Cysylltu â ni

EU

Dylai ymchwilwyr gwrth-dwyll yr UE archwilio honiadau llwgrwobrwyo a llygredd yn Kosovo meddai S&D

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

maxresdefaultDylid rhoi ystyriaeth frys i ddod â Swyddfa Gwrth-Dwyll yr Undeb Ewropeaidd (OLAF) i mewn i ymchwilio i lwgrwobrwyo honedig, cymhlethdod i osgoi cyhuddiadau troseddol a bygythiadau yn erbyn newyddiadurwyr gan swyddogion yng nghenhadaeth rheol cyfraith 'EULEX' yr UE yn Kosovo. , yn ôl ASE Richard Howitt (Yn y llun), llefarydd materion tramor y Grŵp S&D yn Senedd Ewrop.

“Fe allai methu â gwneud hynny sbarduno ymchwiliad seneddol i’r honiadau,” meddai.

Roedd Howitt hefyd yn cwestiynu’r methiant ymddangosiadol i gymhwyso gweithdrefnau amddiffyn chwythwr chwiban, ar ôl i’r swyddog Prydeinig yr adroddwyd ei fod wedi dwyn yr honiadau ymlaen gael ei atal o’i ddyletswydd.

hysbyseb

Gwnaeth llefarydd y S&D ei sylwadau yn ystod cyfweliad heddiw (dydd Mawrth 4 Tachwedd) ar brif orsaf Kosovo, Radio Dukagjini, yn dilyn cyfarfod o bwyllgor materion tramor Senedd Ewrop a holodd uwch swyddogion yr UE sy’n gyfrifol am deithiau Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin (CSDP) a gan Wasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop (EEAS) am yr honiadau.

Ar ran y Grŵp S&D, cefnogodd Howitt gynigion i’r pwyllgor materion tramor gyflwyno cwestiynau ysgrifenedig pellach am yr ymchwiliad i’r honiadau, gan adael yn agored y posibilrwydd o ymchwiliad seneddol os na fydd y pwyllgor yn derbyn atebion boddhaol ar unwaith.

Dywedodd Howitt: "Mae gennym bolisi dim goddefgarwch tuag at lygredd ac mae Senedd Ewrop yn anfon neges bod yn rhaid delio ag unrhyw weithgaredd llygredig a throseddol posibl yn yr achos hwn yn ddifrifol.

hysbyseb

"Os daw honiadau o lygredd ymlaen, mae'n rhaid delio â nhw'n llawn, yn deg ac yn foddhaol ac, fel y mae heddiw, ni allaf ddweud wrth law fy mod yn credu bod hynny wedi'i wneud eto.

"Mae EULEX wedi gwneud llawer ac rydyn ni am iddo wneud mwy, nid llai, ond mae eu hygrededd ac Ewrop yn y fantol.

"Nid yw'r prawf ar gyfer yr UE yn ymwneud yn syml ag a oes unrhyw weithred lygredig wedi digwydd, mae'n ymwneud â sut yr ymdrinnir â'r honiadau, a ymchwilir iddynt yn iawn ac a yw'r rhai sy'n gyfrifol - os canfyddir tystiolaeth - yn cael eu herlyn a'u dwyn i gyfrif .

"Os cynhelir achos barnwrol yn Kosovo ei hun, dylent gael cefnogaeth y rhai ohonom ym Mrwsel.

"Yn yr achos hwn, rwyf i a llawer o fy nghydweithwyr ASE yn teimlo bod yr ymchwiliad wedi cymryd gormod o amser ac y gall y sylw cyfredol arno fod dim ond oherwydd bod y materion hyn wedi ymddangos yn y cyfryngau.

“Rwyf hefyd yn pryderu bod yna chwythwr chwiban honedig, sy’n digwydd bod yn ddinesydd o fy ngwlad fy hun, y Deyrnas Unedig, ac ei bod yn ymddangos nad yw rheolau ar gyfer amddiffyn chwythwyr chwiban wedi’u cymhwyso’n iawn.

"Mae bygythiadau yn erbyn newyddiadurwyr annibynnol yn gwneud eu gwaith hefyd yn hollol groes i ymrwymiad Ewrop i fynegiant rhydd. Os dangosir eu bod wedi digwydd, ni ddylai'r swyddogion sy'n gyfrifol fod â rôl yng ngwasanaeth Ewrop ar unrhyw lefel a dylid eu diswyddo.

"Rwyf wedi siarad yn uniongyrchol heddiw â Federica Mogherini, cynrychiolydd uchel yr UE ar gyfer materion tramor, diogelwch ac amddiffyn. Gwn ei bod yn cael ei harfer yn bersonol gan yr adroddiadau hyn ac yn rhoi blaenoriaeth wleidyddol uchel i gefnogi'r ymchwiliad a sicrhau tryloywder llawn ar gyfer ei ganlyniad. . Mae ganddi gefnogaeth fy Grŵp a chredaf mai dyna'r ffordd i gynnal hyder pobl Kosovan - hyder yr ydym i gyd ei eisiau. "

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd