Cysylltu â ni

EU

camau cadarn ar gyfer yr UE-ACP cydweithrediad ar noson cyn y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu 2015

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cynhaliodd y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ei gyfarfod 27th gyda'r grwpiau buddiant economaidd a chymdeithasol y gwledydd ACP a'r UE ym Mrwsel o 29-31 mis Hydref. Llywydd EESC Henri Malosse wedi croesawu bron i 200 o gyfranogwyr, ac yn eu plith roedd Ysgrifennydd Cyffredinol Ysgrifenyddiaeth ACP AU Alhaji Muhammad Mumuni a Chyfarwyddwr Cydweithrediad Datblygu Cyffredinol yn Weinyddiaeth Materion Tramor yr Eidal Giampaolo Cantini, a gymerodd ran ar ran Llywyddiaeth yr Eidal.
"Nid yw helpu gwladwriaethau ACP yn ffafr, mae'n ddyletswydd ar yr UE ac er ein budd ein hunain," meddai Malosse yn ei araith agoriadol. Galwodd ar yr UE a chynrychiolwyr ACP i roi pwysau ar gyrff gwleidyddol y ddwy ochr i ddod â chydweithrediad UE-ACP yn ôl i ganol y llwyfan yn enwedig fel rhan o'r fframwaith ôl-2015. "Dim ond pan fydd cymdeithas sifil yn cymryd rhan weithredol y gellir sicrhau cynnydd; ni all awdurdodau gwleidyddol yn unig ddatrys y problemau," ychwanegodd Malosse, a alwodd am raglenni cydweithredu rhanbarthol lle gall Ewrop ddwyn ei phrofiad i feysydd fel amaethyddiaeth, pysgodfeydd, trin dŵr , neu addysg.

materion amserol

Burkina Faso, Ebola a ffwndamentaliaeth

O ran y digwyddiadau cyfredol yn Burkina Faso, mynegodd y cyfranogwyr eu pryder am y sefyllfa wleidyddol bresennol. Maent yn lamented y colli bywyd dynol a gofynnodd bod yr argyfwng yn cael ei datrys drwy ddeialog ac mewn modd heddychlon. Ar y clefyd Ebola, gofynnwyd i'r cyfranogwyr fod yr awdurdodau cyhoeddus mewn ardaloedd yr effeithir arnynt i ddatblygu a rhoi ar waith, gyda chymorth y WHO, cynlluniau gweithredu a all helpu i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach, a rhoi gwybod i'r poblogaethau lleol ar yr afiechyd a'i drosglwyddo. Maent hefyd yn condemnio y cynnydd o symudiadau ffwndamentalaidd a gweithgareddau troseddol a gyflawnwyd yn enw crefydd.
prif negeseuon
  • Dylai UE-ACP cydweithredu yn cael eu dwyn yn ôl i ganol y llwyfan.
  • Gall Atwrneiaethau Parhaus fod yn offeryn ar gyfer integreiddio rhanbarthol ond dim ond os datblygu cynaliadwy a chyfranogiad y gymdeithas sifil yn cael eu gwarantu.
  • Mae angen datrysiadau cynaliadwy a chynnwys pobl er mwyn dileu tlodi.
  • Ffermio teulu: y ffordd iawn i sicrhau tyfu cynaliadwy, diogelwch bwyd a grymuso menywod.
  • Mae'r sector preifat hefyd yn chwaraewr mewn datblygu cydweithrediad.
  • Systemau diogelwch cymdeithasol: hawl dynol ac allwedd i gydlyniant cymdeithasol.
datganiad terfynol
Bydd datganiad terfynol gan nodi holl argymhellion a luniwyd gan y cyfranogwyr yn y gynhadledd yn cael ei anfon at yr awdurdodau gwleidyddol a'r cynghorau economaidd a chymdeithasol y ACP a'r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal ag i randdeiliaid cymdeithas sifil a chyrff rhyngwladol perthnasol.

Atwrneiaethau Parhaus: Offeryn ar gyfer integreiddio rhanbarthol ond dim ond os datblygu cynaliadwy a chyfranogiad y gymdeithas sifil yn cael eu gwarantu

Galwodd grwpiau cymdeithas sifil EESC ac ACP am gynnwys Pennod Datblygu Cynaliadwy yn systematig, ac yn arbennig i gynnwys cymdeithas sifil ym mhob cam o'r trafodaethau a gweithredu'r cytundebau. Yn hyn o beth, mae'r EESC yn croesawu sefydlu Pwyllgor Ymgynghorol Cariforum-EU yn ddiweddar. "Mae EPAs yn gam pwysig tuag at ddatblygiad pellach, ond byddant yn ddiwerth oni bai eu bod yn cael eu cadarnhau â chamau gwleidyddol pellach, megis darparu fframwaith busnes-gyfeillgar, meithrin masnach o fewn Affrica, a chefnogi integreiddiad rhanbarthol effeithiol ar bob lefel," Dywedodd Brenda Brenin, Aelod EESC a chadeirydd y sesiwn ar Atwrneiaethau Parhaus.

hysbyseb

Mae angen datrysiadau cynaliadwy a chynnwys pobl er mwyn dileu tlodi

Cyfranogwyr yn llwyr gefnogi ymdrechion byd-eang i sefydlu fframwaith Ôl-2015 uchelgeisiol i ddileu tlodi byd-eang ac i gyflawni model datblygu cynaliadwy integreiddio cyfiawnder cymdeithasol, sefydlogrwydd economaidd ac amddiffyn yr amgylchedd. Mae canlyniad y Gweithgor Agored Cenhedloedd Unedig gyda'i set gynhwysfawr o 17 SDG[1], a'r gwerthoedd sy'n sail i'r rhain, croesawyd yn gynnes. Pwysleisiodd cyfranogwyr y bydd trafodaethau pellach, gweithredu a gwerthuso SDGs yn gofyn am gyfranogiad cryf a gweithredol actorion nad ydynt yn wladwriaeth ar lefelau lleol, cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. "Mae cynnydd nad yw'n seiliedig ar gynaliadwyedd ac nad yw'n cynnwys y bobl dan sylw, fel fflachbwynt fflach i fynd allan," meddai Xavier Verboven, Cadeirydd Pwyllgor Dilynol ACP-UE yn y EESC.

Ffermio teulu: Y ffordd iawn o sicrhau tyfu cynaliadwy, diogelwch bwyd a grymuso menywod

hysbyseb

Cytunodd y cyfranogwyr y gall ffermio teulu gyfrannu nid yn unig at ddiogelwch bwyd ond hefyd at greu swyddi. Mae ffermwyr tyddyn - y mwyafrif ohonynt yn fenywod - yn tueddu i weithio gyda natur, maent yn gofalu am fioamrywiaeth ac felly'n cefnogi'r frwydr yn erbyn erydiad pridd. Mae cyfranogwyr y gynhadledd yn annog ffermwyr teulu yng ngwledydd ACP i drefnu eu hunain trwy gymdeithasau a chwmnïau cydweithredol, i allu clywed llun eu llais gan lunwyr polisi, a gofyn i'r UE eu cefnogi ymhellach trwy raglenni meithrin gallu. Rhybuddion nhw hefyd am fachu tir, ffenomen a allai arwain at ostyngiad mewn swyddi, bioamrywiaeth a diogelwch bwyd.  

Mae'r sector preifat hefyd yn actor mewn cydweithrediad datblygu

Mae cyfranogwyr y gynhadledd yn annog y sector busnes yn gryf i ddatblygu gweithgareddau arloesol a fydd yn cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy ac yn pwysleisio bod cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, hyrwyddo ardystiad masnach deg a datblygu micro-gyllid yn offerynnau y dylid eu hyrwyddo ymhellach ym mholisi datblygu'r UE ac yn fframwaith y SDGs. At hynny, teimlwyd na ddylai ymdrechion yr UE i neilltuo mwy o'i gymorth datblygu i gefnogi datblygiad y sector preifat yng ngwledydd ACP ddod ar draul cymorth i'r gwledydd tlotaf. Yn olaf, mae cynrychiolwyr cymdeithas sifil ACP-UE yn cynnig lleihau costau trafodion taliadau mudol i lai na 3%, sy'n parhau i fod yn ffynhonnell refeniw fawr i lawer o deuluoedd a busnesau mewn gwledydd sy'n datblygu.

Systemau diogelwch cymdeithasol: A hawl dynol ac allwedd i gydlyniad cymdeithasol

Pwysleisiodd cyfranogwyr nad oedd y gwaith o ddatblygu systemau o'r fath yn moethus neilltuo ar gyfer gwledydd datblygedig, ond yn hawl dynol ac yn fodd o sicrhau undod cenedlaethol, gwaith gweddus, llai o anghydraddoldebau, mwy o alw a mwy o gydlyniant cymdeithasol cyffredinol a datblygiad cynhwysol. Maent yn croesawu'r pwys mawr a roddir i hyrwyddo systemau diogelwch cymdeithasol yn y ddogfen Canlyniad y Gweithgor Agored ar SDGs ar lefel y Cenhedloedd Unedig.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd