Cysylltu â ni

EU

Agor y ffenestri: Comisiwn yn ymrwymo i dryloywder gwell

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

imgAr 25 Tachwedd, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd hwb i dryloywder trwy ymrwymo i gyhoeddi gwybodaeth am bwy sy'n cwrdd â'i arweinwyr gwleidyddol a'i uwch swyddogion ac i ddarparu mwy o fynediad i ddogfennau sy'n ymwneud â'r trafodaethau ar gyfer Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP) gyda'r United. Gwladwriaethau. Yn ystod ei wythnosau cyntaf yn y swydd, mae Comisiwn Juncker yn gwneud iawn am addewid y Llywydd am Gomisiwn mwy agored a thryloyw, gan arwyddo dull newydd ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker: "Gallem wneud y gwaith gorau posibl ond ni fydd yn werth dim os na fyddwn yn ennill cefnogaeth ac ymddiriedaeth y dinasyddion yr ydym yn gweithio iddynt. Felly gadewch inni fod yn fwy tryloyw, oherwydd mewn gwirionedd nid oes gennym unrhyw beth i'w guddio. Gadewch inni ddangos ei fod yn wahanol y tro hwn a'n bod gyda'n gilydd yn gallu newid ac adnewyddu Ewrop mewn gwirionedd. "

Tryloywder cyfarfodydd

Cytunodd y Comisiwn ar set gyffredin o reolau a fydd yn berthnasol i Gomisiynwyr, eu Cabinetau, a Chyfarwyddwyr Cyffredinol gwasanaethau'r Comisiwn. O 1 Rhagfyr, bydd y Comisiwn, cyn pen pythefnos ar ôl pob cyfarfod, yn cyhoeddi ar ei wefan y dyddiadau, lleoliadau, enwau'r sefydliadau a'r unigolion hunangyflogedig y cyfarfu â nhw a phynciau trafod ei gyfarfodydd dwyochrog.

hysbyseb

Dywedodd Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn Ewropeaidd, Frans Timmermans: "Er mwyn i bobl adennill ymddiriedaeth yn Ewrop, mae'n rhaid i ni agor y ffenestri ar led a bod yn fwy tryloyw ynghylch y ffordd rydyn ni'n gweithio. Mae'r un mor bwysig galluogi dinasyddion i wybod pwy rydyn ni'n cwrdd â nhw a pham. , fel y mae i'r Comisiwn gynnal deialog agored a rheolaidd gyda rhanddeiliaid. Mae'r Comisiwn yn bwriadu arwain trwy esiampl ar faterion tryloywder. "

Mae'r rheolau newydd a fabwysiadwyd heddiw wedi'u nodi mewn dau Benderfyniad gan y Comisiwn, un yn ymwneud â'r Comisiynwyr a'u Haelodau Cabinet ac ail yn ymwneud â Chyfarwyddwyr Cyffredinol. Bydd y ddau yn dod i rym ar 1 Rhagfyr 2014. Dilynir y symudiad heddiw, yn 2015, gan gynnig gan y Comisiwn am gytundeb rhyng-sefydliadol gyda Senedd Ewrop a'r Cyngor i greu cofrestr orfodol ar gyfer lobïwyr sy'n cwmpasu'r tri sefydliad.

Gwell tryloywder yn TTIP

hysbyseb

Mabwysiadodd y Comisiwn hefyd Gyfathrebiad gan y Comisiynydd Malmström yn amlinellu sut y bydd mwy o dryloywder yn cael ei chwistrellu i'r trafodaethau ar Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP). Mae'r Comisiwn o'r farn ei bod yn hanfodol sicrhau bod gan y cyhoedd wybodaeth gywir a llawn o fwriadau'r UE yn y trafodaethau, i fynd i'r afael â'r pryderon ac i wagio camdybiaethau.

"Rydyn ni am ymgynghori'n fwy helaeth fyth ar TTIP," meddai'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström, "a bod hyd yn oed yn fwy tryloyw, fel y gallwn ni ddangos yn glir beth yw pwrpas y trafodaethau a'u dad-gyfrinachau. Byddwn ni'n defnyddio hyn fel sail i ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid a'r cyhoedd. "

Mae'r camau a gyflwynwyd gan y Comisiwn i wella tryloywder yn nhrafodaethau TTIP yn cynnwys:

  • Gwneud yn gyhoeddus fwy o destunau trafod yr UE y mae'r Comisiwn eisoes yn eu rhannu gyda'r aelod-wladwriaethau a'r Senedd;
  • darparu mynediad i destunau TTIP i holl Aelodau Senedd Ewrop (ASEau), nid dim ond ychydig ddethol, trwy ymestyn y defnydd o 'ystafell ddarllen' i'r ASEau hynny nad oedd ganddynt fynediad at ddogfennau cyfyngedig hyd yn hyn;
  • dosbarthu llai o ddogfennau negodi TTIP fel "cyfyngedig gan yr UE", gan eu gwneud yn haws i ASEau y tu allan i'r ystafell ddarllen, a;
  • cyhoeddi a diweddaru rhestr gyhoeddus o ddogfennau TTIP yn rheolaidd a rennir â Senedd Ewrop a'r Cyngor.

Cefndir

Ar 15 Gorffennaf 2014, cyflwynodd yr Arlywydd Juncker ei Ganllawiau Gwleidyddol i Senedd Ewrop ac addawodd well tryloywder o ran cysylltiadau â rhanddeiliaid a lobïwyr, gan ddweud: "Hoffwn i bobl gyffredin yn Ewrop wybod pwy sydd wedi bod i weld pwy, a phwy wedi siarad â phwy, a hoffwn i'r sefydliadau eraill ddilyn yr un peth. "

Yn ei araith gerbron Senedd Ewrop ar 15 Gorffennaf, ymrwymodd yr Arlywydd Juncker i weithredu'n dryloyw yn nhrafodaethau TTIP, gan ddweud "Peidiwn â rhoi'r argraff nad ydym yn bod ar y blaen, gadewch inni weithredu'n dryloyw a gwneud y dogfennau'n gyhoeddus." Tanlinellwyd yr ymrwymiad hwn i dryloywder hefyd yn y llythyrau Cenhadaeth a anfonodd yr Arlywydd Juncker at y 27 Comisiynydd, ac mae wedi ei gynnwys mewn Cyfathrebiad gan y Llywydd i holl swyddogion y Comisiwn ar Ddulliau Gweithio'r Comisiwn Ewropeaidd newydd. Mae'r Cyfathrebiad yn nodi "Rhaid i Gomisiynwyr, fel rheol, beidio â chwrdd â sefydliadau neu unigolion hunangyflogedig nad ydynt yn y Gofrestr Tryloywder."

Mwy o wybodaeth

Canllawiau Gwleidyddol yr Arlywydd Juncker
Araith agoriadol yr Arlywydd Juncker yng Nghyfarfod Llawn Senedd Ewrop ar 15 Gorffennaf 2014
Llythyr Cenhadaeth yr Arlywydd Juncker wedi'i gyfeirio at yr Is-lywydd Cyntaf Frans Timmermans
Llythyr Cenhadaeth yr Arlywydd Juncker wedi'i gyfeirio at y Comisiynydd Ewropeaidd Cecilia Malmström
Mwy am y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig
Dulliau gweithio Comisiwn Ewropeaidd 2014-2019
Mwy am y Gofrestr Tryloywder

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd