydyn ni wedi penderfynu atal pob hediad rhwng Ffrainc a Brasil nes bydd rhybudd pellach,” meddai Castex.

Mae sawl meddyg blaenllaw o Ffrainc wedi bod yn galw ar y llywodraeth ers dyddiau i atal yr holl draffig awyr gyda Brasil.

hysbyseb

Fis yn ôl, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Olivier Veran, fod tua 6% o achosion COVID-19 yn Ffrainc yn dod o'r amrywiadau mwy heintus a ddarganfuwyd gyntaf ym Mrasil a De Affrica.

hysbyseb
Parhau Darllen

Brasil

Mae prif siambr dirprwyon #Brazil yn rhybuddio yn erbyn #Huawei syfrdanol

cyhoeddwyd

on

Rhybuddiodd pennaeth Siambr Dirprwyon Brasil na ddylai ideoleg arwain at bolisïau ocsiwn 5G y wlad, adroddodd Reuters, ddyddiau ar ôl i sibrydion ddod i'r amlwg y gallai'r UD fod cynnig cymhellion i weithredwyr siyntio offer Huawei, yn ysgrifennu Chris Donkin of Byd Symudol yn Fyw.

Dywedodd Rodrigo Maia, sy’n arwain tŷ isaf Brasil, y dylid gadael y rheolydd cyfathrebu Anatel i ganolbwyntio ar annog cystadleuaeth deg a rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i gadw prisiau defnyddwyr yn isel yn ei bolisïau ocsiwn 5G, yn hytrach na chymryd rhan mewn dadleuon gwleidyddol am China.

Nid yw'r wlad wedi cynnal ei ocsiwn sbectrwm 5G eto, a oedd wedi'i threfnu ar gyfer mis Mawrth ond a oedd gwthio yn ôl yn gynharach eleni gyda dyddiad newydd eto i'w ddatgelu.

Daw sylwadau Maia yn dilyn adroddiadau eang am yr Unol Daleithiau yn cynnig darparu cyllid i helpu gweithredwyr ym Mrasil i brynu offer gan gyflenwyr amgen i Huawei.

Os bydd bargen ariannu yn digwydd, byddai'n gam sylweddol i fyny ymgyrch yn yr UD i geisio perswadio gwledydd y cynghreiriaid i ddilyn ei pholisïau ei hun a chau Huawei a gwerthwyr eraill, mae'n ystyried risg diogelwch allan o 5G.

Hyd yn hyn ychydig o wledydd eraill wedi torri gwaharddiadau llwyr ar weithredwyr sy'n defnyddio offer gan werthwyr penodol, er bod nifer wedi cyflwyno terfynau neu gyfyngiadau amrywiol i sicrhau cymysgedd o gyflenwyr.

Mae Huawei wedi gwadu’n gyson yr holl honiadau sy’n ymwneud â diogelwch ei offer a dylanwad gwladwriaeth Tsieineaidd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd