Cysylltu â ni

EU

cyllideb yr UE: Senedd yn annog aelod-wladwriaethau i dalu hyd ac yn gwneud bargen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

31305870444Roedd ASEau yn siomedig na thynnwyd unrhyw fargen gyda’r Cyngor ar ychwanegu at gyllideb 2014 yr UE a chyllideb newydd ar gyfer 2015, medden nhw mewn dadl ddydd Mawrth (25 Tachwedd). Fe wnaethant annog aelod-wladwriaethau’r UE i grynhoi’r ewyllys wleidyddol i fynd i’r afael â’r pentwr cynyddol o filiau di-dâl ar gyfer 2014. Bydd y sgyrsiau yn ailddechrau ar ôl i gyllideb ddrafft newydd gael ei chyflwyno ar 28 Tachwedd.
“Ni allwn ddeall sut y gall y Cyngor fod wedi treulio cymaint mwy o amser yn delio â’i broblem ei hun [hy ailddosbarthu cyfraniadau sy’n seiliedig ar GNI] nag ar gyflawni cyllideb ar gyfer yr UE gyfan, ˮ meddai Gérard Deprez, rapporteur cyllideb 2014. (ALDE, BE), gan ailadrodd: ˮ Mae'n rhaid i ni gytuno ar gyllideb dda ar gyfer 2014 a 2015. " Mynnodd ASEau eto yr angen i sefydlu’n glir faint o filiau sydd heb eu talu ar ddiwedd 2014 cyn symud ymlaen i drafod y gyllideb ar gyfer 2015.Talwch yr hyn sy'n ddyledusˮ Mae ein cynnig yn hawdd ei ddeall: mae'n rhaid i ni dalu'r hyn sy'n ddyledus gennym. Ni allwn ohirio taliadau i ddinasyddion, sefydliadau, myfyrwyr. Mae mwy na € 28 biliwn mewn biliau sy'n ddyledus yn ofnadwyˮ, meddai Eider Gardiazábal Rubial (S&D, ES), un o'r rapporteurs ar gyfer cyllideb 2015 yr UE.

“Mae’r Senedd yn barod i ystyried unrhyw gynnig i ddatrys problem biliau heb eu talu. Yr hyn sydd ei angen arnom gan y Cyngor yw'r ewyllys gwleidyddol i'w wneud ", ychwanegodd. Er mwyn datrys y mater yn y tymor hwy, gofynnodd ASEau i'r Comisiwn gyflwyno cynllun yn raddol i leihau swm y biliau heb eu talu, a dyfodd o € 5bn mewn 2010 i oddeutu € 28bn erbyn diwedd 2014.

Digon yno ar gyfer y biliau mwyaf brys

hysbyseb

Mae ˮNobody yn deall bod gennym yr arian, ac eto ni allwn dalu oherwydd bod yn well gan aelod-wladwriaethau ei bocedi eu hunainˮ, meddai’r rapporteur arall ar gyllideb y flwyddyn nesaf, Monika Hohlmeier (EPP, DE), gan gyfeirio at y € 5bn mewn refeniw annisgwyl, yn bennaf o ddirwyon , mae’r aelod-wladwriaethau hynny wedi bod yn amharod i’w defnyddio i dalu’r biliau mwyaf brys, sydd yn ôl y Comisiwn ar hyn o bryd yn gyfanswm o € 4.7bn.

Safle cychwyn diwrnod olaf y Cyngor yn 'annerbyniol'

Cafodd sgyrsiau’r Senedd gyda’r Cyngor eleni eu gwneud yn arbennig o anodd oherwydd methiant y Cyngor i nodi ei safbwynt negodi tan ddiwrnod olaf y cyfnod 21 diwrnod a ganiateir.
Fact Mewn gwirionedd dim ond hanner yr awdurdod cyllidebol dwy blaid a weithiodd, arsylwodd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllidebau Jean Arthuis (ALDE, FR), gan ychwanegu ei bod yn “annerbyniol” bod aelod-wladwriaethau wedi anfon ei gynrychiolwyr i’r trafodaethau heb fandad.

hysbyseb

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno ei gynnig cyllidebol newydd ar 28 Tachwedd, sy'n gadael pythefnos ar gyfer trafodaethau rhwng y Senedd a'r Cyngor cyn y gallai'r Senedd bleidleisio ar destun y cytunwyd arno, yn sesiwn lawn olaf y flwyddyn ym mis Rhagfyr. Os nad oes bargen ar gyllideb 2015 erbyn 1 Ionawr 2015, bydd yn rhaid i'r UE redeg ar 'ddeuddegfed dros dro', hy un rhan o ddeuddegfed o swm 2014 neu gyllideb ddrafft 2015, pa un bynnag sydd isaf, fesul pennod, ar gyfer bob mis. Would Byddai hyn yn peryglu ein dinasyddion, gyda llawer mwy o anawsterau i ddarparu adnoddau yn ôl yr angen, ˮ meddai'r Comisiynydd Cyllidebau Kristalina Georgieva.

Gweithdrefn: Cyd-benderfyniad, darlleniad 1af

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd