Cysylltu â ni

EU

Mae 'tâp coch gormodol' yn atal ffoaduriaid rhag ailuno â'u teuluoedd meddai'r Groes Goch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

450883188Mae'r Cyngor Ewropeaidd ar Ffoaduriaid ac Alltudion (ECRE) a Swyddfa UE y Groes Goch, ynghyd â sawl aelod o'r ddau rwydwaith yn rhyddhau'r adroddiad Hedfan Amhariad - Realiti Teuluoedd Ffoaduriaid sydd wedi'u Gwahanu yn yr UE. Mae'r adroddiad yn archwilio arferion cenedlaethol ledled Ewrop mewn perthynas ag ailuno teuluoedd, gan ddatgelu bod buddiolwyr amddiffyniad rhyngwladol yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn aml yn wynebu tâp coch gormodol wrth geisio ailuno â'u teuluoedd.

Mae cael aelodau o'r teulu i ymuno â nhw yn eu gwlad letyol newydd yn allweddol i les ac integreiddio pobl sy'n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth. Gorfodir llawer o ffoaduriaid i adael eu cartref ar eu pennau eu hunain oherwydd gwrthdaro, trais, erledigaeth neu ormes, ac yn aml maent yn ymgymryd â thaith beryglus i gyrraedd diogelwch yn yr UE. Mae'r pryder cyson i'r teulu y maent wedi'i adael ar ôl, yn ogystal ag absenoldeb unrhyw berthnasau a allai eu cefnogi yn eu gwlad loches, yn cynyddu bregusrwydd yr ymfudwyr hyn, sydd eisoes wedi bod yn agored i brofiadau trawmatig dros ben. Dywedodd Hawa, ffoadur o Somalïaidd a ffodd o'i gwlad a rwygwyd gan y rhyfel: "Rwy'n credu efallai fy mod wedi colli fy mhlant. Mae'n teimlo fy mod ar dân." I Hawa, mae'r frwydr i gael ei haduno gyda'i phlant wedi dod yn stori Kafkaesque o dâp coch. Iddi hi, mae'r weithdrefn ailuno teulu bron mor boenus â'r trais y bu'n rhaid iddi ffoi: "Nid wyf bellach yn gwybod beth sy'n waeth i'w ddioddef. ”

“Mae gweithdrefnau ailuno teuluoedd cyfredol yn yr UE yn tueddu i arwain at ynysu a gwahanu teuluoedd ymhellach,” meddai Cyfarwyddwr Swyddfa UE y Groes Goch Leon Prop. “Mae gweithdrefnau hir a chostus yn faich i deuluoedd sydd eisoes yn byw mewn sefyllfa fregus. ”

hysbyseb

“Ar adegau o drafferth, ein pryder cyntaf yw sicrhau bod teuluoedd gyda’i gilydd ac yn ddiogel”, meddai Ysgrifennydd Cyffredinol ECRE, Michael Diedring. "Mae ing ffoaduriaid sydd wedi dod o hyd i loches yn Ewrop yn cael ei ddyfnhau gan oedi hir a cheisiadau am ddogfennau sydd amhosibl eu cyrraedd, ymysg rhwystrau anorchfygol eraill sy’n eu hatal rhag dod â’u teuluoedd i ddiogelwch ”, ychwanegodd. “Sut allwn ni ddisgwyl i bobl ailadeiladu eu bywydau yn Ewrop gyda’r ofn cyson bod eu teulu yn dal i fod mewn perygl?”

Gan dynnu ar brofiad ac arbenigedd ECRE a sefydliadau sy'n aelodau o Swyddfa'r UE y Groes Goch, mae'r adroddiad Hedfan Amhariad - Realiti Teuluoedd Ffoaduriaid sydd wedi'u Gwahanu yn yr UE yn taflu goleuni ar y problemau penodol y mae ffoaduriaid ac aelodau o'u teulu yn eu hwynebu. Yn Ffrainc er enghraifft, gellir aduno plant ar eu pen eu hunain sy'n cael eu cydnabod fel ffoaduriaid â'u rhieni, ond nid gyda'u brodyr a'u chwiorydd. Mae'r cyfyngiad hwn yn gorfodi teuluoedd i ddewis naill ai gadael rhai o'u plant ar ôl, neu beidio ag ymuno ag un o'u plant yn Ewrop.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at annigonolrwydd y weithdrefn o'i chymharu â realiti hedfan ffoaduriaid. Mae ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r teulu deithio yn ôl i wlad y cawsant eu gorfodi i ffoi a mynd at lysgenhadaeth yr Aelod-wladwriaeth berthnasol yn y wlad honno yn aml yn anodd dros ben, yn enwedig mewn rhanbarthau o wrthdaro lle mae llysgenadaethau ar gau neu'n llethu. Mae gofynion gweinyddol o'r fath hefyd yn cynyddu gwendidau ffoaduriaid gan ei fod yn aml yn gostus ac yn beryglus.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn cwmpasu'r broses ailuno teulu mewn 12 aelod-wladwriaeth: Awstria, Gwlad Belg, Estonia, Ffrainc, y Ffindir, Hwngari, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Sbaen, Sweden a'r Deyrnas Unedig.

Mae'r gweithdrefnau cyfredol yn tueddu i arwain at ynysu pellach a gwahanu teuluoedd, sy'n groes i amcan datganedig Cyfarwyddeb y Cyngor ar 22 Medi 2003 ar yr hawl i ailuno teulu ac i dorri Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE. Mae ECRE a Swyddfa UE y Groes Goch yn argymell bod dull amddiffyn-ganolog o ymdrin â gweithdrefnau ailuno teulu yn cael ei gymhwyso, er mwyn i'r hawl i ailuno teulu fod yn effeithiol. Yn olaf, rydym yn argymell myfyrio pellach er mwyn sicrhau mynediad effeithiol i lysgenadaethau a chonsyliaethau dramor, heb rwystrau diangen fel tystiolaeth ddogfennol anghymesur neu ofynion presenoldeb anghyfiawn.

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd