Cysylltu â ni

EU

datganiad ar y cyd ar Ddiwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod, 25 2014 Tachwedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwnaeth Uchel Gynrychiolydd yr Undeb dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch ac Is-lywydd y Comisiwn Federica Mogherini, y Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová a'r Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica y datganiad canlynol.

"Mae gwahaniaethu a thrais yn erbyn menywod yn parhau ledled y byd, ym mhob cymdeithas a rhanbarth. Mae menywod yn cael eu haflonyddu, eu treisio, eu llurgunio, eu curo neu eu llofruddio, hyd yn oed yn eu cartrefi eu hunain. Yn yr UE, mae un o bob tair merch wedi profi corfforol a / neu rywiol. trais ers yn 15 oed. Y tu allan i'r UE, mae merched yn cael eu hatal rhag mynd i'r ysgol neu eu gorfodi i briodi ac mae trais rhywiol yn parhau i fod yn dacteg ryfel truenus a ddefnyddir yn helaeth. Mae menywod sy'n amddiffyn hawliau dynol yn cael eu bygwth ac ymosod arnynt am wneud eu gwaith.

"Mae brwydro yn erbyn pob math o drais yn erbyn menywod a merched yn biler sylfaenol o'r parch at hawliau dynol neu sylfaenol ac mae'n parhau i fod yn flaenoriaeth i'r UE, yn fewnol ac yn allanol. Flwyddyn yn ôl, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ac EEAS y Cyfathrebu ar ddileu ar y cyd. anffurfio organau cenhedlu menywod, ac rydym wedi parhau â'n hymdrechion yn y maes hwn. Mae'r UE yn ariannu prosiectau sy'n hyrwyddo newid cymdeithasol ac yn atal yr arfer hwn, yn ogystal â darparu cefnogaeth i ddioddefwyr ac ymgysylltu ag aelodau o gymunedau sy'n ymarfer i eirioli dros newid agwedd.

hysbyseb

"Mae eleni yn nodi dyfodiad Confensiwn Cyngor Ewrop i rym ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod a thrais domestig (Confensiwn Istanbul), sy'n cynrychioli offeryn pwysig iawn i frwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod ar lefelau cenedlaethol ac Ewropeaidd.

"Bydd y byd yn nodi'r 20 yn fuanth pen-blwydd y Datganiad Beijing a Llwyfan Gweithredu, a'r 15th pen-blwydd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig Datrys 1325 ar gyfraniad Menywod i Heddwch a Diogelwch. Byddwn yn adolygu'r cynnydd yr ydym wedi'i wneud wrth weithredu'r offerynnau pwysig hyn a byddwn yn myfyrio ar weithredu pellach.

"Yn 2015 bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn llunio agenda newydd ar gyfer datblygu ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Mae cydraddoldeb rhywiol a grymuso menywod, dileu pob math o drais yn erbyn pob merch a merch, dileu pob arfer niweidiol yn rhag-amod ar gyfer dileu tlodi. a datblygu cynaliadwy. Mae'r UE yn cefnogi cydraddoldeb rhywiol fel nod ar ei ben ei hun a'i brif ffrydio yn y fframwaith ôl-2015 ar gyfer lleihau tlodi a datblygu cynaliadwy.

hysbyseb

"Rydym yn condemnio'n gryf bob math o drais yn erbyn menywod a merched. O heddiw hyd at Ddiwrnod Hawliau Dynol ar Ragfyr 10, bydd holl Ddirprwyaethau'r UE ledled y byd hefyd yn ymuno â'r alwad am weithredu '16-diwrnod Gweithgaredd yn erbyn Trais ar sail Rhyw' ymgyrch ryngwladol Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a bydd yn codi ymwybyddiaeth ar y mater. "

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd