Cysylltu â ni

EU

Senedd Ewrop heddiw: 25 Tachwedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

pietro-naj-oleari_schulz_vatican_10112013_0238
Y Pab Ffransis i annerch Senedd EwropBydd y Pab Francis yn cyrraedd am 10h30 ar gyfer ymweliad swyddogol â Senedd Ewrop yn Strasbwrg ac yn cwrdd â'r Arlywydd Martin Schulz. Bydd y Pab yn traddodi anerchiad ffurfiol i ASEau mewn sesiwn lawn am 11h15 cyn i Mr Schulz ei gyflwyno i lywyddion sefydliadau eraill yr UE, Herman Van Rompuy (Cyngor Ewropeaidd), y Prif Weinidog Matteo Renzi (llywyddiaeth Cyngor yr Eidal) a Jean-Claude Juncker (Comisiwn Ewropeaidd).

Mae'r Arlywydd Schulz yn croesawu'r Pab Ffransis i Senedd Ewrop

"Eich Sancteiddrwydd,

hysbyseb

"Annwyl Gydweithwyr,

"Boneddigion a boneddigesau,

"26 mlynedd yn ôl, fe anerchodd y Pab John Paul II Senedd Ewrop. Roedd ei araith yn garreg filltir o'r llwybr a arweiniodd at gwymp y Llen Haearn ac aduno Ewropeaidd.

hysbyseb

"Heddiw, byddwch chi'n annerch Senedd Ewropeaidd, gydag aelodau'n cynrychioli mwy na 500 miliwn o ddinasyddion, yn dod o 28 Aelod-wladwriaeth. Rydyn ni'n cynrychioli lluosogrwydd ac amrywiaeth Ewrop.

"Am y chwe blynedd diwethaf mae Ewrop wedi bod yn byw trwy argyfwng dramatig a digynsail.

"Mae'r argyfwng hwn wedi cael canlyniadau difrifol. Yn arbennig o ddramatig mae colli ymddiriedaeth pobl yn eu sefydliadau. Boed hynny ar lefel genedlaethol neu Ewropeaidd: mae colli ymddiriedaeth yn enfawr. Heb ymddiriedaeth dim syniad ac ni all unrhyw sefydliad barhau yn y tymor hir. Felly mae angen i ni i gyd gydweithredu i adennill yr ymddiriedaeth goll hon.

"Yn hyn o beth, mae pryderon yr Undeb Ewropeaidd a'r Eglwys Gatholig yn mynd law yn llaw i raddau helaeth.

"Mae gwerthoedd goddefgarwch, parch, cydraddoldeb, undod a heddwch yn ddyletswyddau a rennir gan ein un ni. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ymwneud â chynhwysiant a chydweithrediad yn hytrach nag eithrio a gwrthdaro.

"Mae pobl ifanc yn cael anhawster dod o hyd i'w lle a'u gwaith mewn cymdeithas; mae ymfudwyr yn ceisio dyfodol gwell iddyn nhw eu hunain a'u plant; mae pobl yn ffoi rhag rhyfeloedd a thrychinebau i geisio lloches yma.

"P'un a ydym yn edrych ar fater cyfiawnder cymdeithasol neu ddosbarthiad anghyfiawn cyfoeth a chyfleoedd bywyd; p'un a ydym yn edrych ar sefyllfa ein henoed, ar y rhyfeloedd a'r gwrthdaro yn ein cymdogaeth a thu hwnt. Rydym yn wynebu heriau cyffredin.

"Mae pwysau enfawr ar eich geiriau nid yn unig am mai chi yw arweinydd ysbrydol mwy na biliwn o gredinwyr. Mae gan eich geiriau bwysau aruthrol oherwydd eu bod yn siarad â phawb ac yn ddilys i bob un ohonom. Oherwydd bod y materion rydych chi'n eu codi yn peri pryder i bawb ac i bawb. Maent yn gyffredinol. Mae eich geiriau yn darparu cyngor a chyfeiriad ar adegau o ddryswch.

"Mae eich neges o heddwch a deialog, didwylledd a chyfrifoldeb dros ein gilydd, o undod a chydgysylltiad yn ei gwneud hi'n glir iawn bod angen i ni ddod o hyd i atebion cyffredin i'n heriau gyda'n gilydd. Oherwydd ein bod ni'n unedig rydyn ni'n gryfach nag ar ein pennau ein hunain. Mae hon yn neges wirioneddol Ewropeaidd. Mae'r syniad o integreiddio Ewropeaidd wedi'i seilio'n union ar hyn.

"Hanes Ewropeaidd yw eich hanes. Hanes teulu a adawodd Ewrop a dod o hyd i gartref newydd yn Ne America. Hanes Pab a ddychwelodd o" ben arall y byd "i ddiwygio ei eglwys ac arwain ei gredinwyr. Mae'n stori a ddylai wasanaethu fel model ac a all helpu Ewrop i adnewyddu a diwygio ei hun.

"Diolch i chi am eich presenoldeb heddiw ac am dderbyn gwahoddiad Senedd Ewrop. Mae'n anrhydedd ac yn fraint gallu gwrando arnoch chi.

"Eich un chi yw'r llawr."

@EuroParlPress, #Pope #PopeFrancis

Cyllideb yr UE: Adborth a thrafodaeth ar drafodaethau di-ffrwyth gyda'r Cyngor

Bydd trafodwyr cyllideb y Senedd yn adrodd ar eu trafodaethau cymodi aflwyddiannus gyda’r Cyngor ar dalu biliau sy’n ddyledus a chyllideb newydd yr UE ar gyfer 2015, gan ddechrau am 15.00. Bydd pleidlais ar wahân ynghylch a ddylai'r EP gyflymu ei farn ar ganiatáu i aelod-wladwriaethau'r UE syfrdanu cyfraniadau ychwanegol oherwydd cyllideb yr UE yn 9h.

@EP_Budgets

#EUbudget

Cytundeb data teithwyr awyr EU-Canada

Bydd ASEau yn pleidleisio yn canol dydd ar gynnig i gyfeirio cytundeb UE-Canada ar Gofnodion Enw Teithwyr (PNR) i Lys Cyfiawnder Ewrop (ECJ) i gael barn ynghylch a yw'n parchu cytuniadau'r UE a Siarter Hawliau Sylfaenol ai peidio.

@EP_Justice, #PNR

Yn fyr

  • Bydd y Senedd yn pleidleisio ar € 2.35 miliwn mewn cymorth UE ar gyfer gweithwyr a ddiswyddwyd gan yr adeiladwr llongau STX Finland Oy a ffatri prosesu cig GAD yn Ffrainc.
  • Bydd ASEau yn cwestiynu’r Cyngor a’r Comisiwn newydd yn y prynhawn ar eu bwriadau i atal marwolaethau pellach ym Môr y Canoldir, flwyddyn ar ôl io leiaf 360 o ymfudwyr foddi oddi ar Lampedusa.
  • Mae pleidlais ar y fframwaith datblygu byd-eang ar ôl 2015 yn digwydd yn canol dydd.

 Gwyliwch ddadleuon, pleidleisiau a chynadleddau i'r wasg ymlaen EPLive

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd